De operationibus occultis naturae
ad quemdam militem ultramontanum

A LETTER OF THOMAS AQUINAS
TO A CERTAIN KNIGHT BEYOND THE MOUNTAINS
ON THE OCCULT WORKINGS OF NATURE
OR
CONCERNING THE CAUSALITY OF HEAVENLY BODIES

tr. by J. B. McAllister
Washington D.C.: Catholic University of America Press, 1939


Introduction
Quoniam in quibusdam naturalibus corporibus quaedam naturales actiones apparent, quarum principia manifeste apprehendi non possunt, requisivit a me vestra dilectio, ut quid super his mihi videatur vobis transcriberem. Since in some natural bodies certain natural activities appear whose principles cannot be, understood, your honor has asked that I write what I think about them.
Statement of the problem
Videmus siquidem quod corpora elementorum in se dominantium motus sequuntur: puta quod lapis movetur ad medium secundum proprietatem terrae dominantis in eo; metalla etiam secundum proprietatem aquae habent infrigidandi virtutem. Quaecumque igitur actiones et motus elementatorum corporum sunt secundum proprietatem et virtutem elementorum, ex quibus huiusmodi corpora componuntur, huiusmodi actiones et motus habent manifestam originem, de qua nulla emergit dubitatio. Sunt autem quaedam huiusmodi corporum quae a virtutibus elementorum causari non possunt: puta quod magnes attrahit ferrum, et quod quaedam medicinae quosdam determinatos humores purgant, et a determinatis corporis partibus. Oportet igitur huiusmodi actiones in aliqua altiora principia reducere. We see indeed that a body follows the movements of the elements governing it. A stone, for example, is moved towards the center (of the earth) according to the property of earth dominant in it. Metals also have the power of cooling according to the property of water. Therefore al actions and movements whatsoever of bodies composed of elements take place according to the property and power of the elements of which such bodies are made Now such actions and movements have a clear origin, about which there arises no doubt. But there are some workings of these bodies which cannot be caused by the powers of the elements: for example, the magnet attracts iron, and certain medicines purge particular humors in definite parts of the body. Actions of this sort, therefore, must be traced to higher principles.
Est autem considerandum, quod aliquod agens inferius secundum superioris agentis virtutem dupliciter agit vel movetur. Uno quidem modo inquantum actio procedit ab eo secundum formam vel virtutem sibi impressam a superiori agente, sicut luna illuminat per lumen a sole receptum. Alio vero modo inferius agens agit per solam virtutem superioris agentis, nulla forma recepta ad agendum, sed per solum motum quo a superiori agente movetur, sicut carpentator utitur serra ad secandum: quae quidem sectio est principaliter actio artificis, secundario vero serrae inquantum ab artifice movetur: non quod talis actio sequatur aliquam formam vel virtutem quae in serra remaneat post motionem artificis. Si igitur elementata corpora a superioribus agentibus aliquas actiones vel motus participant, necesse est altero dictorum modorum hoc esse: scilicet quod huiusmodi actiones consequantur aliquas formas vel virtutes impressas corporibus elementatis a superioribus agentibus, vel quod huiusmodi actiones consequantur solam motionem elementatorum corporum a praedictis agentibus. We must now consider that an agent of a lower rank acts or is moved according to the power of a superior agent in two ways: one way in so far as the action proceeds from it according to a form and power imparted by a superior agent, as the moon illuminated through light received from the sun. In another way it acts only through the power of the superior agent, without receiving a form for acting. It is moved only through the motion of the superior agent, as a carpenter uses a saw for cutting. The sawing is indeed primarily the work of the artisan but secondarily of the saw in so far as it is moved by the artisan—not because such an action follows upon some form and power which might stay in the saw after the artisan has used it. If, then, elementary bodies share in the actions or movements of superior agents, it ought to be in one or the other of the above mentioned ways; either the actions result from forms and powers implanted by superior agents in the elementary bodies, or the actions merely follow upon the movement of the elementary bodies by the superior agents.
