St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 99 [ << | >> ]

OF THE CONDITION OF THE OFFSPRING AS TO THE BODY (TWO ARTICLES)

Deinde considerandum est de conditione prolis generandae.
  • Et primo, quantum ad corpus;
  • secundo, quantum ad iustitiam;
  • tertio, quantum ad scientiam.
We must now consider the condition of the offspring
  • first, as regards the body;
  • secondly, as regards virtue;
  • thirdly, in knowledge.
Circa primum quaeruntur duo. Under the first head there are two points of inquiry:
Primo, utrum in statu innocentiae pueri mox geniti habuissent perfectam virtutem corpoream. (1) Whether in the state of innocence children would have had full powers of the body immediately after birth?
Secundo, utrum omnes fuissent nati in sexu masculino. (2) Whether all infants would have been of the male sex?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 99 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether in the state of innocence children would have had perfect strength of body as to the use of its members immediately after birth?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod pueri in statu innocentiae, mox nati, virtutem perfectam habuissent ad motum membrorum. Dicit enim Augustinus, in libro de Bapt. Parvul., quod infirmitati mentis congruit haec infirmitas corporis, quae scilicet in pueris apparet. Sed in statu innocentiae nulla fuisset infirmitas mentis. Ergo neque talis infirmitas corporis fuisset in parvulis. Objection 1: It would seem that in the state of innocence children would have had perfect strength of the body, as to the use of its members, immediately after birth. For Augustine says (De Pecc. Merit. et Remiss. i, 38): "This weakness of the body befits their weakness of mind." But in the state of innocence there would have been no weakness of mind. Therefore neither would there have been weakness of body in infants.
Praeterea, quaedam animalia statim cum nascuntur, habent virtutem sufficientem ad usum membrorum. Sed homo est nobilior aliis animalibus. Ergo multo magis est naturale homini quod statim natus virtutem habeat ad usum membrorum. Et ita videtur esse poena ex peccato consequens. Objection 2: Further, some animals at birth have sufficient strength to use their members. But man is nobler than other animals. Therefore much more is it natural to man to have strength to use his members at birth; and thus it appears to be a punishment of sin that he has not that strength.
Praeterea, non posse consequi delectabile propositum, afflictionem inducit. Sed si pueri non habuissent virtutem ad movendum membra, frequenter accidisset quod non possent consequi aliquod delectabile eis propositum. Ergo fuisset in eis afflictio; quae non poterat esse ante peccatum. Non ergo in statu innocentiae defuisset pueris virtus ad movendum membra. Objection 3: Further, inability to secure a proffered pleasure causes affliction. But if children had not full strength in the use of their limbs, they would often have been unable to procure something pleasurable offered to them; and so they would have been afflicted, which was not possible before sin. Therefore, in the state of innocence, children would not have been deprived of the use of their limbs.
Praeterea, defectus senectutis videtur correspondere defectui pueritiae. Sed in statu innocentiae non fuisset defectus senectutis. Ergo neque etiam defectus pueritiae. Objection 4: Further, the weakness of old age seems to correspond to that of infancy. But in the state of innocence there would have been no weakness of old age. Therefore neither would there have been such weakness in infancy.
Sed contra est quod omne generatum prius est imperfectum quam perficiatur. Sed pueri in statu innocentiae fuissent per generationem producti. Ergo a principio imperfecti fuissent et quantitate et virtute corporis. On the contrary, Everything generated is first imperfect. But in the state of innocence children would have been begotten by generation. Therefore from the first they would have been imperfect in bodily size and power.
Respondeo dicendum quod ea quae sunt supra naturam, sola fide tenemus; quod autem credimus, auctoritati debemus. Unde in omnibus asserendis sequi debemus naturam rerum, praeter ea quae auctoritate divina traduntur, quae sunt supra naturam. Manifestum est autem naturale hoc esse, utpote et principiis humanae naturae competens, quod pueri mox nati non habeant sufficientem virtutem ad movendum membra. Quia homo naturaliter habet cerebrum maius in quantitate, secundum proportionem sui corporis, quam cetera animalia. Unde naturale est quod, propter maximam humiditatem cerebri in pueris, nervi, qui sunt instrumenta motus, non sunt idonei ad movendum membra. Ex alia vero parte nulli Catholico dubium est quin divina virtute fieri possit, ut pueri mox nati perfectam virtutem habeant ad motum membrorum. I answer that, By faith alone do we hold truths which are above nature, and what we believe rests on authority. Wherefore, in making any assertion, we must be guided by the nature of things, except in those things which are above nature, and are made known to us by Divine authority. Now it is clear that it is as natural as it is befitting to the principles of human nature that children should not have sufficient strength for the use of their limbs immediately after birth. Because in proportion to other animals man has naturally a larger brain. Wherefore it is natural, on account of the considerable humidity of the brain in children, that the nerves which are instruments of movement, should not be apt for moving the limbs. On the other hand, no Catholic doubts it possible for a child to have, by Divine power, the use of its limbs immediately after birth.
