St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]

THE NAMES OF GOD (TWELVE ARTICLES)

Consideratis his quae ad divinam cognitionem pertinent, procedendum est ad considerationem divinorum nominum, unumquodque enim nominatur a nobis, secundum quod ipsum cognoscimus. Circa hoc ergo quaeruntur duodecim. After the consideration of those things which belong to the divine knowledge, we now proceed to the consideration of the divine names. For everything is named by us according to our knowledge of it.
Under this head, there are twelve points for inquiry:
Primo, utrum Deus sit nominabilis a nobis. (1) Whether God can be named by us?
Secundo, utrum aliqua nomina dicta de Deo, praedicentur de ipso substantialiter. (2) Whether any names applied to God are predicated of Him substantially?
Tertio, utrum aliqua nomina dicta de Deo, proprie dicantur de ipso; an omnia attribuantur ei metaphorice. (3) Whether any names applied to God are said of Him literally, or are all to be taken metaphorically?
Quarto, utrum multa nomina dicta de Deo, sint synonyma. (4) Whether any names applied to God are synonymous?
Quinto, utrum nomina aliqua dicantur de Deo et creaturis univoce, vel aequivoce. (5) Whether some names are applied to God and to creatures univocally or equivocally?
Sexto, supposito quod dicantur analogice, utrum dicantur de Deo per prius, vel de creaturis. (6) Whether, supposing they are applied analogically, they are applied first to God or to creatures?
Septimo, utrum aliqua nomina dicantur de Deo ex tempore. (7) Whether any names are applicable to God from time?
Octavo, utrum hoc nomen Deus sit nomen naturae, vel operationis. (8) Whether this name "God" is a name of nature, or of the operation?
Nono, utrum hoc nomen Deus sit nomen communicabile. (9) Whether this name "God" is a communicable name?
Decimo, utrum accipiatur univoce vel aequivoce, secundum quod significat Deum per naturam, et per participationem, et secundum opinionem. (10) Whether it is taken univocally or equivocally as signifying God, by nature, by participation, and by opinion?
Undecimo, utrum hoc nomen qui est sit maxime proprium nomen Dei. (11) Whether this name, "Who is," is the supremely appropriate name of God?
Duodecimo, utrum propositiones affirmativae possint formari de Deo. (12) Whether affirmative propositions can be formed about God?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether a name can be given to God?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod nullum nomen Deo conveniat. Dicit enim Dionysius, I cap. de Div. Nom., quod neque nomen eius est, neque opinio. Et Prov. XXX dicitur, quod nomen eius, et quod nomen filii eius, si nosti? Objection 1: It seems that no name can be given to God. For Dionysius says (Div. Nom. i) that, "Of Him there is neither name, nor can one be found of Him;" and it is written: "What is His name, and what is the name of His Son, if thou knowest?" (Prov. 30:4).
Praeterea, omne nomen aut dicitur in abstracto, aut in concreto. Sed nomina significantia in concreto, non competunt Deo, cum simplex sit, neque nomina significantia in abstracto, quia non significant aliquid perfectum subsistens. Ergo nullum nomen potest dici de Deo. Objection 2: Further, every name is either abstract or concrete. But concrete names do not belong to God, since He is simple, nor do abstract names belong to Him, forasmuch as they do not signify any perfect subsisting thing. Therefore no name can be said of God.
Praeterea, nomina significant substantiam cum qualitate; verba autem et participia significant cum tempore; pronomina autem cum demonstratione vel relatione. Quorum nihil competit Deo, quia sine qualitate est et sine omni accidente, et sine tempore; et sentiri non potest, ut demonstrari possit; nec relative significari, cum relativa sint aliquorum antedictorum recordativa, vel nominum, vel participiorum, vel pronominum demonstrativorum. Ergo Deus nullo modo potest nominari a nobis. Objection 3: Further, nouns are taken to signify substance with quality; verbs and participles signify substance with time; pronouns the same with demonstration or relation. But none of these can be applied to God, for He has no quality, nor accident, nor time; moreover, He cannot be felt, so as to be pointed out; nor can He be described by relation, inasmuch as relations serve to recall a thing mentioned before by nouns, participles, or demonstrative pronouns. Therefore God cannot in any way be named by us.
Sed contra est quod dicitur Exod. XV, dominus quasi vir pugnator, omnipotens nomen eius. On the contrary, It is written (Ex. 15:3): "The Lord is a man of war, Almighty is His name."
Respondeo dicendum quod, secundum philosophum, voces sunt signa intellectuum, et intellectus sunt rerum similitudines. Et sic patet quod voces referuntur ad res significandas, mediante conceptione intellectus. Secundum igitur quod aliquid a nobis intellectu cognosci potest, sic a nobis potest nominari. Ostensum est autem supra quod Deus in hac vita non potest a nobis videri per suam essentiam; sed cognoscitur a nobis ex creaturis, secundum habitudinem principii, et per modum excellentiae et remotionis. Sic igitur potest nominari a nobis ex creaturis, non tamen ita quod nomen significans ipsum, exprimat divinam essentiam secundum quod est, sicut hoc nomen homo exprimit sua significatione essentiam hominis secundum quod est, significat enim eius definitionem, declarantem eius essentiam; ratio enim quam significat nomen, est definitio. I answer that, Since according to the Philosopher (Peri Herm. i), words are signs of ideas, and ideas the similitude of things, it is evident that words relate to the meaning of things signified through the medium of the intellectual conception. It follows therefore that we can give a name to anything in as far as we can understand it. Now it was shown above (Question [12], Articles [11],12) that in this life we cannot see the essence of God; but we know God from creatures as their principle, and also by way of excellence and remotion. In this way therefore He can be named by us from creatures, yet not so that the name which signifies Him expresses the divine essence in itself. Thus the name "man" expresses the essence of man in himself, since it signifies the definition of man by manifesting his essence; for the idea expressed by the name is the definition.
Ad primum ergo dicendum quod ea ratione dicitur Deus non habere nomen, vel esse supra nominationem, quia essentia eius est supra id quod de Deo intelligimus et voce significamus. Reply to Objection 1: The reason why God has no name, or is said to be above being named, is because His essence is above all that we understand about God, and signify in word.
Ad secundum dicendum quod, quia ex creaturis in Dei cognitionem venimus, et ex ipsis eum nominamus, nomina quae Deo attribuimus, hoc modo significant, secundum quod competit creaturis materialibus, quarum cognitio est nobis connaturalis, ut supra dictum est. Et quia in huiusmodi creaturis, ea quae sunt perfecta et subsistentia sunt composita; forma autem in eis non est aliquid completum subsistens, sed magis quo aliquid est, inde est quod omnia nomina a nobis imposita ad significandum aliquid completum subsistens, significant in concretione, prout competit compositis; quae autem imponuntur ad significandas formas simplices, significant aliquid non ut subsistens, sed ut quo aliquid est, sicut albedo significat ut quo aliquid est album. Quia igitur et Deus simplex est, et subsistens est, attribuimus ei et nomina abstracta, ad significandam simplicitatem eius; et nomina concreta, ad significandum subsistentiam et perfectionem ipsius, quamvis utraque nomina deficiant a modo ipsius, sicut intellectus noster non cognoscit eum ut est, secundum hanc vitam. Reply to Objection 2: Because we know and name God from creatures, the names we attribute to God signify what belongs to material creatures, of which the knowledge is natural to us. And because in creatures of this kind what is perfect and subsistent is compound; whereas their form is not a complete subsisting thing, but rather is that whereby a thing is; hence it follows that all names used by us to signify a complete subsisting thing must have a concrete meaning as applicable to compound things; whereas names given to signify simple forms, signify a thing not as subsisting, but as that whereby a thing is; as, for instance, whiteness signifies that whereby a thing is white. And as God is simple, and subsisting, we attribute to Him abstract names to signify His simplicity, and concrete names to signify His substance and perfection, although both these kinds of names fail to express His mode of being, forasmuch as our intellect does not know Him in this life as He is.
Ad tertium dicendum quod significare substantiam cum qualitate, est significare suppositum cum natura vel forma determinata in qua subsistit. Unde, sicut de Deo dicuntur aliqua in concretione, ad significandum subsistentiam et perfectionem ipsius, sicut iam dictum est, ita dicuntur de Deo nomina significantia substantiam cum qualitate. Verba vero et participia consignificantia tempus dicuntur de ipso, ex eo quod aeternitas includit omne tempus, sicut enim simplicia subsistentia non possumus apprehendere et significare nisi per modum compositorum, ita simplicem aeternitatem non possumus intelligere vel voce exprimere, nisi per modum temporalium rerum; et hoc propter connaturalitatem intellectus nostri ad res compositas et temporales. Pronomina vero demonstrativa dicuntur de Deo, secundum quod faciunt demonstrationem ad id quod intelligitur, non ad id quod sentitur, secundum enim quod a nobis intelligitur, secundum hoc sub demonstratione cadit. Et sic, secundum illum modum quo nomina et participia et pronomina demonstrativa de Deo dicuntur, secundum hoc et pronominibus relativis significari potest. Reply to Objection 3: To signify substance with quality is to signify the "suppositum" with a nature or determined form in which it subsists. Hence, as some things are said of God in a concrete sense, to signify His subsistence and perfection, so likewise nouns are applied to God signifying substance with quality. Further, verbs and participles which signify time, are applied to Him because His eternity includes all time. For as we can apprehend and signify simple subsistences only by way of compound things, so we can understand and express simple eternity only by way of temporal things, because our intellect has a natural affinity to compound and temporal things. But demonstrative pronouns are applied to God as describing what is understood, not what is sensed. For we can only describe Him as far as we understand Him. Thus, according as nouns, participles and demonstrative pronouns are applicable to God, so far can He be signified by relative pronouns.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether any name can be applied to God substantially?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod nullum nomen dicatur de Deo substantialiter. Dicit enim Damascenus, oportet singulum eorum quae de Deo dicuntur, non quid est secundum substantiam significare, sed quid non est ostendere, aut habitudinem quandam, aut aliquid eorum quae assequuntur naturam vel operationem. Objection 1: It seems that no name can be applied to God substantially. For Damascene says (De Fide Orth. i, 9): "Everything said of God signifies not His substance, but rather shows forth what He is not; or expresses some relation, or something following from His nature or operation."
Praeterea, dicit Dionysius, I cap. de Div. Nom., omnem sanctorum theologorum hymnum invenies, ad bonos thearchiae processus, manifestative et laudative Dei nominationes dividentem, et est sensus, quod nomina quae in divinam laudem sancti doctores assumunt, secundum processus ipsius Dei distinguuntur. Sed quod significat processum alicuius rei, nihil significat ad eius essentiam pertinens. Ergo nomina dicta de Deo, non dicuntur de ipso substantialiter. Objection 2: Further, Dionysius says (Div. Nom. i): "You will find a chorus of holy doctors addressed to the end of distinguishing clearly and praiseworthily the divine processions in the denomination of God." Thus the names applied by the holy doctors in praising God are distinguished according to the divine processions themselves. But what expresses the procession of anything, does not signify its essence. Therefore the names applied to God are not said of Him substantially.
Praeterea, secundum hoc nominatur aliquid a nobis, secundum quod intelligitur. Sed non intelligitur Deus a nobis in hac vita secundum suam substantiam. Ergo nec aliquod nomen impositum a nobis, dicitur de Deo secundum suam substantiam. Objection 3: Further, a thing is named by us according as we understand it. But God is not understood by us in this life in His substance. Therefore neither is any name we can use applied substantially to God.
Sed contra est quod dicit Augustinus, VI de Trin., Deo hoc est esse, quod fortem esse vel sapientem esse, et si quid de illa simplicitate dixeris, quo eius substantia significatur. Ergo omnia nomina huiusmodi significant divinam substantiam. On the contrary, Augustine says (De Trin. vi): "The being of God is the being strong, or the being wise, or whatever else we may say of that simplicity whereby His substance is signified." Therefore all names of this kind signify the divine substance.
Respondeo dicendum quod de nominibus quae de Deo dicuntur negative, vel quae relationem ipsius ad creaturam significant, manifestum est quod substantiam eius nullo modo significant; sed remotionem alicuius ab ipso, vel relationem eius ad alium, vel potius alicuius ad ipsum. I answer that, Negative names applied to God, or signifying His relation to creatures manifestly do not at all signify His substance, but rather express the distance of the creature from Him, or His relation to something else, or rather, the relation of creatures to Himself.
Sed de nominibus quae absolute et affirmative de Deo dicuntur, sicut bonus, sapiens, et huiusmodi, multipliciter aliqui sunt opinati. Quidam enim dixerunt quod haec omnia nomina, licet affirmative de Deo dicantur, tamen magis inventa sunt ad aliquid removendum a Deo, quam ad aliquid ponendum in ipso. Unde dicunt quod, cum dicimus Deum esse viventem, significamus quod Deus non hoc modo est, sicut res inanimatae, et similiter accipiendum est in aliis. Et hoc posuit Rabbi Moyses. Alii vero dicunt quod haec nomina imposita sunt ad significandum habitudinem eius ad creata, ut, cum dicimus Deus est bonus, sit sensus, Deus est causa bonitatis in rebus. Et eadem ratio est in aliis. But as regards absolute and affirmative names of God, as "good," "wise," and the like, various and many opinions have been given. For some have said that all such names, although they are applied to God affirmatively, nevertheless have been brought into use more to express some remotion from God, rather than to express anything that exists positively in Him. Hence they assert that when we say that God lives, we mean that God is not like an inanimate thing; and the same in like manner applies to other names; and this was taught by Rabbi Moses. Others say that these names applied to God signify His relationship towards creatures: thus in the words, "God is good," we mean, God is the cause of goodness in things; and the same rule applies to other names.
