St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 10 [ << | >> ]

THE ETERNITY OF GOD (SIX ARTICLES)

Deinde quaeritur de aeternitate. Et circa hoc quaeruntur sex. We must now consider the eternity of God, concerning which arise six points of inquiry:
Primo, quid sit aeternitas. (1) What is eternity?
Secundo, utrum Deus sit aeternus. (2) Whether God is eternal?
Tertio, utrum esse aeternum sit proprium Dei. (3) Whether to be eternal belongs to God alone?
Quarto, utrum aeternitas differat a tempore. (4) Whether eternity differs from time?
Quinto, de differentia aevi et temporis. (5) The difference of aeviternity, as there is one time, and one eternity?
Sexto, utrum sit unum aevum tantum, sicut est unum tempus et una aeternitas. (6) Whether there is only one aeviternity?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 10 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether this is a good definition of eternity, "The simultaneously-whole and perfect possession of interminable life"?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod non sit conveniens definitio aeternitatis, quam Boetius ponit V de consolatione, dicens quod aeternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Interminabile enim negative dicitur. Sed negatio non est de ratione nisi eorum quae sunt deficientia, quod aeternitati non competit. Ergo in definitione aeternitatis non debet poni interminabile. Objection 1: It seems that the definition of eternity given by Boethius (De Consol. v) is not a good one: "Eternity is the simultaneously-whole and perfect possession of interminable life." For the word "interminable" is a negative one. But negation only belongs to what is defective, and this does not belong to eternity. Therefore in the definition of eternity the word "interminable" ought not to be found.
Praeterea, aeternitas durationem quandam significat. Duratio autem magis respicit esse quam vitam. Ergo non debuit poni in definitione aeternitatis vita, sed magis esse. Objection 2: Further, eternity signifies a certain kind of duration. But duration regards existence rather than life. Therefore the word "life" ought not to come into the definition of eternity; but rather the word "existence."
Praeterea, totum dicitur quod habet partes. Hoc autem aeternitati non convenit, cum sit simplex. Ergo inconvenienter dicitur tota. Objection 3: Further, a whole is what has parts. But this is alien to eternity which is simple. Therefore it is improperly said to be "whole."
Praeterea, plures dies non possunt esse simul, nec plura tempora. Sed in aeternitate pluraliter dicuntur dies et tempora, dicitur enim Micheae V, egressus eius ab initio, a diebus aeternitatis; et ad Rom., XVI cap., secundum revelationem mysterii temporibus aeternis taciti. Ergo aeternitas non est tota simul. Objection 4: Many days cannot occur together, nor can many times exist all at once. But in eternity, days and times are in the plural, for it is said, "His going forth is from the beginning, from the days of eternity" (Micah 5:2); and also it is said, "According to the revelation of the mystery hidden from eternity" (Rm. 16:25). Therefore eternity is not omni-simultaneous.
Praeterea, possessio ad durationem non pertinet. Aeternitas autem quaedam duratio est. Ergo aeternitas non est possessio. Objection 5: Further, the whole and the perfect are the same thing. Supposing, therefore, that it is "whole," it is superfluously described as "perfect."
Praeterea, possessio ad durationem non pertinet. Aeternitas autem quaedam duratio est. Ergo aeternitas non est possessio. Objection 6: Further, duration does not imply "possession." But eternity is a kind of duration. Therefore eternity is not possession.
Respondeo dicendum quod, sicut in cognitionem simplicium oportet nos venire per composita, ita in cognitionem aeternitatis oportet nos venire per tempus; quod nihil aliud est quam numerus motus secundum prius et posterius. Cum enim in quolibet motu sit successio, et una pars post alteram, ex hoc quod numeramus prius et posterius in motu, apprehendimus tempus; quod nihil aliud est quam numerus prioris et posterioris in motu. In eo autem quod caret motu, et semper eodem modo se habet, non est accipere prius et posterius. Sicut igitur ratio temporis consistit in numeratione prioris et posterioris in motu, ita in apprehensione uniformitatis eius quod est omnino extra motum, consistit ratio aeternitatis. I answer that, As we attain to the knowledge of simple things by way of compound things, so must we reach to the knowledge of eternity by means of time, which is nothing but the numbering of movement by "before" and "after." For since succession occurs in every movement, and one part comes after another, the fact that we reckon before and after in movement, makes us apprehend time, which is nothing else but the measure of before and after in movement. Now in a thing bereft of movement, which is always the same, there is no before or after. As therefore the idea of time consists in the numbering of before and after in movement; so likewise in the apprehension of the uniformity of what is outside of movement, consists the idea of eternity.
Item, ea dicuntur tempore mensurari, quae principium et finem habent in tempore, ut dicitur in IV Physic., et hoc ideo, quia in omni eo quod movetur est accipere aliquod principium et aliquem finem. Quod vero est omnino immutabile, sicut nec successionem, ita nec principium aut finem habere potest. Further, those things are said to be measured by time which have a beginning and an end in time, because in everything which is moved there is a beginning, and there is an end. But as whatever is wholly immutable can have no succession, so it has no beginning, and no end.
Sic ergo ex duobus notificatur aeternitas. Primo, ex hoc quod id quod est in aeternitate, est interminabile, idest principio et fine carens (ut terminus ad utrumque referatur). Secundo, per hoc quod ipsa aeternitas successione caret, tota simul existens. Thus eternity is known from two sources: first, because what is eternal is interminable—that is, has no beginning nor end (that is, no term either way); secondly, because eternity has no succession, being simultaneously whole.
Ad primum ergo dicendum quod simplicia consueverunt per negationem definiri, sicut punctus est cuius pars non est. Quod non ideo est, quod negatio sit de essentia eorum, sed quia intellectus noster, qui primo apprehendit composita, in cognitionem simplicium pervenire non potest, nisi per remotionem compositionis. Reply to Objection 1: Simple things are usually defined by way of negation; as "a point is that which has no parts." Yet this is not to be taken as if the negation belonged to their essence, but because our intellect which first apprehends compound things, cannot attain to the knowledge of simple things except by removing the opposite.