Constat autem per auctoritatem Scripturae, quod Deus fecit hominem rectum, et haec rectitudo consistit, ut Augustinus dicit, in perfecta subiectione corporis ad animam. Sicut ergo in primo statu non poterat esse in membris hominis aliquid quod repugnaret ordinatae hominis voluntati, ita membra hominis deficere non poterant humanae voluntati. Voluntas autem hominis ordinata est quae tendit in actus sibi convenientes. Non sunt autem iidem actus convenientes homini secundum quamlibet aetatem. Dicendum est ergo quod pueri mox nati non habuissent sufficientem virtutem ad movendum membra ad quoslibet actus; sed ad actus pueritiae convenientes, puta ad sugendum ubera, et ad alia huiusmodi. Now we have it on the authority of Scripture that "God made man right" (Eccles. 7:30), which rightness, as Augustine says (De Civ. Dei xiv, 11), consists in the perfect subjection of the body to the soul. As, therefore, in the primitive state it was impossible to find in the human limbs anything repugnant to man's well-ordered will, so was it impossible for those limbs to fail in executing the will's commands. Now the human will is well ordered when it tends to acts which are befitting to man. But the same acts are not befitting to man at every season of life. We must, therefore, conclude that children would not have had sufficient strength for the use of their limbs for the purpose of performing every kind of act; but only for the acts befitting the state of infancy, such as suckling, and the like.
Ad primum ergo dicendum quod Augustinus loquitur de ista infirmitate quae nunc in pueris apparet etiam quantum ad actus eorum pueritiae convenientes; ut patet per ea quae praemittit, quod iuxta se iacentibus mammis, magis possunt esurientes flere quam sugere. Reply to Objection 1: Augustine is speaking of the weakness which we observe in children even as regards those acts which befit the state of infancy; as is clear from his preceding remark that "even when close to the breast, and longing for it, they are more apt to cry than to suckle."
Ad secundum dicendum quod hoc quod quaedam animalia statim nata habent usum membrorum, non est ex eorum nobilitate, cum quaedam animalia perfectiora hoc non habeant, sed hoc eis contingit ex siccitate cerebri, et quia actus proprii talium animalium sunt imperfecti, ad quos etiam parva virtus sufficere potest. Reply to Objection 2: The fact that some animals have the use of their limbs immediately after birth, is due, not to their superiority, since more perfect animals are not so endowed; but to the dryness of the brain, and to the operations proper to such animals being imperfect, so that a small amount of strength suffices them.
Ad tertium patet solutio per ea quae dicta sunt in corpore. Vel potest dici quod nihil appetivissent, nisi ordinata voluntate convenisset res secundum statum suum. Reply to Objection 3: is clear from what we have said above. We may add that they would have desired nothing except with an ordinate will; and only what was befitting to their state of life.
Ad quartum dicendum quod homo in statu innocentiae generatus fuisset, sed non fuisset corruptus. Et ideo in statu illo potuissent esse aliqui defectus pueriles, qui consequuntur generationem; non autem defectus seniles, qui ordinantur ad corruptionem. Reply to Objection 4: In the state of innocence man would have been born, yet not subject to corruption. Therefore in that state there could have been certain infantile defects which result from birth; but not senile defects leading to corruption.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 99 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether, in the primitive state, women would have been born?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod in primo statu feminae natae non fuissent. Dicit enim philosophus, in libro II de Generat. Animal., quod femina est mas occasionatus, quasi praeter intentionem naturae proveniens. Sed in statu illo nihil evenisset innaturale in hominis generatione. Ergo feminae natae non fuissent. Objection 1: It would seem that in the primitive state woman would not have been born. For the Philosopher says (De Gener. Animal. ii, 3) that woman is a "misbegotten male," as though she were a product outside the purpose of nature. But in that state nothing would have been unnatural in human generation. Therefore in that state women would not have been born.
