St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]

OF GOD'S KNOWLEDGE (SIXTEEN ARTICLES)

Post considerationem eorum quae ad divinam substantiam pertinent, restat considerandum de his quae pertinent ad operationem ipsius. Et quia operatio quaedam est quae manet in operante, quaedam vero quae procedit in exteriorem effectum, primo agemus de scientia et voluntate (nam intelligere in intelligente est, et velle in volente); et postmodum de potentia Dei, quae consideratur ut principium operationis divinae in effectum exteriorem procedentis. Quia vero intelligere quoddam vivere est, post considerationem divinae scientiae, considerandum erit de vita divina. Et quia scientia verorum est, erit etiam considerandum de veritate et falsitate. Rursum, quia omne cognitum in cognoscente est, rationes autem rerum secundum quod sunt in Deo cognoscente, ideae vocantur, cum consideratione scientiae erit etiam adiungenda consideratio de ideis. Having considered what belongs to the divine substance, we have now to treat of God's operation. And since one kind of operation is immanent, and another kind of operation proceeds to the exterior effect, we treat first of knowledge and of will (for understanding abides in the intelligent agent, and will is in the one who wills); and afterwards of the power of God, the principle of the divine operation as proceeding to the exterior effect. Now because to understand is a kind of life, after treating of the divine knowledge, we consider truth and falsehood. Further, as everything known is in the knower, and the types of things as existing in the knowledge of God are called ideas, to the consideration of knowledge will be added the treatment of ideas.
Circa scientiam vero quaeruntur sexdecim. Primo, utrum in Deo sit scientia. Concerning knowledge, there are sixteen points for inquiry:
(1) Whether there is knowledge in God?
Secundo, utrum Deus intelligat seipsum. (2) Whether God understands Himself?
Tertio, utrum comprehendat se. (3) Whether He comprehends Himself?
Quarto, utrum suum intelligere sit sua substantia. (4) Whether His understanding is His substance?
Quinto, utrum intelligat alia a se. (5) Whether He understands other things besides Himself?
Sexto, utrum habeat de eis propriam cognitionem. (6) Whether He has a proper knowledge of them?
Septimo, utrum scientia Dei sit discursiva. (7) Whether the knowledge of God is discursive?
Octavo, utrum scientia Dei sit causa rerum. (8) Whether the knowledge of God is the cause of things?
Nono, utrum scientia Dei sit eorum quae non sunt. (9) Whether God has knowledge of non-existing things?
Decimo, utrum sit malorum. (10) Whether He has knowledge of evil?
Undecimo, utrum sit singularium. (11) Whether He has knowledge of individual things?
Duodecimo, utrum sit infinitorum. (12) Whether He knows the infinite?
Decimotertio, utrum sit contingentium futurorum. (13) Whether He knows future contingent things?
Decimoquarto, utrum sit enuntiabilium. (14) Whether He knows enunciable things?
Decimoquinto, utrum scientia Dei sit variabilis. (15) Whether the knowledge of God is variable?
Decimosexto, utrum Deus de rebus habeat speculativam scientiam vel practicam. (16) Whether God has speculative or practical knowledge of things?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether there is knowledge [*Scientia]?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod in Deo non sit scientia. Scientia enim habitus est, qui Deo non competit, cum sit medius inter potentiam et actum. Ergo scientia non est in Deo. Objection 1: It seems that in God there is not knowledge. For knowledge is a habit; and habit does not belong to God, since it is the mean between potentiality and act. Therefore knowledge is not in God.
Praeterea, scientia, cum sit conclusionum, est quaedam cognitio ab alio causata, scilicet ex cognitione principiorum. Sed nihil causatum est in Deo. Ergo scientia non est in Deo. Objection 2: Further, since science is about conclusions, it is a kind of knowledge caused by something else which is the knowledge of principles. But nothing is caused in God; therefore science is not in God.
Praeterea, omnis scientia vel universalis vel particularis est. Sed in Deo non est universale et particulare, ut ex superioribus patet; ergo in Deo non est scientia. Objection 3: Further, all knowledge is universal, or particular. But in God there is no universal or particular (Question [3], Article [5]). Therefore in God there is not knowledge.
Sed contra est quod apostolus dicit Rom. XI, o altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei. On the contrary, The Apostle says, "O the depth of the riches of the wisdom and of the knowledge of God" (Rm. 11:33).
Respondeo dicendum quod in Deo perfectissime est scientia. Ad cuius evidentiam, considerandum est quod cognoscentia a non cognoscentibus in hoc distinguuntur, quia non cognoscentia nihil habent nisi formam suam tantum; sed cognoscens natum est habere formam etiam rei alterius, nam species cogniti est in cognoscente. Unde manifestum est quod natura rei non cognoscentis est magis coarctata et limitata, natura autem rerum cognoscentium habet maiorem amplitudinem et extensionem. Propter quod dicit philosophus, III de anima, quod anima est quodammodo omnia. Coarctatio autem formae est per materiam. Unde et supra diximus quod formae, secundum quod sunt magis immateriales, secundum hoc magis accedunt ad quandam infinitatem. Patet igitur quod immaterialitas alicuius rei est ratio quod sit cognoscitiva; et secundum modum immaterialitatis est modus cognitionis. Unde in II de anima dicitur quod plantae non cognoscunt, propter suam materialitatem. Sensus autem cognoscitivus est, quia receptivus est specierum sine materia, et intellectus adhuc magis cognoscitivus, quia magis separatus est a materia et immixtus, ut dicitur in III de anima. Unde, cum Deus sit in summo immaterialitatis, ut ex superioribus patet, sequitur quod ipse sit in summo cognitionis. I answer that, In God there exists the most perfect knowledge. To prove this, we must note that intelligent beings are distinguished from non-intelligent beings in that the latter possess only their own form; whereas the intelligent being is naturally adapted to have also the form of some other thing; for the idea of the thing known is in the knower. Hence it is manifest that the nature of a non-intelligent being is more contracted and limited; whereas the nature of intelligent beings has a greater amplitude and extension; therefore the Philosopher says (De Anima iii) that "the soul is in a sense all things." Now the contraction of the form comes from the matter. Hence, as we have said above (Question [7], Article [1]) forms according as they are the more immaterial, approach more nearly to a kind of infinity. Therefore it is clear that the immateriality of a thing is the reason why it is cognitive; and according to the mode of immateriality is the mode of knowledge. Hence it is said in De Anima ii that plants do not know, because they are wholly material. But sense is cognitive because it can receive images free from matter, and the intellect is still further cognitive, because it is more separated from matter and unmixed, as said in De Anima iii. Since therefore God is in the highest degree of immateriality as stated above (Question [7], Article [1]), it follows that He occupies the highest place in knowledge.
Ad primum ergo dicendum quod, quia perfectiones procedentes a Deo in creaturas, altiori modo sunt in Deo, ut supra dictum est, oportet quod, quandocumque aliquod nomen sumptum a quacumque perfectione creaturae Deo attribuitur, secludatur ab eius significatione omne illud quod pertinet ad imperfectum modum qui competit creaturae. Unde scientia non est qualitas in Deo vel habitus, sed substantia et actus purus. Reply to Objection 1: Because perfections flowing from God to creatures exist in a higher state in God Himself (Question [4], Article [2]), whenever a name taken from any created perfection is attributed to God, it must be separated in its signification from anything that belongs to that imperfect mode proper to creatures. Hence knowledge is not a quality of God, nor a habit; but substance and pure act.
Ad secundum dicendum quod ea quae sunt divisim et multipliciter in creaturis, in Deo sunt simpliciter et unite, ut supra dictum est. Homo autem, secundum diversa cognita, habet diversas cognitiones, nam secundum quod cognoscit principia, dicitur habere intelligentiam; scientiam vero, secundum quod cognoscit conclusiones; sapientiam, secundum quod cognoscit causam altissimam; consilium vel prudentiam, secundum quod cognoscit agibilia. Sed haec omnia Deus una et simplici cognitione cognoscit, ut infra patebit. Unde simplex Dei cognitio omnibus istis nominibus nominari potest, ita tamen quod ab unoquoque eorum, secundum quod in divinam praedicationem venit, secludatur quidquid imperfectionis est, et retineatur quidquid perfectionis est. Et secundum hoc dicitur Iob XII, apud ipsum est sapientia et fortitudo; ipse habet consilium et intelligentiam. Reply to Objection 2: Whatever is divided and multiplied in creatures exists in God simply and unitedly (Question [13], Article [4]). Now man has different kinds of knowledge, according to the different objects of His knowledge. He has "intelligence" as regards the knowledge of principles; he has "science" as regards knowledge of conclusions; he has "wisdom," according as he knows the highest cause; he has "counsel" or "prudence," according as he knows what is to be done. But God knows all these by one simple act of knowledge, as will be shown (Article [7]). Hence the simple knowledge of God can be named by all these names; in such a way, however, that there must be removed from each of them, so far as they enter into divine predication, everything that savors of imperfection; and everything that expresses perfection is to be retained in them. Hence it is said, "With Him is wisdom and strength, He hath counsel and understanding" (Job 12:13).
Ad tertium dicendum quod scientia est secundum modum cognoscentis, scitum enim est in sciente secundum modum scientis. Et ideo, cum modus divinae essentiae sit altior quam modus quo creaturae sunt, scientia divina non habet modum creatae scientiae, ut scilicet sit universalis vel particularis, vel in habitu vel in potentia, vel secundum aliquem talem modum disposita. Reply to Objection 3: Knowledge is according to the mode of the one who knows; for the thing known is in the knower according to the mode of the knower. Now since the mode of the divine essence is higher than that of creatures, divine knowledge does not exist in God after the mode of created knowledge, so as to be universal or particular, or habitual, or potential, or existing according to any such mode.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether God understands Himself?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Deus non intelligat se. Dicitur enim in libro de causis, quod omnis sciens qui scit suam essentiam, est rediens ad essentiam suam reditione completa. Sed Deus non exit extra essentiam suam, nec aliquo modo movetur, et sic non competit sibi redire ad essentiam suam. Ergo ipse non est sciens essentiam suam. Objection 1: It seems that God does not understand Himself. For it is said by the Philosopher (De Causis), "Every knower who knows his own essence, returns completely to his own essence." But God does not go out from His own essence, nor is He moved at all; thus He cannot return to His own essence. Therefore He does not know His own essence.
Praeterea, intelligere est quoddam pati et moveri, ut dicitur in III de anima, scientia etiam est assimilatio ad rem scitam, et scitum etiam est perfectio scientis. Sed nihil movetur, vel patitur, vel perficitur a seipso; neque similitudo sibi est, ut Hilarius dicit. Ergo Deus non est sciens seipsum. Objection 2: Further, to understand is a kind of passion and movement, as the Philosopher says (De Anima iii); and knowledge also is a kind of assimilation to the object known; and the thing known is the perfection of the knower. But nothing is moved, or suffers, or is made perfect by itself, "nor," as Hilary says (De Trin. iii), "is a thing its own likeness." Therefore God does not understand Himself.
Praeterea, praecipue Deo sumus similes secundum intellectum, quia secundum mentem sumus ad imaginem Dei, ut dicit Augustinus. Sed intellectus noster non intelligit se, nisi sicut intelligit alia, ut dicitur in III de anima. Ergo nec Deus intelligit se, nisi forte intelligendo alia. Objection 3: Further, we are like to God chiefly in our intellect, because we are the image of God in our mind, as Augustine says (Gen. ad lit. vi). But our intellect understands itself, only as it understands other things, as is said in De Anima iii. Therefore God understands Himself only so far perchance as He understands other things.
Sed contra est quod dicitur I ad Cor. II, quae sunt Dei, nemo novit nisi spiritus Dei. On the contrary, It is written: "The things that are of God no man knoweth, but the Spirit of God" (1 Cor. 2:11).
Respondeo dicendum quod Deus se per seipsum intelligit. Ad cuius evidentiam, sciendum est quod, licet in operationibus quae transeunt in exteriorem effectum, obiectum operationis, quod significatur ut terminus, sit aliquid extra operantem; tamen in operationibus quae sunt in operante, obiectum quod significatur ut terminus operationis, est in ipso operante; et secundum quod est in eo, sic est operatio in actu. Unde dicitur in libro de anima, quod sensibile in actu est sensus in actu, et intelligibile in actu est intellectus in actu. Ex hoc enim aliquid in actu sentimus vel intelligimus, quod intellectus noster vel sensus informatur in actu per speciem sensibilis vel intelligibilis. Et secundum hoc tantum sensus vel intellectus aliud est a sensibili vel intelligibili, quia utrumque est in potentia. I answer that, God understands Himself through Himself. In proof whereof it must be known that although in operations which pass to an external effect, the object of the operation, which is taken as the term, exists outside the operator; nevertheless in operations that remain in the operator, the object signified as the term of operation, resides in the operator; and accordingly as it is in the operator, the operation is actual. Hence the Philosopher says (De Anima iii) that "the sensible in act is sense in act, and the intelligible in act is intellect in act." For the reason why we actually feel or know a thing is because our intellect or sense is actually informed by the sensible or intelligible species. And because of this only, it follows that sense or intellect is distinct from the sensible or intelligible object, since both are in potentiality.