Ad secundum dicendum quod illud quod est vere aeternum, non solum est ens, sed vivens, et ipsum vivere se extendit quodammodo ad operationem, non autem esse. Protensio autem durationis videtur attendi secundum operationem, magis quam secundum esse, unde et tempus est numerus motus. Reply to Objection 2: What is truly eternal, is not only being, but also living; and life extends to operation, which is not true of being. Now the protraction of duration seems to belong to operation rather than to being; hence time is the numbering of movement.
Ad tertium dicendum quod aeternitas dicitur tota, non quia habet partes, sed inquantum nihil ei deest. Reply to Objection 3: Eternity is called whole, not because it has parts, but because it is wanting in nothing.
Ad quartum dicendum quod, sicut Deus, cum sit incorporeus, nominibus rerum corporalium metaphorice in Scripturis nominatur, sic aeternitas, tota simul existens, nominibus temporalibus successivis. Reply to Objection 4: As God, although incorporeal, is named in Scripture metaphorically by corporeal names, so eternity though simultaneously whole, is called by names implying time and succession.
Ad quintum dicendum quod in tempore est duo considerare, scilicet ipsum tempus, quod est successivum; et nunc temporis, quod est imperfectum. Dicit ergo tota simul, ad removendum tempus, et perfecta, ad excludendum nunc temporis. Reply to Objection 5: Two things are to be considered in time: time itself, which is successive; and the "now" of time, which is imperfect. Hence the expression "simultaneously-whole" is used to remove the idea of time, and the word "perfect" is used to exclude the "now" of time.
Ad sextum dicendum quod illud quod possidetur, firmiter et quiete habetur. Ad designandam ergo immutabilitatem et indeficientiam aeternitatis, usus est nomine possessionis. Reply to Objection 6: Whatever is possessed, is held firmly and quietly; therefore to designate the immutability and permanence of eternity, we use the word "possession."

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 10 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether God is eternal?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Deus non sit aeternus. Nihil enim factum potest dici de Deo. Sed aeternitas est aliquid factum, dicit enim Boetius quod nunc fluens facit tempus, nunc stans facit aeternitatem; et Augustinus dicit, in libro octoginta trium quaest., quod Deus est auctor aeternitatis. Ergo Deus non est aeternus. Objection 1: It seems that God is not eternal. For nothing made can be predicated of God; for Boethius says (De Trin. iv) that, "The now that flows away makes time, the now that stands still makes eternity;" and Augustine says (Octog. Tri. Quaest. qu. 28) "that God is the author of eternity." Therefore God is not eternal.
Praeterea, quod est ante aeternitatem et post aeternitatem, non mensuratur aeternitate. Sed Deus est ante aeternitatem, ut dicitur in libro de causis, et post aeternitatem; dicitur enim Exod. XV, quod dominus regnabit in aeternum et ultra. Ergo esse aeternum non convenit Deo. Objection 2: Further, what is before eternity, and after eternity, is not measured by eternity. But, as Aristotle says (De Causis), "God is before eternity and He is after eternity": for it is written that "the Lord shall reign for eternity, and beyond [*Douay: 'for ever and ever']" (Ex. 15:18). Therefore to be eternal does not belong to God.
Praeterea, aeternitas mensura quaedam est. Sed Deo non convenit esse mensuratum. Ergo non competit ei esse aeternum. Objection 3: Further, eternity is a kind of measure. But to be measured belongs not to God. Therefore it does not belong to Him to be eternal.
Praeterea, in aeternitate non est praesens, praeteritum vel futurum cum sit tota simul, ut dictum est. Sed de Deo dicuntur in Scripturis verba praesentis temporis, praeteriti vel futuri. Ergo Deus non est aeternus. Objection 4: Further, in eternity, there is no present, past or future, since it is simultaneously whole; as was said in the preceding article. But words denoting present, past and future time are applied to God in Scripture. Therefore God is not eternal.
Sed contra est quod dicit Athanasius, aeternus pater, aeternus filius, aeternus spiritus sanctus. On the contrary, Athanasius says in his Creed: "The Father is eternal, the Son is eternal, the Holy Ghost is eternal."
Respondeo dicendum quod ratio aeternitatis consequitur immutabilitatem, sicut ratio temporis consequitur motum, ut ex dictis patet. Unde, cum Deus sit maxime immutabilis, sibi maxime competit esse aeternum. Nec solum est aeternus, sed est sua aeternitas, cum tamen nulla alia res sit sua duratio, quia non est suum esse. Deus autem est suum esse uniforme, unde, sicut est sua essentia, ita est sua aeternitas. I answer that, The idea of eternity follows immutability, as the idea of time follows movement, as appears from the preceding article. Hence, as God is supremely immutable, it supremely belongs to Him to be eternal. Nor is He eternal only; but He is His own eternity; whereas, no other being is its own duration, as no other is its own being. Now God is His own uniform being; and hence as He is His own essence, so He is His own eternity.
Ad primum ergo dicendum quod nunc stans dicitur facere aeternitatem, secundum nostram apprehensionem. Sicut enim causatur in nobis apprehensio temporis, eo quod apprehendimus fluxum ipsius nunc, ita causatur in nobis apprehensio aeternitatis, inquantum apprehendimus nunc stans. Quod autem dicit Augustinus, quod Deus est auctor aeternitatis, intelligitur de aeternitate participata, eo enim modo communicat Deus suam aeternitatem aliquibus, quo et suam immutabilitatem. Reply to Objection 1: The "now" that stands still, is said to make eternity according to our apprehension. As the apprehension of time is caused in us by the fact that we apprehend the flow of the "now," so the apprehension of eternity is caused in us by our apprehending the "now" standing still. When Augustine says that "God is the author of eternity," this is to be understood of participated eternity. For God communicates His eternity to some in the same way as He communicates His immutability.
