St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 61 [ << | >> ]

OF THE CARDINAL VIRTUES (FIVE ARTICLES)

Deinde considerandum est de virtutibus cardinalibus. Et circa hoc quaeruntur quinque. We must now consider the cardinal virtues: under which head there are five points of inquiry:
Primo, utrum virtutes morales debeant dici cardinales, vel principales. (1) Whether the moral virtues should be called cardinal or principal virtues?
Secundo, de numero earum. (2) Of their number;
Tertio, quae sint. (3) Which are they?
Quarto, utrum differant ab invicem. (4) Whether they differ from one another?
Quinto, utrum dividantur convenienter in virtutes politicas, et purgatorias, et purgati animi, et exemplares. (5) Whether they are fittingly divided into social, perfecting, perfect, and exemplar virtues?

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 61 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether the moral virtues should be called cardinal or principal virtues?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod virtutes morales non debeant dici cardinales, seu principales. Quae enim ex opposito dividuntur, sunt simul natura, ut dicitur in praedicamentis, et sic unum non est altero principalius. Sed omnes virtutes ex opposito dividunt genus virtutis. Ergo nullae earum debent dici principales. Objection 1: It would seem that moral virtues should not be called cardinal or principal virtues. For "the opposite members of a division are by nature simultaneous" (Categor. x), so that one is not principal rather than another. Now all the virtues are opposite members of the division of the genus "virtue." Therefore none of them should be called principal.
Praeterea, finis principalior est his quae sunt ad finem. Sed virtutes theologicae sunt circa finem, virtutes autem morales circa ea quae sunt ad finem. Ergo virtutes morales non debent dici principales, seu cardinales; sed magis theologicae. Objection 2: Further, the end is principal as compared to the means. But the theological virtues are about the end; while the moral virtues are about the means. Therefore the theological virtues, rather than the moral virtues, should be called principal or cardinal.
Praeterea, principalius est quod est per essentiam, quam quod est per participationem. Sed virtutes intellectuales pertinent ad rationale per essentiam, virtutes autem morales ad rationale per participationem, ut supra dictum est. Ergo virtutes morales non sunt principales, sed magis virtutes intellectuales. Objection 3: Further, that which is essentially so is principal in comparison with that which is so by participation. But the intellectual virtues belong to that which is essentially rational: whereas the moral virtues belong to that which is rational by participation, as stated above (Question [58], Article [3]). Therefore the intellectual virtues are principal, rather than the moral virtues.
Sed contra est quod Ambrosius dicit, super Lucam, exponens illud, beati pauperes spiritu, scimus virtutes esse quatuor cardinales, scilicet temperantiam, iustitiam, prudentiam, fortitudinem. Hae autem sunt virtutes morales. Ergo virtutes morales sunt cardinales. On the contrary, Ambrose in explaining the words, "Blessed are the poor in spirit" (Lk. 6:20) says: "We know that there are four cardinal virtues, viz. temperance, justice, prudence, and fortitude." But these are moral virtues. Therefore the moral virtues are cardinal virtues.
Respondeo dicendum quod, cum simpliciter de virtute loquimur, intelligimur loqui de virtute humana. Virtus autem humana, ut supra dictum est, secundum perfectam rationem virtutis dicitur, quae requirit rectitudinem appetitus, huiusmodi enim virtus non solum facit facultatem bene agendi, sed ipsum etiam usum boni operis causat. Sed secundum imperfectam rationem virtutis dicitur virtus quae non requirit rectitudinem appetitus, quia solum facit facultatem bene agendi, non autem causat boni operis usum. Constat autem quod perfectum est principalius imperfecto. Et ideo virtutes quae continent rectitudinem appetitus, dicuntur principales. Huiusmodi autem sunt virtutes morales; et inter intellectuales, sola prudentia, quae etiam quodammodo moralis est, secundum materiam, ut ex supradictis patet, unde convenienter inter virtutes morales ponuntur illae quae dicuntur principales, seu cardinales. I answer that, When we speak of virtue simply, we are understood to speak of human virtue. Now human virtue, as stated above (Question [56], Article [3]), is one that answers to the perfect idea of virtue, which requires rectitude of the appetite: for such like virtue not only confers the faculty of doing well, but also causes the good deed done. On the other hand, the name virtue is applied to one that answers imperfectly to the idea of virtue, and does not require rectitude of the appetite: because it merely confers the faculty of doing well without causing the good deed to be done. Now it is evident that the perfect is principal as compared to the imperfect: and so those virtues which imply rectitude of the appetite are called principal virtues. Such are the moral virtues, and prudence alone, of the intellectual virtues, for it is also something of a moral virtue, as was clearly shown above (Question [57], Article [4]). Consequently, those virtues which are called principal or cardinal are fittingly placed among the moral virtues.