Sed utrumque istorum videtur esse inconveniens, propter tria. Primo quidem, quia secundum neutram harum positionum posset assignari ratio quare quaedam nomina magis de Deo dicerentur quam alia. Sic enim est causa corporum, sicut est causa bonorum, unde, si nihil aliud significatur, cum dicitur Deus est bonus, nisi Deus est causa bonorum, poterit similiter dici quod Deus est corpus, quia est causa corporum. Item, per hoc quod dicitur quod est corpus, removetur quod non sit ens in potentia tantum, sicut materia prima. Secundo, quia sequeretur quod omnia nomina dicta de Deo, per posterius dicerentur de ipso, sicut sanum per posterius dicitur de medicina, eo quod significat hoc tantum quod sit causa sanitatis in animali, quod per prius dicitur sanum. Tertio, quia hoc est contra intentionem loquentium de Deo. Aliud enim intendunt dicere, cum dicunt Deum viventem, quam quod sit causa vitae nostrae, vel quod differat a corporibus inanimatis. Both of these opinions, however, seem to be untrue for three reasons. First because in neither of them can a reason be assigned why some names more than others are applied to God. For He is assuredly the cause of bodies in the same way as He is the cause of good things; therefore if the words "God is good," signified no more than, "God is the cause of good things," it might in like manner be said that God is a body, inasmuch as He is the cause of bodies. So also to say that He is a body implies that He is not a mere potentiality, as is primary matter. Secondly, because it would follow that all names applied to God would be said of Him by way of being taken in a secondary sense, as healthy is secondarily said of medicine, forasmuch as it signifies only the cause of the health in the animal which primarily is called healthy. Thirdly, because this is against the intention of those who speak of God. For in saying that God lives, they assuredly mean more than to say the He is the cause of our life, or that He differs from inanimate bodies.
Et ideo aliter dicendum est, quod huiusmodi quidem nomina significant substantiam divinam, et praedicantur de Deo substantialiter, sed deficiunt a repraesentatione ipsius. Quod sic patet. Significant enim sic nomina Deum, secundum quod intellectus noster cognoscit ipsum. Intellectus autem noster, cum cognoscat Deum ex creaturis, sic cognoscit ipsum, secundum quod creaturae ipsum repraesentant. Ostensum est autem supra quod Deus in se praehabet omnes perfectiones creaturarum, quasi simpliciter et universaliter perfectus. Unde quaelibet creatura intantum eum repraesentat, et est ei similis, inquantum perfectionem aliquam habet, non tamen ita quod repraesentet eum sicut aliquid eiusdem speciei vel generis, sed sicut excellens principium, a cuius forma effectus deficiunt, cuius tamen aliqualem similitudinem effectus consequuntur; sicut formae corporum inferiorum repraesentant virtutem solarem. Et hoc supra expositum est, cum de perfectione divina agebatur. Sic igitur praedicta nomina divinam substantiam significant, imperfecte tamen, sicut et creaturae imperfecte eam repraesentant. Cum igitur dicitur Deus est bonus, non est sensus, Deus est causa bonitatis, vel Deus non est malus, sed est sensus, id quod bonitatem dicimus in creaturis, praeexistit in Deo, et hoc quidem secundum modum altiorem. Unde ex hoc non sequitur quod Deo competat esse bonum inquantum causat bonitatem, sed potius e converso, quia est bonus, bonitatem rebus diffundit, secundum illud Augustini, de Doct. Christ., inquantum bonus est, sumus. Therefore we must hold a different doctrine—viz. that these names signify the divine substance, and are predicated substantially of God, although they fall short of a full representation of Him. Which is proved thus. For these names express God, so far as our intellects know Him. Now since our intellect knows God from creatures, it knows Him as far as creatures represent Him. Now it is shown above (Question [4], Article [2]) that God prepossesses in Himself all the perfections of creatures, being Himself simply and universally perfect. Hence every creature represents Him, and is like Him so far as it possesses some perfection; yet it represents Him not as something of the same species or genus, but as the excelling principle of whose form the effects fall short, although they derive some kind of likeness thereto, even as the forms of inferior bodies represent the power of the sun. This was explained above (Question [4], Article [3]), in treating of the divine perfection. Therefore the aforesaid names signify the divine substance, but in an imperfect manner, even as creatures represent it imperfectly. So when we say, "God is good," the meaning is not, "God is the cause of goodness," or "God is not evil"; but the meaning is, "Whatever good we attribute to creatures, pre-exists in God," and in a more excellent and higher way. Hence it does not follow that God is good, because He causes goodness; but rather, on the contrary, He causes goodness in things because He is good; according to what Augustine says (De Doctr. Christ. i, 32), "Because He is good, we are."
Ad primum ergo dicendum quod Damascenus ideo dicit quod haec nomina non significant quid est Deus, quia a nullo istorum nominum exprimitur quid est Deus perfecte, sed unumquodque imperfecte eum significat, sicut et creaturae imperfecte eum repraesentant. Reply to Objection 1: Damascene says that these names do not signify what God is, forasmuch as by none of these names is perfectly expressed what He is; but each one signifies Him in an imperfect manner, even as creatures represent Him imperfectly.
Ad secundum dicendum quod in significatione nominum, aliud est quandoque a quo imponitur nomen ad significandum, et id ad quod significandum nomen imponitur, sicut hoc nomen lapis imponitur ab eo quod laedit pedem, non tamen imponitur ad hoc significandum quod significet laedens pedem, sed ad significandam quandam speciem corporum; alioquin omne laedens pedem esset lapis. Sic igitur dicendum est quod huiusmodi divina nomina imponuntur quidem a processibus deitatis, sicut enim secundum diversos processus perfectionum, creaturae Deum repraesentant, licet imperfecte; ita intellectus noster, secundum unumquemque processum, Deum cognoscit et nominat. Sed tamen haec nomina non imponit ad significandum ipsos processus, ut, cum dicitur Deus est vivens, sit sensus, ab eo procedit vita, sed ad significandum ipsum rerum principium, prout in eo praeexistit vita, licet eminentiori modo quam intelligatur vel significetur. Reply to Objection 2: In the significance of names, that from which the name is derived is different sometimes from what it is intended to signify, as for instance, this name "stone" [lapis] is imposed from the fact that it hurts the foot [loedit pedem], but it is not imposed to signify that which hurts the foot, but rather to signify a certain kind of body; otherwise everything that hurts the foot would be a stone [*This refers to the Latin etymology of the word "lapis" which has no place in English]. So we must say that these kinds of divine names are imposed from the divine processions; for as according to the diverse processions of their perfections, creatures are the representations of God, although in an imperfect manner; so likewise our intellect knows and names God according to each kind of procession; but nevertheless these names are not imposed to signify the procession themselves, as if when we say "God lives," the sense were, "life proceeds from Him"; but to signify the principle itself of things, in so far as life pre-exists in Him, although it pre-exists in Him in a more eminent way than can be understood or signified.
Ad tertium dicendum quod essentiam Dei in hac vita cognoscere non possumus secundum quod in se est, sed cognoscimus eam secundum quod repraesentatur in perfectionibus creaturarum. Et sic nomina a nobis imposita eam significant. Reply to Objection 3: We cannot know the essence of God in this life, as He really is in Himself; but we know Him accordingly as He is represented in the perfections of creatures; and thus the names imposed by us signify Him in that manner only.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether any name can be applied to God in its literal sense?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod nullum nomen dicatur de Deo proprie. Omnia enim nomina quae de Deo dicimus, sunt a creaturis accepta, ut dictum est. Sed nomina creaturarum metaphorice dicuntur de Deo, sicut cum dicitur Deus est lapis, vel leo, vel aliquid huiusmodi. Ergo omnia nomina dicta de Deo, dicuntur metaphorice. Objection 1: It seems that no name is applied literally to God. For all names which we apply to God are taken from creatures; as was explained above (Article [1]). But the names of creatures are applied to God metaphorically, as when we say, God is a stone, or a lion, or the like. Therefore names are applied to God in a metaphorical sense.
Praeterea, nullum nomen proprie dicitur de aliquo, a quo verius removetur quam de eo praedicetur. Sed omnia huiusmodi nomina, bonus sapiens, et similia, verius removentur a Deo quam de eo praedicentur, ut patet per Dionysium, II cap. Cael. Hier. Ergo nullum istorum nominum proprie dicitur de Deo. Objection 2: Further, no name can be applied literally to anything if it should be withheld from it rather than given to it. But all such names as "good," "wise," and the like are more truly withheld from God than given to Him; as appears from Dionysius says (Coel. Hier. ii). Therefore none of these names belong to God in their literal sense.
Praeterea, nomina corporum non dicuntur de Deo nisi metaphorice, cum sit incorporeus. Sed omnia huiusmodi nomina implicant quasdam corporales conditiones, significant enim cum tempore, et cum compositione, et cum aliis huiusmodi, quae sunt conditiones corporum. Ergo omnia huiusmodi nomina dicuntur de Deo metaphorice. Objection 3: Further, corporeal names are applied to God in a metaphorical sense only; since He is incorporeal. But all such names imply some kind of corporeal condition; for their meaning is bound up with time and composition and like corporeal conditions. Therefore all these names are applied to God in a metaphorical sense.
Sed contra est quod dicit Ambrosius, in Lib. II de fide, sunt quaedam nomina, quae evidenter proprietatem divinitatis ostendunt; et quaedam quae perspicuam divinae maiestatis exprimunt veritatem; alia vero sunt, quae translative per similitudinem de Deo dicuntur. Non igitur omnia nomina dicuntur de Deo metaphorice, sed aliqua dicuntur proprie. On the contrary, Ambrose says (De Fide ii), "Some names there are which express evidently the property of the divinity, and some which express the clear truth of the divine majesty, but others there are which are applied to God metaphorically by way of similitude." Therefore not all names are applied to God in a metaphorical sense, but there are some which are said of Him in their literal sense.
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, Deum cognoscimus ex perfectionibus procedentibus in creaturas ab ipso; quae quidem perfectiones in Deo sunt secundum eminentiorem modum quam in creaturis. Intellectus autem noster eo modo apprehendit eas, secundum quod sunt in creaturis, et secundum quod apprehendit, ita significat per nomina. In nominibus igitur quae Deo attribuimus, est duo considerare, scilicet, perfectiones ipsas significatas, ut bonitatem, vitam, et huiusmodi; et modum significandi. Quantum igitur ad id quod significant huiusmodi nomina, proprie competunt Deo, et magis proprie quam ipsis creaturis, et per prius dicuntur de eo. Quantum vero ad modum significandi, non proprie dicuntur de Deo, habent enim modum significandi qui creaturis competit. I answer that, According to the preceding article, our knowledge of God is derived from the perfections which flow from Him to creatures, which perfections are in God in a more eminent way than in creatures. Now our intellect apprehends them as they are in creatures, and as it apprehends them it signifies them by names. Therefore as to the names applied to God—viz. the perfections which they signify, such as goodness, life and the like, and their mode of signification. As regards what is signified by these names, they belong properly to God, and more properly than they belong to creatures, and are applied primarily to Him. But as regards their mode of signification, they do not properly and strictly apply to God; for their mode of signification applies to creatures.
Ad primum ergo dicendum quod quaedam nomina significant huiusmodi perfectiones a Deo procedentes in res creatas, hoc modo quod ipse modus imperfectus quo a creatura participatur divina perfectio, in ipso nominis significato includitur, sicut lapis significat aliquid materialiter ens, et huiusmodi nomina non possunt attribui Deo nisi metaphorice. Quaedam vero nomina significant ipsas perfectiones absolute, absque hoc quod aliquis modus participandi claudatur in eorum significatione, ut ens, bonum vivens, et huiusmodi, et talia proprie dicuntur de Deo. Reply to Objection 1: There are some names which signify these perfections flowing from God to creatures in such a way that the imperfect way in which creatures receive the divine perfection is part of the very signification of the name itself as "stone" signifies a material being, and names of this kind can be applied to God only in a metaphorical sense. Other names, however, express these perfections absolutely, without any such mode of participation being part of their signification as the words "being," "good," "living," and the like, and such names can be literally applied to God.
Ad secundum dicendum quod ideo huiusmodi nomina dicit Dionysius negari a Deo, quia id quod significatur per nomen, non convenit eo modo ei, quo nomen significat, sed excellentiori modo. Unde ibidem dicit Dionysius quod Deus est super omnem substantiam et vitam. Reply to Objection 2: Such names as these, as Dionysius shows, are denied of God for the reason that what the name signifies does not belong to Him in the ordinary sense of its signification, but in a more eminent way. Hence Dionysius says also that God is above all substance and all life.