Et per hoc patet solutio ad secundum. Nam Deus dicitur esse ante aeternitatem, prout participatur a substantiis immaterialibus. Unde et ibidem dicitur, quod intelligentia parificatur aeternitati. Quod autem dicitur in Exodo, dominus regnabit in aeternum et ultra sciendum quod aeternum accipitur ibi pro saeculo, sicut habet alia translatio. Sic igitur dicitur quod regnabit ultra aeternum, quia durat ultra quodcumque saeculum, idest ultra quamcumque durationem datam, nihil est enim aliud saeculum quam periodus cuiuslibet rei, ut dicitur in libro I de caelo. Vel dicitur etiam ultra aeternum regnare, quia, si etiam aliquid aliud semper esset (ut motus caeli secundum quosdam philosophos), tamen Deus ultra regnat, inquantum eius regnum est totum simul. Reply to Objection 2: From this appears the answer to the Second Objection. For God is said to be before eternity, according as it is shared by immaterial substances. Hence, also, in the same book, it is said that "intelligence is equal to eternity." In the words of Exodus, "The Lord shall reign for eternity, and beyond," eternity stands for age, as another rendering has it. Thus it is said that the Lord will reign beyond eternity, inasmuch as He endures beyond every age, i.e. beyond every kind of duration. For age is nothing more than the period of each thing, as is said in the book De Coelo i. Or to reign beyond eternity can be taken to mean that if any other thing were conceived to exist for ever, as the movement of the heavens according to some philosophers, then God would still reign beyond, inasmuch as His reign is simultaneously whole.
Ad tertium dicendum quod aeternitas non est aliud quam ipse Deus. Unde non dicitur Deus aeternus, quasi sit aliquo modo mensuratus, sed accipitur ibi ratio mensurae secundum apprehensionem nostram tantum. Reply to Objection 3: Eternity is nothing else but God Himself. Hence God is not called eternal, as if He were in any way measured; but the idea of measurement is there taken according to the apprehension of our mind alone.
Ad quartum dicendum quod verba diversorum temporum attribuuntur Deo, inquantum eius aeternitas omnia tempora includit, non quod ipse varietur per praesens, praeteritum et futurum. Reply to Objection 4: Words denoting different times are applied to God, because His eternity includes all times; not as if He Himself were altered through present, past and future.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 10 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether to be eternal belongs to God alone?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod esse aeternum non sit soli Deo proprium. Dicitur enim Danielis XII, quod qui ad iustitiam erudiunt plurimos, erunt quasi stellae in perpetuas aeternitates. Non autem essent plures aeternitates, si solus Deus esset aeternus. Non igitur solus Deus est aeternus. Objection 1: It seems that it does not belong to God alone to be eternal. For it is written that "those who instruct many to justice," shall be "as stars unto perpetual eternities [*Douay: 'for all eternity']" (Dan. 12:3). Now if God alone were eternal, there could not be many eternities. Therefore God alone is not the only eternal.
Praeterea, Matth. XXV dicitur, ite, maledicti, in ignem aeternum. Non igitur solus Deus est aeternus. Objection 2: Further, it is written "Depart, ye cursed into eternal [Douay: 'everlasting'] fire" (Mt. 25:41). Therefore God is not the only eternal.
Praeterea, omne necessarium est aeternum. Sed multa sunt necessaria; sicut omnia principia demonstrationis, et omnes propositiones demonstrativae. Ergo non solus Deus est aeternus. Objection 3: Further, every necessary thing is eternal. But there are many necessary things; as, for instance, all principles of demonstration and all demonstrative propositions. Therefore God is not the only eternal.
Sed contra est quod dicit Hieronymus, ad Marcellam, Deus solus est qui exordium non habet. Quidquid autem exordium habet, non est aeternum. Solus ergo Deus est aeternus. On the contrary, Jerome says (Ep. ad Damasum. xv) that "God is the only one who has no beginning." Now whatever has a beginning, is not eternal. Therefore God is the only one eternal.
Respondeo dicendum quod aeternitas vere et proprie in solo Deo est. Quia aeternitas immutabilitatem consequitur, ut ex dictis patet. Solus autem Deus est omnino immutabilis, ut est superius ostensum. Secundum tamen quod aliqua ab ipso immutabilitatem percipiunt, secundum hoc aliqua eius aeternitatem participant. Quaedam ergo quantum ad hoc immutabilitatem sortiuntur a Deo, quod nunquam esse desinunt, et secundum hoc dicitur Eccle. I de terra, quod in aeternum stat. Quaedam etiam aeterna in Scripturis dicuntur propter diuturnitatem durationis, licet corruptibilia sint, sicut in Psalmo dicuntur montes aeterni; et Deuter. XXXIII etiam dicitur, de pomis collium aeternorum. Quaedam autem amplius participant de ratione aeternitatis, inquantum habent intransmutabilitatem vel secundum esse, vel ulterius secundum operationem, sicut Angeli et beati, qui verbo fruuntur, quia quantum ad illam visionem verbi, non sunt in sanctis volubiles cogitationes, ut dicit Augustinus, XV de Trin. Unde et videntes Deum dicuntur habere vitam aeternam, secundum illud Ioann. XVII, haec est vita aeterna, ut cognoscant et cetera. I answer that, Eternity truly and properly so called is in God alone, because eternity follows on immutability; as appears from the first article. But God alone is altogether immutable, as was shown above (Question [9], Article [1]). Accordingly, however, as some receive immutability from Him, they share in His eternity. Thus some receive immutability from God in the way of never ceasing to exist; in that sense it is said of the earth, "it standeth for ever" (Eccles. 1:4). Again, some things are called eternal in Scripture because of the length of their duration, although they are in nature corruptible; thus (Ps. 75:5) the hills are called "eternal" and we read "of the fruits of the eternal hills." (Dt. 33:15). Some again, share more fully than others in the nature of eternity, inasmuch as they possess unchangeableness either in being or further still in operation; like the angels, and the blessed, who enjoy the Word, because "as regards that vision of the Word, no changing thoughts exist in the Saints," as Augustine says (De Trin. xv). Hence those who see God are said to have eternal life; according to that text, "This is eternal life, that they may know Thee the only true God," etc. (Jn. 17:3).