Cum igitur Deus nihil potentialitatis habeat, sed sit actus purus, oportet quod in eo intellectus et intellectum sint idem omnibus modis, ita scilicet, ut neque careat specie intelligibili, sicut intellectus noster cum intelligit in potentia; neque species intelligibilis sit aliud a substantia intellectus divini, sicut accidit in intellectu nostro, cum est actu intelligens; sed ipsa species intelligibilis est ipse intellectus divinus. Et sic seipsum per seipsum intelligit. Since therefore God has nothing in Him of potentiality, but is pure act, His intellect and its object are altogether the same; so that He neither is without the intelligible species, as is the case with our intellect when it understands potentially; nor does the intelligible species differ from the substance of the divine intellect, as it differs in our intellect when it understands actually; but the intelligible species itself is the divine intellect itself, and thus God understands Himself through Himself.
Ad primum ergo dicendum quod redire ad essentiam suam nihil aliud est quam rem subsistere in seipsa. Forma enim, inquantum perficit materiam dando ei esse, quodammodo supra ipsam effunditur, inquantum vero in seipsa habet esse, in seipsam redit. Virtutes igitur cognoscitivae quae non sunt subsistentes, sed actus aliquorum organorum, non cognoscunt seipsas; sicut patet in singulis sensibus. Sed virtutes cognoscitivae per se subsistentes, cognoscunt seipsas. Et propter hoc dicitur in libro de causis, quod sciens essentiam suam, redit ad essentiam suam. Per se autem subsistere maxime convenit Deo. Unde secundum hunc modum loquendi, ipse est maxime rediens ad essentiam suam, et cognoscens seipsum. Reply to Objection 1: Return to its own essence means only that a thing subsists in itself. Inasmuch as the form perfects the matter by giving it existence, it is in a certain way diffused in it; and it returns to itself inasmuch as it has existence in itself. Therefore those cognitive faculties which are not subsisting, but are the acts of organs, do not know themselves, as in the case of each of the senses; whereas those cognitive faculties which are subsisting, know themselves; hence it is said in De Causis that, "whoever knows his essence returns to it." Now it supremely belongs to God to be self-subsisting. Hence according to this mode of speaking, He supremely returns to His own essence, and knows Himself.
Ad secundum dicendum quod moveri et pati sumuntur aequivoce secundum quod intelligere dicitur esse quoddam moveri vel pati, ut dicitur in III de anima. Non enim intelligere est motus qui est actus imperfecti, qui est ab alio in aliud, sed actus perfecti, existens in ipso agente. Similiter etiam quod intellectus perficiatur ab intelligibili vel assimiletur ei, hoc convenit intellectui qui quandoque est in potentia, quia per hoc quod est in potentia, differt ab intelligibili, et assimilatur ei per speciem intelligibilem, quae est similitudo rei intellectae; et perficitur per ipsam, sicut potentia per actum. Sed intellectus divinus, qui nullo modo est in potentia, non perficitur per intelligibile, neque assimilatur ei, sed est sua perfectio et suum intelligibile. Reply to Objection 2: Movement and passion are taken equivocally, according as to understand is described as a kind of movement or passion, as stated in De Anima iii. For to understand is not a movement that is an act of something imperfect passing from one to another, but it is an act, existing in the agent itself, of something perfect. Likewise that the intellect is perfected by the intelligible object, i.e. is assimilated to it, this belongs to an intellect which is sometimes in potentiality; because the fact of its being in a state of potentiality makes it differ from the intelligible object and assimilates it thereto through the intelligible species, which is the likeness of the thing understood, and makes it to be perfected thereby, as potentiality is perfected by act. On the other hand, the divine intellect, which is no way in potentiality, is not perfected by the intelligible object, nor is it assimilated thereto, but is its own perfection, and its own intelligible object.
Ad tertium dicendum quod esse naturale non est materiae primae, quae est in potentia, nisi secundum quod est reducta in actum per formam. Intellectus autem noster possibilis se habet in ordine intelligibilium, sicut materia prima in ordine rerum naturalium, eo quod est in potentia ad intelligibilia, sicut materia prima ad naturalia. Unde intellectus noster possibilis non potest habere intelligibilem operationem, nisi inquantum perficitur per speciem intelligibilem alicuius. Et sic intelligit seipsum per speciem intelligibilem, sicut et alia, manifestum est enim quod ex eo quod cognoscit intelligibile, intelligit ipsum suum intelligere, et per actum cognoscit potentiam intellectivam. Deus autem est sicut actus purus tam in ordine existentium, quam in ordine intelligibilium, et ideo per seipsum, seipsum intelligit. Reply to Objection 3: Existence in nature does not belong to primary matter, which is a potentiality, unless it is reduced to act by a form. Now our passive intellect has the same relation to intelligible objects as primary matter has to natural things; for it is in potentiality as regards intelligible objects, just as primary matter is to natural things. Hence our passive intellect can be exercised concerning intelligible objects only so far as it is perfected by the intelligible species of something; and in that way it understands itself by an intelligible species, as it understands other things: for it is manifest that by knowing the intelligible object it understands also its own act of understanding, and by this act knows the intellectual faculty. But God is a pure act in the order of existence, as also in the order of intelligible objects; therefore He understands Himself through Himself.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether God comprehends Himself?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Deus non comprehendat seipsum. Dicit enim Augustinus, in libro octoginta trium quaest., quod id quod comprehendit se, finitum est sibi. Sed Deus est omnibus modis infinitus. Ergo non comprehendit se. Objection 1: It seems that God does not comprehend Himself. For Augustine says (Octog. Tri. Quaest. xv), that "whatever comprehends itself is finite as regards itself." But God is in all ways infinite. Therefore He does not comprehend Himself.
Si dicatur quod Deus infinitus est nobis, sed sibi finitus, contra, verius est unumquodque secundum quod est apud Deum, quam secundum quod est apud nos. Si igitur Deus sibi ipsi est finitus, nobis autem infinitus, verius est Deum esse finitum, quam infinitum. Quod est contra prius determinata. Non ergo Deus comprehendit seipsum. Objection 2: If it is said that God is infinite to us, and finite to Himself, it can be urged to the contrary, that everything in God is truer than it is in us. If therefore God is finite to Himself, but infinite to us, then God is more truly finite than infinite; which is against what was laid down above (Question [7], Article [1]). Therefore God does not comprehend Himself.
Sed contra est quod Augustinus dicit ibidem, omne quod intelligit se, comprehendit se. Sed Deus intelligit se. Ergo comprehendit se. On the contrary, Augustine says (Octog. Tri. Quaest. xv), that "Everything that understands itself, comprehends itself." But God understands Himself. Therefore He comprehends Himself.
Respondeo dicendum quod Deus perfecte comprehendit seipsum. Quod sic patet. Tunc enim dicitur aliquid comprehendi, quando pervenitur ad finem cognitionis ipsius, et hoc est quando res cognoscitur ita perfecte, sicut cognoscibilis est. Sicut propositio demonstrabilis comprehenditur, quando scitur per demonstrationem, non autem quando cognoscitur per aliquam rationem probabilem. Manifestum est autem quod Deus ita perfecte cognoscit seipsum, sicut perfecte cognoscibilis est. Est enim unumquodque cognoscibile secundum modum sui actus, non enim cognoscitur aliquid secundum quod in potentia est, sed secundum quod est in actu, ut dicitur in IX Metaphys. Tanta est autem virtus Dei in cognoscendo, quanta est actualitas eius in existendo, quia per hoc quod actu est, et ab omni materia et potentia separatus, Deus cognoscitivus est, ut ostensum est. Unde manifestum est quod tantum seipsum cognoscit, quantum cognoscibilis est. Et propter hoc seipsum perfecte comprehendit. I answer that, God perfectly comprehends Himself, as can be thus proved. A thing is said to be comprehended when the end of the knowledge of it is attained, and this is accomplished when it is known as perfectly as it is knowable; as, for instance, a demonstrable proposition is comprehended when known by demonstration, not, however, when it is known by some probable reason. Now it is manifest that God knows Himself as perfectly as He is perfectly knowable. For everything is knowable according to the mode of its own actuality; since a thing is not known according as it is in potentiality, but in so far as it is in actuality, as said in Metaph. ix. Now the power of God in knowing is as great as His actuality in existing; because it is from the fact that He is in act and free from all matter and potentiality, that God is cognitive, as shown above (Articles [1],2). Whence it is manifest that He knows Himself as much as He is knowable; and for that reason He perfectly comprehends Himself.
Ad primum ergo dicendum quod comprehendere, si proprie accipiatur, significat aliquid habens et includens alterum. Et sic oportet quod omne comprehensum sit finitum, sicut omne inclusum. Non sic autem comprehendi dicitur Deus a seipso, ut intellectus suus sit aliud quam ipse, et capiat ipsum et includat. Sed huiusmodi locutiones per negationem sunt exponendae. Sicut enim Deus dicitur esse in seipso, quia a nullo exteriori continetur; ita dicitur comprehendi a seipso, quia nihil est sui quod lateat ipsum dicit enim Augustinus, in libro de videndo Deum, quod totum comprehenditur videndo, quod ita videtur, ut nihil eius lateat videntem. Reply to Objection 1: The strict meaning of "comprehension" signifies that one thing holds and includes another; and in this sense everything comprehended is finite, as also is everything included in another. But God is not said to be comprehended by Himself in this sense, as if His intellect were a faculty apart from Himself, and as if it held and included Himself; for these modes of speaking are to be taken by way of negation. But as God is said to be in Himself, forasmuch as He is not contained by anything outside of Himself; so He is said to be comprehended by Himself, forasmuch as nothing in Himself is hidden from Himself. For Augustine says (De Vid. Deum. ep. cxii), "The whole is comprehended when seen, if it is seen in such a way that nothing of it is hidden from the seer."
Ad secundum dicendum quod, cum dicitur Deus finitus est sibi, intelligendum est secundum quandam similitudinem proportionis; quia sic se habet in non excedendo intellectum suum, sicut se habet aliquod finitum in non excedendo intellectum finitum. Non autem sic dicitur Deus sibi finitus, quod ipse intelligat se esse aliquid finitum. Reply to Objection 2: When it is said, "God is finite to Himself," this is to be understood according to a certain similitude of proportion, because He has the same relation in not exceeding His intellect, as anything finite has in not exceeding finite intellect. But God is not to be called finite to Himself in this sense, as if He understood Himself to be something finite.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether the act of God's intellect is His substance?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod ipsum intelligere Dei non sit eius substantia. Intelligere enim est quaedam operatio. Operatio autem aliquid significat procedens ab operante. Ergo ipsum intelligere Dei non est ipsa Dei substantia. Objection 1: It seems that the act of God's intellect is not His substance. For to understand is an operation. But an operation signifies something proceeding from the operator. Therefore the act of God's intellect is not His substance.
Praeterea, cum aliquis intelligit se intelligere, hoc non est intelligere aliquid magnum vel principale intellectum, sed intelligere quoddam secundarium et accessorium. Si igitur Deus sit ipsum intelligere, intelligere Deum erit sicut cum intelligimus intelligere. Et sic non erit aliquid magnum intelligere Deum. Objection 2: Further, to understand one's act of understanding, is to understand something that is neither great nor chiefly understood, and but secondary and accessory. If therefore God be his own act of understanding, His act of understanding will be as when we understand our act of understanding: and thus God's act of understanding will not be something great.
Praeterea, omne intelligere est aliquid intelligere. Cum ergo Deus intelligit se, si ipsemet non est aliud quam suum intelligere, intelligit se intelligere, et intelligere se intelligere se, et sic in infinitum. Non ergo ipsum intelligere Dei est eius substantia. Objection 3: Further, every act of understanding means understanding something. When therefore God understands Himself, if He Himself is not distinct from this act of understanding, He understands that He understands Himself; and so on to infinity. Therefore the act of God's intellect is not His substance.
Sed contra est quod dicit Augustinus, Lib. VII de Trin., Deo hoc est esse, quod sapientem esse. Hoc autem est sapientem esse, quod intelligere. Ergo Deo hoc est esse, quod intelligere. Sed esse Dei est eius substantia, ut supra ostensum est. Ergo intelligere Dei est eius substantia. On the contrary, Augustine says (De Trin. vii), "In God to be is the same as to be wise." But to be wise is the same thing as to understand. Therefore in God to be is the same thing as to understand. But God's existence is His substance, as shown above (Question [3], Article [4]). Therefore the act of God's intellect is His substance.
Respondeo dicendum quod est necesse dicere quod intelligere Dei est eius substantia. Nam si intelligere Dei sit aliud quam eius substantia, oporteret, ut dicit philosophus in XII Metaphys., quod aliquid aliud esset actus et perfectio substantiae divinae, ad quod se haberet substantia divina sicut potentia ad actum (quod est omnino impossibile), nam intelligere est perfectio et actus intelligentis. Hoc autem qualiter sit, considerandum est. Sicut enim supra dictum est, intelligere non est actio progrediens ad aliquid extrinsecum, sed manet in operante sicut actus et perfectio eius, prout esse est perfectio existentis, sicut enim esse consequitur formam, ita intelligere sequitur speciem intelligibilem. In Deo autem non est forma quae sit aliud quam suum esse, ut supra ostensum est. I answer that, It must be said that the act of God's intellect is His substance. For if His act of understanding were other than His substance, then something else, as the Philosopher says (Metaph. xii), would be the act and perfection of the divine substance, to which the divine substance would be related, as potentiality is to act, which is altogether impossible; because the act of understanding is the perfection and act of the one understanding. Let us now consider how this is. As was laid down above (Article [2]), to understand is not an act passing to anything extrinsic; for it remains in the operator as his own act and perfection; as existence is the perfection of the one existing: just as existence follows on the form, so in like manner to understand follows on the intelligible species. Now in God there is no form which is something other than His existence, as shown above (Question [3]). Hence as His essence itself is also His intelligible species, it necessarily follows that His act of understanding must be His essence and His existence.