Ad tertium dicendum quod ista nomina quae proprie dicuntur de Deo important conditiones corporales, non in ipso significato nominis, sed quantum ad modum significandi. Ea vero quae metaphorice de Deo dicuntur, important conditionem corporalem in ipso suo significato. Reply to Objection 3: These names which are applied to God literally imply corporeal conditions not in the thing signified, but as regards their mode of signification; whereas those which are applied to God metaphorically imply and mean a corporeal condition in the thing signified.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether names applied to God are synonymous?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod ista nomina dicta de Deo, sint nomina synonyma. Synonyma enim nomina dicuntur, quae omnino idem significant. Sed ista nomina dicta de Deo, omnino idem significant in Deo, quia bonitas Dei est eius essentia, et similiter sapientia. Ergo ista nomina sunt omnino synonyma. Objection 1: It seems that these names applied to God are synonymous names. For synonymous names are those which mean exactly the same. But these names applied to God mean entirely the same thing in God; for the goodness of God is His essence, and likewise it is His wisdom. Therefore these names are entirely synonymous.
Si dicatur quod ista nomina significant idem secundum rem, sed secundum rationes diversas, contra, ratio cui non respondet aliquid in re, est vana; si ergo istae rationes sunt multae, et res est una, videtur quod rationes istae sint vanae. Objection 2: Further, if it be said these names signify one and the same thing in reality, but differ in idea, it can be objected that an idea to which no reality corresponds is a vain notion. Therefore if these ideas are many, and the thing is one, it seems also that all these ideas are vain notions.
Praeterea, magis est unum quod est unum re et ratione, quam quod est unum re et multiplex ratione. Sed Deus est maxime unus. Ergo videtur quod non sit unus re et multiplex ratione. Et sic nomina dicta de Deo non significant rationes diversas, et ita sunt synonyma. Objection 3: Further, a thing which is one in reality and in idea, is more one than what is one in reality and many in idea. But God is supremely one. Therefore it seems that He is not one in reality and many in idea; and thus the names applied to God do not signify different ideas; and thus they are synonymous.
Sed contra, omnia synonyma, sibi invicem adiuncta, nugationem adducunt, sicut si dicatur vestis indumentum. Si igitur omnia nomina dicta de Deo sunt synonyma, non posset convenienter dici Deus bonus, vel aliquid huiusmodi; cum tamen scriptum sit Ierem. XXXII, fortissime, magne, potens, dominus exercituum nomen tibi. On the contrary, All synonyms united with each other are redundant, as when we say, "vesture clothing." Therefore if all names applied to God are synonymous, we cannot properly say "good God" or the like, and yet it is written, "O most mighty, great and powerful, the Lord of hosts is Thy name" (Jer. 32:18).
Respondeo dicendum quod huiusmodi nomina dicta de Deo, non sunt synonyma. Quod quidem facile esset videre, si diceremus quod huiusmodi nomina sunt inducta ad removendum, vel ad designandum habitudinem causae respectu creaturarum, sic enim essent diversae rationes horum nominum secundum diversa negata, vel secundum diversos effectus connotatos. Sed secundum quod dictum est huiusmodi nomina substantiam divinam significare, licet imperfecte, etiam plane apparet, secundum praemissa, quod habent rationes diversas. Ratio enim quam significat nomen, est conceptio intellectus de re significata per nomen. Intellectus autem noster, cum cognoscat Deum ex creaturis, format ad intelligendum Deum conceptiones proportionatas perfectionibus procedentibus a Deo in creaturas. Quae quidem perfectiones in Deo praeexistunt unite et simpliciter, in creaturis vero recipiuntur divise et multipliciter. Sicut igitur diversis perfectionibus creaturarum respondet unum simplex principium, repraesentatum per diversas perfectiones creaturarum varie et multipliciter; ita variis et multiplicibus conceptibus intellectus nostri respondet unum omnino simplex, secundum huiusmodi conceptiones imperfecte intellectum. Et ideo nomina Deo attributa, licet significent unam rem, tamen, quia significant eam sub rationibus multis et diversis, non sunt synonyma. I answer that, These names spoken of God are not synonymous. This would be easy to understand, if we said that these names are used to remove, or to express the relation of cause to creatures; for thus it would follow that there are different ideas as regards the diverse things denied of God, or as regards diverse effects connoted. But even according to what was said above (Article [2]), that these names signify the divine substance, although in an imperfect manner, it is also clear from what has been said (Articles 1,2) that they have diverse meanings. For the idea signified by the name is the conception in the intellect of the thing signified by the name. But our intellect, since it knows God from creatures, in order to understand God, forms conceptions proportional to the perfections flowing from God to creatures, which perfections pre-exist in God unitedly and simply, whereas in creatures they are received and divided and multiplied. As therefore, to the different perfections of creatures, there corresponds one simple principle represented by different perfections of creatures in a various and manifold manner, so also to the various and multiplied conceptions of our intellect, there corresponds one altogether simple principle, according to these conceptions, imperfectly understood. Therefore although the names applied to God signify one thing, still because they signify that under many and different aspects, they are not synonymous.
Et sic patet solutio ad primum, quia nomina synonyma dicuntur, quae significant unum secundum unam rationem. Quae enim significant rationes diversas unius rei, non primo et per se unum significant, quia nomen non significat rem, nisi mediante conceptione intellectus, ut dictum est. Thus appears the solution of the First Objection, since synonymous terms signify one thing under one aspect; for words which signify different aspects of one things, do not signify primarily and absolutely one thing; because the term only signifies the thing through the medium of the intellectual conception, as was said above.
Ad secundum dicendum quod rationes plures horum nominum non sunt cassae et vanae, quia omnibus eis respondet unum quid simplex, per omnia huiusmodi multipliciter et imperfecte repraesentatum. Reply to Objection 2: The many aspects of these names are not empty and vain, for there corresponds to all of them one simple reality represented by them in a manifold and imperfect manner.
Ad tertium dicendum quod hoc ipsum ad perfectam Dei unitatem pertinet, quod ea quae sunt multipliciter et divisim in aliis, in ipso sunt simpliciter et unite. Et ex hoc contingit quod est unus re et plures secundum rationem, quia intellectus noster ita multipliciter apprehendit eum, sicut res multipliciter ipsum repraesentant. Reply to Objection 3: The perfect unity of God requires that what are manifold and divided in others should exist in Him simply and unitedly. Thus it comes about that He is one in reality, and yet multiple in idea, because our intellect apprehends Him in a manifold manner, as things represent Him.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether what is said of God and of creatures is univocally predicated of them?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod ea quae dicuntur de Deo et creaturis, univoce de ipsis dicantur. Omne enim aequivocum reducitur ad univocum, sicut multa ad unum. Nam si hoc nomen canis aequivoce dicitur de latrabili et marino, oportet quod de aliquibus univoce dicatur, scilicet de omnibus latrabilibus, aliter enim esset procedere in infinitum. Inveniuntur autem quaedam agentia univoca, quae conveniunt cum suis effectibus in nomine et definitione, ut homo generat hominem; quaedam vero agentia aequivoca, sicut sol causat calidum, cum tamen ipse non sit calidus nisi aequivoce. Videtur igitur quod primum agens, ad quod omnia agentia reducuntur, sit agens univocum. Et ita, quae de Deo et creaturis dicuntur, univoce praedicantur. Objection 1: It seems that the things attributed to God and creatures are univocal. For every equivocal term is reduced to the univocal, as many are reduced to one; for if the name "dog" be said equivocally of the barking dog, and of the dogfish, it must be said of some univocally—viz. of all barking dogs; otherwise we proceed to infinitude. Now there are some univocal agents which agree with their effects in name and definition, as man generates man; and there are some agents which are equivocal, as the sun which causes heat, although the sun is hot only in an equivocal sense. Therefore it seems that the first agent to which all other agents are reduced, is an univocal agent: and thus what is said of God and creatures, is predicated univocally.
Praeterea, secundum aequivoca non attenditur aliqua similitudo. Cum igitur creaturae ad Deum sit aliqua similitudo, secundum illud Genes. I, faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, videtur quod aliquid univoce de Deo et creaturis dicatur. Objection 2: Further, there is no similitude among equivocal things. Therefore as creatures have a certain likeness to God, according to the word of Genesis (Gn. 1:26), "Let us make man to our image and likeness," it seems that something can be said of God and creatures univocally.
Praeterea, mensura est homogenea mensurato, ut dicitur in X Metaphys. Sed Deus est prima mensura omnium entium, ut ibidem dicitur. Ergo Deus est homogeneus creaturis. Et ita aliquid univoce de Deo et creaturis dici potest. Objection 3: Further, measure is homogeneous with the thing measured. But God is the first measure of all beings. Therefore God is homogeneous with creatures; and thus a word may be applied univocally to God and to creatures.
Sed contra, quidquid praedicatur de aliquibus secundum idem nomen et non secundum eandem rationem, praedicatur de eis aequivoce. Sed nullum nomen convenit Deo secundum illam rationem, secundum quam dicitur de creatura, nam sapientia in creaturis est qualitas, non autem in Deo; genus autem variatum mutat rationem, cum sit pars definitionis. Et eadem ratio est in aliis. Quidquid ergo de Deo et creaturis dicitur, aequivoce dicitur. On the contrary, whatever is predicated of various things under the same name but not in the same sense, is predicated equivocally. But no name belongs to God in the same sense that it belongs to creatures; for instance, wisdom in creatures is a quality, but not in God. Now a different genus changes an essence, since the genus is part of the definition; and the same applies to other things. Therefore whatever is said of God and of creatures is predicated equivocally.
Praeterea, Deus plus distat a creaturis, quam quaecumque creaturae ab invicem. Sed propter distantiam quarundam creaturarum, contingit quod nihil univoce de eis praedicari potest; sicut de his quae non conveniunt in aliquo genere. Ergo multo minus de Deo et creaturis aliquid univoce praedicatur, sed omnia praedicantur aequivoce. Further, God is more distant from creatures than any creatures are from each other. But the distance of some creatures makes any univocal predication of them impossible, as in the case of those things which are not in the same genus. Therefore much less can anything be predicated univocally of God and creatures; and so only equivocal predication can be applied to them.
Respondeo dicendum quod impossibile est aliquid praedicari de Deo et creaturis univoce. Quia omnis effectus non adaequans virtutem causae agentis, recipit similitudinem agentis non secundum eandem rationem, sed deficienter, ita ut quod divisim et multipliciter est in effectibus, in causa est simpliciter et eodem modo; sicut sol secundum unam virtutem, multiformes et varias formas in istis inferioribus producit. Eodem modo, ut supra dictum est, omnes rerum perfectiones, quae sunt in rebus creatis divisim et multipliciter, in Deo praeexistunt unite. Sic igitur, cum aliquod nomen ad perfectionem pertinens de creatura dicitur, significat illam perfectionem ut distinctam secundum rationem definitionis ab aliis, puta cum hoc nomen sapiens de homine dicitur, significamus aliquam perfectionem distinctam ab essentia hominis, et a potentia et ab esse ipsius, et ab omnibus huiusmodi. Sed cum hoc nomen de Deo dicimus, non intendimus significare aliquid distinctum ab essentia vel potentia vel esse ipsius. Et sic, cum hoc nomen sapiens de homine dicitur, quodammodo circumscribit et comprehendit rem significatam, non autem cum dicitur de Deo, sed relinquit rem significatam ut incomprehensam, et excedentem nominis significationem. Unde patet quod non secundum eandem rationem hoc nomen sapiens de Deo et de homine dicitur. Et eadem ratio est de aliis. Unde nullum nomen univoce de Deo et creaturis praedicatur. I answer that, Univocal predication is impossible between God and creatures. The reason of this is that every effect which is not an adequate result of the power of the efficient cause, receives the similitude of the agent not in its full degree, but in a measure that falls short, so that what is divided and multiplied in the effects resides in the agent simply, and in the same manner; as for example the sun by exercise of its one power produces manifold and various forms in all inferior things. In the same way, as said in the preceding article, all perfections existing in creatures divided and multiplied, pre-exist in God unitedly. Thus when any term expressing perfection is applied to a creature, it signifies that perfection distinct in idea from other perfections; as, for instance, by the term "wise" applied to man, we signify some perfection distinct from a man's essence, and distinct from his power and existence, and from all similar things; whereas when we apply to it God, we do not mean to signify anything distinct from His essence, or power, or existence. Thus also this term "wise" applied to man in some degree circumscribes and comprehends the thing signified; whereas this is not the case when it is applied to God; but it leaves the thing signified as incomprehended, and as exceeding the signification of the name. Hence it is evident that this term "wise" is not applied in the same way to God and to man. The same rule applies to other terms. Hence no name is predicated univocally of God and of creatures.
Sed nec etiam pure aequivoce, ut aliqui dixerunt. Quia secundum hoc, ex creaturis nihil posset cognosci de Deo, nec demonstrari; sed semper incideret fallacia aequivocationis. Et hoc est tam contra philosophos, qui multa demonstrative de Deo probant, quam etiam contra apostolum dicentem, Rom. I, invisibilia Dei per ea quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur. Neither, on the other hand, are names applied to God and creatures in a purely equivocal sense, as some have said. Because if that were so, it follows that from creatures nothing could be known or demonstrated about God at all; for the reasoning would always be exposed to the fallacy of equivocation. Such a view is against the philosophers, who proved many things about God, and also against what the Apostle says: "The invisible things of God are clearly seen being understood by the things that are made" (Rm. 1:20). Therefore it must be said that these names are said of God and creatures in an analogous sense, i.e. according to proportion.