Superiora autem agentia, quae naturam elementorum et elementatorum excedunt, sunt non solum caelestia corpora, sed etiam superiores substantiae separatae. Ex utrisque autem horum aliquae actiones vel motus in corporibus inferioribus inveniuntur, quae non procedunt ex aliqua forma inferioribus corporibus impressa, sed solum ex superiorum agentium motione. Aqua enim maris fluentis et refluentis talem motum sortitur praeter proprietatem elementi ex virtute lunae, non per aliquam formam aquae impressam, sed per ipsam lunae motionem, qua scilicet aqua movetur a luna. Apparent etiam nigromanticarum imaginum quidam effectus, qui procedunt non ex aliquibus formis quas susceperint praedictae imagines, sed a Daemonum actione qui in praedictis imaginibus operantur: quod quidem etiam quandoque contingere credimus in operatione divina, vel etiam Angelorum bonorum. Quod enim ad umbram Petri apostoli sanarentur infirmi, vel etiam quod ad tactum reliquiarum alicuius sancti aliqua aegritudo pellatur, non fit per aliquam formam his corporibus inditam, sed solum per operationem divinam quae huiusmodi corporibus utitur ad tales effectus. Superior agents which exceed the nature of elements and elementary bodies are not only heavenly bodies, but also superior separated substances. Each of them produces in inferior bodies actions or movements which do not spring from a form implanted in the inferior 'bodies,.but which come solely from the movement of the superior agents. For the sea, in its ebb and flow, has this motion over and above the property of the element (water) from the power of the moon, not indeed through an implanted form, but through the moon's movement, which agitates the water. Then again necromantic images have effects which do not issue from form; they may have received, but from demons who are active in the images. And we think the same thing sometimes happens through the action of God or the good angels. For the fact, that sick people were cured at the shadow of Peter the Apostle or that some illness is dispelled upon contact with a saint's relics, is not attributable to a form implanted in these bodies, but only to the divine power which uses the bodies for these results.
Manifestum est autem non omnes operationes elementatorum corporum occultas rationes habentes esse huiusmodi. Primo quidem, quia praedictae operationes quae non consequuntur aliquam formam impressam, non inveniuntur communiter in omnibus quae sunt eiusdem speciei: non enim omnis aqua fluit et refluit secundum motum lunae, nec omnia mortuorum ossa apposita sanant aegrotos. Quaedam vero operationes occultae in quibusdam inveniuntur corporibus, quae similiter conveniunt omnibus quae sunt eiusdem speciei, sicut omnis magnes attrahit ferrum. Unde relinquitur huiusmodi operationes consequi aliquod intrinsecum principium quod sit commune omnibus habentibus huiusmodi speciem. Deinde quia operationes, de quibus supra dictum est, non semper ex huiusmodi corporibus procedunt: quod est evidens signum tales operationes non provenire ex aliqua virtute indita et permanente, sed ex solo motu alicuius superioris agentis; sicut serra non semper secat lignum sibi coniunctum, sed solum quando ad hunc effectum ab artifice movetur. Quaedam autem actiones occultae sunt corporum inferiorum, quae quandocumque adhibeantur suis passivis, similes effectus producunt; sicut rheubarbarum semper purgat determinatum humorem. Unde relinquitur, huiusmodi actionem provenire ab aliqua virtute indita et permanente in corpore tali. It is clear that not all the workings of elementary bodies manifesting occult operations are like these. Firstly, the said workings, since they do not arise from some implanted form, are not found commonly in every individual of the same species: for not every bone nor all the relics of the saint heal upon touch, but those of some at some times. And so neither does every image have effects of this sort, nor does all water flow and ebb according to the movement of the moon. But certain secret workings are found in some bodies which are likewise found in all which are of the same species—for example, every magnet attracts iron. Whence it follows that these (latter) activities arise from an intrinsic principle common to things of the same species. Secondly, activities, which have been mentioned above, do not always proceed from habits of this sort. The evident proof for this is that they do not proceed from a power residing and permanent in them, but only from the motion of a superior agent—just as the saw does not always cut wood brought into contact with it, but only when it is moved for this purpose by an artisan. Certain occult workings, however, arise from inferior bodies, which whenever they are used, themselves being passive, produce the same effects, as rhubarb always purges a definite humor. And from this it is concluded that the action arises from some power residing and permanent in the body.