Ad primum ergo dicendum quod, quando genus univocum dividitur in suas species, tunc partes divisionis ex aequo se habent secundum rationem generis; licet secundum naturam rei, una species sit principalior et perfectior alia, sicut homo aliis animalibus. Sed quando est divisio alicuius analogi, quod dicitur de pluribus secundum prius et posterius; tunc nihil prohibet unum esse principalius altero, etiam secundum communem rationem; sicut substantia principalius dicitur ens quam accidens. Et talis est divisio virtutum in diversa genera virtutum, eo quod bonum rationis non secundum eundem ordinem invenitur in omnibus. Reply to Objection 1: When a univocal genus is divided into its species, the members of the division are on a par in the point of the generic idea; although considered in their nature as things, one species may surpass another in rank and perfection, as man in respect of other animals. But when we divide an analogous term, which is applied to several things, but to one before it is applied to another, nothing hinders one from ranking before another, even in the point of the generic idea; as the notion of being is applied to substance principally in relation to accident. Such is the division of virtue into various kinds of virtue: since the good defined by reason is not found in the same way in all things.
Ad secundum dicendum quod virtutes theologicae sunt supra hominem, ut supra dictum est. Unde non proprie dicuntur virtutes humanae, sed superhumanae, vel divinae. Reply to Objection 2: The theological virtues are above man, as stated above (Question [58], Article [3], ad 3). Hence they should properly be called not human, but "super-human" or godlike virtues.
Ad tertium dicendum, quod aliae virtutes intellectuales a prudentia, etsi sint principaliores quam morales quantum ad subiectum; non tamen sunt principaliores quantum ad rationem virtutis, quae respicit bonum, quod est obiectum appetitus. Reply to Objection 3: Although the intellectual virtues, except in prudence, rank before the moral virtues, in the point of their subject, they do not rank before them as virtues; for a virtue, as such, regards good, which is the object of the appetite.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 61 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether there are four cardinal virtues?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod non sint quatuor virtutes cardinales. Prudentia enim est directiva aliarum virtutum moralium, ut ex supradictis patet. Sed id quod est directivum aliorum, principalius est. Ergo prudentia sola est virtus principalis. Objection 1: It would seem that there are not four cardinal virtues. For prudence is the directing principle of the other moral virtues, as is clear from what has been said above (Question [58], Article [4]). But that which directs other things ranks before them. Therefore prudence alone is a principal virtue.
Praeterea, virtutes principales sunt aliquo modo morales. Sed ad operationes morales ordinamur per rationem practicam, et appetitum rectum, ut dicitur in VI Ethic. Ergo solae duae virtutes cardinales sunt. Objection 2: Further, the principal virtues are, in a way, moral virtues. Now we are directed to moral works both by the practical reason, and by a right appetite, as stated in Ethic. vi, 2. Therefore there are only two cardinal virtues.
Praeterea, inter alias etiam virtutes una est principalior altera. Sed ad hoc quod virtus dicatur principalis, non requiritur quod sit principalis respectu omnium, sed respectu quarundam. Ergo videtur quod sint multo plures principales virtutes. Objection 3: Further, even among the other virtues one ranks higher than another. But in order that a virtue be principal, it needs not to rank above all the others, but above some. Therefore it seems that there are many more principal virtues.
Sed contra est quod Gregorius dicit, in II Moral., in quatuor virtutibus tota boni operis structura consurgit. On the contrary, Gregory says (Moral. ii): "The entire structure of good works is built on four virtues."
Respondeo dicendum quod numerus aliquorum accipi potest aut secundum principia formalia aut secundum subiecta, et utroque modo inveniuntur quatuor cardinales virtutes. I answer that, Things may be numbered either in respect of their formal principles, or according to the subjects in which they are: and either way we find that there are four cardinal virtues.
Principium enim formale virtutis de qua nunc loquimur, est rationis bonum. Quod quidem dupliciter potest considerari. Uno modo, secundum quod in ipsa consideratione rationis consistit. Et sic erit una virtus principalis, quae dicitur prudentia. Alio modo, secundum quod circa aliquid ponitur rationis ordo. Et hoc vel circa operationes, et sic est iustitia, vel circa passiones, et sic necesse est esse duas virtutes. Ordinem enim rationis necesse est ponere circa passiones, considerata repugnantia ipsarum ad rationem. Quae quidem potest esse dupliciter. Uno modo secundum quod passio impellit ad aliquid contrarium rationi, et sic necesse est quod passio reprimatur, et ab hoc denominatur temperantia. Alio modo, secundum quod passio retrahit ab eo quod ratio dictat, sicut timor periculorum vel laborum, et sic necesse est quod homo firmetur in eo quod est rationis, ne recedat; et ab hoc denominatur fortitudo. For the formal principle of the virtue of which we speak now is good as defined by reason; which good is considered in two ways. First, as existing in the very act of reason: and thus we have one principal virtue, called "Prudence." Secondly, according as the reason puts its order into something else; either into operations, and then we have "Justice"; or into passions, and then we need two virtues. For the need of putting the order of reason into the passions is due to their thwarting reason: and this occurs in two ways. First, by the passions inciting to something against reason, and then the passions need a curb, which we call "Temperance." Secondly, by the passions withdrawing us from following the dictate of reason, e.g. through fear of danger or toil: and then man needs to be strengthened for that which reason dictates, lest he turn back; and to this end there is "Fortitude."