Praeterea, omne agens generat sibi simile, nisi impediatur vel propter defectum virtutis, vel propter indispositionem materiae, sicut parvus ignis non potest comburere ligna viridia. In generatione autem vis activa est in mare. Cum igitur in statu innocentiae nullus fuisset defectus virtutis ex parte maris, nec indispositio materiae ex parte feminae, videtur quod semper masculi nati fuissent. Objection 2: Further, every agent produces its like, unless prevented by insufficient power or ineptness of matter: thus a small fire cannot burn green wood. But in generation the active force is in the male. Since, therefore, in the state of innocence man's active force was not subject to defect, nor was there inept matter on the part of the woman, it seems that males would always have been born.
Praeterea, in statu innocentiae generatio ad multiplicationem hominum ordinabatur. Sed sufficienter homines multiplicari potuissent per primum hominem et per primam feminam, ex quo in perpetuum victuri erant. Ergo non fuit necessarium quod in statu innocentiae feminae nascerentur. Objection 3: Further, in the state of innocence generation is ordered to the multiplication of the human race. But the race would have been sufficiently multiplied by the first man and woman, from the fact that they would have lived for ever. Therefore, in the state of innocence, there was no need for women to be born.
Sed contra est quod sic natura processisset in generando, sicut eam Deus instituit. Sed Deus instituit marem et feminam in natura humana, ut dicitur Gen. I et II. Ergo etiam in statu illo fuissent mares et feminae generati. On the contrary, Nature's process in generation would have been in harmony with the manner in which it was established by God. But established male and female in human nature, as it is written (Gn. 1,2). Therefore also in the state of innocence male and female would have been born.
Respondeo dicendum quod nihil eorum quae ad complementum humanae naturae pertinent, in statu innocentiae defuisset. Sicut autem ad perfectionem universi pertinent diversi gradus rerum, ita etiam diversitas sexus est ad perfectionem humanae naturae. Et ideo in statu innocentiae uterque sexus per generationem productus fuisset. I answer that, Nothing belonging to the completeness of human nature would have been lacking in the state of innocence. And as different grades belong to the perfection of the universe, so also diversity of sex belongs to the perfection of human nature. Therefore in the state of innocence, both sexes would have been begotten.
Ad primum ergo dicendum quod femina dicitur mas occasionatus, quia est praeter intentionem naturae particularis, non autem praeter intentionem naturae universalis, ut supra dictum est. Reply to Objection 1: Woman is said to be a "misbegotten male," as being a product outside the purpose of nature considered in the individual case: but not against the purpose of universal nature, as above explained (Question [92], Article [1], ad 2).
Ad secundum dicendum quod generatio feminae non solum contingit ex defectu virtutis activae vel indispositione materiae, ut obiectio tangit. Sed quandoque quidem ex aliquo accidenti extrinseco; sicut philosophus dicit, in libro de animalibus, quod ventus Septentrionalis coadiuvat ad generationem masculorum, Australis vero ad generationem feminarum. Quandoque etiam ex conceptione animae, ad quam de facili immutatur corpus. Et praecipue in statu innocentiae hoc esse poterat, quando corpus magis erat animae subiectum; ut scilicet secundum voluntatem generantis, distingueretur sexus in prole. Reply to Objection 2: The generation of woman is not occasioned either by a defect of the active force or by inept matter, as the objection proposes; but sometimes by an extrinsic accidental cause; thus the Philosopher says (De Animal. Histor. vi, 19): "The northern wind favors the generation of males, and the southern wind that of females": sometimes also by some impression in the soul (of the parents), which may easily have some effect on the body (of the child). Especially was this the case in the state of innocence, when the body was more subject to the soul; so that by the mere will of the parent the sex of the offspring might be diversified.
Ad tertium dicendum quod proles fuisset genita vivens vita animali, ad quam sicut pertinet alimento uti, sic etiam generare. Unde conveniebat quod omnes generarent, et non solum primi parentes. Ad quod consequens videtur quod tot fuissent generatae feminae, quot et mares. Reply to Objection 3: The offspring would have been begotten to an animal life, as to the use of food and generation. Hence it was fitting that all should generate, and not only the first parents. From this it seems to follow that males and females would have been in equal number.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:10 1998.