Explanation
Restat autem considerandum, quid sit illud principium intrinsecum permanens a quo huiusmodi operationes procedunt. Manifestum est autem hoc principium potentiam quamdam esse: hoc enim dicimus potentiam principium intrinsecum quo agens agit, vel patiens patitur; haec quidem potentia secundum quod refertur ad ultimum in quod aliquid potest, accipit nomen et rationem virtutis. Huiusmodi autem virtus quae est talium actionum vel passionum principium, manifeste ostenditur ex forma rei specifica derivari: omne enim accidens quod est proprium alicuius speciei derivatur ex principiis essentialibus illius speciei, et inde est quod ad demonstrandum proprias passiones de suis subiectis, accipimus pro causa definitionem designantem essentialia principia rei. Est autem essentiae et quidditatis principium forma in determinata materia existens. Oportet igitur huiusmodi virtutes procedere a formis talium rerum secundum quod in propriis materiis existunt. It remains now to consider what is that permanent intrinsic principle from which such activities proceed. Clearly this principle is some potency: for the internal principle by which an agent acts or suffers action we call a potency. And indeed this potency according as it is referred to the limit of anything's possible activity receives the name and description of power. Now the power which is the principle of such actions and passions is shown to be derived especially from the specific form of a thing; for every accident which is proper to some species, is derived from the essential principles of that species. Hence it is that to explain the characteristic passions of their subjects we take for the cause a definition designating the essential principles of the thing. But the principle of essence and quidditas is a form existing in determinate matter. Therefore such powers ought to proceed from forms of things according as they exist in their own matters.
Deinde, cum natura rei dicatur forma vel materia illius; si qua virtus alicuius rei ab his non derivetur, non erit tali rei naturalis, et per consequens nec actio vel passio a tali virtute procedens erit naturalis. Huiusmodi autem actiones quae sunt praeter naturam, non sunt diuturnae, sicut quod aqua calefacta calefacit; actiones autem occultae, de quibus nunc loquimur, eodem modo se habent semper, vel sicut frequenter. Relinquitur ergo virtutes quae sunt harum actionum principia, esse naturales et a forma rei procedere secundum quod in tali materia existit. Formarum autem substantialium principium. Secondly, since the nature of a thing is termed its form and matter, if a power of a thing should not be derived from them, it will not be a power natural to the thing, and consequently no activity or passion proceeding from such a power will be natural. Now such activities which go beyond nature are not abiding—for example, that water when heated heats; but secret activities of which we are now speaking are always the same, or as often as possible. Hence the conclusion that powers which are the principles of these actions are essential and proceed from a form according as it exists in such matter.
Platonici quidem attribuebant substantiis separatis, quas species vel ideas vocabant, quarum imagines dicebant esse formas naturales materiae impressas. Sed hoc principium non potest sufficere. Primo quidem, quia oportet faciens simile esse facto. Id autem quod fit in rebus naturalibus, non est forma, sed compositum ex materia et forma. Ad hoc enim aliquid fit, ut sit. Proprie autem esse dicitur compositum subsistens; forma autem dicitur esse ut quo aliquid est. Non igitur forma proprie est id quod fit, sed compositum. Id igitur quod facit res naturales non est forma tantum, sed compositum. The Platonists indeed were wont to attribute the principle of substantial forms to separated substances which they called species or ideas, the individual representations of which they said were natural forms implanted in matter. But this principle cannot be sufficient. First, the thing making ought to be like the thing made. Now that which comes about in natural things is not form, but a mixture of matter and form; for to this purpose something is made, that it be. Properly it is said to be the subsistent composite whereas the form is said to be that whereby something is. Therefore, that which comes to be is not rightly form but a composite, and that which makes natural things to be is not only form but the composite.
Deinde formas absque materia existentes necesse est immobiles esse, quia motus est actus existentis in potentia, quod primo materiae convenit: unde necesse est quod semper eodem modo se habeant. A causa autem eodem modo se habente procedunt formae uniformiter se habentes: quod quidem in formis inferiorum corporum non apparet propter generationem et corruptionem huiusmodi corporum. Relinquitur igitur quod principia formarum huiusmodi corruptibilium corporum sunt caelestia corpora, quae diversimode se habentes secundum accessum et recessum, ad generationem et corruptionem in his inferioribus causant. Secondly, forms existing apart from matter ought to be unmoved, because movement is an act of something in potency, which is the case with prime matter. And so these forms ought to be unchangeable. Now from a cause that is always the same proceed forms that are always the same. But this is not evident in the forms of inferior bodies, because of the coming-to-be and passing-away of these bodies. Therefore, of these corruptible bodies the principles of their forms are heavenly bodies, which, being different according to their rise and fall, cause coming-to-be and passing-away in inferior bodies.