Similiter secundum subiecta, idem numerus invenitur. Quadruplex enim invenitur subiectum huius virtutis de qua nunc loquimur, scilicet rationale per essentiam, quod prudentia perficit; et rationale per participationem, quod dividitur in tria; idest in voluntatem, quae est subiectum iustitiae; et in concupiscibilem, quae est subiectum temperantiae; et in irascibilem, quae est subiectum fortitudinis. In like manner, we find the same number if we consider the subjects of virtue. For there are four subjects of the virtue we speak of now: viz. the power which is rational in its essence, and this is perfected by "Prudence"; and that which is rational by participation, and is threefold, the will, subject of "Justice," the concupiscible faculty, subject of "Temperance," and the irascible faculty, subject of "Fortitude."
Ad primum ergo dicendum quod prudentia est simpliciter principalior omnibus. Sed aliae ponuntur principales unaquaeque in suo genere. Reply to Objection 1: Prudence is the principal of all the virtues simply. The others are principal, each in its own genus.
Ad secundum dicendum quod rationale per participationem dividitur in tria, ut dictum est. Reply to Objection 2: That part of the soul which is rational by participation is threefold, as stated above.
Ad tertium dicendum quod omnes aliae virtutes, quarum una est principalior alia, reducuntur ad praedictas quatuor, et quantum ad subiectum, et quantum ad rationes formales. Reply to Objection 3: All the other virtues among which one ranks before another, are reducible to the above four, both as to the subject and as to the formal principle.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 61 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether any other virtues should be called principal rather than these?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod aliae virtutes debeant dici magis principales quam istae. Id enim quod est maximum in unoquoque genere, videtur esse principalius. Sed magnanimitas operatur magnum in omnibus virtutibus, ut dicitur in IV Ethic. Ergo magnanimitas maxime debet dici principalis virtus. Objection 1: It would seem that other virtues should be called principal rather than these. For, seemingly, the greatest is the principal in any genus. Now "magnanimity has a great influence on all the virtues" (Ethic. iv, 3). Therefore magnanimity should more than any be called a principal virtue.
Praeterea, illud per quod aliae virtutes firmantur, videtur esse maxime principalis virtus. Sed humilitas est huiusmodi, dicit enim Gregorius quod qui ceteras virtutes sine humilitate congregat, quasi paleas in ventum portat. Ergo humilitas videtur esse maxime principalis. Objection 2: Further, that which strengthens the other virtues should above all be called a principal virtue. But such is humility: for Gregory says (Hom. iv in Ev.) that "he who gathers the other virtues without humility is as one who carries straw against the wind." Therefore humility seems above all to be a principal virtue.
Praeterea, illud videtur esse principale, quod est perfectissimum. Sed hoc pertinet ad patientiam; secundum illud Iacobi I, patientia opus perfectum habet. Ergo patientia debet poni principalis. Objection 3: Further, that which is most perfect seems to be principal. But this applies to patience, according to James 1:4: "Patience hath a perfect work." Therefore patience should be reckoned a principal virtue.
Sed contra est quod Tullius, in sua rhetorica, ad has quatuor omnes alias reducit. On the contrary, Cicero reduces all other virtues to these four (De Invent. Rhet. ii).
Respondeo dicendum quod sicut supra dictum est, huiusmodi quatuor virtutes cardinales accipiuntur secundum quatuor formales rationes virtutis de qua loquimur. Quae quidem in aliquibus actibus vel passionibus principaliter inveniuntur. Sicut bonum consistens in consideratione rationis, principaliter invenitur in ipso rationis imperio; non autem in consilio, neque in iudicio, ut supra dictum est. Similiter autem bonum rationis prout ponitur in operationibus secundum rationem recti et debiti, principaliter invenitur in commutationibus vel distributionibus quae sunt ad alterum cum aequalitate. Bonum autem refraenandi passiones principaliter invenitur in passionibus quas maxime difficile est reprimere, scilicet in delectationibus tactus. Bonum autem firmitatis ad standum in bono rationis contra impetum passionum, praecipue invenitur in periculis mortis, contra quae difficillimum est stare. I answer that, As stated above (Article [2]), these four are reckoned as cardinal virtues, in respect of the four formal principles of virtue as we understand it now. These principles are found chiefly in certain acts and passions. Thus the good which exists in the act of reason, is found chiefly in reason's command, but not in its counsel or its judgment, as stated above (Question [57], Article [6]). Again, good as defined by reason and put into our operations as something right and due, is found chiefly in commutations and distributions in respect of another person, and on a basis of equality. The good of curbing the passions is found chiefly in those passions which are most difficult to curb, viz. in the pleasures of touch. The good of being firm in holding to the good defined by reason, against the impulse of passion, is found chiefly in perils of death, which are most difficult to withstand.