Unde, cum ipsa sua essentia sit etiam species intelligibilis, ut dictum est, ex necessitate sequitur quod ipsum eius intelligere sit eius essentia et eius esse. Et sic patet ex omnibus praemissis quod in Deo intellectus, et id quod intelligitur, et species intelligibilis, et ipsum intelligere, sunt omnino unum et idem.Unde patet quod per hoc quod Deus dicitur intelligens, nulla multiplicitas ponitur in eius substantia. Thus it follows from all the foregoing that in God, intellect, and the object understood, and the intelligible species, and His act of understanding are entirely one and the same. Hence when God is said to be understanding, no kind of multiplicity is attached to His substance.
Ad primum ergo dicendum quod intelligere non est operatio exiens ab ipso operante, sed manens in ipso. Reply to Objection 1: To understand is not an operation proceeding out of the operator, but remaining in him.
Ad secundum dicendum quod, cum intelligitur illud intelligere quod non est subsistens, non intelligitur aliquid magnum; sicut cum intelligimus intelligere nostrum. Et ideo non est simile de ipso intelligere divino, quod est subsistens. Reply to Objection 2: When that act of understanding which is not subsistent is understood, something not great is understood; as when we understand our act of understanding; and so this cannot be likened to the act of the divine understanding which is subsistent.
Et per hoc patet responsio ad tertium. Nam intelligere divinum, quod est in seipso subsistens, est sui ipsius; et non alicuius alterius, ut sic oporteat procedere in infinitum. Thus appears the Reply to the Third Objection. For the act of divine understanding subsists in itself, and belongs to its very self and is not another's; hence it need not proceed to infinity.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether God knows things other than Himself?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod Deus non cognoscat alia a se. Quaecumque enim sunt alia a Deo, sunt extra ipsum. Sed Augustinus dicit, in libro octoginta trium qu., quod neque quidquam Deus extra seipsum intuetur. Ergo non cognoscit alia a se. Objection 1: It seems that God does not know things besides Himself. For all other things but God are outside of God. But Augustine says (Octog. Tri. Quaest. qu. xlvi) that "God does not behold anything out of Himself." Therefore He does not know things other than Himself.
Praeterea, intellectum est perfectio intelligentis. Si ergo Deus intelligat alia a se, aliquid aliud erit perfectio Dei, et nobilius ipso. Quod est impossibile. Objection 2: Further, the object understood is the perfection of the one who understands. If therefore God understands other things besides Himself, something else will be the perfection of God, and will be nobler than He; which is impossible.
Praeterea, ipsum intelligere speciem habet ab intelligibili, sicut et omnis alius actus a suo obiecto, unde et ipsum intelligere tanto est nobilius, quanto etiam nobilius est ipsum quod intelligitur. Sed Deus est ipsum suum intelligere, ut ex dictis patet. Si igitur Deus intelligit aliquid aliud a se, ipse Deus specificatur per aliquid aliud a se, quod est impossibile. Non igitur intelligit alia a se. Objection 3: Further, the act of understanding is specified by the intelligible object, as is every other act from its own object. Hence the intellectual act is so much the nobler, the nobler the object understood. But God is His own intellectual act. If therefore God understands anything other than Himself, then God Himself is specified by something else than Himself; which cannot be. Therefore He does not understand things other than Himself.
Sed contra est quod dicitur Hebr. IV, omnia nuda et aperta sunt oculis eius. On the contrary, It is written: "All things are naked and open to His eyes" (Heb. 4:13).
Respondeo dicendum quod necesse est Deum cognoscere alia a se. Manifestum est enim quod seipsum perfecte intelligit, alioquin suum esse non esset perfectum, cum suum esse sit suum intelligere. Si autem perfecte aliquid cognoscitur, necesse est quod virtus eius perfecte cognoscatur. Virtus autem alicuius rei perfecte cognosci non potest, nisi cognoscantur ea ad quae virtus se extendit. Unde, cum virtus divina se extendat ad alia, eo quod ipsa est prima causa effectiva omnium entium, ut ex supradictis patet; necesse est quod Deus alia a se cognoscat. Et hoc etiam evidentius fit, si adiungatur quod ipsum esse causae agentis primae, scilicet Dei, est eius intelligere. Unde quicumque effectus praeexistunt in Deo sicut in causa prima, necesse est quod sint in ipso eius intelligere; et quod omnia in eo sint secundum modum intelligibilem, nam omne quod est in altero, est in eo secundum modum eius in quo est. I answer that, God necessarily knows things other than Himself. For it is manifest that He perfectly understands Himself; otherwise His existence would not be perfect, since His existence is His act of understanding. Now if anything is perfectly known, it follows of necessity that its power is perfectly known. But the power of anything can be perfectly known only by knowing to what its power extends. Since therefore the divine power extends to other things by the very fact that it is the first effective cause of all things, as is clear from the aforesaid (Question [2], Article [3]), God must necessarily know things other than Himself. And this appears still more plainly if we add that the every existence of the first effective cause—viz. God—is His own act of understanding. Hence whatever effects pre-exist in God, as in the first cause, must be in His act of understanding, and all things must be in Him according to an intelligible mode: for everything which is in another, is in it according to the mode of that in which it is.
Ad sciendum autem qualiter alia a se cognoscat, considerandum est quod dupliciter aliquid cognoscitur, uno modo, in seipso; alio modo, in altero. In seipso quidem cognoscitur aliquid, quando cognoscitur per speciem propriam adaequatam ipsi cognoscibili, sicut cum oculus videt hominem per speciem hominis. In alio autem videtur id quod videtur per speciem continentis, sicut cum pars videtur in toto per speciem totius, vel cum homo videtur in speculo per speciem speculi, vel quocumque alio modo contingat aliquid in alio videri. Now in order to know how God knows things other than Himself, we must consider that a thing is known in two ways: in itself, and in another. A thing is known in itself when it is known by the proper species adequate to the knowable object; as when the eye sees a man through the image of a man. A thing is seen in another through the image of that which contains it; as when a part is seen in the whole by the image of the whole; or when a man is seen in a mirror by the image in the mirror, or by any other mode by which one thing is seen in another.
Sic igitur dicendum est quod Deus seipsum videt in seipso, quia seipsum videt per essentiam suam. Alia autem a se videt non in ipsis, sed in seipso, inquantum essentia sua continet similitudinem aliorum ab ipso. So we say that God sees Himself in Himself, because He sees Himself through His essence; and He sees other things not in themselves, but in Himself; inasmuch as His essence contains the similitude of things other than Himself.
Ad primum ergo dicendum quod verbum Augustini dicentis quod Deus nihil extra se intuetur, non est sic intelligendum, quasi nihil quod sit extra se intueatur, sed quia id quod est extra seipsum, non intuetur nisi in seipso, ut dictum est. Reply to Objection 1: The passage of Augustine in which it is said that God "sees nothing outside Himself" is not to be taken in such a way, as if God saw nothing outside Himself, but in the sense that what is outside Himself He does not see except in Himself, as above explained.
Ad secundum dicendum quod intellectum est perfectio intelligentis non quidem secundum suam substantiam, sed secundum suam speciem, secundum quam est in intellectu, ut forma et perfectio eius, lapis enim non est in anima, sed species eius, ut dicitur in III de anima. Ea vero quae sunt alia a Deo, intelliguntur a Deo inquantum essentia Dei continet species eorum, ut dictum est. Unde non sequitur quod aliquid aliud sit perfectio divini intellectus, quam ipsa essentia Dei. Reply to Objection 2: The object understood is a perfection of the one understanding not by its substance, but by its image, according to which it is in the intellect, as its form and perfection, as is said in De Anima iii. For "a stone is not in the soul, but its image." Now those things which are other than God are understood by God, inasmuch as the essence of God contains their images as above explained; hence it does not follow that there is any perfection in the divine intellect other than the divine essence.
Ad tertium dicendum quod ipsum intelligere non specificatur per id quod in alio intelligitur, sed per principale intellectum, in quo alia intelliguntur. Intantum enim ipsum intelligere specificatur per obiectum suum, inquantum forma intelligibilis est principium intellectualis operationis, nam omnis operatio specificatur per formam quae est principium operationis, sicut calefactio per calorem. Unde per illam formam intelligibilem specificatur intellectualis operatio, quae facit intellectum in actu. Et haec est species principalis intellecti, quae in Deo nihil est aliud quam essentia sua, in qua omnes species rerum comprehenduntur. Unde non oportet quod ipsum intelligere divinum, vel potius ipse Deus, specificetur per aliud quam per essentiam divinam. Reply to Objection 3: The intellectual act is not specified by what is understood in another, but by the principal object understood in which other things are understood. For the intellectual act is specified by its object, inasmuch as the intelligible form is the principle of the intellectual operation: since every operation is specified by the form which is its principle of operation; as heating by heat. Hence the intellectual operation is specified by that intelligible form which makes the intellect in act. And this is the image of the principal thing understood, which in God is nothing but His own essence in which all images of things are comprehended. Hence it does not follow that the divine intellectual act, or rather God Himself, is specified by anything else than the divine essence itself.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether God knows things other than Himself by proper knowledge?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod Deus non cognoscat alia a se propria cognitione. Sic enim cognoscit alia a se, ut dictum est, secundum quod alia ab ipso in eo sunt. Sed alia ab eo sunt in ipso sicut in prima causa communi et universali. Ergo et alia cognoscuntur a Deo, sicut in causa prima et universali. Hoc autem est cognoscere in universali, et non secundum propriam cognitionem. Ergo Deus cognoscit alia a se in universali, et non secundum propriam cognitionem. Objection 1: It seems that God does not know things other than Himself by proper knowledge. For, as was shown (Article [5]), God knows things other than Himself, according as they are in Himself. But other things are in Him as in their common and universal cause, and are known by God as in their first and universal cause. This is to know them by general, and not by proper knowledge. Therefore God knows things besides Himself by general, and not by proper knowledge.
Praeterea, quantum distat essentia creaturae ab essentia divina, tantum distat essentia divina ab essentia creaturae. Sed per essentiam creaturae non potest cognosci essentia divina, ut supra dictum est. Ergo nec per essentiam divinam potest cognosci essentia creaturae. Et sic, cum Deus nihil cognoscat nisi per essentiam suam, sequitur quod non cognoscat creaturam secundum eius essentiam, ut cognoscat de ea quid est, quod est propriam cognitionem de re habere. Objection 2: Further, the created essence is as distant from the divine essence, as the divine essence is distant from the created essence. But the divine essence cannot be known by the created essence, as said above (Question [12] / Article [2]). Therefore neither can the created essence be known by the divine essence. Thus as God knows only by His essence, it follows that He does not know what the creature is in its essence, so as to know "what it is," which is to have proper knowledge of it.
Praeterea, propria cognitio non habetur de re, nisi per propriam eius rationem. Sed cum Deus cognoscat omnia per essentiam suam, non videtur quod unumquodque per propriam rationem cognoscat, idem enim non potest esse propria ratio multorum et diversorum. Non ergo habet propriam cognitionem Deus de rebus, sed communem, nam cognoscere res non secundum propriam rationem, est cognoscere res solum in communi. Objection 3: Further, proper knowledge of a thing can come only through its proper ratio. But as God knows all things by His essence, it seems that He does not know each thing by its proper ratio; for one thing cannot be the proper ratio of many and diverse things. Therefore God has not a proper knowledge of things, but a general knowledge; for to know things otherwise than by their proper ratio is to have only a common and general knowledge of them.
Sed contra, habere propriam cognitionem de rebus, est cognoscere res non solum in communi, sed secundum quod sunt ab invicem distinctae. Sic autem Deus cognoscit res. Unde dicitur Heb. IV, quod pertingit usque ad divisionem spiritus et animae, compagum quoque et medullarum; et discretor cogitationum et intentionum cordis; et non est ulla creatura invisibilis in conspectu eius. On the contrary, To have a proper knowledge of things is to know them not only in general, but as they are distinct from each other. Now God knows things in that manner. Hence it is written that He reaches "even to the division of the soul and the spirit, of the joints also and the marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart; neither is there any creature invisible in His sight" (Heb. 4:12,13).
Respondeo dicendum quod circa hoc quidam erraverunt, dicentes quod Deus alia a se non cognoscit nisi in communi, scilicet inquantum sunt entia. Sicut enim ignis, si cognosceret seipsum ut est principium caloris, cognosceret naturam caloris, et omnia alia inquantum sunt calida; ita Deus, inquantum cognoscit se ut principium essendi, cognoscit naturam entis, et omnia alia inquantum sunt entia. I answer that, Some have erred on this point, saying that God knows things other than Himself only in general, that is, only as beings. For as fire, if it knew the nature of heat, and all things else in so far as they are hot; so God, through knowing Himself as the principle of being, knows the nature of being, and all other things in so far as they are beings.