Dicendum est igitur quod huiusmodi nomina dicuntur de Deo et creaturis secundum analogiam, idest proportionem. Quod quidem dupliciter contingit in nominibus, vel quia multa habent proportionem ad unum, sicut sanum dicitur de medicina et urina, inquantum utrumque habet ordinem et proportionem ad sanitatem animalis, cuius hoc quidem signum est, illud vero causa; vel ex eo quod unum habet proportionem ad alterum, sicut sanum dicitur de medicina et animali, inquantum medicina est causa sanitatis quae est in animali. Et hoc modo aliqua dicuntur de Deo et creaturis analogice, et non aequivoce pure, neque univoce. Non enim possumus nominare Deum nisi ex creaturis, ut supra dictum est. Et sic, quidquid dicitur de Deo et creaturis, dicitur secundum quod est aliquis ordo creaturae ad Deum, ut ad principium et causam, in qua praeexistunt excellenter omnes rerum perfectiones. Et iste modus communitatis medius est inter puram aequivocationem et simplicem univocationem. Neque enim in his quae analogice dicuntur, est una ratio, sicut est in univocis; nec totaliter diversa, sicut in aequivocis; sed nomen quod sic multipliciter dicitur, significat diversas proportiones ad aliquid unum; sicut sanum, de urina dictum, significat signum sanitatis animalis, de medicina vero dictum, significat causam eiusdem sanitatis. Now names are thus used in two ways: either according as many things are proportionate to one, thus for example "healthy" predicated of medicine and urine in relation and in proportion to health of a body, of which the former is the sign and the latter the cause: or according as one thing is proportionate to another, thus "healthy" is said of medicine and animal, since medicine is the cause of health in the animal body. And in this way some things are said of God and creatures analogically, and not in a purely equivocal nor in a purely univocal sense. For we can name God only from creatures (Article [1]). Thus whatever is said of God and creatures, is said according to the relation of a creature to God as its principle and cause, wherein all perfections of things pre-exist excellently. Now this mode of community of idea is a mean between pure equivocation and simple univocation. For in analogies the idea is not, as it is in univocals, one and the same, yet it is not totally diverse as in equivocals; but a term which is thus used in a multiple sense signifies various proportions to some one thing; thus "healthy" applied to urine signifies the sign of animal health, and applied to medicine signifies the cause of the same health.
Ad primum ergo dicendum quod, licet in praedicationibus oporteat aequivoca ad univoca reduci, tamen in actionibus agens non univocum ex necessitate praecedit agens univocum. Agens enim non univocum est causa universalis totius speciei, ut sol est causa generationis omnium hominum. Agens vero univocum non est causa agens universalis totius speciei (alioquin esset causa sui ipsius, cum sub specie contineatur), sed est causa particularis respectu huius individui, quod in participatione speciei constituit. Causa igitur universalis totius speciei non est agens univocum. Causa autem universalis est prior particulari. Hoc autem agens universale, licet non sit univocum, non tamen est omnino aequivocum, quia sic non faceret sibi simile; sed potest dici agens analogicum, sicut in praedicationibus omnia univoca reducuntur ad unum primum, non univocum, sed analogicum, quod est ens. Reply to Objection 1: Although equivocal predications must be reduced to univocal, still in actions, the non-univocal agent must precede the univocal agent. For the non-univocal agent is the universal cause of the whole species, as for instance the sun is the cause of the generation of all men; whereas the univocal agent is not the universal efficient cause of the whole species (otherwise it would be the cause of itself, since it is contained in the species), but is a particular cause of this individual which it places under the species by way of participation. Therefore the universal cause of the whole species is not an univocal agent; and the universal cause comes before the particular cause. But this universal agent, whilst it is not univocal, nevertheless is not altogether equivocal, otherwise it could not produce its own likeness, but rather it is to be called an analogical agent, as all univocal predications are reduced to one first non-univocal analogical predication, which is being.
Ad secundum dicendum quod similitudo creaturae ad Deum est imperfecta, quia etiam nec idem secundum genus repraesentat, ut supra dictum est. Reply to Objection 2: The likeness of the creature to God is imperfect, for it does not represent one and the same generic thing (Question [4], Article [3]).
Ad tertium dicendum quod Deus non est mensura proportionata mensuratis. Unde non oportet quod Deus et creaturae sub uno genere contineantur. Reply to Objection 3: God is not the measure proportioned to things measured; hence it is not necessary that God and creatures should be in the same genus.
Ea vero quae sunt in contrarium, concludunt quod non univoce huiusmodi nomina de Deo et creaturis praedicentur, non autem quod aequivoce. The arguments adduced in the contrary sense prove indeed that these names are not predicated univocally of God and creatures; yet they do not prove that they are predicated equivocally.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether names predicated of God are predicated primarily of creatures?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod nomina per prius dicantur de creaturis quam de Deo. Secundum enim quod cognoscimus aliquid, secundum hoc illud nominamus; cum nomina, secundum philosophum, sint signa intellectuum. Sed per prius cognoscimus creaturam quam Deum. Ergo nomina a nobis imposita, per prius conveniunt creaturis quam Deo. Objection 1: It seems that names are predicated primarily of creatures rather than of God. For we name anything accordingly as we know it, since "names", as the Philosopher says, "are signs of ideas." But we know creatures before we know God. Therefore the names imposed by us are predicated primarily of creatures rather than of God.
Praeterea, secundum Dionysium, in libro de Div. Nom., Deum ex creaturis nominamus. Sed nomina a creaturis translata in Deum, per prius dicuntur de creaturis quam de Deo; sicut leo, lapis, et huiusmodi. Ergo omnia nomina quae de Deo et de creaturis dicuntur, per prius de creaturis quam de Deo dicuntur. Objection 2: Further, Dionysius says (Div. Nom. i): "We name God from creatures." But names transferred from creatures to God, are said primarily of creatures rather than of God, as "lion," "stone," and the like. Therefore all names applied to God and creatures are applied primarily to creatures rather than to God.
Praeterea, omnia nomina quae communiter de Deo et creaturis dicuntur, dicuntur de Deo sicut de causa omnium, ut dicit Dionysius. Sed quod dicitur de aliquo per causam, per posterius de illo dicitur, per prius enim dicitur animal sanum quam medicina, quae est causa sanitatis. Ergo huiusmodi nomina per prius dicuntur de creaturis quam de Deo. Objection 3: Further, all names equally applied to God and creatures, are applied to God as the cause of all creatures, as Dionysius says (De Mystica Theol.). But what is applied to anything through its cause, is applied to it secondarily, for "healthy" is primarily predicated of animal rather than of medicine, which is the cause of health. Therefore these names are said primarily of creatures rather than of God.
Sed contra est quod dicitur Ephes. III, flecto genua mea ad patrem domini nostri Iesu, ex quo omnis paternitas in caelo et in terra nominatur. Et eadem ratio videtur de nominibus aliis quae de Deo et creaturis dicuntur. Ergo huiusmodi nomina per prius de Deo quam de creaturis dicuntur. On the contrary, It is written, "I bow my knees to the Father, of our Lord Jesus Christ, of Whom all paternity in heaven and earth is named" (Eph. 3:14,15); and the same applies to the other names applied to God and creatures. Therefore these names are applied primarily to God rather than to creatures.
Respondeo dicendum quod in omnibus nominibus quae de pluribus analogice dicuntur, necesse est quod omnia dicantur per respectum ad unum, et ideo illud unum oportet quod ponatur in definitione omnium. Et quia ratio quam significat nomen, est definitio, ut dicitur in IV Metaphys., necesse est quod illud nomen per prius dicatur de eo quod ponitur in definitione aliorum, et per posterius de aliis, secundum ordinem quo appropinquant ad illud primum vel magis vel minus, sicut sanum quod dicitur de animali, cadit in definitione sani quod dicitur de medicina, quae dicitur sana inquantum causat sanitatem in animali; et in definitione sani quod dicitur de urina, quae dicitur sana inquantum est signum sanitatis animalis. Sic ergo omnia nomina quae metaphorice de Deo dicuntur, per prius de creaturis dicuntur quam de Deo, quia dicta de Deo, nihil aliud significant quam similitudines ad tales creaturas. Sicut enim ridere, dictum de prato, nihil aliud significat quam quod pratum similiter se habet in decore cum floret, sicut homo cum ridet, secundum similitudinem proportionis; sic nomen leonis, dictum de Deo, nihil aliud significat quam quod Deus similiter se habet ut fortiter operetur in suis operibus, sicut leo in suis. Et sic patet quod, secundum quod dicuntur de Deo, eorum significatio definiri non potest, nisi per illud quod de creaturis dicitur. De aliis autem nominibus, quae non metaphorice dicuntur de Deo, esset etiam eadem ratio, si dicerentur de Deo causaliter tantum, ut quidam posuerunt. Sic enim. Cum dicitur Deus est bonus, nihil aliud esset quam Deus est causa bonitatis creaturae, et sic hoc nomen bonum, dictum de Deo, clauderet in suo intellectu bonitatem creaturae. Unde bonum per prius diceretur de creatura quam de Deo. Sed supra ostensum est quod huiusmodi nomina non solum dicuntur de Deo causaliter, sed etiam essentialiter. Cum enim dicitur Deus est bonus, vel sapiens, non solum significatur quod ipse sit causa sapientiae vel bonitatis, sed quod haec in eo eminentius praeexistunt. Unde, secundum hoc, dicendum est quod, quantum ad rem significatam per nomen, per prius dicuntur de Deo quam de creaturis, quia a Deo huiusmodi perfectiones in creaturas manant. Sed quantum ad impositionem nominis, per prius a nobis imponuntur creaturis, quas prius cognoscimus. Unde et modum significandi habent qui competit creaturis, ut supra dictum est. I answer that, In names predicated of many in an analogical sense, all are predicated because they have reference to some one thing; and this one thing must be placed in the definition of them all. And since that expressed by the name is the definition, as the Philosopher says (Metaph. iv), such a name must be applied primarily to that which is put in the definition of such other things, and secondarily to these others according as they approach more or less to that first. Thus, for instance, "healthy" applied to animals comes into the definition of "healthy" applied to medicine, which is called healthy as being the cause of health in the animal; and also into the definition of "healthy" which is applied to urine, which is called healthy in so far as it is the sign of the animal's health. Thus all names applied metaphorically to God, are applied to creatures primarily rather than to God, because when said of God they mean only similitudes to such creatures. For as "smiling" applied to a field means only that the field in the beauty of its flowering is like the beauty of the human smile by proportionate likeness, so the name of "lion" applied to God means only that God manifests strength in His works, as a lion in his. Thus it is clear that applied to God the signification of names can be defined only from what is said of creatures. But to other names not applied to God in a metaphorical sense, the same rule would apply if they were spoken of God as the cause only, as some have supposed. For when it is said, "God is good," it would then only mean "God is the cause of the creature's goodness"; thus the term good applied to God would included in its meaning the creature's goodness. Hence "good" would apply primarily to creatures rather than to God. But as was shown above (Article [2]), these names are applied to God not as the cause only, but also essentially. For the words, "God is good," or "wise," signify not only that He is the cause of wisdom or goodness, but that these exist in Him in a more excellent way. Hence as regards what the name signifies, these names are applied primarily to God rather than to creatures, because these perfections flow from God to creatures; but as regards the imposition of the names, they are primarily applied by us to creatures which we know first. Hence they have a mode of signification which belongs to creatures, as said above (Article [3]).
Ad primum ergo dicendum quod obiectio illa procedit quantum ad impositionem nominis. Reply to Objection 1: This objection refers to the imposition of the name.
Ad secundum dicendum quod non est eadem ratio de nominibus quae metaphorice de Deo dicuntur, et de aliis, ut dictum est. Reply to Objection 2: The same rule does not apply to metaphorical and to other names, as said above.
Ad tertium dicendum quod obiectio illa procederet, si huiusmodi nomina solum de Deo causaliter dicerentur et non essentialiter, sicut sanum de medicina. Reply to Objection 3: This objection would be valid if these names were applied to God only as cause, and not also essentially, for instance as "healthy" is applied to medicine.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether names which imply relation to creatures are predicated of God temporally?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod nomina quae important relationem ad creaturas, non dicantur de Deo ex tempore. Omnia enim huiusmodi nomina significant divinam substantiam, ut communiter dicitur. Unde et Ambrosius dicit quod hoc nomen dominus est nomen potestatis, quae est divina substantia, et creator significat Dei actionem, quae est eius essentia. Sed divina substantia non est temporalis, sed aeterna. Ergo huiusmodi nomina non dicuntur de Deo ex tempore, sed ab aeterno. Objection 1: It seems that names which imply relation to creatures are not predicated of God temporally. For all such names signify the divine substance, as is universally held. Hence also Ambrose (De Fide i) that this name "Lord" is the name of power, which is the divine substance; and "Creator" signifies the action of God, which is His essence. Now the divine substance is not temporal, but eternal. Therefore these names are not applied to God temporally, but eternally.
Praeterea, cuicumque convenit aliquid ex tempore, potest dici factum, quod enim ex tempore est album, fit album. Sed Deo non convenit esse factum. Ergo de Deo nihil praedicatur ex tempore. Objection 2: Further, that to which something applies temporally can be described as made; for what is white temporally is made white. But to make does no apply to God. Therefore nothing can be predicated of God temporally.
Praeterea, si aliqua nomina dicuntur de Deo ex tempore propter hoc quod important relationem ad creaturas, eadem ratio videtur de omnibus quae relationem ad creaturas important. Sed quaedam nomina importantia relationem ad creaturas, dicuntur de Deo ab aeterno, ab aeterno enim scivit creaturam et dilexit, secundum illud Ierem. XXXI, in caritate perpetua dilexi te. Ergo et alia nomina quae important relationem ad creaturas, ut dominus et creator, dicuntur de Deo ab aeterno Objection 3: Further, if any names are applied to God temporally as implying relation to creatures, the same rule holds good of all things that imply relation to creatures. But some names are spoken of God implying relation of God to creatures from eternity; for from eternity He knew and loved the creature, according to the word: "I have loved thee with an everlasting love" (Jer. 31:3). Therefore also other names implying relation to creatures, as "Lord" and "Creator," are applied to God from eternity.