Sic igitur praedictas quatuor virtutes dupliciter considerare possumus. Uno modo, secundum communes rationes formales. Et secundum hoc, dicuntur principales, quasi generales ad omnes virtutes, utputa quod omnis virtus quae facit bonum in consideratione rationis, dicatur prudentia; et quod omnis virtus quae facit bonum debiti et recti in operationibus, dicatur iustitia; et omnis virtus quae cohibet passiones et deprimit, dicatur temperantia; et omnis virtus quae facit firmitatem animi contra quascumque passiones, dicatur fortitudo. Et sic multi loquuntur de istis virtutibus, tam sacri doctores quam etiam philosophi. Et sic aliae virtutes sub ipsis continentur unde cessant omnes obiectiones. Accordingly the above four virtues may be considered in two ways. First, in respect of their common formal principles. In this way they are called principal, being general, as it were, in comparison with all the virtues: so that, for instance, any virtue that causes good in reason's act of consideration, may be called prudence; every virtue that causes the good of right and due in operation, be called justice; every virtue that curbs and represses the passions, be called temperance; and every virtue that strengthens the mind against any passions whatever, be called fortitude. Many, both holy doctors, as also philosophers, speak about these virtues in this sense: and in this way the other virtues are contained under them. Wherefore all the objections fail.
Alio vero modo possunt accipi, secundum quod istae virtutes denominantur ab eo quod est praecipuum in unaquaque materia. Et sic sunt speciales virtutes, contra alias divisae. Dicuntur tamen principales respectu aliarum, propter principalitatem materiae, puta quod prudentia dicatur quae praeceptiva est; iustitia, quae est circa actiones debitas inter aequales; temperantia, quae reprimit concupiscentias delectationum tactus; fortitudo, quae firmat contra pericula mortis. Secondly, they may be considered in point of their being denominated, each one from that which is foremost in its respective matter, and thus they are specific virtues, condivided with the others. Yet they are called principal in comparison with the other virtues, on account of the importance of their matter: so that prudence is the virtue which commands; justice, the virtue which is about due actions between equals; temperance, the virtue which suppresses desires for the pleasures of touch; and fortitude, the virtue which strengthens against dangers of death. Thus again do the objections fail: because the other virtues may be principal in some other way, but these are called principal by reason of their matter, as stated above.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 61 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether the four cardinal virtues differ from one another?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod quatuor praedictae virtutes non sint diversae virtutes, et ab invicem distinctae. Dicit enim Gregorius, in XXII Moral., prudentia vera non est, quae iusta, temperans et fortis non est; nec perfecta temperantia, quae fortis, iusta et prudens non est; nec fortitudo integra, quae prudens, temperans et iusta non est; nec vera iustitia, quae prudens, fortis et temperans non est. Hoc autem non contingeret, si praedictae quatuor virtutes essent ab invicem distinctae, diversae enim species eiusdem generis non denominant se invicem. Ergo praedictae virtutes non sunt ab invicem distinctae. Objection 1: It would seem that the above four virtues are not diverse and distinct from one another. For Gregory says (Moral. xxii, 1): "There is no true prudence, unless it be just, temperate and brave; no perfect temperance, that is not brave, just and prudent; no sound fortitude, that is not prudent, temperate and just; no real justice, without prudence, fortitude and temperance." But this would not be so, if the above virtues were distinct from one another: since the different species of one genus do not qualify one another. Therefore the aforesaid virtues are not distinct from one another.
Praeterea, eorum quae ab invicem sunt distincta, quod est unius, non attribuitur alteri. Sed illud quod est temperantiae, attribuitur fortitudini, dicit enim Ambrosius, in I libro de Offic., iure ea fortitudo vocatur, quando unusquisque seipsum vincit, nullis illecebris emollitur atque inflectitur. De temperantia etiam dicit quod modum vel ordinem servat omnium quae vel agenda vel dicenda arbitramur. Ergo videtur quod huiusmodi virtutes non sunt ab invicem distinctae. Objection 2: Further, among things distinct from one another the function of one is not attributed to another. But the function of temperance is attributed to fortitude: for Ambrose says (De Offic. xxxvi): "Rightly do we call it fortitude, when a man conquers himself, and is not weakened and bent by any enticement." And of temperance he says (De Offic. xliii, xlv) that it "safeguards the manner and order in all things that we decide to do and say." Therefore it seems that these virtues are not distinct from one another.
Praeterea, philosophus dicit, in II Ethic., quod ad virtutem haec requiruntur, primum quidem, si sciens; deinde, si eligens, et eligens propter hoc; tertium autem, si firme et immobiliter habeat et operetur. Sed horum primum videtur ad prudentiam pertinere, quae est recta ratio agibilium; secundum, scilicet eligere, ad temperantiam, ut aliquis non ex passione, sed ex electione agat, passionibus refraenatis; tertium, ut aliquis propter debitum finem operetur, rectitudinem quandam continet, quae videtur ad iustitiam pertinere aliud, scilicet firmitas et immobilitas, pertinet ad fortitudinem. Ergo quaelibet harum virtutum est generalis ad omnes virtutes. Ergo non distinguuntur ad invicem. Objection 3: Further, the Philosopher says (Ethic. ii, 4) that the necessary conditions of virtue are first of all "that a man should have knowledge; secondly, that he should exercise choice for a particular end; thirdly, that he should possess the habit and act with firmness and steadfastness." But the first of these seems to belong to prudence which is rectitude of reason in things to be done; the second, i.e. choice, belongs to temperance, whereby a man, holding his passions on the curb, acts, not from passion but from choice; the third, that a man should act for the sake of a due end, implies a certain rectitude, which seemingly belongs to justice; while the last, viz. firmness and steadfastness, belongs to fortitude. Therefore each of these virtues is general in comparison to other virtues. Therefore they are not distinct from one another.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro de moribus Eccles., quod quadripartita dicitur virtus, ex ipsius amoris vario affectu, et subiungit de praedictis quatuor virtutibus. Praedictae ergo quatuor virtutes sunt ab invicem distinctae. On the contrary, Augustine says (De Moribus Eccl. xi) that "there are four virtues, corresponding to the various emotions of love," and he applies this to the four virtues mentioned above. Therefore the same four virtues are distinct from one another.