Sed hoc non potest esse. Nam intelligere aliquid in communi, et non in speciali, est imperfecte aliquid cognoscere. Unde intellectus noster, dum de potentia in actum reducitur, pertingit prius ad cognitionem universalem et confusam de rebus, quam ad propriam rerum cognitionem, sicut de imperfecto ad perfectum procedens, ut patet in I Physic. Si igitur cognitio Dei de rebus aliis a se, esset in universali tantum, et non in speciali, sequeretur quod eius intelligere non esset omnibus modis perfectum, et per consequens nec eius esse, quod est contra ea quae superius ostensa sunt. Oportet igitur dicere quod alia a se cognoscat propria cognitione; non solum secundum quod communicant in ratione entis, sed secundum quod unum ab alio distinguitur. Et ad huius evidentiam, considerandum est quod quidam, volentes ostendere quod Deus per unum cognoscit multa, utuntur quibusdam exemplis, ut puta quod, si centrum cognosceret seipsum, cognosceret omnes lineas progredientes a centro; vel lux, si cognosceret seipsam, cognosceret omnes colores. But this cannot be. For to know a thing in general and not in particular, is to have an imperfect knowledge. Hence our intellect, when it is reduced from potentiality to act, acquires first a universal and confused knowledge of things, before it knows them in particular; as proceeding from the imperfect to the perfect, as is clear from Phys. i. If therefore the knowledge of God regarding things other than Himself is only universal and not special, it would follow that His understanding would not be absolutely perfect; therefore neither would His being be perfect; and this is against what was said above (Question [4], Article [1]). We must therefore hold that God knows things other than Himself with a proper knowledge; not only in so far as being is common to them, but in so far as one is distinguished from the other. In proof thereof we may observe that some wishing to show that God knows many things by one, bring forward some examples, as, for instance, that if the centre knew itself, it would know all lines that proceed from the centre; or if light knew itself, it would know all colors.
Sed haec exempla, licet quantum ad aliquid similia sint, scilicet quantum ad universalem causalitatem; tamen deficiunt quantum ad hoc, quod multitudo et diversitas non causantur ab illo uno principio universali, quantum ad id quod principium distinctionis est, sed solum quantum ad id in quo communicant. Non enim diversitas colorum causatur ex luce solum, sed ex diversa dispositione diaphani recipientis, et similiter diversitas linearum ex diverso situ. Et inde est quod huiusmodi diversitas et multitudo non potest cognosci in suo principio secundum propriam cognitionem, sed solum in communi. Sed in Deo non sic est. Supra enim ostensum est quod quidquid perfectionis est in quacumque creatura, totum praeexistit et continetur in Deo secundum modum excellentem. Non solum autem id in quo creaturae communicant, scilicet ipsum esse, ad perfectionem pertinet; sed etiam ea per quae creaturae ad invicem distinguuntur, sicut vivere, et intelligere, et huiusmodi, quibus viventia a non viventibus, et intelligentia a non intelligentibus distinguuntur. Et omnis forma, per quam quaelibet res in propria specie constituitur, perfectio quaedam est. Et sic omnia in Deo praeexistunt, non solum quantum ad id quod commune est omnibus, sed etiam quantum ad ea secundum quae res distinguuntur. Et sic, cum Deus in se omnes perfectiones contineat, comparatur Dei essentia ad omnes rerum essentias, non sicut commune ad propria, ut unitas ad numeros, vel centrum ad lineas; sed sicut perfectus actus ad imperfectos, ut si dicerem, homo ad animal, vel senarius, qui est numerus perfectus, ad numeros imperfectos sub ipso contentos. Manifestum est autem quod per actum perfectum cognosci possunt actus imperfecti, non solum in communi, sed etiam propria cognitione. Sicut qui cognoscit hominem, cognoscit animal propria cognitione, et qui cognoscit senarium, cognoscit trinarium propria cognitione. Now these examples although they are similar in part, namely, as regards universal causality, nevertheless they fail in this respect, that multitude and diversity are caused by the one universal principle, not as regards that which is the principle of distinction, but only as regards that in which they communicate. For the diversity of colors is not caused by the light only, but by the different disposition of the diaphanous medium which receives it; and likewise, the diversity of the lines is caused by their different position. Hence it is that this kind of diversity and multitude cannot be known in its principle by proper knowledge, but only in a general way. In God, however, it is otherwise. For it was shown above (Question [4], Article [2]) that whatever perfection exists in any creature, wholly pre-exists and is contained in God in an excelling manner. Now not only what is common to creatures--viz. being—belongs to their perfection, but also what makes them distinguished from each other; as living and understanding, and the like, whereby living beings are distinguished from the non-living, and the intelligent from the non-intelligent. Likewise every form whereby each thing is constituted in its own species, is a perfection; and thus all things pre-exist in God, not only as regards what is common to all, but also as regards what distinguishes one thing from another. And therefore as God contains all perfections in Himself, the essence of God is compared to all other essences of things, not as the common to the proper, as unity is to numbers, or as the centre (of a circle) to the (radiating) lines; but as perfect acts to imperfect; as if I were to compare man to animal; or six, a perfect number, to the imperfect numbers contained under it. Now it is manifest that by a perfect act imperfect acts can be known not only in general, but also by proper knowledge; thus, for example, whoever knows a man, knows an animal by proper knowledge; and whoever knows the number six, knows the number three also by proper knowledge.
Sic igitur, cum essentia Dei habeat in se quidquid perfectionis habet essentia cuiuscumque rei alterius, et adhuc amplius, Deus in seipso potest omnia propria cognitione cognoscere. Propria enim natura uniuscuiusque consistit, secundum quod per aliquem modum divinam perfectionem participat. Non autem Deus perfecte seipsum cognosceret, nisi cognosceret quomodocumque participabilis est ab aliis sua perfectio, nec etiam ipsam naturam essendi perfecte sciret, nisi cognosceret omnes modos essendi. Unde manifestum est quod Deus cognoscit omnes res propria cognitione, secundum quod ab aliis distinguuntur. As therefore the essence of God contains in itself all the perfection contained in the essence of any other being, and far more, God can know in Himself all of them with proper knowledge. For the nature proper to each thing consists in some degree of participation in the divine perfection. Now God could not be said to know Himself perfectly unless He knew all the ways in which His own perfection can be shared by others. Neither could He know the very nature of being perfectly, unless He knew all modes of being. Hence it is manifest that God knows all things with proper knowledge, in their distinction from each other.
Ad primum ergo dicendum quod sic cognoscere aliquid sicut in cognoscente est, potest dupliciter intelligi. Uno modo, secundum quod hoc adverbium sic importat modum cognitionis ex parte rei cognitae. Et sic falsum est. Non enim semper cognoscens cognoscit cognitum secundum illud esse quod habet in cognoscente, oculus enim non cognoscit lapidem secundum esse quod habet in oculo; sed per speciem lapidis quam habet in se, cognoscit lapidem secundum esse quod habet extra oculum. Et si aliquis cognoscens cognoscat cognitum secundum esse quod habet in cognoscente, nihilominus cognoscit ipsum secundum esse quod habet extra cognoscentem, sicut intellectus cognoscit lapidem secundum esse intelligibile quod habet in intellectu, inquantum cognoscit se intelligere; sed nihilominus cognoscit esse lapidis in propria natura. Si vero intelligatur secundum quod hoc adverbium sic importat modum ex parte cognoscentis, verum est quod sic solum cognoscens cognoscit cognitum, secundum quod est in cognoscente, quia quanto perfectius est cognitum in cognoscente, tanto perfectior est modus cognitionis. Reply to Objection 1: So to know a thing as it is in the knower, may be understood in two ways. In one way this adverb "so" imports the mode of knowledge on the part of the thing known; and in that sense it is false. For the knower does not always know the object known according to the existence it has in the knower; since the eye does not know a stone according to the existence it has in the eye; but by the image of the stone which is in the eye, the eye knows the stone according to its existence outside the eye. And if any knower has a knowledge of the object known according to the (mode of) existence it has in the knower, the knower nevertheless knows it according to its (mode of) existence outside the knower; thus the intellect knows a stone according to the intelligible existence it has in the intellect, inasmuch as it knows that it understands; while nevertheless it knows what a stone is in its own nature. If however the adverb 'so' be understood to import the mode (of knowledge) on the part of the knower, in that sense it is true that only the knower has knowledge of the object known as it is in the knower; for the more perfectly the thing known is in the knower, the more perfect is the mode of knowledge.
Sic igitur dicendum est quod Deus non solum cognoscit res esse in seipso; sed per id quod in seipso continet res, cognoscit eas in propria natura; et tanto perfectius, quanto perfectius est unumquodque in ipso. We must say therefore that God not only knows that all things are in Himself; but by the fact that they are in Him, He knows them in their own nature and all the more perfectly, the more perfectly each one is in Him.
Ad secundum dicendum quod essentia creaturae comparatur ad essentiam Dei, ut actus imperfectus ad perfectum. Et ideo essentia creaturae non sufficienter ducit in cognitionem essentiae divinae, sed e converso. Reply to Objection 2: The created essence is compared to the essence of God as the imperfect to the perfect act. Therefore the created essence cannot sufficiently lead us to the knowledge of the divine essence, but rather the converse.
Ad tertium dicendum quod idem non potest accipi ut ratio diversorum per modum adaequationis. Sed divina essentia est aliquid excedens omnes creaturas. Unde potest accipi ut propria ratio uniuscuiusque, secundum quod diversimode est participabilis vel imitabilis a diversis creaturis. Reply to Objection 3: The same thing cannot be taken in an equal manner as the ratio of different things. But the divine essence excels all creatures. Hence it can be taken as the proper ration of each thing according to the diverse ways in which diverse creatures participate in, and imitate it.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether the knowledge of God is discursive?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod scientia Dei sit discursiva. Scientia enim Dei non est secundum scire in habitu, sed secundum intelligere in actu. Sed secundum philosophum, in II Topic., scire in habitu contingit multa simul, sed intelligere actu unum tantum. Cum ergo Deus multa cognoscat, quia et se et alia, ut ostensum est, videtur quod non simul omnia intelligat, sed de uno in aliud discurrat. Objection 1: It seems that the knowledge of God is discursive. For the knowledge of God is not habitual knowledge, but actual knowledge. Now the Philosopher says (Topic. ii): "The habit of knowledge may regard many things at once; but actual understanding regards only one thing at a time." Therefore as God knows many things, Himself and others, as shown above (Articles 2,5), it seems that He does not understand all at once, but discourses from one to another.
Praeterea, cognoscere effectum per causam est scire discurrentis. Sed Deus cognoscit alia per seipsum, sicut effectum per causam. Ergo cognitio sua est discursiva. Objection 2: Further, discursive knowledge is to know the effect through its cause. But God knows things through Himself; as an effect (is known) through its cause. Therefore His knowledge is discursive.
Praeterea, perfectius Deus scit unamquamque creaturam quam nos sciamus. Sed nos in causis creatis cognoscimus earum effectus, et sic de causis ad causata discurrimus. Ergo videtur similiter esse in Deo. Objection 3: Further, God knows each creature more perfectly than we know it. But we know the effects in their created causes; and thus we go discursively from causes to things caused. Therefore it seems that the same applies to God.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in XV de Trin., quod Deus non particulatim vel singillatim omnia videt, velut alternante conspectu hinc illuc, et inde huc; sed omnia videt simul. On the contrary, Augustine says (De Trin. xv), "God does not see all things in their particularity or separately, as if He saw alternately here and there; but He sees all things together at once."
Respondeo dicendum quod in scientia divina nullus est discursus. Quod sic patet. In scientia enim nostra duplex est discursus. Unus secundum successionem tantum, sicut cum, postquam intelligimus aliquid in actu, convertimus nos ad intelligendum aliud. Alius discursus est secundum causalitatem, sicut cum per principia pervenimus in cognitionem conclusionum. Primus autem discursus Deo convenire non potest. Multa enim, quae successive intelligimus si unumquodque eorum in seipso consideretur, omnia simul intelligimus si in aliquo uno ea intelligamus, puta si partes intelligamus in toto, vel si diversas res videamus in speculo. Deus autem omnia videt in uno, quod est ipse, ut habitum est. Unde simul, et non successive omnia videt. Similiter etiam et secundus discursus Deo competere non potest. Primo quidem, quia secundus discursus praesupponit primum, procedentes enim a principiis ad conclusiones, non simul utrumque considerant. Deinde, quia discursus talis est procedentis de noto ad ignotum. Unde manifestum est quod, quando cognoscitur primum, adhuc ignoratur secundum. Et sic secundum non cognoscitur in primo, sed ex primo. Terminus vero discursus est, quando secundum videtur in primo, resolutis effectibus in causas, et tunc cessat discursus. Unde, cum Deus effectus suos in seipso videat sicut in causa, eius cognitio non est discursiva. I answer that, In the divine knowledge there is no discursion; the proof of which is as follows. In our knowledge there is a twofold discursion: one is according to succession only, as when we have actually understood anything, we turn ourselves to understand something else; while the other mode of discursion is according to causality, as when through principles we arrive at the knowledge of conclusions. The first kind of discursion cannot belong to God. For many things, which we understand in succession if each is considered in itself, we understand simultaneously if we see them in some one thing; if, for instance, we understand the parts in the whole, or see different things in a mirror. Now God sees all things in one (thing), which is Himself. Therefore God sees all things together, and not successively. Likewise the second mode of discursion cannot be applied to God. First, because this second mode of discursion presupposes the first mode; for whosoever proceeds from principles to conclusions does not consider both at once; secondly, because to discourse thus is to proceed from the known to the unknown. Hence it is manifest that when the first is known, the second is still unknown; and thus the second is known not in the first, but from the first. Now the term discursive reasoning is attained when the second is seen in the first, by resolving the effects into their causes; and then the discursion ceases. Hence as God sees His effects in Himself as their cause, His knowledge is not discursive.