Procedunt tamen huiusmodi formae a substantiis separatis sicut a primis principiis, quae mediante virtute et motu caelestium corporum imprimunt formas apud se intellectas in materiam corporalem. Et quia actiones et virtutes naturalium corporum ex formis specificis causari ostendimus; consequens est quod ulterius reducantur, sicut in altiora principia, et adhuc ulterius in substantias intellectuales separatas. Nevertheless, such forms are derived from separated substances as first principles, which, through the power and movement of heavenly bodies, impress upon corporeal matter forms which they can understand in themselves. And, since we have shown that activities and powers of natural things are caused by their specific forms, it follows that they may be traced back further, namely to higher principles, to heavenly bodies or to the powers of heavenly bodies, and still further to separated intellectual substances.
Utrorumque autem principiorum vestigium quoddam apparet in ipsis naturalium rerum operibus. Nam quod huiusmodi naturae opera fiunt cum quadam transmutatione, et secundum certum temporis spatium, provenit ex corpore caelesti, per cuius motum temporis mensura definitur. Sed a substantiis separatis intellectualibus invenitur in naturae operibus quod determinatis viis ad determinatos fines ordine et modo congruissimo procedunt, sicut et ea quae fiunt ab arte: ita quod totum opus naturae videtur esse opus cuiusdam sapientis, propter quod natura dicitur sagaciter operari. Opus autem sapientis oportet esse ordinatum: nam hoc proprie ad sapientem pertinere dicimus, ut omnia convenienti ordine disponat. A trace of both of these principles is evident in the very workings of natural things; for the fact, that the activities of Nature take place with a certain change and according to a definite interval of time, is due to a heavenly body upon whose movement the reckoning of time is based. But due to separated intellectual substances one finds in the operations of Nature that they proceed along fixed paths to determined ends, with order and in a most fitting way, like those things which are made by human skill; so that the whole work of Nature seems to be the achievement of a wise agent. Thus Nature is said to act with wisdom. Now the work of a wise man ought be well-ordered; for we say rightly that this is characteristic of the sage, that he disposes of all things harmoniously.
Quia igitur formae inferiorum corporum proveniunt ex sapientia substantiae separatae mediante virtute et motu caelestium corporum, necesse est in ipsis formis inferiorum corporum quemdam ordinem inveniri: ita scilicet, quod quaedam sint imperfectiores et materiae viciniores, quaedam autem perfectiores et propinquiores superioribus agentibus. Imperfectissimae quidem formae et maxime materiae propinquae, sunt formae elementorum, ex quibus alia inferiora corpora materialiter componuntur; quae quidem tanto sunt nobiliora, quanto a contrarietate elementorum recedentia, ad quamdam aequalitatem mixtionis accedunt; per quam quodammodo assimilantur caelestibus corporibus, quae sunt ab omni contrarietate aliena. Medium enim quod ex contrariis componitur, neutrum contrariorum est actu, sed potentia tantum. Et ideo, quanto huiusmodi corpora ad maiorem aequalitatem mixtionis accedunt, tanto nobiliorem formam participant, adeo quod corpus humanum, quod est temperatissimae commixtionis, ut probat bonitas tactus in homine, nobilissimam formam habeat, scilicet animam rationalem. Therefore, because the forms of inferior things arise from the wisdom of separated substances through the intermediary of the power and movement of heavenly bodies, some order ought to be found among these forms of inferior bodies, and in such a way, namely, that some are less perfect and closer to natter, while others, however are more perfect and closer to superior agents. The most imperfect forms, though, and especially close to matter, are the forms of elements, of which the inferior bodies are composed as regards their matter. And these (inferior bodies) are indeed the more noble (the more) that, being removed from a contrariety of elements, they approach uniformity of composition, and thus become in some way or other like to heavenly bodies, which are free of all contrariety. Now that which is composed of contraries is neither of the contraries in act but only in potency. And therefore the greater the uniformity of mixture which such bodies approach, so much the more noble a form do they receive from God. Such is the human body, which, enjoying a most uniform composition, as the excellence of touch in men indicates, has a most noble form, namely a rational soul.