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, praedictae quatuor virtutes dupliciter a diversis accipiuntur. Quidam enim accipiunt eas, prout significant quasdam generales conditiones humani animi, quae inveniuntur in omnibus virtutibus, ita scilicet quod prudentia nihil sit aliud quam quaedam rectitudo discretionis in quibuscumque actibus vel materiis; iustitia vero sit quaedam rectitudo animi, per quam homo operatur quod debet in quacumque materia; temperantia vero sit quaedam dispositio animi quae modum quibuscumque passionibus vel operationibus imponit, ne ultra debitum efferantur; fortitudo vero sit quaedam dispositio animae per quam firmetur in eo quod est secundum rationem, contra quoscumque impetus passionum vel operationum labores. Haec autem quatuor sic distincta, non important diversitatem habituum virtuosorum quantum ad iustitiam, temperantiam et fortitudinem. Cuilibet enim virtuti morali, ex hoc quod est habitus, convenit quaedam firmitas, ut a contrario non moveatur, quod dictum est ad fortitudinem pertinere. Ex hoc vero quod est virtus, habet quod ordinetur ad bonum, in quo importatur ratio recti vel debiti, quod dicebatur ad iustitiam pertinere. In hoc vero quod est virtus moralis rationem participans, habet quod modum rationis in omnibus servet, et ultra se non extendat, quod dicebatur pertinere ad temperantiam. Solum autem hoc quod est discretionem habere, quod attribuebatur prudentiae, videtur distingui ab aliis tribus, inquantum hoc est ipsius rationis per essentiam; alia vero tria important quandam participationem rationis, per modum applicationis cuiusdam ad passiones vel operationes. Sic igitur, secundum praedicta, prudentia quidem esset virtus distincta ab aliis tribus, sed aliae tres non essent virtutes distinctae ab invicem; manifestum est enim quod una et eadem virtus et est habitus, et est virtus, et est moralis. I answer that, As stated above (Article [3]), these four virtues are understood differently by various writers. For some take them as signifying certain general conditions of the human mind, to be found in all the virtues: so that, to wit, prudence is merely a certain rectitude of discretion in any actions or matters whatever; justice, a certain rectitude of the mind, whereby a man does what he ought in any matters; temperance, a disposition of the mind, moderating any passions or operations, so as to keep them within bounds; and fortitude, a disposition whereby the soul is strengthened for that which is in accord with reason, against any assaults of the passions, or the toil involved by any operations. To distinguish these four virtues in this way does not imply that justice, temperance and fortitude are distinct virtuous habits: because it is fitting that every moral virtue, from the fact that it is a "habit," should be accompanied by a certain firmness so as not to be moved by its contrary: and this, we have said, belongs to fortitude. Moreover, inasmuch as it is a "virtue," it is directed to good which involves the notion of right and due; and this, we have said, belongs to justice. Again, owing to the fact that it is a "moral virtue" partaking of reason, it observes the mode of reason in all things, and does not exceed its bounds, which has been stated to belong to temperance. It is only in the point of having discretion, which we ascribed to prudence, that there seems to be a distinction from the other three, inasmuch as discretion belongs essentially to reason; whereas the other three imply a certain share of reason by way of a kind of application (of reason) to passions or operations. According to the above explanation, then, prudence would be distinct from the other three virtues: but these would not be distinct from one another; for it is evident that one and the same virtue is both habit, and virtue, and moral virtue.
Alii vero, et melius, accipiunt has quatuor virtutes secundum quod determinantur ad materias speciales; unaquaeque quidem illarum ad unam materiam, in qua principaliter laudatur illa generalis conditio a qua nomen virtutis accipitur, ut supra dictum est. Et secundum hoc, manifestum est quod praedictae virtutes sunt diversi habitus, secundum diversitatem obiectorum distincti. Others, however, with better reason, take these four virtues, according as they have their special determinate matter; each of its own matter, in which special commendation is given to that general condition from which the virtue's name is taken as stated above (Article [3]). In this way it is clear that the aforesaid virtues are distinct habits, differentiated in respect of their diverse objects.