Ad primum ergo dicendum quod, licet sit unum tantum intelligere in seipso, tamen contingit multa intelligere in aliquo uno, ut dictum est. Reply to Objection 1: Altogether there is only one act of understanding in itself, nevertheless many things may be understood in one (medium), as shown above.
Ad secundum dicendum quod Deus non cognoscit per causam quasi prius cognitam, effectus incognitos, sed eos cognoscit in causa. Unde eius cognitio est sine discursu, ut dictum est. Reply to Objection 2: God does not know by their cause, known, as it were previously, effects unknown; but He knows the effects in the cause; and hence His knowledge is not discursive, as was shown above.
Ad tertium dicendum quod effectus causarum creatarum videt quidem Deus in ipsis causis, multo melius quam nos, non tamen ita quod cognitio effectuum causetur in ipso ex cognitione causarum creatarum, sicut in nobis. Unde eius scientia non est discursiva. Reply to Objection 3: God sees the effects of created causes in the causes themselves, much better than we can; but still not in such a manner that the knowledge of the effects is caused in Him by the knowledge of the created causes, as is the case with us; and hence His knowledge is not discursive.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether the knowledge of God is the cause of things?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod scientia Dei non sit causa rerum. Dicit enim Origenes, super epistolam ad Rom., non propterea aliquid erit, quia id scit Deus futurum; sed quia futurum est, ideo scitur a Deo antequam fiat. Objection 1: It seems that the knowledge of God is not the cause of things. For Origen says, on Rm. 8:30, "Whom He called, them He also justified," etc.: "A thing will happen not because God knows it as future; but because it is future, it is on that account known by God, before it exists."
Praeterea, posita causa ponitur effectus. Sed scientia Dei est aeterna. Si ergo scientia Dei est causa rerum creatarum, videtur quod creaturae sint ab aeterno. Objection 2: Further, given the cause, the effect follows. But the knowledge of God is eternal. Therefore if the knowledge of God is the cause of things created, it seems that creatures are eternal.
Praeterea, scibile est prius scientia, et mensura eius, ut dicitur in X Metaphys. Sed id quod est posterius et mensuratum, non potest esse causa. Ergo scientia Dei non est causa rerum. Objection 3: Further, "The thing known is prior to knowledge, and is its measure," as the Philosopher says (Metaph. x). But what is posterior and measured cannot be a cause. Therefore the knowledge of God is not the cause of things.
Sed contra est quod dicit Augustinus, XV de Trin., universas creaturas, et spirituales et corporales, non quia sunt, ideo novit Deus; sed ideo sunt, quia novit. On the contrary, Augustine says (De Trin. xv), "Not because they are, does God know all creatures spiritual and temporal, but because He knows them, therefore they are."
Respondeo dicendum quod scientia Dei est causa rerum. Sic enim scientia Dei se habet ad omnes res creatas, sicut scientia artificis se habet ad artificiata. Scientia autem artificis est causa artificiatorum, eo quod artifex operatur per suum intellectum, unde oportet quod forma intellectus sit principium operationis, sicut calor est principium calefactionis. Sed considerandum est quod forma naturalis, inquantum est forma manens in eo cui dat esse, non nominat principium actionis; sed secundum quod habet inclinationem ad effectum. Et similiter forma intelligibilis non nominat principium actionis secundum quod est tantum in intelligente, nisi adiungatur ei inclinatio ad effectum, quae est per voluntatem. Cum enim forma intelligibilis ad opposita se habeat (cum sit eadem scientia oppositorum), non produceret determinatum effectum, nisi determinaretur ad unum per appetitum, ut dicitur in IX Metaphys. Manifestum est autem quod Deus per intellectum suum causat res, cum suum esse sit suum intelligere. Unde necesse est quod sua scientia sit causa rerum, secundum quod habet voluntatem coniunctam. Unde scientia Dei, secundum quod est causa rerum, consuevit nominari scientia approbationis. I answer that, The knowledge of God is the cause of things. For the knowledge of God is to all creatures what the knowledge of the artificer is to things made by his art. Now the knowledge of the artificer is the cause of the things made by his art from the fact that the artificer works by his intellect. Hence the form of the intellect must be the principle of action; as heat is the principle of heating. Nevertheless, we must observe that a natural form, being a form that remains in that to which it gives existence, denotes a principle of action according only as it has an inclination to an effect; and likewise, the intelligible form does not denote a principle of action in so far as it resides in the one who understands unless there is added to it the inclination to an effect, which inclination is through the will. For since the intelligible form has a relation to opposite things (inasmuch as the same knowledge relates to opposites), it would not produce a determinate effect unless it were determined to one thing by the appetite, as the Philosopher says (Metaph. ix). Now it is manifest that God causes things by His intellect, since His being is His act of understanding; and hence His knowledge must be the cause of things, in so far as His will is joined to it. Hence the knowledge of God as the cause of things is usually called the "knowledge of approbation."
Ad primum ergo dicendum quod Origenes locutus est attendens rationem scientiae, cui non competit ratio causalitatis, nisi adiuncta voluntate, ut dictum est. Reply to Objection 1: Origen spoke in reference to that aspect of knowledge to which the idea of causality does not belong unless the will is joined to it, as is said above.
Sed quod dicit ideo praescire Deum aliqua, quia sunt futura, intelligendum est secundum causam consequentiae, non secundum causam essendi. Sequitur enim, si aliqua sunt futura, quod Deus ea praescierit, non tamen res futurae sunt causa quod Deus sciat. But when he says the reason why God foreknows some things is because they are future, this must be understood according to the cause of consequence, and not according to the cause of essence. For if things are in the future, it follows that God knows them; but not that the futurity of things is the cause why God knows them.
Ad secundum dicendum quod scientia Dei est causa rerum, secundum quod res sunt in scientia. Non fuit autem in scientia Dei, quod res essent ab aeterno. Unde, quamvis scientia Dei sit aeterna, non sequitur tamen quod creaturae sint ab aeterno. Reply to Objection 2: The knowledge of God is the cause of things according as things are in His knowledge. Now that things should be eternal was not in the knowledge of God; hence although the knowledge of God is eternal, it does not follow that creatures are eternal.
Ad tertium dicendum quod res naturales sunt mediae inter scientiam Dei et scientiam nostram, nos enim scientiam accipimus a rebus naturalibus, quarum Deus per suam scientiam causa est. Unde, sicut scibilia naturalia sunt priora quam scientia nostra, et mensura eius, ita scientia Dei est prior quam res naturales, et mensura ipsarum. Sicut aliqua domus est media inter scientiam artificis qui eam fecit, et scientiam illius qui eius cognitionem ex ipsa iam facta capit. Reply to Objection 3: Natural things are midway between the knowledge of God and our knowledge: for we receive knowledge from natural things, of which God is the cause by His knowledge. Hence, as the natural objects of knowledge are prior to our knowledge, and are its measure, so, the knowledge of God is prior to natural things, and is the measure of them; as, for instance, a house is midway between the knowledge of the builder who made it, and the knowledge of the one who gathers his knowledge of the house from the house already built.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 9  [ << | >> ]

Whether God has knowledge of things that are not?

Ad nonum sic proceditur. Videtur quod Deus non habeat scientiam non entium. Scientia enim Dei non est nisi verorum. Sed verum et ens convertuntur. Ergo scientia Dei non est non entium. Objection 1: It seems that God has not knowledge of things that are not. For the knowledge of God is of true things. But "truth" and "being" are convertible terms. Therefore the knowledge of God is not of things that are not.
Praeterea, scientia requirit similitudinem inter scientem et scitum. Sed ea quae non sunt, non possunt habere aliquam similitudinem ad Deum, qui est ipsum esse. Ergo ea quae non sunt, non possunt sciri a Deo. Objection 2: Further, knowledge requires likeness between the knower and the thing known. But those things that are not cannot have any likeness to God, Who is very being. Therefore what is not, cannot be known by God.
Praeterea, scientia Dei est causa scitorum ab ipso. Sed non est causa non entium, quia non ens non habet causam. Ergo Deus non habet scientiam de non entibus. Objection 3: Further, the knowledge of God is the cause of what is known by Him. But it is not the cause of things that are not, because a thing that is not, has no cause. Therefore God has no knowledge of things that are not.
Sed contra est quod dicit apostolus ad Rom. IV, qui vocat ea quae non sunt, tanquam ea quae sunt. On the contrary, The Apostle says: "Who... calleth those things that are not as those that are" (Rm. 4:17).
Respondeo dicendum quod Deus scit omnia quaecumque sunt quocumque modo. Nihil autem prohibet ea quae non sunt simpliciter, aliquo modo esse. Simpliciter enim sunt, quae actu sunt. Ea vero quae non sunt actu, sunt in potentia vel ipsius Dei, vel creaturae; sive in potentia activa, sive in passiva, sive in potentia opinandi, vel imaginandi, vel quocumque modo significandi. Quaecumque igitur possunt per creaturam fieri vel cogitari vel dici, et etiam quaecumque ipse facere potest, omnia cognoscit Deus, etiam si actu non sint. Et pro tanto dici potest quod habet etiam non entium scientiam. I answer that, God knows all things whatsoever that in any way are. Now it is possible that things that are not absolutely, should be in a certain sense. For things absolutely are which are actual; whereas things which are not actual, are in the power either of God Himself or of a creature, whether in active power, or passive; whether in power of thought or of imagination, or of any other manner of meaning whatsoever. Whatever therefore can be made, or thought, or said by the creature, as also whatever He Himself can do, all are known to God, although they are not actual. And in so far it can be said that He has knowledge even of things that are not.
Sed horum quae actu non sunt, est attendenda quaedam diversitas. Quaedam enim, licet non sint nunc in actu, tamen vel fuerunt vel erunt, et omnia ista dicitur Deus scire scientia visionis. Quia, cum intelligere Dei, quod est eius esse, aeternitate mensuretur, quae sine successione existens totum tempus comprehendit, praesens intuitus Dei fertur in totum tempus, et in omnia quae sunt in quocumque tempore, sicut in subiecta sibi praesentialiter. Quaedam vero sunt, quae sunt in potentia Dei vel creaturae, quae tamen nec sunt nec erunt neque fuerunt. Et respectu horum non dicitur habere scientiam visionis, sed simplicis intelligentiae. Quod ideo dicitur, quia ea quae videntur apud nos, habent esse distinctum extra videntem. Now a certain difference is to be noted in the consideration of those things that are not actual. For though some of them may not be in act now, still they were, or they will be; and God is said to know all these with the knowledge of vision: for since God's act of understanding, which is His being, is measured by eternity; and since eternity is without succession, comprehending all time, the present glance of God extends over all time, and to all things which exist in any time, as to objects present to Him. But there are other things in God's power, or the creature's, which nevertheless are not, nor will be, nor were; and as regards these He is said to have knowledge, not of vision, but of simple intelligence. This is so called because the things we see around us have distinct being outside the seer.
Ad primum ergo dicendum quod, secundum quod sunt in potentia, sic habent veritatem ea quae non sunt actu, verum est enim ea esse in potentia. Et sic sciuntur a Deo. Reply to Objection 1: Those things that are not actual are true in so far as they are in potentiality; for it is true that they are in potentiality; and as such they are known by God.
Ad secundum dicendum quod, cum Deus sit ipsum esse, intantum unumquodque est, inquantum participat de Dei similitudine, sicut unumquodque intantum est calidum, inquantum participat calorem. Sic et ea quae sunt in potentia, etiam si non sunt in actu, cognoscuntur a Deo. Reply to Objection 2: Since God is very being everything is, in so far as it participates in the likeness of God; as everything is hot in so far as it participates in heat. So, things in potentiality are known by God, although they are not in act.
Ad tertium dicendum quod Dei scientia est causa rerum, voluntate adiuncta. Unde non oportet quod quaecumque scit Deus, sint vel fuerint vel futura sint, sed solum ea quae vult esse, vel permittit esse. Et iterum, non est in scientia Dei ut illa sint, sed quod esse possint. Reply to Objection 3: The knowledge of God, joined to His will is the cause of things. Hence it is not necessary that what ever God knows, is, or was, or will be; but only is this necessary as regards what He wills to be, or permits to be. Further, it is in the knowledge of God not that they be, but that they be possible.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 10  [ << | >> ]

Whether God knows evil things?

Ad decimum sic proceditur. Videtur quod Deus non cognoscat mala. Dicit enim philosophus, in III de anima, quod intellectus qui non est in potentia, non cognoscit privationem. Sed malum est privatio boni, ut dicit Augustinus. Igitur, cum intellectus Dei nunquam sit in potentia, sed semper actu, ut ex dictis patet, videtur quod Deus non cognoscat mala. Objection 1: It seems that God does not know evil things. For the Philosopher (De Anima iii) says that the intellect which is not in potentiality does not know privation. But "evil is the privation of good," as Augustine says (Confess. iii, 7). Therefore, as the intellect of God is never in potentiality, but is always in act, as is clear from the foregoing (Article [2]), it seems that God does not know evil things.
Praeterea, omnis scientia vel est causa sciti, vel causatur ab eo. Sed scientia Dei non est causa mali, nec causatur a malo. Ergo scientia Dei non est malorum. Objection 2: Further, all knowledge is either the cause of the thing known, or is caused by it. But the knowledge of God is not the cause of evil, nor is it caused by evil. Therefore God does not know evil things.