Ad primum ergo dicendum quod dicuntur multae aeternitates, secundum quod sunt multi participantes aeternitatem ex ipsa Dei contemplatione. Reply to Objection 1: There are said to be many eternities, accordingly as many share in eternity, by the contemplation of God.
Ad secundum dicendum quod ignis Inferni dicitur aeternus propter interminabilitatem tantum. Est tamen in poenis eorum transmutatio, secundum illud Iob XXIV, ad nimium calorem transibunt ab aquis nivium. Unde in Inferno non est vera aeternitas, sed magis tempus; secundum illud Psalmi, erit tempus eorum in saecula. Reply to Objection 2: The fire of hell is called eternal, only because it never ends. Still, there is change in the pains of the lost, according to the words "To extreme heat they will pass from snowy waters" (Job 24:19). Hence in hell true eternity does not exist, but rather time; according to the text of the Psalm "Their time will be for ever" (Ps. 80:16).
Ad tertium dicendum quod necessarium significat quendam modum veritatis. Verum autem, secundum philosophum, VI Metaphys., est in intellectu. Secundum hoc igitur vera et necessaria sunt aeterna, quia sunt in intellectu aeterno, qui est intellectus divinus solus. Unde non sequitur quod aliquid extra Deum sit aeternum. Reply to Objection 3: Necessary means a certain mode of truth; and truth, according to the Philosopher (Metaph. vi), is in the mind. Therefore in this sense the true and necessary are eternal, because they are in the eternal mind, which is the divine intellect alone; hence it does not follow that anything beside God is eternal.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 10 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether eternity differs from time?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod aeternitas non sit aliud a tempore. Impossibile est enim duas esse mensuras durationis simul, nisi una sit pars alterius, non enim sunt simul duo dies vel duae horae; sed dies et hora sunt simul, quia hora est pars diei. Sed aeternitas et tempus sunt simul, quorum utrumque mensuram quandam durationis importat. Cum igitur aeternitas non sit pars temporis, quia aeternitas excedit tempus et includit ipsum; videtur quod tempus sit pars aeternitatis, et non aliud ab aeternitate. Objection 1: It seems that eternity does not differ from time. For two measures of duration cannot exist together, unless one is part of the other; for instance two days or two hours cannot be together; nevertheless, we may say that a day or an hour are together, considering hour as part of a day. But eternity and time occur together, each of which imports a certain measure of duration. Since therefore eternity is not a part of time, forasmuch as eternity exceeds time, and includes it, it seems that time is a part of eternity, and is not a different thing from eternity.
Praeterea, secundum philosophum in IV Physic., nunc temporis manet idem in toto tempore. Sed hoc videtur constituere rationem aeternitatis, quod sit idem indivisibiliter se habens in toto decursu temporis. Ergo aeternitas est nunc temporis. Sed nunc temporis non est aliud secundum substantiam a tempore. Ergo aeternitas non est aliud secundum substantiam a tempore. Objection 2: Further, according to the Philosopher (Phys. iv), the "now" of time remains the same in the whole of time. But the nature of eternity seems to be that it is the same indivisible thing in the whole space of time. Therefore eternity is the "now" of time. But the "now" of time is not substantially different from time. Therefore eternity is not substantially different from time.
Praeterea, sicut mensura primi motus est mensura omnium motuum, ut dicitur in IV Physic., ita videtur quod mensura primi esse sit mensura omnis esse. Sed aeternitas est mensura primi esse, quod est esse divinum. Ergo aeternitas est mensura omnis esse. Sed esse rerum corruptibilium mensuratur tempore. Ergo tempus vel est aeternitas, vel aliquid aeternitatis. Objection 3: Further, as the measure of the first movement is the measure of every movement, as said in Phys. iv, it thus appears that the measure of the first being is that of every being. But eternity is the measure of the first being—that is, of the divine being. Therefore eternity is the measure of every being. But the being of things corruptible is measured by time. Time therefore is either eternity or is a part of eternity.
Sed contra est quod aeternitas est tota simul, in tempore autem est prius et posterius. Ergo tempus et aeternitas non sunt idem. On the contrary, Eternity is simultaneously whole. But time has a "before" and an "after." Therefore time and eternity are not the same thing.