Virtutes autem et actiones necesse est formis proportionari utpote procedentes ex eis. Et inde est quod formas elementorum quae sunt maxime materiales, consequuntur qualitates activae et passivae, puta calidum et frigidum, humidum et siccum et aliae huiusmodi qualitates quae pertinent ad dispositionem materiae. Formae vero mixtorum corporum sed inanimatorum, puta lapidum, metallorum, propter virtutes et actiones quas ab elementis participant ex quibus componuntur, quasdam alias nobiliores virtutes et actiones habent consequentes formas eorum specificas, puta quod aurum habet virtutem laetificandi cor, sapphyrus habet virtutem sanguinem constringendi. Et sic semper ascendendo, quanto formae specificae sunt nobiliores, tanto virtutes et operationes ex formis specificis procedentes excellentiores existunt: intantum quod nobilissima forma, quae est anima rationalis, habet virtutem et operationem intellectivam, quae non solum transcendit virtutem et actionem elementorum, sed etiam omnem actionem corporalem et virtutem. Powers and activities ought to be in proportion to the forms from which they proceed. And thus it is that the forms of elements which are for the most part material give rise to active and passive qualities, for example, heat and cold, moisture and dryness and other similar things which regard the distribution of matter. But the forms of mixtures, namely of inanimate bodies like stones, metals, minerals, in addition to the powers and activities which they share with the elements of which they are composed, have certain other more noble virtues and activities arising from specific forms—for instance, gold gladdens the heart and the sapphire stops bleeding. Thus, always in an ascending order, the more noble the specific forms, so much the more excellent are the powers and operations which come from them, till that most noble form, the rational soul, is reached, which has intellectual power and activities which not only surpass the power and activity of the elements but also every corporeal power and activity.
Ex extremis igitur formis oportet de mediis iudicium sumere. Sicut enim virtus calefaciendi et infrigidandi est in igne et in aqua consequens proprias formas eorum, et virtus et actio intellectualis in homine consequens animam rationalem ipsius, ita omnes virtutes et actiones elementorum, consequuntur proprias formas eorum et reducuntur sicut in altiora principia in virtutes caelestium corporum, et adhuc altius in substantias separatas. Ex huiusmodi enim principiis formae inferiorum corporum derivantur, excepta sola rationali anima, quae ita ab immateriali causa procedit, scilicet Deo, quod nullo modo causatur ex virtute caelestium corporum; alioquin non posset habere virtutem et operationem intellectualem a corpore penitus absolutam. Now from the forms at either end of the scale we ought to pass judgment on the forms in between. For as the power of heating and cooling is in fire and water as a result of their special forms, and as man's intellectual power and activity arise from his rational soul, so all powers and activities of things in between which exceed the virtues of the elements, arise from their proper forms, and are traced back to higher principles, to the powers of heavenly bodies, and still further to separated substances. For from these principles the forms of inferior bodies are derived, the rational sod alone excepted, which so proceeds from an immaterial cause, that is, from God, that it is in no way the product of the power of heavenly bodies. Otherwise it could not have intellectual power and activity wholly free of the body.
Quia igitur huiusmodi virtutes et actiones a forma specifica derivantur, quae est communis omnibus individuis eiusdem speciei, non est possibile quod aliquod individuum alicuius speciei aliquam talem virtutem vel actionem obtineat praeter alia individua similis speciei, ex eo scilicet quod est sub determinato situ caelestium corporum generatum. Possibile est tamen quod in uno individuo eiusdem speciei virtus et operatio consequens speciem vel intensius vel remissius inveniatur secundum diversam dispositionem materiae et diversum situm caelestium corporum in generatione huius vel illius individui. Therefore, because such powers and workings are derived from a specific form which is common to all the individuals of the same species, it is impossible for an individual of a species to have some kind of power or activity beyond the other individuals of the same species, just because it came into being under a definite configuration of heavenly bodies. Yet it is possible that in an individual of the same species the power and activity arising from the species should be found more or less intense according to a diverse distribution of matter and the different configuration of the heavenly bodies at the coming into being of this or that individual.