Praeterea, huiusmodi nomina relationem significant. Oportet igitur quod relatio illa vel sit aliquid in Deo, vel in creatura tantum. Sed non potest esse quod sit in creatura tantum, quia sic Deus denominaretur dominus a relatione opposita, quae est in creaturis; nihil autem denominatur a suo opposito. Relinquitur ergo quod relatio est etiam aliquid in Deo. Sed in Deo nihil potest esse ex tempore, cum ipse sit supra tempus. Ergo videtur quod huiusmodi nomina non dicantur de Deo ex tempore. Objection 4: Further, names of this kind signify relation. Therefore that relation must be something in God, or in the creature only. But it cannot be that it is something in the creature only, for in that case God would be called "Lord" from the opposite relation which is in creatures; and nothing is named from its opposite. Therefore the relation must be something in God also. But nothing temporal can be in God, for He is above time. Therefore these names are not applied to God temporally.
Praeterea, secundum relationem dicitur aliquid relative, puta secundum dominium dominus, sicut secundum albedinem albus. Si igitur relatio dominii non est in Deo secundum rem, sed solum secundum rationem, sequitur quod Deus non sit realiter dominus, quod patet esse falsum. Objection 5: Further, a thing is called relative from relation; for instance lord from lordship, as white from whiteness. Therefore if the relation of lordship is not really in God, but only in idea, it follows that God is not really Lord, which is plainly false.
Praeterea, in relativis quae non sunt simul natura, unum potest esse, altero non existente, sicut scibile existit, non existente scientia, ut dicitur in praedicamentis. Sed relativa quae dicuntur de Deo et creaturis, non sunt simul natura. Ergo potest aliquid dici relative de Deo ad creaturam, etiam creatura non existente. Et sic huiusmodi nomina, dominus et creator, dicuntur de Deo ab aeterno, et non ex tempore. Objection 6: Further, in relative things which are not simultaneous in nature, one can exist without the other; as a thing knowable can exist without the knowledge of it, as the Philosopher says (Praedic. v). But relative things which are said of God and creatures are not simultaneous in nature. Therefore a relation can be predicated of God to the creature even without the existence of the creature; and thus these names "Lord" and "Creator" are predicated of God from eternity, and not temporally.
Sed contra est quod dicit Augustinus, V de Trin., quod haec relativa appellatio dominus Deo convenit ex tempore. On the contrary, Augustine says (De Trin. v) that this relative appellation "Lord" is applied to God temporally.
Respondeo dicendum quod quaedam nomina importantia relationem ad creaturam, ex tempore de Deo dicuntur, et non ab aeterno. I answer that, The names which import relation to creatures are applied to God temporally, and not from eternity.
Ad cuius evidentiam, sciendum est quod quidam posuerunt relationem non esse rem naturae, sed rationis tantum. Quod quidem apparet esse falsum, ex hoc quod ipsae res naturalem ordinem et habitudinem habent ad invicem. Veruntamen sciendum est quod, cum relatio requirat duo extrema, tripliciter se habere potest ad hoc quod sit res naturae et rationis. Quandoque enim ex utraque parte est res rationis tantum, quando scilicet ordo vel habitudo non potest esse inter aliqua, nisi secundum apprehensionem rationis tantum, utpote cum dicimus idem eidem idem. Nam secundum quod ratio apprehendit bis aliquod unum, statuit illud ut duo; et sic apprehendit quandam habitudinem ipsius ad seipsum. Et similiter est de omnibus relationibus quae sunt inter ens et non ens; quas format ratio, inquantum apprehendit non ens ut quoddam extremum. Et idem est de omnibus relationibus quae consequuntur actum rationis, ut genus et species, et huiusmodi. To see this we must learn that some have said that relation is not a reality, but only an idea. But this is plainly seen to be false from the very fact that things themselves have a mutual natural order and habitude. Nevertheless it is necessary to know that since relation has two extremes, it happens in three ways that a relation is real or logical. Sometimes from both extremes it is an idea only, as when mutual order or habitude can only go between things in the apprehension of reason; as when we say a thing "the same as itself." For reason apprehending one thing twice regards it as two; thus it apprehends a certain habitude of a thing to itself. And the same applies to relations between "being" and "non-being" formed by reason, apprehending "non-being" as an extreme. The same is true of relations that follow upon an act of reason, as genus and species, and the like.
Quaedam vero relationes sunt, quantum ad utrumque extremum, res naturae, quando scilicet est habitudo inter aliqua duo secundum aliquid realiter conveniens utrique. Sicut patet de omnibus relationibus quae consequuntur quantitatem, ut magnum et parvum, duplum et dimidium, et huiusmodi, nam quantitas est in utroque extremorum. Et simile est de relationibus quae consequuntur actionem et passionem, ut motivum et mobile, pater et filius, et similia. Now there are other relations which are realities as regards both extremes, as when for instance a habitude exists between two things according to some reality that belongs to both; as is clear of all relations, consequent upon quantity; as great and small, double and half, and the like; for quantity exists in both extremes: and the same applies to relations consequent upon action and passion, as motive power and the movable thing, father and son, and the like.
Quandoque vero relatio in uno extremorum est res naturae, et in altero est res rationis tantum. Et hoc contingit quandocumque duo extrema non sunt unius ordinis. Sicut sensus et scientia referuntur ad sensibile et scibile, quae quidem, inquantum sunt res quaedam in esse naturali existentes, sunt extra ordinem esse sensibilis et intelligibilis, et ideo in scientia quidem et sensu est relatio realis, secundum quod ordinantur ad sciendum vel sentiendum res; sed res ipsae in se consideratae, sunt extra ordinem huiusmodi. Unde in eis non est aliqua relatio realiter ad scientiam et sensum; sed secundum rationem tantum, inquantum intellectus apprehendit ea ut terminos relationum scientiae et sensus. Unde philosophus dicit, in V Metaphys., quod non dicuntur relative eo quod ipsa referantur ad alia, sed quia alia referuntur ad ipsa. Et similiter dextrum non dicitur de columna, nisi inquantum ponitur animali ad dextram, unde huiusmodi relatio non est realiter in columna, sed in animali. Again, sometimes a relation in one extreme may be a reality, while in the other extreme it is an idea only; and this happens whenever two extremes are not of one order; as sense and science refer respectively to sensible things and to intellectual things; which, inasmuch as they are realities existing in nature, are outside the order of sensible and intellectual existence. Therefore in science and in sense a real relation exists, because they are ordered either to the knowledge or to the sensible perception of things; whereas the things looked at in themselves are outside this order, and hence in them there is no real relation to science and sense, but only in idea, inasmuch as the intellect apprehends them as terms of the relations of science and sense. Hence the Philosopher says (Metaph. v) that they are called relative, not forasmuch as they are related to other things, but as others are related to them. Likewise for instance, "on the right" is not applied to a column, unless it stands as regards an animal on the right side; which relation is not really in the column, but in the animal.
Cum igitur Deus sit extra totum ordinem creaturae, et omnes creaturae ordinentur ad ipsum, et non e converso, manifestum est quod creaturae realiter referuntur ad ipsum Deum; sed in Deo non est aliqua realis relatio eius ad creaturas, sed secundum rationem tantum, inquantum creaturae referuntur ad ipsum. Et sic nihil prohibet huiusmodi nomina importantia relationem ad creaturam, praedicari de Deo ex tempore, non propter aliquam mutationem ipsius, sed propter creaturae mutationem; sicut columna fit dextera animali, nulla mutatione circa ipsam existente, sed animali translato. Since therefore God is outside the whole order of creation, and all creatures are ordered to Him, and not conversely, it is manifest that creatures are really related to God Himself; whereas in God there is no real relation to creatures, but a relation only in idea, inasmuch as creatures are referred to Him. Thus there is nothing to prevent these names which import relation to the creature from being predicated of God temporally, not by reason of any change in Him, but by reason of the change of the creature; as a column is on the right of an animal, without change in itself, but by change in the animal.
Ad primum ergo dicendum quod relativa quaedam sunt imposita ad significandum ipsas habitudines relativas, ut dominus, servus, pater et filius, et huiusmodi, et haec dicuntur relativa secundum esse. Quaedam vero sunt imposita ad significandas res quas consequuntur quaedam habitudines, sicut movens et motum, caput et capitatum, et alia huiusmodi, quae dicuntur relativa secundum dici. Sic igitur et circa nomina divina haec differentia est consideranda. Nam quaedam significant ipsam habitudinem ad creaturam, ut dominus. Et huiusmodi non significant substantiam divinam directe, sed indirecte, inquantum praesupponunt ipsam, sicut dominium praesupponit potestatem, quae est divina substantia. Quaedam vero significant directe essentiam divinam, et ex consequenti important habitudinem; sicut salvator, creator, et huiusmodi, significant actionem Dei, quae est eius essentia. Utraque tamen nomina ex tempore de Deo dicuntur quantum ad habitudinem quam important, vel principaliter vel consequenter, non autem quantum ad hoc quod significant essentiam, vel directe vel indirecte. Reply to Objection 1: Some relative names are imposed to signify the relative habitudes themselves, as "master" and "servant," "father," and "son," and the like, and these relatives are called predicamental [secundum esse]. But others are imposed to signify the things from which ensue certain habitudes, as the mover and the thing moved, the head and the thing that has a head, and the like: and these relatives are called transcendental [secundum dici]. Thus, there is the same two-fold difference in divine names. For some signify the habitude itself to the creature, as "Lord," and these do not signify the divine substance directly, but indirectly, in so far as they presuppose the divine substance; as dominion presupposes power, which is the divine substance. Others signify the divine essence directly, and consequently the corresponding habitudes, as "Saviour," "Creator," and suchlike; and these signify the action of God, which is His essence. Yet both names are said of God temporarily so far as they imply a habitude either principally or consequently, but not as signifying the essence, either directly or indirectly.
Ad secundum dicendum quod, sicut relationes quae de Deo dicuntur ex tempore, non sunt in Deo nisi secundum rationem, ita nec fieri nec factum esse dicitur de Deo, nisi secundum rationem, nulla mutatione circa ipsum existente, sicut est id, domine refugium factus es nobis. Reply to Objection 2: As relations applied to God temporally are only in God in our idea, so, "to become" or "to be made" are applied to God only in idea, with no change in Him, as for instance when we say, "Lord, Thou art become [Douay: 'hast been'] our refuge" (Ps. 89:1).
Ad tertium dicendum quod operatio intellectus et voluntatis est in operante, et ideo nomina quae significant relationes consequentes actionem intellectus vel voluntatis, dicuntur de Deo ab aeterno. Quae vero consequuntur actiones procedentes, secundum modum intelligendi, ad exteriores effectus, dicuntur de Deo ex tempore, ut salvator, creator, et huiusmodi. Reply to Objection 3: The operation of the intellect and the will is in the operator, therefore names signifying relations following upon the action of the intellect or will, are applied to God from eternity; whereas those following upon the actions proceeding according to our mode of thinking to external effects are applied to God temporally, as "Saviour," "Creator," and the like.
Ad quartum dicendum quod relationes significatae per huiusmodi nomina quae dicuntur de Deo ex tempore, sunt in Deo secundum rationem tantum, oppositae autem relationes in creaturis sunt secundum rem. Nec est inconveniens quod a relationibus realiter existentibus in re, Deus denominetur, tamen secundum quod cointelliguntur per intellectum nostrum oppositae relationes in Deo. Ut sic Deus dicatur relative ad creaturam, quia creatura refertur ad ipsum, sicut philosophus dicit, in V Metaphys., quod scibile dicitur relative, quia scientia refertur ad ipsum. Reply to Objection 4: Relations signified by these names which are applied to God temporally, are in God only in idea; but the opposite relations in creatures are real. Nor is it incongruous that God should be denominated from relations really existing in the thing, yet so that the opposite relations in God should also be understood by us at the same time; in the sense that God is spoken of relatively to the creature, inasmuch as the creature is related to Him: thus the Philosopher says (Metaph. v) that the object is said to be knowable relatively because knowledge relates to it.
Ad quintum dicendum quod, cum ea ratione referatur Deus ad creaturam, qua creatura refertur ad ipsum; cum relatio subiectionis realiter sit in creatura, sequitur quod Deus non secundum rationem tantum, sed realiter sit dominus. Eo enim modo dicitur dominus, quo creatura ei subiecta est. Reply to Objection 5: Since God is related to the creature for the reason that the creature is related to Him: and since the relation of subjection is real in the creature, it follows that God is Lord not in idea only, but in reality; for He is called Lord according to the manner in which the creature is subject to Him.