Respondeo dicendum quod manifestum est tempus et aeternitatem non esse idem. Sed huius diversitatis rationem quidam assignaverunt ex hoc quod aeternitas caret principio et fine, tempus autem habet principium et finem. Sed haec est differentia per accidens, et non per se. Quia dato quod tempus semper fuerit et semper futurum sit, secundum positionem eorum qui motum caeli ponunt sempiternum, adhuc remanebit differentia inter aeternitatem et tempus, ut dicit Boetius in libro de Consolat., ex hoc quod aeternitas est tota simul, quod tempori non convenit, quia aeternitas est mensura esse permanentis, tempus vero est mensura motus. Si tamen praedicta differentia attendatur quantum ad mensurata, et non quantum ad mensuras, sic habet aliquam rationem, quia solum illud mensuratur tempore, quod habet principium et finem in tempore, ut dicitur in IV Physic. Unde si motus caeli semper duraret, tempus non mensuraret ipsum secundum suam totam durationem, cum infinitum non sit mensurabile; sed mensuraret quamlibet circulationem, quae habet principium et finem in tempore. I answer that, It is manifest that time and eternity are not the same. Some have founded this difference on the fact that eternity has neither beginning nor an end; whereas time has a beginning and an end. This, however, makes a merely accidental, and not an absolute difference because, granted that time always was and always will be, according to the idea of those who think the movement of the heavens goes on for ever, there would yet remain a difference between eternity and time, as Boethius says (De Consol. v), arising from the fact that eternity is simultaneously whole; which cannot be applied to time: for eternity is the measure of a permanent being; while time is a measure of movement. Supposing, however, that the aforesaid difference be considered on the part of the things measured, and not as regards the measures, then there is some reason for it, inasmuch as that alone is measured by time which has beginning and end in time. Hence, if the movement of the heavens lasted always, time would not be of its measure as regards the whole of its duration, since the infinite is not measurable; but it would be the measure of that part of its revolution which has beginning and end in time.
Potest tamen et aliam rationem habere ex parte istarum mensurarum, si accipiatur finis et principium in potentia. Quia etiam dato quod tempus semper duret, tamen possibile est signare in tempore et principium et finem, accipiendo aliquas partes ipsius, sicut dicimus principium et finem diei vel anni, quod non contingit in aeternitate. Sed tamen istae differentiae consequuntur eam quae est per se et primo, differentiam, per hoc quod aeternitas est tota simul, non autem tempus. Another reason for the same can be taken from these measures in themselves, if we consider the end and the beginning as potentialities; because, granted also that time always goes on, yet it is possible to note in time both the beginning and the end, by considering its parts: thus we speak of the beginning and the end of a day or of a year; which cannot be applied to eternity. Still these differences follow upon the essential and primary differences, that eternity is simultaneously whole, but that time is not so.
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procederet, si tempus et aeternitas essent mensurae unius generis, quod patet esse falsum, ex his quorum est tempus et aeternitas mensura. Reply to Objection 1: Such a reason would be a valid one if time and eternity were the same kind of measure; but this is seen not to be the case when we consider those things of which the respective measures are time and eternity.
Ad secundum dicendum quod nunc temporis est idem subiecto in toto tempore, sed differens ratione, eo quod, sicut tempus respondet motui, ita nunc temporis respondet mobili; mobile autem est idem subiecto in toto decursu temporis, sed differens ratione, inquantum est hic et ibi. Et ista alternatio est motus. Similiter fluxus ipsius nunc, secundum quod alternatur ratione, est tempus. Aeternitas autem manet eadem et subiecto et ratione. Unde aeternitas non est idem quod nunc temporis. Reply to Objection 2: The "now" of time is the same as regards its subject in the whole course of time, but it differs in aspect; for inasmuch as time corresponds to movement, its "now" corresponds to what is movable; and the thing movable has the same one subject in all time, but differs in aspect a being here and there; and such alteration is movement. Likewise the flow of the "now" as alternating in aspect is time. But eternity remains the same according to both subject and aspect; and hence eternity is not the same as the "now" of time.
Ad tertium dicendum quod, sicut aeternitas est propria mensura ipsius esse, ita tempus est propria mensura motus. Unde secundum quod aliquod esse recedit a permanentia essendi et subditur transmutationi, secundum hoc recedit ab aeternitate et subditur tempori. Esse ergo rerum corruptibilium, quia est transmutabile, non mensuratur aeternitate, sed tempore. Tempus enim mensurat non solum quae transmutantur in actu, sed quae sunt transmutabilia. Unde non solum mensurat motum, sed etiam quietem; quae est eius quod natum est moveri, et non movetur. Reply to Objection 3: As eternity is the proper measure of permanent being, so time is the proper measure of movement; and hence, according as any being recedes from permanence of being, and is subject to change, it recedes from eternity, and is subject to time. Therefore the being of things corruptible, because it is changeable, is not measured by eternity, but by time; for time measures not only things actually changed, but also things changeable; hence it not only measures movement but it also measures repose, which belongs to whatever is naturally movable, but is not actually in motion.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 10 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

The difference of aeviternity and time

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod aevum non sit aliud a tempore. Dicit enim Augustinus, VIII super Gen. ad Litt., quod Deus movet creaturam spiritualem per tempus. Sed aevum dicitur esse mensura spiritualium substantiarum. Ergo tempus non differt ab aevo. Objection 1: It seems that aeviternity is the same as time. For Augustine says (Gen. ad lit. viii, 20,22,23), that "God moves the spiritual through time." But aeviternity is said to be the measure of spiritual substances. Therefore time is the same as aeviternity.
Praeterea, de ratione temporis est quod habeat prius et posterius, de ratione vero aeternitatis est quod sit tota simul, ut dictum est. Sed aevum non est aeternitas, dicitur enim Eccli. I, quod sapientia aeterna est ante aevum. Ergo non est totum simul, sed habet prius et posterius, et ita est tempus. Objection 2: Further, it is essential to time to have "before" and "after"; but it is essential to eternity to be simultaneously whole, as was shown above in the first article. Now aeviternity is not eternity; for it is written (Ecclus. 1:1) that eternal "Wisdom is before age." Therefore it is not simultaneously whole but has "before" and "after"; and thus it is the same as time.
Praeterea, si in aevo non est prius et posterius, sequitur quod in aeviternis non differat esse vel fuisse vel futurum esse. Cum igitur sit impossibile aeviterna non fuisse, sequitur quod impossibile sit ea non futura esse. Quod falsum est, cum Deus possit ea reducere in nihilum. Objection 3: Further, if there is no "before" and "after" in aeviternity, it follows that in aeviternal things there is no difference between being, having been, or going to be. Since then it is impossible for aeviternal things not to have been, it follows that it is impossible for them not to be in the future; which is false, since God can reduce them to nothing.