Ad primum ergo dicendum quod Gregorius loquitur de praedictis quatuor virtutibus secundum primam acceptionem. Vel potest dici quod istae quatuor virtutes denominantur ab invicem per redundantiam quandam. Id enim quod est prudentiae, redundat in alias virtutes, inquantum a prudentia diriguntur. Unaquaeque vero aliarum redundat in alias ea ratione, quod qui potest quod est difficilius, potest et id quod minus est difficile. Unde qui potest refraenare concupiscentias delectabilium secundum tactum, ne modum excedant, quod est difficillimum; ex hoc ipso redditur habilior ut refraenet audaciam in periculis mortis, ne ultra modum procedat, quod est longe facilius; et secundum hoc, fortitudo dicitur temperata. Temperantia etiam dicitur fortis, ex redundantia fortitudinis in temperantiam, inquantum scilicet ille qui per fortitudinem habet animum firmum contra pericula mortis, quod est difficillimum, est habilior ut retineat animi firmitatem contra impetus delectationum; quia, ut dicit Tullius in I de Offic., non est consentaneum ut qui metu non frangitur, cupiditate frangatur; nec qui invictum se a labore praestiterit, vinci a voluptate. Reply to Objection 1: Gregory is speaking of these four virtues in the first sense given above. It may also be said that these four virtues qualify one another by a kind of overflow. For the qualities of prudence overflow on to the other virtues in so far as they are directed by prudence. And each of the others overflows on to the rest, for the reason that whoever can do what is harder, can do what is less difficult. Wherefore whoever can curb his desires for the pleasures of touch, so that they keep within bounds, which is a very hard thing to do, for this very reason is more able to check his daring in dangers of death, so as not to go too far, which is much easier; and in this sense fortitude is said to be temperate. Again, temperance is said to be brave, by reason of fortitude overflowing into temperance: in so far, to wit, as he whose mind is strengthened by fortitude against dangers of death, which is a matter of very great difficulty, is more able to remain firm against the onslaught of pleasures; for as Cicero says (De Offic. i), "it would be inconsistent for a man to be unbroken by fear, and yet vanquished by cupidity; or that he should be conquered by lust, after showing himself to be unconquered by toil."
Et per hoc etiam patet responsio ad secundum. Sic enim temperantia in omnibus modum servat, et fortitudo contra illecebras voluptatum animum servat inflexum, vel inquantum istae virtutes denominant quasdam generales conditiones virtutum; vel per redundantiam praedictam. From this the Reply to the Second Objection is clear. For temperance observes the mean in all things, and fortitude keeps the mind unbent by the enticements of pleasures, either in so far as these virtues are taken to denote certain general conditions of virtue, or in the sense that they overflow on to one another, as explained above.
Ad tertium dicendum quod illae quatuor generales virtutum conditiones quas ponit philosophus, non sunt propriae praedictis virtutibus. Sed possunt eis appropriari, secundum modum iam dictum. Reply to Objection 3: These four general conditions of virtue set down by the Philosopher, are not proper to the aforesaid virtues. They may, however, be appropriated to them, in the way above stated.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 61 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether the cardinal virtues are fittingly divided into social virtues, perfecting, perfect, and exemplar virtues?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter huiusmodi quatuor virtutes dividantur in virtutes exemplares, purgati animi, purgatorias, et politicas. Ut enim Macrobius dicit, in I super somnium Scipionis, virtutes exemplares sunt quae in ipsa divina mente consistunt. Sed philosophus, in X Ethic., dicit quod ridiculum est Deo iustitiam, fortitudinem, temperantiam et prudentiam attribuere. Ergo virtutes huiusmodi non possunt esse exemplares. Objection 1: It would seem that these four virtues are unfittingly divided into exemplar virtues, perfecting virtues, perfect virtues, and social virtues. For as Macrobius says (Super Somn. Scip. 1), the "exemplar virtues are such as exist in the mind of God." Now the Philosopher says (Ethic. x, 8) that "it is absurd to ascribe justice, fortitude, temperance, and prudence to God." Therefore these virtues cannot be exemplar.
Praeterea, virtutes purgati animi dicuntur quae sunt absque passionibus, dicit enim ibidem Macrobius quod temperantiae purgati animi est terrenas cupiditates non reprimere, sed penitus oblivisci; fortitudinis autem passiones ignorare, non vincere. Dictum est autem supra quod huiusmodi virtutes sine passionibus esse non possunt. Ergo huiusmodi virtutes purgati animi esse non possunt. Objection 2: Further, the "perfect" virtues are those which are without any passion: for Macrobius says (Super Somn. Scip. 1) that "in a soul that is cleansed, temperance has not to check worldly desires, for it has forgotten all about them: fortitude knows nothing about the passions; it does not have to conquer them." Now it was stated above (Question [59], Article [5]) that the aforesaid virtues cannot be without passions. Therefore there is no such thing as "perfect" virtue.
Praeterea, virtutes purgatorias dicit esse eorum qui quadam humanorum fuga solis se inserunt divinis. Sed hoc videtur esse vitiosum, dicit enim Tullius, in I de Offic., quod qui despicere se dicunt ea quae plerique mirantur imperia et magistratus, his non modo non laudi, verum etiam vitio dandum puto. Ergo non sunt aliquae virtutes purgatoriae. Objection 3: Further, he says (Macrobius: Super Somn. Scip. 1) that the "perfecting" virtues are those of the man "who flies from human affairs and devotes himself exclusively to the things of God." But it seems wrong to do this, for Cicero says (De Offic. i): "I reckon that it is not only unworthy of praise, but wicked for a man to say that he despises what most men admire, viz. power and office." Therefore there are no "perfecting" virtues.