Ad sextum dicendum quod, ad cognoscendum utrum relativa sint simul natura vel non, non oportet considerare ordinem rerum de quibus relativa dicuntur, sed significationes ipsorum relativorum. Si enim unum in sui intellectu claudat aliud et e converso, tunc sunt simul natura, sicut duplum et dimidium, pater et filius, et similia. Si autem unum in sui intellectu claudat aliud, et non e converso, tunc non sunt simul natura. Et hoc modo se habent scientia et scibile. Nam scibile dicitur secundum potentiam, scientia autem secundum habitum, vel secundum actum. Unde scibile, secundum modum suae significationis, praeexistit scientiae. Sed si accipiatur scibile secundum actum, tunc est simul cum scientia secundum actum, nam scitum non est aliquid nisi sit eius scientia. Licet igitur Deus sit prior creaturis, quia tamen in significatione domini clauditur quod habeat servum, et e converso, ista duo relativa, dominus et servus, sunt simul natura. Unde Deus non fuit dominus, antequam haberet creaturam sibi subiectam. Reply to Objection 6: To know whether relations are simultaneous by nature or otherwise, it is not necessary by nature or otherwise of things to which they belong but the meaning of the relations themselves. For if one in its idea includes another, and vice versa, then they are simultaneous by nature: as double and half, father and son, and the like. But if one in its idea includes another, and not vice versa, they are not simultaneous by nature. This applies to science and its object; for the object knowable is considered as a potentiality, and the science as a habit, or as an act. Hence the knowable object in its mode of signification exists before science, but if the same object is considered in act, then it is simultaneous with science in act; for the object known is nothing as such unless it is known. Thus, though God is prior to the creature, still because the signification of Lord includes the idea of a servant and vice versa, these two relative terms, "Lord" and "servant," are simultaneous by nature. Hence, God was not "Lord" until He had a creature subject to Himself.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether this name "God" is a name of the nature?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod hoc nomen Deus non sit nomen naturae. Dicit enim Damascenus, in I libro, quod Deus dicitur a theein, quod est currere, et fovere universa; vel ab aethein, idest ardere (Deus enim noster ignis consumens est omnem malitiam); vel a theasthai, quod est considerare, omnia. Haec autem omnia ad operationem pertinent. Ergo hoc nomen Deus operationem significat, et non naturam. Objection 1: It seems that this name, "God," is not a name of the nature. For Damascene says (De Fide Orth. 1) that "God {Theos} is so called from the {theein} [which means to care of] and to cherish all things; or from the {aithein}, that is to burn, for our God is a fire consuming all malice; or from {theasthai}, which means to consider all things." But all these names belong to operation. Therefore this name "God" signifies His operation and not His nature.
Praeterea, secundum hoc aliquid nominatur a nobis, secundum quod cognoscitur. Sed divina natura est nobis ignota. Ergo hoc nomen Deus non significat naturam divinam. Objection 2: Further, a thing is named by us as we know it. But the divine nature is unknown to us. Therefore this name "God" does not signify the divine nature.
Sed contra est quod dicit Ambrosius, in libro I de fide, quod Deus est nomen naturae. On the contrary, Ambrose says (De Fide i) that "God" is a name of the nature.
Respondeo dicendum quod non est semper idem id a quo imponitur nomen ad significandum, et id ad quod significandum nomen imponitur. Sicut enim substantiam rei ex proprietatibus vel operationibus eius cognoscimus, ita substantiam rei denominamus quandoque ab aliqua eius operatione vel proprietate, sicut substantiam lapidis denominamus ab aliqua actione eius, quia laedit pedem; non tamen hoc nomen impositum est ad significandum hanc actionem, sed substantiam lapidis. Si qua vero sunt quae secundum se sunt nota nobis, ut calor, frigus, albedo, et huiusmodi, non ab aliis denominantur. Unde in talibus idem est quod nomen significat, et id a quo imponitur nomen ad significandum. I answer that, Whence a name is imposed, and what the name signifies are not always the same thing. For as we know substance from its properties and operations, so we name substance sometimes for its operation, or its property; e.g. we name the substance of a stone from its act, as for instance that it hurts the foot [loedit pedem]; but still this name is not meant to signify the particular action, but the stone's substance. The things, on the other hand, known to us in themselves, such as heat, cold, whiteness and the like, are not named from other things. Hence as regards such things the meaning of the name and its source are the same.
Quia igitur Deus non est notus nobis in sui natura, sed innotescit nobis ex operationibus vel effectibus eius, ex his possumus eum nominare, ut supra dictum est. Unde hoc nomen Deus est nomen operationis, quantum ad id a quo imponitur ad significandum. Imponitur enim hoc nomen ab universali rerum providentia, omnes enim loquentes de Deo, hoc intendunt nominare Deum, quod habet providentiam universalem de rebus. Unde dicit Dionysius, XII cap. de Div. Nom., quod deitas est quae omnia videt providentia et bonitate perfecta. Ex hac autem operatione hoc nomen Deus assumptum, impositum est ad significandum divinam naturam. Because therefore God is not known to us in His nature, but is made known to us from His operations or effects, we name Him from these, as said in Article [1]; hence this name "God" is a name of operation so far as relates to the source of its meaning. For this name is imposed from His universal providence over all things; since all who speak of God intend to name God as exercising providence over all; hence Dionysius says (Div. Nom. ii), "The Deity watches over all with perfect providence and goodness." But taken from this operation, this name "God" is imposed to signify the divine nature.
Ad primum ergo dicendum quod omnia quae posuit Damascenus, pertinent ad providentiam, a qua imponitur hoc nomen Deus ad significandum. Reply to Objection 1: All that Damascene says refers to providence; which is the source of the signification of the name "God."
Ad secundum dicendum quod, secundum quod naturam alicuius rei ex eius proprietatibus et effectibus cognoscere possumus, sic eam nomine possumus significare. Unde, quia substantiam lapidis ex eius proprietate possumus cognoscere secundum seipsam, sciendo quid est lapis, hoc nomen lapis ipsam lapidis naturam, secundum quod in se est, significat, significat enim definitionem lapidis, per quam scimus quid est lapis. Ratio enim quam significat nomen, est definitio, ut dicitur in IV Metaphys. Sed ex effectibus divinis divinam naturam non possumus cognoscere secundum quod in se est, ut sciamus de ea quid est; sed per modum eminentiae et causalitatis et negationis, ut supra dictum est. Et sic hoc nomen Deus significat naturam divinam. Impositum est enim nomen hoc ad aliquid significandum supra omnia existens, quod est principium omnium, et remotum ab omnibus. Hoc enim intendunt significare nominantes Deum. Reply to Objection 2: We can name a thing according to the knowledge we have of its nature from its properties and effects. Hence because we can know what stone is in itself from its property, this name "stone" signifies the nature of the stone itself; for it signifies the definition of stone, by which we know what it is, for the idea which the name signifies is the definition, as is said in Metaph. iv. Now from the divine effects we cannot know the divine nature in itself, so as to know what it is; but only by way of eminence, and by way of causality, and of negation as stated above (Question [12], Article [12]). Thus the name "God" signifies the divine nature, for this name was imposed to signify something existing above all things, the principle of all things and removed from all things; for those who name God intend to signify all this.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 9  [ << | >> ]

Whether this name "God" is communicable?

Ad nonum sic proceditur. Videtur quod hoc nomen Deus sit communicabile. Cuicumque enim communicatur res significata per nomen, communicatur et nomen ipsum. Sed hoc nomen Deus, ut dictum est, significat divinam naturam, quae est communicabilis aliis, secundum illud II Pet. I, magna et pretiosa promissa nobis donavit, ut per hoc efficiamur divinae consortes naturae. Ergo hoc nomen Deus est communicabile. Objection 1: It seems that this name "God" is communicable. For whosoever shares in the thing signified by a name shares in the name itself. But this name "God" signifies the divine nature, which is communicable to others, according to the words, "He hath given us great [Vulg.: 'most great'] and precious promises, that by these we [Vulg.: 'ye'] may be made partakers of the divine nature" (2 Pt. 1:4). Therefore this name "God" can be communicated to others.
Praeterea, sola nomina propria non sunt communicabilia. Sed hoc nomen Deus non est nomen proprium, sed appellativum, quod patet ex hoc quod habet plurale, secundum illud Psalmi LXXXI, ego dixi, dii estis. Ergo hoc nomen Deus est communicabile. Objection 2: Further, only proper names are not communicable. Now this name "God" is not a proper, but an appellative noun; which appears from the fact that it has a plural, according to the text, "I have said, You are gods" (Ps. 81:6). Therefore this name "God" is communicable.
Praeterea, hoc nomen Deus imponitur ab operatione, ut dictum est. Sed alia nomina quae imponuntur Deo ab operationibus, sive ab effectibus, sunt communicabilia, ut bonus, sapiens et huiusmodi. Ergo et hoc nomen Deus est communicabile. Objection 3: Further, this name "God" comes from operation, as explained. But other names given to God from His operations or effects are communicable; as "good," "wise," and the like. Therefore this name "God" is communicable.
Sed contra est quod dicitur Sap. XIV, incommunicabile nomen lignis et lapidibus imposuerunt; et loquitur de nomine deitatis. Ergo hoc nomen Deus est nomen incommunicabile. On the contrary, It is written: "They gave the incommunicable name to wood and stones" (Wis. 14:21), in reference to the divine name. Therefore this name "God" is incommunicable.
Respondeo dicendum quod aliquod nomen potest esse communicabile dupliciter, uno modo, proprie; alio modo, per similitudinem. Proprie quidem communicabile est, quod secundum totam significationem nominis, est communicabile multis. Per similitudinem autem communicabile est, quod est communicabile secundum aliquid eorum quae includuntur in nominis significatione. Hoc enim nomen leo proprie communicatur omnibus illis in quibus invenitur natura quam significat hoc nomen leo, per similitudinem vero communicabile est illis qui participant aliquid leoninum, ut puta audaciam vel fortitudinem, qui metaphorice leones dicuntur. Ad sciendum autem quae nomina proprie sunt communicabilia, considerandum est quod omnis forma in supposito singulari existens, per quod individuatur, communis est multis, vel secundum rem vel secundum rationem saltem, sicut natura humana communis est multis secundum rem et rationem, natura autem solis non est communis multis secundum rem, sed secundum rationem tantum; potest enim natura solis intelligi ut in pluribus suppositis existens. Et hoc ideo, quia intellectus intelligit naturam cuiuslibet speciei per abstractionem a singulari, unde esse in uno supposito singulari vel in pluribus, est praeter intellectum naturae speciei, unde, servato intellectu naturae speciei, potest intelligi ut in pluribus existens. Sed singulare, ex hoc ipso quod est singulare, est divisum ab omnibus aliis. Unde omne nomen impositum ad significandum aliquod singulare, est incommunicabile et re et ratione, non enim potest nec in apprehensione cadere pluralitas huius individui. Unde nullum nomen significans aliquod individuum, est communicabile multis proprie, sed solum secundum similitudinem; sicut aliquis metaphorice potest dici Achilles, inquantum habet aliquid de proprietatibus Achillis, scilicet fortitudinem. Formae vero quae non individuantur per aliquod suppositum, sed per seipsas (quia scilicet sunt formae subsistentes), si intelligerentur secundum quod sunt in seipsis, non possent communicari nec re neque ratione; sed forte per similitudinem, sicut dictum est de individuis. Sed quia formas simplices per se subsistentes non possumus intelligere secundum quod sunt, sed intelligimus eas ad modum rerum compositarum habentium formas in materia; ideo, ut dictum est, imponimus eis nomina concreta significantia naturam in aliquo supposito. Unde, quantum pertinet ad rationem nominum, eadem ratio est de nominibus quae a nobis imponuntur ad significandum naturas rerum compositarum, et de nominibus quae a nobis imponuntur ad significandum naturas simplices subsistentes. I answer that, A name is communicable in two ways: properly, and by similitude. It is properly communicable in the sense that its whole signification can be given to many; by similitude it is communicable according to some part of the signification of the name. For instance this name "lion" is properly communicable to all things of the same nature as "lion"; by similitude it is communicable to those who participate in the nature of a lion, as for instance by courage, or strength, and those who thus participate are called lions metaphorically. To know, however, what names are properly communicable, we must consider that every form existing in the singular subject, by which it is individualized, is common to many either in reality, or in idea; as human nature is common to many in reality, and in idea; whereas the nature of the sun is not common to many in reality, but only in idea; for the nature of the sun can be understood as existing in many subjects; and the reason is because the mind understands the nature of every species by abstraction from the singular. Hence to be in one singular subject or in many is outside the idea of the nature of the species. So, given the idea of a species, it can be understood as existing in many. But the singular, from the fact that it is singular, is divided off from all others. Hence every name imposed to signify any singular thing is incommunicable both in reality and idea; for the plurality of this individual thing cannot be; nor can it be conceived in idea. Hence no name signifying any individual thing is properly communicable to many, but only by way of similitude; as for instance a person can be called "Achilles" metaphorically, forasmuch as he may possess something of the properties of Achilles, such as strength. On the other hand, forms which are individualized not by any "suppositum," but by and of themselves, as being subsisting forms, if understood as they are in themselves, could not be communicable either in reality or in idea; but only perhaps by way of similitude, as was said of individuals. Forasmuch as we are unable to understand simple self-subsisting forms as they really are, we understand them as compound things having forms in matter; therefore, as was said in the first article, we give them concrete names signifying a nature existing in some "suppositum." Hence, so far as concerns images, the same rules apply to names we impose to signify the nature of compound things as to names given to us to signify simple subsisting natures.