Praeterea, omne quod cognoscitur, cognoscitur per suam similitudinem, vel per suum oppositum. Quidquid autem cognoscit Deus, cognoscit per suam essentiam, ut ex dictis patet. Divina autem essentia neque est similitudo mali, neque ei malum opponitur, divinae enim essentiae nihil est contrarium, ut dicit Augustinus, XII de Civ. Dei. Ergo Deus non cognoscit mala. Objection 3: Further, everything known is known either by its likeness, or by its opposite. But whatever God knows, He knows through His essence, as is clear from the foregoing (Article [5]). Now the divine essence neither is the likeness of evil, nor is evil contrary to it; for to the divine essence there is no contrary, as Augustine says (De Civ. Dei xii). Therefore God does not know evil things.
Praeterea, quod cognoscitur non per seipsum, sed per aliud, imperfecte cognoscitur. Sed malum non cognoscitur a Deo per seipsum, quia sic oporteret quod malum esset in Deo; oportet enim cognitum esse in cognoscente. Si ergo cognoscitur per aliud, scilicet per bonum, imperfecte cognoscetur ab ipso, quod est impossibile, quia nulla cognitio Dei est imperfecta. Ergo scientia Dei non est malorum. Objection 4: Further, what is known through another and not through itself, is imperfectly known. But evil is not known by God; for the thing known must be in the knower. Therefore if evil is known through another, namely, through good, it would be known by Him imperfectly; which cannot be, for the knowledge of God is not imperfect. Therefore God does not know evil things.
Sed contra est quod dicitur Proverb. XV, Infernus et perditio coram Deo. On the contrary, It is written (Prov. 15:11), "Hell and destruction are before God [Vulg: 'the Lord']."
Respondeo dicendum quod quicumque perfecte cognoscit aliquid, oportet quod cognoscat omnia quae possunt illi accidere. Sunt autem quaedam bona, quibus accidere potest ut per mala corrumpantur. Unde Deus non perfecte cognosceret bona, nisi etiam cognosceret mala. Sic autem est cognoscibile unumquodque, secundum quod est. Unde, cum hoc sit esse mali, quod est privatio boni, per hoc ipsum quod Deus cognoscit bona, cognoscit etiam mala; sicut per lucem cognoscuntur tenebrae. Unde dicit Dionysius, VII cap. de Div. Nom., quod Deus per semetipsum tenebrarum accipit visionem, non aliunde videns tenebras quam a lumine. I answer that, Whoever knows a thing perfectly, must know all that can be accidental to it. Now there are some good things to which corruption by evil may be accidental. Hence God would not know good things perfectly, unless He also knew evil things. Now a thing is knowable in the degree in which it is; hence since this is the essence of evil that it is the privation of good, by the fact that God knows good things, He knows evil things also; as by light is known darkness. Hence Dionysius says (Div. Nom. vii): "God through Himself receives the vision of darkness, not otherwise seeing darkness except through light."
Ad primum ergo dicendum quod verbum philosophi est sic intelligendum, quod intellectus qui non est in potentia, non cognoscit privationem per privationem in ipso existentem. Et hoc congruit cum eo quod supra dixerat, quod punctum et omne indivisibile per privationem divisionis cognoscitur. Quod contingit ex hoc, quia formae simplices et indivisibiles non sunt actu in intellectu nostro, sed in potentia tantum, nam si essent actu in intellectu nostro, non per privationem cognoscerentur. Et sic cognoscuntur simplicia a substantiis separatis. Deus igitur non cognoscit malum per privationem in se existentem, sed per bonum oppositum. Reply to Objection 1: The saying of the Philosopher must be understood as meaning that the intellect which is not in potentiality, does not know privation by privation existing in it; and this agrees with what he said previously, that a point and every indivisible thing are known by privation of division. This is because simple and indivisible forms are in our intellect not actually, but only potentially; for were they actually in our intellect, they would not be known by privation. It is thus that simple things are known by separate substances. God therefore knows evil, not by privation existing in Himself, but by the opposite good.
Ad secundum dicendum quod scientia Dei non est causa mali, sed est causa boni, per quod cognoscitur malum. Reply to Objection 2: The knowledge of God is not the cause of evil; but is the cause of the good whereby evil is known.
Ad tertium dicendum quod, licet malum non opponatur essentiae divinae, quae non est corruptibilis per malum, opponitur tamen effectibus Dei; quos per essentiam suam cognoscit, et eos cognoscens, mala opposita cognoscit. Reply to Objection 3: Although evil is not opposed to the divine essence, which is not corruptible by evil; it is opposed to the effects of God, which He knows by His essence; and knowing them, He knows the opposite evils.
Ad quartum dicendum quod cognoscere aliquid per aliud tantum, est imperfectae cognitionis, si illud sit cognoscibile per se. Sed malum non est per se cognoscibile, quia de ratione mali est, quod sit privatio boni. Et sic neque definiri, neque cognosci potest, nisi per bonum. Reply to Objection 4: To know a thing by something else only, belongs to imperfect knowledge, if that thing is of itself knowable; but evil is not of itself knowable, forasmuch as the very nature of evil means the privation of good; therefore evil can neither be defined nor known except by good.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 11  [ << | >> ]

Whether God knows singular things?

Ad undecimum sic proceditur. Videtur quod Deus non cognoscat singularia. Intellectus enim divinus immaterialior est quam intellectus humanus. Sed intellectus humanus, propter suam immaterialitatem, non cognoscit singularia, sed, sicut dicitur in II de anima, ratio est universalium, sensus vero singularium. Ergo Deus non cognoscit singularia. Objection 1: It seems that God does not know singular things. For the divine intellect is more immaterial than the human intellect. Now the human intellect by reason of its immateriality does not know singular things; but as the Philosopher says (De Anima ii), "reason has to do with universals, sense with singular things." Therefore God does not know singular things.
Praeterea, illae solae virtutes in nobis sunt singularium cognoscitivae, quae recipiunt species non abstractas a materialibus conditionibus. Sed res in Deo sunt maxime abstractae ab omni materialitate. Ergo Deus non cognoscit singularia. Objection 2: Further, in us those faculties alone know the singular, which receive the species not abstracted from material conditions. But in God things are in the highest degree abstracted from all materiality. Therefore God does not know singular things.
Praeterea, omnis cognitio est per aliquam similitudinem. Sed similitudo singularium, inquantum sunt singularia, non videtur esse in Deo, quia principium singularitatis est materia, quae, cum sit ens in potentia tantum, omnino est dissimilis Deo, qui est actus purus. Non ergo Deus potest cognoscere singularia. Objection 3: Further, all knowledge comes about through the medium of some likeness. But the likeness of singular things in so far as they are singular, does not seem to be in God; for the principle of singularity is matter, which, since it is in potentiality only, is altogether unlike God, Who is pure act. Therefore God cannot know singular things.
Sed contra est quod dicitur, Proverb. XVI, omnes viae hominum patent oculis eius. On the contrary, It is written (Prov. 16:2), "All the ways of a man are open to His eyes."
Respondeo dicendum quod Deus cognoscit singularia. Omnes enim perfectiones in creaturis inventae, in Deo praeexistunt secundum altiorem modum, ut ex dictis patet. Cognoscere autem singularia pertinet ad perfectionem nostram. Unde necesse est quod Deus singularia cognoscat. Nam et philosophus pro inconvenienti habet, quod aliquid cognoscatur a nobis, quod non cognoscatur a Deo. Unde contra Empedoclem arguit, in I de anima et in III Metaphys., quod accideret Deum esse insipientissimum, si discordiam ignoraret. Sed perfectiones quae in inferioribus dividuntur, in Deo simpliciter et unite existunt. Unde, licet nos per aliam potentiam cognoscamus universalia et immaterialia, et per aliam singularia et materialia; Deus tamen per suum simplicem intellectum utraque cognoscit. I answer that, God knows singular things. For all perfections found in creatures pre-exist in God in a higher way, as is clear from the foregoing (Question [4], Article [2]). Now to know singular things is part of our perfection. Hence God must know singular things. Even the Philosopher considers it incongruous that anything known by us should be unknown to God; and thus against Empedocles he argues (De Anima i and Metaph. iii) that God would be most ignorant if He did not know discord. Now the perfections which are divided among inferior beings, exist simply and unitedly in God; hence, although by one faculty we know the universal and immaterial, and by another we know singular and material things, nevertheless God knows both by His simple intellect.
Sed qualiter hoc esse possit, quidam manifestare volentes, dixerunt quod Deus cognoscit singularia per causas universales, nam nihil est in aliquo singularium, quod non ex aliqua causa oriatur universali. Et ponunt exemplum, sicut si aliquis astrologus cognosceret omnes motus universales caeli, posset praenuntiare omnes eclipses futuras. Sed istud non sufficit. Quia singularia ex causis universalibus sortiuntur quasdam formas et virtutes, quae, quantumcumque ad invicem coniungantur, non individuantur nisi per materiam individualem. Unde qui cognosceret Socratem per hoc quod est albus vel Sophronisci filius, vel quidquid aliud sic dicatur, non cognosceret ipsum inquantum est hic homo. Unde secundum modum praedictum, Deus non cognosceret singularia in sua singularitate. Now some, wishing to show how this can be, said that God knows singular things by universal causes. For nothing exists in any singular thing, that does not arise from some universal cause. They give the example of an astrologer who knows all the universal movements of the heavens, and can thence foretell all eclipses that are to come. This, however, is not enough; for singular things from universal causes attain to certain forms and powers which, however they may be joined together, are not individualized except by individual matter. Hence he who knows Socrates because he is white, or because he is the son of Sophroniscus, or because of something of that kind, would not know him in so far as he is this particular man. Hence according to the aforesaid mode, God would not know singular things in their singularity.
Alii vero dixerunt quod Deus cognoscit singularia, applicando causas universales ad particulares effectus. Sed hoc nihil est. Quia nullus potest applicare aliquid ad alterum, nisi illud praecognoscat, unde dicta applicatio non potest esse ratio cognoscendi particularia, sed cognitionem singularium praesupponit. On the other hand, others have said that God knows singular things by the application of universal causes to particular effects. But this will not hold; forasmuch as no one can apply a thing to another unless he first knows that thing; hence the said application cannot be the reason of knowing the particular, for it presupposes the knowledge of singular things.
Et ideo aliter dicendum est, quod, cum Deus sit causa rerum per suam scientiam, ut dictum est, intantum se extendit scientia Dei, inquantum se extendit eius causalitas. Unde, cum virtus activa Dei se extendat non solum ad formas, a quibus accipitur ratio universalis, sed etiam usque ad materiam, ut infra ostendetur; necesse est quod scientia Dei usque ad singularia se extendat, quae per materiam individuantur. Cum enim sciat alia a se per essentiam suam, inquantum est similitudo rerum velut principium activum earum, necesse est quod essentia sua sit principium sufficiens cognoscendi omnia quae per ipsum fiunt, non solum in universali, sed etiam in singulari. Et esset simile de scientia artificis, si esset productiva totius rei, et non formae tantum. Therefore it must be said otherwise, that, since God is the cause of things by His knowledge, as stated above (Article [8]), His knowledge extends as far as His causality extends. Hence as the active power of God extends not only to forms, which are the source of universality, but also to matter, as we shall prove further on (Question [44], Article [2]), the knowledge of God must extend to singular things, which are individualized by matter. For since He knows things other than Himself by His essence, as being the likeness of things, or as their active principle, His essence must be the sufficing principle of knowing all things made by Him, not only in the universal, but also in the singular. The same would apply to the knowledge of the artificer, if it were productive of the whole thing, and not only of the form.
Ad primum ergo dicendum quod intellectus noster speciem intelligibilem abstrahit a principiis individuantibus, unde species intelligibilis nostri intellectus non potest esse similitudo principiorum individualium. Et propter hoc, intellectus noster singularia non cognoscit. Sed species intelligibilis divini intellectus, quae est Dei essentia, non est immaterialis per abstractionem, sed per seipsam, principium existens omnium principiorum quae intrant rei compositionem, sive sint principia speciei, sive principia individui. Unde per eam Deus cognoscit non solum universalia, sed etiam singularia. Reply to Objection 1: Our intellect abstracts the intelligible species from the individualizing principles; hence the intelligible species in our intellect cannot be the likeness of the individual principles; and on that account our intellect does not know the singular. But the intelligible species in the divine intellect, which is the essence of God, is immaterial not by abstraction, but of itself, being the principle of all the principles which enter into the composition of things, whether principles of the species or principles of the individual; hence by it God knows not only universal, but also singular things.
Ad secundum dicendum quod, quamvis species intellectus divini secundum esse suum non habeat conditiones materiales, sicut species receptae in imaginatione et sensu; tamen virtute se extendit ad immaterialia et materialia, ut dictum est. Reply to Objection 2: Although as regards the species in the divine intellect its being has no material conditions like the images received in the imagination and sense, yet its power extends to both immaterial and material things.
Ad tertium dicendum quod materia, licet recedat a Dei similitudine secundum suam potentialitatem, tamen inquantum vel sic esse habet, similitudinem quandam retinet divini esse. Reply to Objection 3: Although matter as regards its potentiality recedes from likeness to God, yet, even in so far as it has being in this wise, it retains a certain likeness to the divine being.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 12  [ << | >> ]

Whether God can know infinite things?