Praeterea, virtutes politicas esse dicit quibus boni viri reipublicae consulunt, urbesque tuentur. Sed ad bonum commune sola iustitia legalis ordinatur; ut philosophus dicit, in V Ethic. Ergo aliae virtutes non debent dici politicae. Objection 4: Further, he says (Macrobius: Super Somn. Scip. 1) that the "social" virtues are those "whereby good men work for the good of their country and for the safety of the city." But it is only legal justice that is directed to the common weal, as the Philosopher states (Ethic. v, 1). Therefore other virtues should not be called "social."
Sed contra est quod Macrobius ibidem dicit, Plotinus, inter philosophiae professores cum Platone princeps, quatuor sunt, inquit, quaternarum genera virtutum. Ex his primae politicae vocantur; secundae, purgatoriae; tertiae autem, iam purgati animi; quartae, exemplares. On the contrary, Macrobius says (Super Somn. Scip. 1): "Plotinus, together with Plato foremost among teachers of philosophy, says: 'The four kinds of virtue are fourfold: In the first place there are social* virtues; secondly, there are perfecting virtues [*Virtutes purgatoriae: literally meaning, cleansing virtues]; thirdly, there are perfect [*Virtutes purgati animi: literally, virtues of the clean soul] virtues; and fourthly, there are exemplar virtues.'" [*Cf. Chrysostom's fifteenth homily on St. Matthew, where he says: "The gentle, the modest, the merciful, the just man does not shut up his good deeds within himself... He that is clean of heart and peaceful, and suffers persecution for the sake of the truth, lives for the common weal."]
Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit in libro de moribus Eccles., oportet quod anima aliquid sequatur, ad hoc quod ei possit virtus innasci, et hoc Deus est, quem si sequimur, bene vivimus. Oportet igitur quod exemplar humanae virtutis in Deo praeexistat, sicut et in eo praeexistunt omnium rerum rationes. Sic igitur virtus potest considerari vel prout est exemplariter in Deo, et sic dicuntur virtutes exemplares. Ita scilicet quod ipsa divina mens in Deo dicatur prudentia; temperantia vero, conversio divinae intentionis ad seipsum, sicut in nobis temperantia dicitur per hoc quod concupiscibilis conformatur rationi; fortitudo autem Dei est eius immutabilitas; iustitia vero Dei est observatio legis aeternae in suis operibus, sicut Plotinus dixit. I answer that, As Augustine says (De Moribus Eccl. vi), "the soul needs to follow something in order to give birth to virtue: this something is God: if we follow Him we shall live aright." Consequently the exemplar of human virtue must needs pre-exist in God, just as in Him pre-exist the types of all things. Accordingly virtue may be considered as existing originally in God, and thus we speak of "exemplar" virtues: so that in God the Divine Mind itself may be called prudence; while temperance is the turning of God's gaze on Himself, even as in us it is that which conforms the appetite to reason. God's fortitude is His unchangeableness; His justice is the observance of the Eternal Law in His works, as Plotinus states (Cf. Macrobius, Super Somn. Scip. 1).
Et quia homo secundum suam naturam est animal politicum, virtutes huiusmodi, prout in homine existunt secundum conditionem suae naturae, politicae vocantur, prout scilicet homo secundum has virtutes recte se habet in rebus humanis gerendis. Secundum quem modum hactenus de his virtutibus locuti sumus. Again, since man by his nature is a social [*See above note on Chrysostom] animal, these virtues, in so far as they are in him according to the condition of his nature, are called "social" virtues; since it is by reason of them that man behaves himself well in the conduct of human affairs. It is in this sense that we have been speaking of these virtues until now.