Unde, cum hoc nomen Deus impositum sit ad significandum naturam divinam, ut dictum est; natura autem divina multiplicabilis non est, ut supra ostensum est, sequitur quod hoc nomen Deus incommunicabile quidem sit secundum rem, sed communicabile sit secundum opinionem, quemadmodum hoc nomen sol esset communicabile secundum opinionem ponentium multos soles. Et secundum hoc dicitur Gal. IV, his qui natura non sunt dii, serviebatis; Glossa, non sunt dii natura, sed opinione hominum. Est nihilominus communicabile hoc nomen Deus, non secundum suam totam significationem, sed secundum aliquid eius, per quandam similitudinem, ut dii dicantur, qui participant aliquid divinum per similitudinem, secundum illud, ego dixi, dii estis. Since, then, this name "God" is given to signify the divine nature as stated above (Article [8]), and since the divine nature cannot be multiplied as shown above (Question [11], Article [3]), it follows that this name "God" is incommunicable in reality, but communicable in opinion; just in the same way as this name "sun" would be communicable according to the opinion of those who say there are many suns. Therefore, it is written: "You served them who by nature are not gods," (Gal. 4:8), and a gloss adds, "Gods not in nature, but in human opinion." Nevertheless this name "God" is communicable, not in its whole signification, but in some part of it by way of similitude; so that those are called gods who share in divinity by likeness, according to the text, "I have said, You are gods" (Ps. 81:6).
Si vero esset aliquod nomen impositum ad significandum Deum non ex parte naturae, sed ex parte suppositi, secundum quod consideratur ut hoc aliquid, illud nomen esset omnibus modis incommunicabile, sicut forte est nomen tetragrammaton apud Hebraeos. Et est simile si quis imponeret nomen soli designans hoc individuum. But if any name were given to signify God not as to His nature but as to His "suppositum," accordingly as He is considered as "this something," that name would be absolutely incommunicable; as, for instance, perhaps the Tetragrammaton among the Hebrew; and this is like giving a name to the sun as signifying this individual thing.
Ad primum ergo dicendum quod natura divina non est communicabilis nisi secundum similitudinis participationem. Reply to Objection 1: The divine nature is only communicable according to the participation of some similitude.
Ad secundum dicendum quod hoc nomen Deus est nomen appellativum, et non proprium, quia significat naturam divinam ut in habente; licet ipse Deus, secundum rem, non sit nec universalis nec particularis. Nomina enim non sequuntur modum essendi qui est in rebus, sed modum essendi secundum quod in cognitione nostra est. Et tamen, secundum rei veritatem, est incommunicabile, secundum quod dictum est de hoc nomine sol. Reply to Objection 2: This name "God" is an appellative name, and not a proper name, for it signifies the divine nature in the possessor; although God Himself in reality is neither universal nor particular. For names do not follow upon the mode of being in things, but upon the mode of being as it is in our mind. And yet it is incommunicable according to the truth of the thing, as was said above concerning the name "sun."
Ad tertium dicendum quod haec nomina bonus, sapiens, et similia, imposita quidem sunt a perfectionibus procedentibus a Deo in creaturas, non tamen sunt imposita ad significandum divinam naturam, sed ad significandum ipsas perfectiones absolute. Et ideo etiam secundum rei veritatem sunt communicabilia multis. Sed hoc nomen Deus impositum est ab operatione propria Deo, quam experimur continue, ad significandum divinam naturam. Reply to Objection 3: These names "good," "wise," and the like, are imposed from the perfections proceeding from God to creatures; but they do not signify the divine nature, but rather signify the perfections themselves absolutely; and therefore they are in truth communicable to many. But this name "God" is given to God from His own proper operation, which we experience continually, to signify the divine nature.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 10  [ << | >> ]

Whether this name "God" is applied to God univocally by nature, by participation, and according to opinion?

Ad decimum sic proceditur. Videtur quod hoc nomen Deus univoce dicatur de Deo per naturam, et per participationem, et secundum opinionem. Ubi enim est diversa significatio, non est contradictio affirmantis et negantis, aequivocatio enim impedit contradictionem sed Catholicus dicens idolum non est Deus, contradicit Pagano dicenti idolum est Deus. Ergo Deus utrobique sumptum univoce dicitur. Objection 1: It seems that this name "God" is applied to God univocally by nature, by participation, and according to opinion. For where a diverse signification exists, there is no contradiction of affirmation and negation; for equivocation prevents contradiction. But a Catholic who says: "An idol is not God," contradicts a pagan who says: "An idol is God." Therefore GOD in both senses is spoken of univocally.
Praeterea, sicut idolum est Deus secundum opinionem et non secundum veritatem, ita fruitio carnalium delectationum dicitur felicitas secundum opinionem, et non secundum veritatem. Sed hoc nomen beatitudo univoce dicitur de hac beatitudine opinata, et de hac beatitudine vera. Ergo et hoc nomen Deus univoce dicitur de Deo secundum veritatem, et de Deo secundum opinionem. Objection 2: Further, as an idol is God in opinion, and not in truth, so the enjoyment of carnal pleasures is called happiness in opinion, and not in truth. But this name "beatitude" is applied univocally to this supposed happiness, and also to true happiness. Therefore also this name "God" is applied univocally to the true God, and to God also in opinion.
Praeterea, univoca dicuntur quorum est ratio una. Sed Catholicus, cum dicit unum esse Deum, intelligit nomine Dei rem omnipotentem, et super omnia venerandam, et hoc idem intelligit gentilis, cum dicit idolum esse Deum. Ergo hoc nomen Deus univoce dicitur utrobique. Objection 3: Further, names are called univocal because they contain one idea. Now when a Catholic says: "There is one God," he understands by the name God an omnipotent being, and one venerated above all; while the heathen understands the same when he says: "An idol is God." Therefore this name "God" is applied univocally to both.
Sed contra, illud quod est in intellectu, est similitudo eius quod est in re, ut dicitur in I Periherm. Sed animal, dictum de animali vero et de animali picto, aequivoce dicitur. Ergo hoc nomen Deus, dictum de Deo vero et de Deo secundum opinionem, aequivoce dicitur. On the contrary, The idea in the intellect is the likeness of what is in the thing as is said in Peri Herm. i. But the word "animal" applied to a true animal, and to a picture of one, is equivocal. Therefore this name "God" applied to the true God and to God in opinion is applied equivocally.
Praeterea, nullus potest significare id quod non cognoscit, sed gentilis non cognoscit naturam divinam, ergo, cum dicit idolum est Deus, non significat veram deitatem. Hanc autem significat Catholicus dicens unum esse Deum. Ergo hoc nomen Deus non dicitur univoce, sed aequivoce, de Deo vero, et de Deo secundum opinionem. Further, No one can signify what he does not know. But the heathen does not know the divine nature. So when he says an idol is God, he does not signify the true Deity. On the other hand, A Catholic signifies the true Deity when he says that there is one God. Therefore this name "God" is not applied univocally, but equivocally to the true God, and to God according to opinion.
Respondeo dicendum quod hoc nomen Deus, in praemissis tribus significationibus, non accipitur neque univoce neque aequivoce, sed analogice. Quod ex hoc patet. Quia univocorum est omnino eadem ratio, aequivocorum est omnino ratio diversa, in analogicis vero, oportet quod nomen secundum unam significationem acceptum, ponatur in definitione eiusdem nominis secundum alias significationes accepti. Sicut ens de substantia dictum, ponitur in definitione entis secundum quod de accidente dicitur; et sanum dictum de animali, ponitur in definitione sani secundum quod dicitur de urina et de medicina; huius enim sani quod est in animali, urina est significativa, et medicina factiva. I answer that, This name "God" in the three aforesaid significations is taken neither univocally nor equivocally, but analogically. This is apparent from this reason: Univocal terms mean absolutely the same thing, but equivocal terms absolutely different; whereas in analogical terms a word taken in one signification must be placed in the definition of the same word taken in other senses; as, for instance, "being" which is applied to "substance" is placed in the definition of being as applied to "accident"; and "healthy" applied to animal is placed in the definition of healthy as applied to urine and medicine. For urine is the sign of health in the animal, and medicine is the cause of health.
Sic accidit in proposito. Nam hoc nomen Deus, secundum quod pro Deo vero sumitur, in ratione Dei sumitur secundum quod dicitur Deus secundum opinionem vel participationem. Cum enim aliquem nominamus Deum secundum participationem, intelligimus nomine Dei aliquid habens similitudinem veri Dei. Similiter cum idolum nominamus Deum, hoc nomine Deus intelligimus significari aliquid, de quo homines opinantur quod sit Deus. Et sic manifestum est quod alia et alia est significatio nominis, sed una illarum significationum clauditur in significationibus aliis. Unde manifestum est quod analogice dicitur. The same applies to the question at issue. For this name "God," as signifying the true God, includes the idea of God when it is used to denote God in opinion, or participation. For when we name anyone god by participation, we understand by the name of god some likeness of the true God. Likewise, when we call an idol god, by this name god we understand and signify something which men think is God; thus it is manifest that the name has different meanings, but that one of them is comprised in the other significations. Hence it is manifestly said analogically.
Ad primum ergo dicendum quod nominum multiplicitas non attenditur secundum nominis praedicationem, sed secundum significationem, hoc enim nomen homo, de quocumque praedicetur, sive vere sive false, dicitur uno modo. Sed tunc multipliciter diceretur, si per hoc nomen homo intenderemus significare diversa, puta, si unus intenderet significare per hoc nomen homo id quod vere est homo, et alius intenderet significare eodem nomine lapidem, vel aliquid aliud. Unde patet quod Catholicus dicens idolum non esse Deum, contradicit Pagano hoc asserenti, quia uterque utitur hoc nomine Deus ad significandum verum Deum. Cum enim Paganus dicit idolum esse Deum, non utitur hoc nomine secundum quod significat Deum opinabilem, sic enim verum diceret, cum etiam Catholici interdum in tali significatione hoc nomine utantur, ut cum dicitur, omnes dii gentium Daemonia. Reply to Objection 1: The multiplication of names does not depend on the predication of the name, but on the signification: for this name "man," of whomsoever it is predicated, whether truly or falsely, is predicated in one sense. But it would be multiplied if by the name "man" we meant to signify different things; for instance, if one meant to signify by this name "man" what man really is, and another meant to signify by the same name a stone, or something else. Hence it is evident that a Catholic saying that an idol is not God contradicts the pagan asserting that it is God; because each of them uses this name GOD to signify the true God. For when the pagan says an idol is God, he does not use this name as meaning God in opinion, for he would then speak the truth, as also Catholics sometimes use the name in the sense, as in the Psalm, "All the gods of the Gentiles are demons" (Ps. 95:5).
Et similiter dicendum ad secundum et tertium. Nam illae rationes procedunt secundum diversitatem praedicationis nominis, et non secundum diversam significationem. The same remark applies to the Second and Third Objections. For these reasons proceed from the different predication of the name, and not from its various significations.
Ad quartum dicendum quod animal dictum de animali vero et de picto, non dicitur pure aequivoce; sed philosophus largo modo accipit aequivoca, secundum quod includunt in se analoga. Quia et ens, quod analogice dicitur, aliquando dicitur aequivoce praedicari de diversis praedicamentis. Reply to Objection 4: The term "animal" applied to a true and a pictured animal is not purely equivocal; for the Philosopher takes equivocal names in a large sense, including analogous names; because also being, which is predicated analogically, is sometimes said to be predicated equivocally of different predicaments.
Ad quintum dicendum quod ipsam naturam Dei prout in se est, neque Catholicus neque Paganus cognoscit, sed uterque cognoscit eam secundum aliquam rationem causalitatis vel excellentiae vel remotionis, ut supra dictum est. Et secundum hoc, in eadem significatione accipere potest gentilis hoc nomen Deus, cum dicit idolum est Deus, in qua accipit ipsum Catholicus dicens idolum non est Deus. Si vero aliquis esset qui secundum nullam rationem Deum cognosceret, nec ipsum nominaret, nisi forte sicut proferimus nomina quorum significationem ignoramus. Reply to Objection 5: Neither a Catholic nor a pagan knows the very nature of God as it is in itself; but each one knows it according to some idea of causality, or excellence, or remotion (Question [12], Article [12]). So a pagan can take this name "God" in the same way when he says an idol is God, as the Catholic does in saying an idol is not God. But if anyone should be quite ignorant of God altogether, he could not even name Him, unless, perhaps, as we use names the meaning of which we know not.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 11  [ << | >> ]

Whether this name, HE WHO IS, is the most proper name of God?

Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod hoc nomen qui est non sit maxime proprium nomen Dei. Hoc enim nomen Deus est nomen incommunicabile, ut dictum est. Sed hoc nomen qui est non est nomen incommunicabile. Ergo hoc nomen qui est non est maxime proprium nomen Dei. Objection 1: It seems that this name HE WHO IS is not the most proper name of God. For this name "God" is an incommunicable name. But this name HE WHO IS, is not an incommunicable name. Therefore this name HE WHO IS is not the most proper name of God.
Praeterea, Dionysius dicit, III cap. de Div. Nom., quod boni nominatio est manifestativa omnium Dei processionum. Sed hoc maxime Deo convenit, quod sit universale rerum principium. Ergo hoc nomen bonum est maxime proprium Dei, et non hoc nomen qui est. Objection 2: Further, Dionysius says (Div. Nom. iii) that "the name of good excellently manifests all the processions of God." But it especially belongs to God to be the universal principle of all things. Therefore this name "good" is supremely proper to God, and not this name HE WHO IS.