Praeterea, cum duratio aeviternorum sit infinita ex parte post, si aevum sit totum simul, sequitur quod aliquod creatum sit infinitum in actu, quod est impossibile. Non igitur aevum differt a tempore. Objection 4: Further, since the duration of aeviternal things is infinite as to subsequent duration, if aeviternity is simultaneously whole, it follows that some creature is actually infinite; which is impossible. Therefore aeviternity does not differ from time.
Sed contra est quod dicit Boetius, qui tempus ab aevo ire iubes. On the contrary, Boethius says (De Consol. iii) "Who commandest time to be separate from aeviternity."
Respondeo dicendum quod aevum differt a tempore et ab aeternitate, sicut medium existens inter illa. Sed horum differentiam aliqui sic assignant, dicentes quod aeternitas principio et fine caret; aevum habet principium, sed non finem; tempus autem habet principium et finem. Sed haec differentia est per accidens, sicut supra dictum est, quia si etiam semper aeviterna fuissent et semper futura essent, ut aliqui ponunt; vel etiam si quandoque deficerent, quod Deo possibile esset, adhuc aevum distingueretur ab aeternitate et tempore. I answer that, Aeviternity differs from time, and from eternity, as the mean between them both. This difference is explained by some to consist in the fact that eternity has neither beginning nor end, aeviternity, a beginning but no end, and time both beginning and end. This difference, however, is but an accidental one, as was shown above, in the preceding article; because even if aeviternal things had always been, and would always be, as some think, and even if they might sometimes fail to be, which is possible to God to allow; even granted this, aeviternity would still be distinguished from eternity, and from time.
Alii vero assignant differentiam inter haec tria, per hoc quod aeternitas non habet prius et posterius; tempus autem habet prius et posterius cum innovatione et veteratione; aevum habet prius et posterius sine innovatione et veteratione. Sed haec positio implicat contradictoria. Quod quidem manifeste apparet, si innovatio et veteratio referantur ad ipsam mensuram. Cum enim prius et posterius durationis non possint esse simul, si aevum habet prius et posterius, oportet quod, priore parte aevi recedente, posterior de novo adveniat, et sic erit innovatio in ipso aevo, sicut in tempore. Si vero referantur ad mensurata, adhuc sequitur inconveniens. Ex hoc enim res temporalis inveteratur tempore, quod habet esse transmutabile, et ex transmutabilitate mensurati, est prius et posterius in mensura, ut patet ex IV Physic. Si igitur ipsum aeviternum non sit inveterabile nec innovabile, hoc erit quia esse eius est intransmutabile. Mensura ergo eius non habebit prius et posterius. Est ergo dicendum quod, cum aeternitas sit mensura esse permanentis, secundum quod aliquid recedit a permanentia essendi, secundum hoc recedit ab aeternitate. Quaedam autem sic recedunt a permanentia essendi, quod esse eorum est subiectum transmutationis, vel in transmutatione consistit, et huiusmodi mensurantur tempore; sicut omnis motus, et etiam esse omnium corruptibilium. Quaedam vero recedunt minus a permanentia essendi, quia esse eorum nec in transmutatione consistit, nec est subiectum transmutationis, tamen habent transmutationem adiunctam, vel in actu vel in potentia. Sicut patet in corporibus caelestibus, quorum esse substantiale est intransmutabile; tamen esse intransmutabile habent cum transmutabilitate secundum locum. Et similiter patet de Angelis, quod habent esse intransmutabile cum transmutabilitate secundum electionem, quantum ad eorum naturam pertinet; et cum transmutabilitate intelligentiarum et affectionum, et locorum suo modo. Et ideo huiusmodi mensurantur aevo, quod est medium inter aeternitatem et tempus. Esse autem quod mensurat aeternitas, nec est mutabile, nec mutabilitati adiunctum. Sic ergo tempus habet prius et posterius, aevum autem non habet in se prius et posterius, sed ei coniungi possunt, aeternitas autem non habet prius neque posterius, neque ea compatitur. Others assign the difference between these three to consist in the fact that eternity has no "before" and "after"; but that time has both, together with innovation and veteration; and that aeviternity has "before" and "after" without innovation and veteration. This theory, however, involves a contradiction; which manifestly appears if innovation and veteration be referred to the measure itself. For since "before" and "after" of duration cannot exist together, if aeviternity has "before" and "after," it must follow that with the receding of the first part of aeviternity, the after part of aeviternity must newly appear; and thus innovation would occur in aeviternity itself, as it does in time. And if they be referred to the things measured, even then an incongruity would follow. For a thing which exists in time grows old with time, because it has a changeable existence, and from the changeableness of a thing measured, there follows "before" and "after" in the measure, as is clear from Phys. iv. Therefore the fact that an aeviternal thing is neither inveterate, nor subject to innovation, comes from its changelessness; and consequently its measure does not contain "before" and "after." We say then that since eternity is the measure of a permanent being, in so far as anything recedes from permanence of being, it recedes from eternity. Now some things recede from permanence of being, so that their being is subject to change, or consists in change; and these things are measured by time, as are all movements, and also the being of all things corruptible. But others recede less from permanence of being, forasmuch as their being neither consists in change, nor is the subject of change; nevertheless they have change annexed to them either actually or potentially. This appears in the heavenly bodies, the substantial being of which is unchangeable; and yet with unchangeable being they have changeableness of place. The same applies to the angels, who have an unchangeable being as regards their nature with changeableness as regards choice; moreover they have changeableness of intelligence, of affections and of places in their own degree. Therefore these are measured by aeviternity which is a mean between eternity and time. But the being that is measured by eternity is not changeable, nor is it annexed to change. In this way time has "before" and "after"; aeviternity in itself has no "before" and "after," which can, however, be annexed to it; while eternity has neither "before" nor "after," nor is it compatible with such at all.