Sed quia ad hominem pertinet ut etiam ad divina se trahat quantum potest, ut etiam philosophus dicit, in X Ethic.; et hoc nobis in sacra Scriptura multipliciter commendatur, ut est illud Matth. V, estote perfecti, sicut et pater vester caelestis perfectus est, necesse est ponere quasdam virtutes medias inter politicas, quae sunt virtutes humanae, et exemplares, quae sunt virtutes divinae. Quae quidem virtutes distinguuntur secundum diversitatem motus et termini. Ita scilicet quod quaedam sunt virtutes transeuntium et in divinam similitudinem tendentium, et hae vocantur virtutes purgatoriae. Ita scilicet quod prudentia omnia mundana divinorum contemplatione despiciat, omnemque animae cogitationem in divina sola dirigat; temperantia vero relinquat, inquantum natura patitur, quae corporis usus requirit; fortitudinis autem est ut anima non terreatur propter excessum a corpore, et accessum ad superna; iustitia vero est ut tota anima consentiat ad huius propositi viam. Quaedam vero sunt virtutes iam assequentium divinam similitudinem, quae vocantur virtutes iam purgati animi. Ita scilicet quod prudentia sola divina intueatur; temperantia terrenas cupiditates nesciat; fortitudo passiones ignoret; iustitia cum divina mente perpetuo foedere societur, eam scilicet imitando. Quas quidem virtutes dicimus esse beatorum, vel aliquorum in hac vita perfectissimorum. But since it behooves a man to do his utmost to strive onward even to Divine things, as even the Philosopher declares in Ethic. x, 7, and as Scripture often admonishes us—for instance: "Be ye... perfect, as your heavenly Father is perfect" (Mt. 5:48), we must needs place some virtues between the social or human virtues, and the exemplar virtues which are Divine. Now these virtues differ by reason of a difference of movement and term: so that some are virtues of men who are on their way and tending towards the Divine similitude; and these are called "perfecting" virtues. Thus prudence, by contemplating the things of God, counts as nothing all things of the world, and directs all the thoughts of the soul to God alone: temperance, so far as nature allows, neglects the needs of the body; fortitude prevents the soul from being afraid of neglecting the body and rising to heavenly things; and justice consists in the soul giving a whole-hearted consent to follow the way thus proposed. Besides these there are the virtues of those who have already attained to the Divine similitude: these are called the "perfect virtues." Thus prudence sees nought else but the things of God; temperance knows no earthly desires; fortitude has no knowledge of passion; and justice, by imitating the Divine Mind, is united thereto by an everlasting covenant. Such as the virtues attributed to the Blessed, or, in this life, to some who are at the summit of perfection.
Ad primum ergo dicendum quod philosophus loquitur de his virtutibus secundum quod sunt circa res humanas, puta iustitia circa emptiones et venditiones, fortitudo circa timores, temperantia circa concupiscentias. Sic enim ridiculum est eas Deo attribuere. Reply to Objection 1: The Philosopher is speaking of these virtues according as they relate to human affairs; for instance, justice, about buying and selling; fortitude, about fear; temperance, about desires; for in this sense it is absurd to attribute them to God.
Ad secundum dicendum quod virtutes humanae sunt circa passiones, scilicet virtutes hominum in hoc mundo conversantium. Sed virtutes eorum qui plenam beatitudinem assequuntur, sunt absque passionibus. Unde Plotinus dicit quod passiones politicae virtutes molliunt, idest ad medium reducunt; secundae, scilicet purgatoriae, auferunt; tertiae, quae sunt purgati animi, obliviscuntur; in quartis, scilicet exemplaribus, nefas est nominari. Quamvis dici possit quod loquitur hic de passionibus secundum quod significant aliquos inordinatos motus. Reply to Objection 2: Human virtues, that is to say, virtues of men living together in this world, are about the passions. But the virtues of those who have attained to perfect bliss are without passions. Hence Plotinus says (Cf. Macrobius, Super Somn. Scip. 1) that "the social virtues check the passions," i.e. they bring them to the relative mean; "the second kind," viz. the perfecting virtues, "uproot them"; "the third kind," viz. the perfect virtues, "forget them; while it is impious to mention them in connection with virtues of the fourth kind," viz. the exemplar virtues. It may also be said that here he is speaking of passions as denoting inordinate emotions.
Ad tertium dicendum quod deserere res humanas ubi necessitas imponitur, vitiosum est, alias est virtuosum. Unde parum supra Tullius praemittit, his forsitan concedendum est rempublicam non capessentibus, qui excellenti ingenio doctrinae se dederunt; et his qui aut valetudinis imbecillitate, aut aliqua graviori causa impediti, a republica recesserunt; cum eius administrandae potestatem aliis laudemque concederent. Quod consonat ei quod Augustinus dicit, XIX de Civ. Dei, otium sanctum quaerit caritas veritatis; negotium iustum suscipit necessitas caritatis. Quam sarcinam si nullus imponit, percipiendae atque intuendae vacandum est veritati, si autem imponitur, suscipienda est, propter caritatis necessitatem. Reply to Objection 3: To neglect human affairs when necessity forbids is wicked; otherwise it is virtuous. Hence Cicero says a little earlier: "Perhaps one should make allowances for those who by reason of their exceptional talents have devoted themselves to learning; as also to those who have retired from public life on account of failing health, or for some other yet weightier motive; when such men yielded to others the power and renown of authority." This agrees with what Augustine says (De Civ. Dei xix, 19): "The love of truth demands a hollowed leisure; charity necessitates good works. If no one lays this burden on us we may devote ourselves to the study and contemplation of truth; but if the burden is laid on us it is to be taken up under the pressure of charity."
Ad quartum dicendum quod sola iustitia legalis directe respicit bonum commune, sed per imperium omnes alias virtutes ad bonum commune trahit, ut in V Ethic. dicit philosophus. Est enim considerandum quod ad politicas virtutes, secundum quod hic dicuntur, pertinet non solum bene operari ad commune, sed etiam bene operari ad partes communis, scilicet ad domum, vel aliquam singularem personam. Reply to Objection 4: Legal justice alone regards the common weal directly: but by commanding the other virtues it draws them all into the service of the common weal, as the Philosopher declares (Ethic. v, 1). For we must take note that it concerns the human virtues, as we understand them here, to do well not only towards the community, but also towards the parts of the community, viz. towards the household, or even towards one individual.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:17 1998.