Praeterea, omne nomen divinum videtur importare relationem ad creaturas, cum Deus non cognoscatur a nobis nisi per creaturas. Sed hoc nomen qui est nullam importat habitudinem ad creaturas. Ergo hoc nomen qui est non est maxime proprium nomen Dei. Objection 3: Further, every divine name seems to imply relation to creatures, for God is known to us only through creatures. But this name HE WHO IS imports no relation to creatures. Therefore this name HE WHO IS is not the most applicable to God.
Sed contra est quod dicitur Exod. III, quod Moysi quaerenti, si dixerint mihi, quod est nomen eius? Quid dicam eis? Et respondit ei dominus, sic dices eis, qui est misit me ad vos. Ergo hoc nomen qui est est maxime proprium nomen Dei. On the contrary, It is written that when Moses asked, "If they should say to me, What is His name? what shall I say to them?" The Lord answered him, "Thus shalt thou say to them, HE WHO IS hath sent me to you" (Ex. 3:13,14). Therefore this name HE WHO IS most properly belongs to God.
Respondeo dicendum quod hoc nomen qui est triplici ratione est maxime proprium nomen Dei. I answer that, This name HE WHO IS is most properly applied to God, for three reasons:
Primo quidem, propter sui significationem. Non enim significat formam aliquam, sed ipsum esse. Unde, cum esse Dei sit ipsa eius essentia, et hoc nulli alii conveniat, ut supra ostensum est, manifestum est quod inter alia nomina hoc maxime proprie nominat Deum, unumquodque enim denominatur a sua forma. First, because of its signification. For it does not signify form, but simply existence itself. Hence since the existence of God is His essence itself, which can be said of no other (Question [3], Article [4]), it is clear that among other names this one specially denominates God, for everything is denominated by its form.
Secundo, propter eius universalitatem. Omnia enim alia nomina vel sunt minus communia; vel, si convertantur cum ipso, tamen addunt aliqua supra ipsum secundum rationem; unde quodammodo informant et determinant ipsum. Intellectus autem noster non potest ipsam Dei essentiam cognoscere in statu viae, secundum quod in se est, sed quemcumque modum determinet circa id quod de Deo intelligit, deficit a modo quo Deus in se est. Et ideo, quanto aliqua nomina sunt minus determinata, et magis communia et absoluta, tanto magis proprie dicuntur de Deo a nobis. Unde et Damascenus dicit quod principalius omnibus quae de Deo dicuntur nominibus, est qui est, totum enim in seipso comprehendens, habet ipsum esse velut quoddam pelagus substantiae infinitum et indeterminatum. Quolibet enim alio nomine determinatur aliquis modus substantiae rei, sed hoc nomen qui est nullum modum essendi determinat, sed se habet indeterminate ad omnes; et ideo nominat ipsum pelagus substantiae infinitum. Secondly, on account of its universality. For all other names are either less universal, or, if convertible with it, add something above it at least in idea; hence in a certain way they inform and determine it. Now our intellect cannot know the essence of God itself in this life, as it is in itself, but whatever mode it applies in determining what it understands about God, it falls short of the mode of what God is in Himself. Therefore the less determinate the names are, and the more universal and absolute they are, the more properly they are applied to God. Hence Damascene says (De Fide Orth. i) that, "HE WHO IS, is the principal of all names applied to God; for comprehending all in itself, it contains existence itself as an infinite and indeterminate sea of substance." Now by any other name some mode of substance is determined, whereas this name HE WHO IS, determines no mode of being, but is indeterminate to all; and therefore it denominates the "infinite ocean of substance."
Tertio vero, ex eius consignificatione. Significat enim esse in praesenti, et hoc maxime proprie de Deo dicitur, cuius esse non novit praeteritum vel futurum, ut dicit Augustinus in V de Trin. Thirdly, from its consignification, for it signifies present existence; and this above all properly applies to God, whose existence knows not past or future, as Augustine says (De Trin. v).
Ad primum ergo dicendum quod hoc nomen qui est est magis proprium nomen Dei quam hoc nomen Deus, quantum ad id a quo imponitur, scilicet ab esse, et quantum ad modum significandi et consignificandi, ut dictum est. Sed quantum ad id ad quod imponitur nomen ad significandum, est magis proprium hoc nomen Deus, quod imponitur ad significandum naturam divinam. Et adhuc magis proprium nomen est tetragrammaton, quod est impositum ad significandam ipsam Dei substantiam incommunicabilem, et, ut sic liceat loqui, singularem. Reply to Objection 1: This name HE WHO IS is the name of God more properly than this name "God," as regards its source, namely, existence; and as regards the mode of signification and consignification, as said above. But as regards the object intended by the name, this name "God" is more proper, as it is imposed to signify the divine nature; and still more proper is the Tetragrammaton, imposed to signify the substance of God itself, incommunicable and, if one may so speak, singular.
Ad secundum dicendum quod hoc nomen bonum est principale nomen Dei inquantum est causa, non tamen simpliciter, nam esse absolute praeintelligitur causae. Reply to Objection 2: This name "good" is the principal name of God in so far as He is a cause, but not absolutely; for existence considered absolutely comes before the idea of cause.
Ad tertium dicendum quod non est necessarium quod omnia nomina divina importent habitudinem ad creaturas; sed sufficit quod imponantur ab aliquibus perfectionibus procedentibus a Deo in creaturas. Inter quas prima est ipsum esse, a qua sumitur hoc nomen qui est. Reply to Objection 3: It is not necessary that all the divine names should import relation to creatures, but it suffices that they be imposed from some perfections flowing from God to creatures. Among these the first is existence, from which comes this name, HE WHO IS.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 13 [ << | >> ]
Article: 12  [ << | >> ]

Whether affirmative propositions can be formed about God?

Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod propositiones affirmativae non possunt formari de Deo. Dicit enim Dionysius, II cap. Cael. Hier., quod negationes de Deo sunt verae, affirmationes autem incompactae. Objection 1: It seems that affirmative propositions cannot be formed about God. For Dionysius says (Coel. Hier. ii) that "negations about God are true; but affirmations are vague."
Praeterea, Boetius dicit, in libro de Trin., quod forma simplex subiectum esse non potest. Sed Deus maxime est forma simplex, ut supra ostensum est. Ergo non potest esse subiectum. Sed omne illud de quo propositio affirmativa formatur, accipitur ut subiectum. Ergo de Deo propositio affirmativa formari non potest. Objection 2: Further, Boethius says (De Trin. ii) that "a simple form cannot be a subject." But God is the most absolutely simple form, as shown (Question [3]): therefore He cannot be a subject. But everything about which an affirmative proposition is made is taken as a subject. Therefore an affirmative proposition cannot be formed about God.
Praeterea, omnis intellectus intelligens rem aliter quam sit, est falsus. Sed Deus habet esse absque omni compositione, ut supra probatum est. Cum igitur omnis intellectus affirmativus intelligat aliquid cum compositione, videtur quod propositio affirmativa vere de Deo formari non possit. Objection 3: Further, every intellect is false which understands a thing otherwise than as it is. But God has existence without any composition as shown above (Question [3], Article [7]). Therefore since every affirmative intellect understands something as compound, it follows that a true affirmative proposition about God cannot be made.
Sed contra est quod fidei non subest falsum. Sed propositiones quaedam affirmativae subduntur fidei, utpote quod Deus est trinus et unus, et quod est omnipotens. Ergo propositiones affirmativae possunt vere formari de Deo. On the contrary, What is of faith cannot be false. But some affirmative propositions are of faith; as that God is Three and One; and that He is omnipotent. Therefore true affirmative propositions can be formed about God.
Respondeo dicendum quod propositiones affirmativae possunt vere formari de Deo. Ad cuius evidentiam, sciendum est quod in qualibet propositione affirmativa vera, oportet quod praedicatum et subiectum significent idem secundum rem aliquo modo, et diversum secundum rationem. Et hoc patet tam in propositionibus quae sunt de praedicato accidentali, quam in illis quae sunt de praedicato substantiali. Manifestum est enim quod homo et albus sunt idem subiecto, et differunt ratione, alia enim est ratio hominis, et alia ratio albi. Et similiter cum dico homo est animal, illud enim ipsum quod est homo, vere animal est; in eodem enim supposito est et natura sensibilis, a qua dicitur animal, et rationalis, a qua dicitur homo. Unde hic etiam praedicatum et subiectum sunt idem supposito, sed diversa ratione. Sed et in propositionibus in quibus idem praedicatur de seipso, hoc aliquo modo invenitur; inquantum intellectus id quod ponit ex parte subiecti, trahit ad partem suppositi, quod vero ponit ex parte praedicati, trahit ad naturam formae in supposito existentis, secundum quod dicitur quod praedicata tenentur formaliter, et subiecta materialiter. Huic vero diversitati quae est secundum rationem, respondet pluralitas praedicati et subiecti, identitatem vero rei significat intellectus per ipsam compositionem. I answer that, True affirmative propositions can be formed about God. To prove this we must know that in every true affirmative proposition the predicate and the subject signify in some way the same thing in reality, and different things in idea. And this appears to be the case both in propositions which have an accidental predicate, and in those which have an essential predicate. For it is manifest that "man" and "white" are the same in subject, and different in idea; for the idea of man is one thing, and that of whiteness is another. The same applies when I say, "man is an animal"; since the same thing which is man is truly animal; for in the same "suppositum" there is sensible nature by reason of which he is called animal, and the rational nature by reason of which he is called man; hence here again predicate and subject are the same as to "suppositum," but different as to idea. But in propositions where one same thing is predicated of itself, the same rule in some way applies, inasmuch as the intellect draws to the "suppositum" what it places in the subject; and what it places in the predicate it draws to the nature of the form existing in the "suppositum"; according to the saying that "predicates are to be taken formally, and subjects materially." To this diversity in idea corresponds the plurality of predicate and subject, while the intellect signifies the identity of the thing by the composition itself.
Deus autem, in se consideratus, est omnino unus et simplex, sed tamen intellectus noster secundum diversas conceptiones ipsum cognoscit, eo quod non potest ipsum ut in seipso est, videre. Sed tamen, quamvis intelligat ipsum sub diversis conceptionibus, cognoscit tamen quod omnibus suis conceptionibus respondet una et eadem res simpliciter. Hanc ergo pluralitatem quae est secundum rationem, repraesentat per pluralitatem praedicati et subiecti, unitatem vero repraesentat intellectus per compositionem. God, however, as considered in Himself, is altogether one and simple, yet our intellect knows Him by different conceptions because it cannot see Him as He is in Himself. Nevertheless, although it understands Him under different conceptions, it knows that one and the same simple object corresponds to its conceptions. Therefore the plurality of predicate and subject represents the plurality of idea; and the intellect represents the unity by composition.
Ad primum ergo dicendum quod Dionysius dicit affirmationes de Deo esse incompactas, vel inconvenientes secundum aliam translationem, inquantum nullum nomen Deo competit secundum modum significandi, ut supra dictum est. Reply to Objection 1: Dionysius says that the affirmations about God are vague or, according to another translation, "incongruous," inasmuch as no name can be applied to God according to its mode of signification.
Ad secundum dicendum quod intellectus noster non potest formas simplices subsistentes secundum quod in seipsis sunt, apprehendere, sed apprehendit eas secundum modum compositorum, in quibus est aliquid quod subiicitur, et est aliquid quod inest. Et ideo apprehendit formam simplicem in ratione subiecti, et attribuit ei aliquid. Reply to Objection 2: Our intellect cannot comprehend simple subsisting forms, as they really are in themselves; but it apprehends them as compound things in which there is something taken as subject and something that is inherent. Therefore it apprehends the simple form as a subject, and attributes something else to it.
Ad tertium dicendum quod haec propositio, intellectus intelligens rem aliter quam sit, est falsus, est duplex, ex eo quod hoc adverbium aliter potest determinare hoc verbum intelligit ex parte intellecti, vel ex parte intelligentis. Si ex parte intellecti, sic propositio vera est, et est sensus, quicumque intellectus intelligit rem esse aliter quam sit, falsus est. Sed hoc non habet locum in proposito, quia intellectus noster, formans propositionem de Deo, non dicit eum esse compositum, sed simplicem. Si vero ex parte intelligentis, sic propositio falsa est. Alius est enim modus intellectus in intelligendo, quam rei in essendo. Manifestum est enim quod intellectus noster res materiales infra se existentes intelligit immaterialiter; non quod intelligat eas esse immateriales, sed habet modum immaterialem in intelligendo. Et similiter, cum intelligit simplicia quae sunt supra se, intelligit ea secundum modum suum, scilicet composite, non tamen ita quod intelligat ea esse composita. Et sic intellectus noster non est falsus, formans compositionem de Deo. Reply to Objection 3: This proposition, "The intellect understanding anything otherwise than it is, is false," can be taken in two senses, accordingly as this adverb "otherwise" determines the word "understanding" on the part of the thing understood, or on the part of the one who understands. Taken as referring to the thing understood, the proposition is true, and the meaning is: Any intellect which understands that the thing is otherwise than it is, is false. But this does not hold in the present case; because our intellect, when forming a proposition about God, does not affirm that He is composite, but that He is simple. But taken as referring to the one who understands, the proposition is false. For the mode of the intellect in understanding is different from the mode of the thing in its essence. Since it is clear that our intellect understands material things below itself in an immaterial manner; not that it understands them to be immaterial things; but its manner of understanding is immaterial. Likewise, when it understands simple things above itself, it understands them according to its own mode, which is in a composite manner; yet not so as to understand them to be composite things. And thus our intellect is not false in forming composition in its ideas concerning God.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:04 1998.