Ad primum ergo dicendum quod creaturae spirituales, quantum ad affectiones et intelligentias, in quibus est successio, mensurantur tempore. Unde et Augustinus ibidem dicit quod per tempus moveri, est per affectiones moveri. Quantum vero ad eorum esse naturale, mensurantur aevo. Sed quantum ad visionem gloriae, participant aeternitatem. Reply to Objection 1: Spiritual creatures as regards successive affections and intelligences are measured by time. Hence also Augustine says (Gen. ad lit. viii, 20,22,23) that to be moved through time, is to be moved by affections. But as regards their nature they are measured by aeviternity; whereas as regards the vision of glory, they have a share of eternity.
Ad secundum dicendum quod aevum est totum simul, non tamen est aeternitas, quia compatitur secum prius et posterius. Reply to Objection 2: Aeviternity is simultaneously whole; yet it is not eternity, because "before" and "after" are compatible with it.
Ad tertium dicendum quod in ipso esse Angeli in se considerato, non est differentia praeteriti et futuri, sed solum secundum adiunctas mutationes. Sed quod dicimus Angelum esse vel fuisse vel futurum esse, differt secundum acceptionem intellectus nostri, qui accipit esse Angeli per comparationem ad diversas partes temporis. Et cum dicit Angelum esse vel fuisse, supponit aliquid cum quo eius oppositum non subditur divinae potentiae, cum vero dicit futurum esse, nondum supponit aliquid. Unde, cum esse et non esse Angeli subsit divinae potentiae, absolute considerando, potest Deus facere quod esse Angeli non sit futurum, tamen non potest facere quod non sit dum est, vel quod non fuerit postquam fuit. Reply to Objection 3: In the very being of an angel considered absolutely, there is no difference of past and future, but only as regards accidental change. Now to say that an angel was, or is, or will be, is to be taken in a different sense according to the acceptation of our intellect, which apprehends the angelic existence by comparison with different parts of time. But when we say that an angel is, or was, we suppose something, which being supposed, its opposite is not subject to the divine power. Whereas when we say he will be, we do not as yet suppose anything. Hence, since the existence and non-existence of an angel considered absolutely is subject to the divine power, God can make the existence of an angel not future; but He cannot cause him not to be while he is, or not to have been, after he has been.
Ad quartum dicendum quod duratio aevi est infinita, quia non finitur tempore. Sic autem esse aliquod creatum infinitum, quod non finiatur quodam alio, non est inconveniens. Reply to Objection 4: The duration of aeviternity is infinite, forasmuch as it is not finished by time. Hence, there is no incongruity in saying that a creature is infinite, inasmuch as it is not ended by any other creature.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 10 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether there is only one aeviternity?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod non sit tantum unum aevum. Dicitur enim in apocryphis Esdrae, maiestas et potestas aevorum est apud te, domine. Objection 1: It seems that there is not only one aeviternity; for it is written in the apocryphal books of Esdras: "Majesty and power of ages are with Thee, O Lord."
Praeterea, diversorum generum diversae sunt mensurae. Sed quaedam aeviterna sunt in genere corporalium, scilicet corpora caelestia, quaedam vero sunt spirituales substantiae, scilicet Angeli. Non ergo est unum aevum tantum. Objection 2: Further, different genera have different measures. But some aeviternal things belong to the corporeal genus, as the heavenly bodies; and others are spiritual substances, as are the angels. Therefore there is not only one aeviternity.
Praeterea, cum aevum sit nomen durationis, quorum est unum aevum, est una duratio. Sed non omnium aeviternorum est una duratio, quia quaedam post alia esse incipiunt, ut maxime patet in animabus humanis. Non est ergo unum aevum tantum. Objection 3: Further, since aeviternity is a term of duration, where there is one aeviternity, there is also one duration. But not all aeviternal things have one duration, for some begin to exist after others; as appears in the case especially of human souls. Therefore there is not only one aeviternity.
Praeterea, ea quae non dependent ab invicem, non videntur habere unam mensuram durationis, propter hoc enim omnium temporalium videtur esse unum tempus, quia omnium motuum quodammodo causa est primus motus, qui prius tempore mensuratur. Sed aeviterna non dependent ab invicem, quia unus Angelus non est causa alterius. Non ergo est unum aevum tantum. Objection 4: Further, things not dependent on each other do not seem to have one measure of duration; for there appears to be one time for all temporal things; since the first movement, measured by time, is in some way the cause of all movement. But aeviternal things do not depend on each other, for one angel is not the cause of another angel. Therefore there is not only one aeviternity.
Sed contra, aevum est simplicius tempore, et propinquius se habens ad aeternitatem. Sed tempus est unum tantum. Ergo multo magis aevum. On the contrary, Aeviternity is a more simple thing than time, and is nearer to eternity. But time is one only. Therefore much more is aeviternity one only.
Respondeo dicendum quod circa hoc est duplex opinio, quidam enim dicunt quod est unum aevum tantum; quidam quod multa. Quid autem horum verius sit, oportet considerare ex causa unitatis temporis, in cognitionem enim spiritualium per corporalia devenimus. I answer that, A twofold opinion exists on this subject. Some say there is only one aeviternity; others that there are many aeviternities. Which of these is true, may be considered from the cause why time is one; for we can rise from corporeal things to the knowledge of spiritual things.