Ex hoc autem apparet ulterius quod, quia formae artificiales sunt accidentia quae non consequuntur speciem: non est possibile quod aliquod artificiatum aliquam huiusmodi virtutem et operationem a caelesti corpore in sua compositione sortiatur ad producendum ex virtute indita aliquos effectus naturales transcendentes elementorum virtutes. Huiusmodi enim virtutes si quae essent artificiatis, ex caelestibus corporibus nullam formam consequerentur, cum forma artificialium nihil aliud sit quam ordo, compositio et figura, ex quibus prodire non possunt tales virtutes et actiones. Unde manifestum est quod si quas huiusmodi actiones aliqua artificiata perficiant, puta quod ad aliquam sculpturam moriantur serpentes aut immobilitentur animalia vel laedantur, non procedit hoc ex aliqua virtute indita et permanenti, sed solum ex virtute agentis extrinseci quod utitur talibus sicut instrumentis ad suum effectum. From this it is further evident that artificial forms are certain accidents which do not arise from the species. For it is impossible that an artificial product can have or share in a heavenly body's operation and virtue, in order that, through some endowed power, it might effect natural results transcending the virtue of the elements. If there were any such powers in artificial things they would not arise from a form (impressed) by heavenly bodies, since the form produced) by the artisan is nothing other than order, composition and shape, from which such powers and activities cannot come Clearly, then, if artificial things evidence some such powers—for example, should serpents die at the sight of some sculpture or animals be paralyzed in their tracks or suffer injury—it does not come from same impressed and permanent virtue but from the power of an external agent, which uses these things as instruments for its own results.
Nec potest dici quod huiusmodi actiones proveniant ex virtute caelestium corporum, quia caelestia corpora naturaliter agunt in ista inferiora; et ex hoc quod aliquod corpus sic vel aliter figuratur, nullam idoneitatem vel maiorem vel minorem habet ad recipiendum impressionem naturalis agentis; unde non est possibile quod imagines vel sculpturae quae fiunt ad aliquos effectus singulares producendos, efficaciam habeant ex caelestibus corporibus, quamvis sub certis constellationibus fieri videantur, sed solum ab aliquibus spiritibus qui per imagines et sculpturas tales operantur. Nor can it be said that such activities result from the power of heavenly bodies, because they act only in a natural way on those inferior things. And that a body has such and such a shape does not make it either more or less suitable for receiving the impression of a natural agent. Thus it is impossible, that images or sculptures which are made for producing extraordinary effects should have their efficacy from heavenly bodies, although they seem to be made under certain constellation. They have it only from superior agents which work through images and sculptures.
Sicut autem imagines ex materia naturali fiunt, sed formam sortiuntur ex arte; ita etiam verba humana materiam quidem habent naturalem, scilicet sonos ab hominis ore prolatos, sed significationem quasi formam habent ab intellectu suas conceptiones per huiusmodi sonos exprimente. Unde pari ratione nec verba humana habent efficaciam ad aliquam immutationem corporis naturalis ex virtute alicuius causae naturalis, sed solum ex aliqua spirituali substantia. Just as images are made from natural matter, but get their form through human skill, so also human words have indeed their matter, that is, the sounds produced by the mouth of man, but they have their meaning and as it were their form from the intellect expressing its concepts through such sounds. And so, for a like reason, human words do not have any efficacy for changing a natural body through the power of some natural cause, but only through some spiritual substance.
Conclusion
Hae igitur actiones quae per huiusmodi verba fiunt, vel per quascumque imagines vel sculpturas, vel quaecumque alia huiusmodi, non sunt naturales, utpote non procedentes a virtute intrinseca, sed sunt empericae; et ad superstitionem pertinentes. Actiones vero quas supra diximus consequi corporum formas, sunt naturales, utpote ex principiis intrinsecis procedentes. For these works which are effected through such words, or through any kind of image or sculpture, or any such things, are not natural, because they do not spring from an intrinsic but only from an extrinsic virtue. Rather they are to be classed as superstition. The activities, however, which we have said above arise from the forms of things are natural, because they proceed from internal principles.
Et haec de operationibus et actionibus occultis ad praesens dicta sufficiant. And so let what has been said about occult workings and activities suffice for the present.