Ad duodecimum sic proceditur. Videtur quod Deus non possit cognoscere infinita. Infinitum enim, secundum quod est infinitum, est ignotum, quia infinitum est cuius quantitatem accipientibus semper est aliquid extra assumere, ut dicitur in III Physic. Augustinus etiam dicit, XII de Civ. Dei, quod quidquid scientia comprehenditur, scientis comprehensione finitur. Sed infinita non possunt finiri. Ergo non possunt scientia Dei comprehendi. Objection 1: It seems that God cannot know infinite things. For the infinite, as such, is unknown; since the infinite is that which, "to those who measure it, leaves always something more to be measured," as the Philosopher says (Phys. iii). Moreover, Augustine says (De Civ. Dei xii) that "whatever is comprehended by knowledge, is bounded by the comprehension of the knower." Now infinite things have no boundary. Therefore they cannot be comprehended by the knowledge of God.
Si dicatur quod ea quae in se sunt infinita, scientiae Dei finita sunt, contra, ratio infiniti est quod sit impertransibile; et finiti quod sit pertransibile, ut dicitur in III Physic. Sed infinitum non potest transiri nec a finito, nec ab infinito, ut probatur in VI Physic. Ergo infinitum non potest esse finitum finito, neque etiam infinito. Et ita infinita non sunt finita scientiae Dei, quae est infinita. Objection 2: Further, if we say that things infinite in themselves are finite in God's knowledge, against this it may be urged that the essence of the infinite is that it is untraversable, and the finite that it is traversable, as said in Phys. iii. But the infinite is not traversable either by the finite or by the infinite, as is proved in Phys. vi. Therefore the infinite cannot be bounded by the finite, nor even by the infinite; and so the infinite cannot be finite in God's knowledge, which is infinite.
Praeterea, scientia Dei est mensura scitorum. Sed contra rationem infiniti est, quod sit mensuratum. Ergo infinita non possunt sciri a Deo. Objection 3: Further, the knowledge of God is the measure of what is known. But it is contrary to the essence of the infinite that it be measured. Therefore infinite things cannot be known by God.
Sed contra est quod dicit Augustinus, XII de Civ. Dei, quamvis infinitorum numerorum nullus sit numerus, non est tamen incomprehensibilis ei, cuius scientiae non est numerus. On the contrary, Augustine says (De Civ. Dei xii), "Although we cannot number the infinite, nevertheless it can be comprehended by Him whose knowledge has no bounds."
Respondeo dicendum quod, cum Deus sciat non solum ea quae sunt actu, sed etiam ea quae sunt in potentia vel sua vel creaturae, ut ostensum est; haec autem constat esse infinita; necesse est dicere quod Deus sciat infinita. Et licet scientia visionis, quae est tantum eorum quae sunt vel erunt vel fuerunt, non sit infinitorum, ut quidam dicunt, cum non ponamus mundum ab aeterno fuisse, nec generationem et motum in aeternum mansura, ut individua in infinitum multiplicentur, tamen, si diligentius consideretur, necesse est dicere quod Deus etiam scientia visionis sciat infinita. Quia Deus scit etiam cogitationes et affectiones cordium, quae in infinitum multiplicabuntur, creaturis rationalibus permanentibus absque fine. I answer that, Since God knows not only things actual but also things possible to Himself or to created things, as shown above (Article [9]), and as these must be infinite, it must be held that He knows infinite things. Although the knowledge of vision which has relation only to things that are, or will be, or were, is not of infinite things, as some say, for we do not say that the world is eternal, nor that generation and movement will go on for ever, so that individuals be infinitely multiplied; yet, if we consider more attentively, we must hold that God knows infinite things even by the knowledge of vision. For God knows even the thoughts and affections of hearts, which will be multiplied to infinity as rational creatures go on for ever.
Hoc autem ideo est, quia cognitio cuiuslibet cognoscentis se extendit secundum modum formae quae est principium cognitionis. Species enim sensibilis, quae est in sensu, est similitudo solum unius individui, unde per eam solum unum individuum cognosci potest. Species autem intelligibilis intellectus nostri est similitudo rei quantum ad naturam speciei, quae est participabilis a particularibus infinitis, unde intellectus noster per speciem intelligibilem hominis, cognoscit quodammodo homines infinitos. Sed tamen non inquantum distinguuntur ab invicem, sed secundum quod communicant in natura speciei; propter hoc quod species intelligibilis intellectus nostri non est similitudo hominum quantum ad principia individualia, sed solum quantum ad principia speciei. Essentia autem divina, per quam intellectus divinus intelligit, est similitudo sufficiens omnium quae sunt vel esse possunt, non solum quantum ad principia communia, sed etiam quantum ad principia propria uniuscuiusque, ut ostensum est. Unde sequitur quod scientia Dei se extendat ad infinita, etiam secundum quod sunt ab invicem distincta. The reason of this is to be found in the fact that the knowledge of every knower is measured by the mode of the form which is the principle of knowledge. For the sensible image in sense is the likeness of only one individual thing, and can give the knowledge of only one individual. But the intelligible species of our intellect is the likeness of the thing as regards its specific nature, which is participable by infinite particulars; hence our intellect by the intelligible species of man in a certain way knows infinite men; not however as distinguished from each other, but as communicating in the nature of the species; and the reason is because the intelligible species of our intellect is the likeness of man not as to the individual principles, but as to the principles of the species. On the other hand, the divine essence, whereby the divine intellect understands, is a sufficing likeness of all things that are, or can be, not only as regards the universal principles, but also as regards the principles proper to each one, as shown above. Hence it follows that the knowledge of God extends to infinite things, even as distinct from each other.
Ad primum ergo dicendum quod infiniti ratio congruit quantitati, secundum philosophum in I Physic. De ratione autem quantitatis est ordo partium. Cognoscere ergo infinitum secundum modum infiniti, est cognoscere partem post partem. Et sic nullo modo contingit cognosci infinitum, quia quantacumque quantitas partium accipiatur, semper remanet aliquid extra accipientem. Deus autem non sic cognoscit infinitum vel infinita, quasi enumerando partem post partem; cum cognoscat omnia simul, non successive, ut supra dictum est. Unde nihil prohibet ipsum cognoscere infinita. Reply to Objection 1: The idea of the infinite pertains to quantity, as the Philosopher says (Phys. i). But the idea of quantity implies the order of parts. Therefore to know the infinite according to the mode of the infinite is to know part after part; and in this way the infinite cannot be known; for whatever quantity of parts be taken, there will always remain something else outside. But God does not know the infinite or infinite things, as if He enumerated part after part; since He knows all things simultaneously, and not successively, as said above (Article [7]). Hence there is nothing to prevent Him from knowing infinite things.
Ad secundum dicendum quod transitio importat quandam successionem in partibus, et inde est quod infinitum transiri non potest, neque a finito neque ab infinito. Sed ad rationem comprehensionis sufficit adaequatio, quia id comprehendi dicitur, cuius nihil est extra comprehendentem. Unde non est contra rationem infiniti, quod comprehendatur ab infinito. Et sic, quod in se est infinitum, potest dici finitum scientiae Dei, tanquam comprehensum, non tamen tanquam pertransibile. Reply to Objection 2: Transition imports a certain succession of parts; and hence it is that the infinite cannot be traversed by the finite, nor by the infinite. But equality suffices for comprehension, because that is said to be comprehended which has nothing outside the comprehender. Hence it is not against the idea of the infinite to be comprehended by the infinite. And so, what is infinite in itself can be called finite to the knowledge of God as comprehended; but not as if it were traversable.
Ad tertium dicendum quod scientia Dei est mensura rerum, non quantitativa, qua quidem mensura carent infinita; sed quia mensurat essentiam et veritatem rei. Unumquodque enim intantum habet de veritate suae naturae, inquantum imitatur Dei scientiam; sicut artificiatum inquantum concordat arti. Dato autem quod essent aliqua infinita actu secundum numerum, puta infiniti homines; vel secundum quantitatem continuam, ut si esset aer infinitus, ut quidam antiqui dixerunt, tamen manifestum est quod haberent esse determinatum et finitum, quia esse eorum esset limitatum ad aliquas determinatas naturas. Unde mensurabilia essent secundum scientiam Dei. Reply to Objection 3: The knowledge of God is the measure of things, not quantitatively, for the infinite is not subject to this kind of measure; but it is the measure of the essence and truth of things. For everything has truth of nature according to the degree in which it imitates the knowledge of God, as the thing made by art agrees with the art. Granted, however, an actually infinite number of things, for instance, an infinitude of men, or an infinitude in continuous quantity, as an infinitude of air, as some of the ancients held; yet it is manifest that these would have a determinate and finite being, because their being would be limited to some determinate nature. Hence they would be measurable as regards the knowledge of God.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 13  [ << | >> ]

Whether the knowledge of God is of future contingent things?

Ad decimumtertium sic proceditur. Videtur quod scientia Dei non sit futurorum contingentium. A causa enim necessaria procedit effectus necessarius. Sed scientia Dei est causa scitorum, ut supra dictum est. Cum ergo ipsa sit necessaria, sequitur scita eius esse necessaria. Non ergo scientia Dei est contingentium. Objection 1: It seems that the knowledge of God is not of future contingent things. For from a necessary cause proceeds a necessary effect. But the knowledge of God is the cause of things known, as said above (Article [8]). Since therefore that knowledge is necessary, what He knows must also be necessary. Therefore the knowledge of God is not of contingent things.
Praeterea, omnis conditionalis cuius antecedens est necessarium absolute, consequens est necessarium absolute. Sic enim se habet antecedens ad consequens, sicut principia ad conclusionem, ex principiis autem necessariis non sequitur conclusio nisi necessaria, ut in I Poster. probatur. Sed haec est quaedam conditionalis vera, si Deus scivit hoc futurum esse, hoc erit, quia scientia Dei non est nisi verorum. Huius autem conditionalis antecedens est necessarium absolute, tum quia est aeternum; tum quia significatur ut praeteritum. Ergo et consequens est necessarium absolute. Igitur quidquid scitur a Deo, est necessarium. Et sic scientia Dei non est contingentium. Objection 2: Further, every conditional proposition of which the antecedent is absolutely necessary must have an absolutely necessary consequent. For the antecedent is to the consequent as principles are to the conclusion: and from necessary principles only a necessary conclusion can follow, as is proved in Poster. i. But this is a true conditional proposition, "If God knew that this thing will be, it will be," for the knowledge of God is only of true things. Now the antecedent conditional of this is absolutely necessary, because it is eternal, and because it is signified as past. Therefore the consequent is also absolutely necessary. Therefore whatever God knows, is necessary; and so the knowledge of God is not of contingent things.
Praeterea, omne scitum a Deo necesse est esse, quia etiam omne scitum a nobis necesse est esse, cum tamen scientia Dei certior sit quam scientia nostra. Sed nullum contingens futurum necesse est esse. Ergo nullum contingens futurum est scitum a Deo. Objection 3: Further, everything known by God must necessarily be, because even what we ourselves know, must necessarily be; and, of course, the knowledge of God is much more certain than ours. But no future contingent things must necessarily be. Therefore no contingent future thing is known by God.
Sed contra est quod dicitur in Psalmo XXXII, qui finxit singillatim corda eorum, qui intelligit omnia opera eorum, scilicet hominum. Sed opera hominum sunt contingentia, utpote libero arbitrio subiecta. Ergo Deus scit futura contingentia. On the contrary, It is written (Ps. 32:15), "He Who hath made the hearts of every one of them; Who understandeth all their works," i.e. of men. Now the works of men are contingent, being subject to free will. Therefore God knows future contingent things.
Respondeo dicendum quod, cum supra ostensum sit quod Deus sciat omnia non solum quae actu sunt, sed etiam quae sunt in potentia sua vel creaturae; horum autem quaedam sunt contingentia nobis futura; sequitur quod Deus contingentia futura cognoscat. I answer that, Since as was shown above (Article [9]), God knows all things; not only things actual but also things possible to Him and creature; and since some of these are future contingent to us, it follows that God knows future contingent things.
Ad cuius evidentiam, considerandum est quod contingens aliquod dupliciter potest considerari. Uno modo, in seipso, secundum quod iam actu est. Et sic non consideratur ut futurum, sed ut praesens, neque ut ad utrumlibet contingens, sed ut determinatum ad unum. Et propter hoc, sic infallibiliter subdi potest certae cognitioni, utpote sensui visus, sicut cum video Socratem sedere. Alio modo potest considerari contingens, ut est in sua causa. Et sic consideratur ut futurum, et ut contingens nondum determinatum ad unum, quia causa contingens se habet ad opposita. Et sic contingens non subditur per certitudinem alicui cognitioni. Unde quicumque cognoscit effectum contingentem in causa sua tantum, non habet de eo nisi coniecturalem cognitionem. Deus autem cognoscit omnia contingentia, non solum prout sunt in suis causis, sed etiam prout unumquodque eorum est actu in seipso. Et licet contingentia fiant in actu successive, non tamen Deus successive cognoscit contingentia, prout sunt in suo esse, sicut nos, sed simul. Quia sua cognitio mensuratur aeternitate, sicut etiam suum esse, aeternitas autem, tota simul existens, ambit totum tempus, ut supra dictum est. Unde omnia quae sunt in tempore, sunt Deo ab aeterno praesentia, non solum ea ratione qua habet rationes rerum apud se praesentes, ut quidam dicunt, sed quia eius intuitus fertur ab aeterno super omnia, prout sunt in sua praesentialitate. Unde manifestum est quod contingentia et infallibiliter a Deo cognoscuntur, inquantum subduntur divino conspectui secundum suam praesentialitatem, et tamen sunt futura contingentia, suis causis comparata. In evidence of this, we must consider that a contingent thing can be considered in two ways; first, in itself, in so far as it is now in act: and in this sense it is not considered as future, but as present; neither is it considered as contingent (as having reference) to one of two terms, but as determined to one; and on account of this it can be infallibly the object of certain knowledge, for instance to the sense of sight, as when I see that Socrates is sitting down. In another way a contingent thing can be considered as it is in its cause; and in this way it is considered as future, and as a contingent thing not yet determined to one; forasmuch as a contingent cause has relation to opposite things: and in this sense a contingent thing is not subject to any certain knowledge. Hence, whoever knows a contingent effect in its cause only, has merely a conjectural knowledge of it. Now God knows all contingent things not only as they are in their causes, but also as each one of them is actually in itself. And although contingent things become actual successively, nevertheless God knows contingent things not successively, as they are in their own being, as we do but simultaneously. The reason is because His knowledge is measured by eternity, as is also His being; and eternity being simultaneously whole comprises all time, as said above (Question [10], Article [2]). Hence all things that are in time are present to God from eternity, not only because He has the types of things present within Him, as some say; but because His glance is carried from eternity over all things as they are in their presentiality. Hence it is manifest that contingent things are infallibly known by God, inasmuch as they are subject to the divine sight in their presentiality; yet they are future contingent things in relation to their own causes.