Dicunt autem quidam esse unum tempus omnium temporalium, propter hoc quod est unus numerus omnium numeratorum, cum tempus sit numerus, secundum philosophum. Sed hoc non sufficit, quia tempus non est numerus ut abstractus extra numeratum, sed ut in numerato existens, alioquin non esset continuus; quia decem ulnae panni continuitatem habent, non ex numero, sed ex numerato. Numerus autem in numerato existens non est idem omnium, sed diversus diversorum. Unde alii assignant causam unitatis temporis ex unitate aeternitatis, quae est principium omnis durationis. Et sic, omnes durationes sunt unum, si consideretur earum principium, sunt vero multae, si consideretur diversitas eorum quae recipiunt durationem ex influxu primi principii. Alii vero assignant causam unitatis temporis ex parte materiae primae, quae est primum subiectum motus, cuius mensura est tempus. Sed neutra assignatio sufficiens videtur, quia ea quae sunt unum principio vel subiecto, et maxime remoto, non sunt unum simpliciter sed secundum quid. Est ergo ratio unitatis temporis, unitas primi motus, secundum quem, cum sit simplicissimus, omnes alii mensurantur, ut dicitur in X Metaphys. Sic ergo tempus ad illum motum comparatur non solum ut mensura ad mensuratum, sed etiam ut accidens ad subiectum; et sic ab eo recipit unitatem. Ad alios autem motus comparatur solum ut mensura ad mensuratum. Unde secundum eorum multitudinem non multiplicatur, quia una mensura separata multa mensurari possunt. Now some say that there is only one time for temporal things, forasmuch as one number exists for all things numbered; as time is a number, according to the Philosopher (Phys. iv). This, however, is not a sufficient reason; because time is not a number abstracted from the thing numbered, but existing in the thing numbered; otherwise it would not be continuous; for ten ells of cloth are continuous not by reason of the number, but by reason of the thing numbered. Now number as it exists in the thing numbered, is not the same for all; but it is different for different things. Hence, others assert that the unity of eternity as the principle of all duration is the cause of the unity of time. Thus all durations are one in that view, in the light of their principle, but are many in the light of the diversity of things receiving duration from the influx of the first principle. On the other hand others assign primary matter as the cause why time is one; as it is the first subject of movement, the measure of which is time. Neither of these reasons, however, is sufficient; forasmuch as things which are one in principle, or in subject, especially if distant, are not one absolutely, but accidentally. Therefore the true reason why time is one, is to be found in the oneness of the first movement by which, since it is most simple, all other movements are measured. Therefore time is referred to that movement, not only as a measure is to the thing measured, but also as accident is to subject; and thus receives unity from it. Whereas to other movements it is compared only as the measure is to the thing measured. Hence it is not multiplied by their multitude, because by one separate measure many things can be measured.
Hoc igitur habito, sciendum quod de substantiis spiritualibus duplex fuit opinio. Quidam enim dixerunt quod omnes processerunt a Deo in quadam aequalitate, ut Origenes dixit; vel etiam multae earum, ut quidam posuerunt. Alii vero dixerunt quod omnes substantiae spirituales processerunt a Deo quodam gradu et ordine et hoc videtur sentire Dionysius, qui dicit, cap. X Cael. Hier., quod inter substantias spirituales sunt primae, mediae et ultimae, etiam in uno ordine Angelorum. Secundum igitur primam opinionem, necesse est dicere quod sunt plura aeva, secundum quod sunt plura aeviterna prima aequalia. Secundum autem secundam opinionem, oportet dicere quod sit unum aevum tantum, quia, cum unumquodque mensuretur simplicissimo sui generis, ut dicitur in X Metaphys., oportet quod esse omnium aeviternorum mensuretur esse primi aeviterni, quod tanto est simplicius, quanto prius. Et quia secunda opinio verior est, ut infra ostendetur, concedimus ad praesens unum esse aevum tantum. This being established, we must observe that a twofold opinion existed concerning spiritual substances. Some said that all proceeded from God in a certain equality, as Origen said (Peri Archon. i); or at least many of them, as some others thought. Others said that all spiritual substances proceeded from God in a certain degree and order; and Dionysius (Coel. Hier. x) seems to have thought so, when he said that among spiritual substances there are the first, the middle and the last; even in one order of angels. Now according to the first opinion, it must be said that there are many aeviternities as there are many aeviternal things of first degree. But according to the second opinion, it would be necessary to say that there is one aeviternity only; because since each thing is measured by the most simple element of its genus, it must be that the existence of all aeviternal things should be measured by the existence of the first aeviternal thing, which is all the more simple the nearer it is to the first. Wherefore because the second opinion is truer, as will be shown later (Question [47], Article [2]); we concede at present that there is only one aeviternity.
Ad primum ergo dicendum quod aevum aliquando accipitur pro saeculo, quod est periodus durationis alicuius rei, et sic dicuntur multa aeva, sicut multa saecula. Reply to Objection 1: Aeviternity is sometimes taken for age, that is, a space of a thing's duration; and thus we say many aeviternities when we mean ages.
Ad secundum dicendum quod, licet corpora caelestia et spiritualia differant in genere naturae, tamen conveniunt in hoc, quod habent esse intransmutabile. Et sic mensurantur aevo. Reply to Objection 2: Although the heavenly bodies and spiritual things differ in the genus of their nature, still they agree in having a changeless being, and are thus measured by aeviternity.
Ad tertium dicendum quod nec omnia temporalia simul incipiunt, et tamen omnium est unum tempus, propter primum quod mensuratur tempore. Et sic omnia aeviterna habent unum aevum propter primum, etiam si non omnia simul incipiant. Reply to Objection 3: All temporal things did not begin together; nevertheless there is one time for all of them, by reason of the first measured by time; and thus all aeviternal things have one aeviternity by reason of the first, though all did not begin together.
Ad quartum dicendum quod ad hoc quod aliqua mensurentur per aliquod unum, non requiritur quod illud unum sit causa omnium eorum; sed quod sit simplicius. Reply to Objection 4: For things to be measured by one, it is not necessary that the one should be the cause of all, but that it be more simple than the rest.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:04 1998.