Ad primum ergo dicendum quod, licet causa suprema sit necessaria, tamen effectus potest esse contingens, propter causam proximam contingentem, sicut germinatio plantae est contingens propter causam proximam contingentem, licet motus solis, qui est causa prima, sit necessarius. Et similiter scita a Deo sunt contingentia propter causas proximas, licet scientia Dei, quae est causa prima, sit necessaria. Reply to Objection 1: Although the supreme cause is necessary, the effect may be contingent by reason of the proximate contingent cause; just as the germination of a plant is contingent by reason of the proximate contingent cause, although the movement of the sun which is the first cause, is necessary. So likewise things known by God are contingent on account of their proximate causes, while the knowledge of God, which is the first cause, is necessary.
Ad secundum dicendum quod quidam dicunt quod hoc antecedens, Deus scivit hoc contingens futurum, non est necessarium, sed contingens, quia, licet sit praeteritum, tamen importat respectum ad futurum. Sed hoc non tollit ei necessitatem, quia id quod habuit respectum ad futurum, necesse est habuisse, licet etiam futurum non sequatur quandoque. Alii vero dicunt hoc antecedens esse contingens, quia est compositum ex necessario et contingenti; sicut istud dictum est contingens, Socratem esse hominem album. Sed hoc etiam nihil est. Quia cum dicitur, Deus scivit esse futurum hoc contingens, contingens non ponitur ibi nisi ut materia verbi, et non sicut principalis pars propositionis, unde contingentia eius vel necessitas nihil refert ad hoc quod propositio sit necessaria vel contingens, vera vel falsa. Ita enim potest esse verum me dixisse hominem esse asinum, sicut me dixisse Socratem currere, vel Deum esse, et eadem ratio est de necessario et contingenti. Unde dicendum est quod hoc antecedens est necessarium absolute. Nec tamen sequitur, ut quidam dicunt, quod consequens sit necessarium absolute, quia antecedens est causa remota consequentis, quod propter causam proximam contingens est. Sed hoc nihil est. Esset enim conditionalis falsa, cuius antecedens esset causa remota necessaria, et consequens effectus contingens, ut puta si dicerem, si sol movetur, herba germinabit. Reply to Objection 2: Some say that this antecedent, "God knew this contingent to be future," is not necessary, but contingent; because, although it is past, still it imports relation to the future. This however does not remove necessity from it; for whatever has had relation to the future, must have had it, although the future sometimes does not follow. On the other hand some say that this antecedent is contingent, because it is a compound of necessary and contingent; as this saying is contingent, "Socrates is a white man." But this also is to no purpose; for when we say, "God knew this contingent to be future," contingent is used here only as the matter of the word, and not as the chief part of the proposition. Hence its contingency or necessity has no reference to the necessity or contingency of the proposition, or to its being true or false. For it may be just as true that I said a man is an ass, as that I said Socrates runs, or God is: and the same applies to necessary and contingent. Hence it must be said that this antecedent is absolutely necessary. Nor does it follow, as some say, that the consequent is absolutely necessary, because the antecedent is the remote cause of the consequent, which is contingent by reason of the proximate cause. But this is to no purpose. For the conditional would be false were its antecedent the remote necessary cause, and the consequent a contingent effect; as, for example, if I said, "if the sun moves, the grass will grow."
Et ideo aliter dicendum est, quod quando in antecedente ponitur aliquid pertinens ad actum animae, consequens est accipiendum non secundum quod in se est, sed secundum quod est in anima, aliud enim est esse rei in seipsa, et esse rei in anima. Ut puta, si dicam, si anima intelligit aliquid, illud est immateriale, intelligendum est quod illud est immateriale secundum quod est in intellectu, non secundum quod est in seipso. Et similiter si dicam, si Deus scivit aliquid, illud erit, consequens intelligendum est prout subest divinae scientiae, scilicet prout est in sua praesentialitate. Et sic necessarium est, sicut et antecedens, quia omne quod est, dum est, necesse est esse, ut dicitur in I Periherm. Therefore we must reply otherwise; that when the antecedent contains anything belonging to an act of the soul, the consequent must be taken not as it is in itself, but as it is in the soul: for the existence of a thing in itself is different from the existence of a thing in the soul. For example, when I say, "What the soul understands is immaterial," this is to be understood that it is immaterial as it is in the intellect, not as it is in itself. Likewise if I say, "If God knew anything, it will be," the consequent must be understood as it is subject to the divine knowledge, i.e. as it is in its presentiality. And thus it is necessary, as also is the antecedent: "For everything that is, while it is, must be necessarily be," as the Philosopher says in Peri Herm. i.
Ad tertium dicendum quod ea quae temporaliter in actum reducuntur, a nobis successive cognoscuntur in tempore, sed a Deo in aeternitate, quae est supra tempus. Unde nobis, quia cognoscimus futura contingentia inquantum talia sunt, certa esse non possunt, sed soli Deo, cuius intelligere est in aeternitate supra tempus. Sicut ille qui vadit per viam, non videt illos qui post eum veniunt, sed ille qui ab aliqua altitudine totam viam intuetur, simul videt omnes transeuntes per viam. Et ideo illud quod scitur a nobis, oportet esse necessarium etiam secundum quod in se est, quia ea quae in se sunt contingentia futura, a nobis sciri non possunt. Sed ea quae sunt scita a Deo, oportet esse necessaria secundum modum quo subsunt divinae scientiae, ut dictum est, non autem absolute, secundum quod in propriis causis considerantur. Unde et haec propositio, omne scitum a Deo necessarium est esse, consuevit distingui. Quia potest esse de re, vel de dicto. Si intelligatur de re, est divisa et falsa, et est sensus, omnis res quam Deus scit, est necessaria. Vel potest intelligi de dicto, et sic est composita et vera; et est sensus, hoc dictum, scitum a Deo esse, est necessarium. Reply to Objection 3: Things reduced to act in time, as known by us successively in time, but by God (are known) in eternity, which is above time. Whence to us they cannot be certain, forasmuch as we know future contingent things as such; but (they are certain) to God alone, whose understanding is in eternity above time. Just as he who goes along the road, does not see those who come after him; whereas he who sees the whole road from a height, sees at once all travelling by the way. Hence what is known by us must be necessary, even as it is in itself; for what is future contingent in itself, cannot be known by us. Whereas what is known by God must be necessary according to the mode in which they are subject to the divine knowledge, as already stated, but not absolutely as considered in their own causes. Hence also this proposition, "Everything known by God must necessarily be," is usually distinguished; for this may refer to the thing, or to the saying. If it refers to the thing, it is divided and false; for the sense is, "Everything which God knows is necessary." If understood of the saying, it is composite and true; for the sense is, "This proposition, 'that which is known by God is' is necessary."
Sed obstant quidam, dicentes quod ista distinctio habet locum in formis separabilibus a subiecto; ut si dicam, album possibile est esse nigrum. Quae quidem de dicto est falsa, et de re est vera, res enim quae est alba, potest esse nigra; sed hoc dictum, album esse nigrum, nunquam potest esse verum. In formis autem inseparabilibus a subiecto, non habet locum praedicta distinctio; ut si dicam, corvum nigrum possibile est esse album, quia in utroque sensu est falsa. Esse autem scitum a Deo, est inseparabile a re, quia quod est scitum a Deo, non potest esse non scitum. Haec autem instantia locum haberet, si hoc quod dico scitum, importaret aliquam dispositionem subiecto inhaerentem. Sed cum importet actum scientis, ipsi rei scitae, licet semper sciatur, potest aliquid attribui secundum se, quod non attribuitur ei inquantum stat sub actu sciendi, sicut esse materiale attribuitur lapidi secundum se, quod non attribuitur ei secundum quod est intelligibile. Now some urge an objection and say that this distinction holds good with regard to forms that are separable from the subject; thus if I said, "It is possible for a white thing to be black," it is false as applied to the saying, and true as applied to the thing: for a thing which is white, can become black; whereas this saying, " a white thing is black" can never be true. But in forms that are inseparable from the subject, this distinction does not hold, for instance, if I said, "A black crow can be white"; for in both senses it is false. Now to be known by God is inseparable from the thing; for what is known by God cannot be not known. This objection, however, would hold if these words "that which is known" implied any disposition inherent to the subject; but since they import an act of the knower, something can be attributed to the thing known, in itself (even if it always be known), which is not attributed to it in so far as it stands under actual knowledge; thus material existence is attributed to a stone in itself, which is not attributed to it inasmuch as it is known.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 14  [ << | >> ]

Whether God knows enunciable things?

Ad decimumquartum sic proceditur. Videtur quod Deus non cognoscat enuntiabilia. Cognoscere enim enuntiabilia convenit intellectui nostro, secundum quod componit et dividit. Sed in intellectu divino nulla est compositio. Ergo Deus non cognoscit enuntiabilia. Objection 1: It seems that God does not know enunciable things. For to know enunciable things belongs to our intellect as it composes and divides. But in the divine intellect, there is no composition. Therefore God does not know enunciable things.
Praeterea, omnis cognitio fit per aliquam similitudinem. Sed in Deo nulla est similitudo enuntiabilium, cum sit omnino simplex. Ergo Deus non cognoscit enuntiabilia. Objection 2: Further, every kind of knowledge is made through some likeness. But in God there is no likeness of enunciable things, since He is altogether simple. Therefore God does not know enunciable things.
Sed contra est quod dicitur in Psalmo XCIII, dominus scit cogitationes hominum. Sed enuntiabilia continentur in cogitationibus hominum. Ergo Deus cognoscit enuntiabilia. On the contrary, It is written: "The Lord knoweth the thoughts of men" (Ps. 93:11). But enunciable things are contained in the thoughts of men. Therefore God knows enunciable things.
Respondeo dicendum quod, cum formare enuntiabilia sit in potestate intellectus nostri; Deus autem scit quidquid est in potentia sua vel creaturae, ut supra dictum est; necesse est quod Deus sciat omnia enuntiabilia quae formari possunt. I answer that, Since it is in the power of our intellect to form enunciations, and since God knows whatever is in His own power or in that of creatures, as said above (Article [9]), it follows of necessity that God knows all enunciations that can be formed.
Sed, sicut scit materialia immaterialiter, et composita simpliciter, ita scit enuntiabilia non per modum enuntiabilium, quasi scilicet in intellectu eius sit compositio vel divisio enuntiabilium; sed unumquodque cognoscit per simplicem intelligentiam, intelligendo essentiam uniuscuiusque. Sicut si nos in hoc ipso quod intelligimus quid est homo, intelligeremus omnia quae de homine praedicari possunt. Quod quidem in intellectu nostro non contingit, qui de uno in aliud discurrit, propter hoc quod species intelligibilis sic repraesentat unum, quod non repraesentat aliud. Unde, intelligendo quid est homo, non ex hoc ipso alia quae ei insunt, intelligimus; sed divisim, secundum quandam successionem. Et propter hoc, ea quae seorsum intelligimus, oportet nos in unum redigere per modum compositionis vel divisionis, enuntiationem formando. Sed species intellectus divini, scilicet eius essentia, sufficit ad demonstrandum omnia. Unde, intelligendo essentiam suam, cognoscit essentias omnium, et quaecumque eis accidere possunt. Now just as He knows material things immaterially, and composite things simply, so likewise He knows enunciable things not after the manner of enunciable things, as if in His intellect there were composition or division of enunciations; for He knows each thing by simple intelligence, by understanding the essence of each thing; as if we by the very fact that we understand what man is, were to understand all that can be predicated of man. This, however, does not happen in our intellect, which discourses from one thing to another, forasmuch as the intelligible species represents one thing in such a way as not to represent another. Hence when we understand what man is, we do not forthwith understand other things which belong to him, but we understand them one by one, according to a certain succession. On this account the things we understand as separated, we must reduce to one by way of composition or division, by forming an enunciation. Now the species of the divine intellect, which is God's essence, suffices to represent all things. Hence by understanding His essence, God knows the essences of all things, and also whatever can be accidental to them.
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa procederet, si Deus cognosceret enuntiabilia per modum enuntiabilium. Reply to Objection 1: This objection would avail if God knew enunciable things after the manner of enunciable things.
Ad secundum dicendum quod compositio enuntiabilis significat aliquod esse rei, et sic Deus per suum esse, quod est eius essentia, est similitudo omnium eorum quae per enuntiabilia significantur. Reply to Objection 2: Enunciatory composition signifies some existence of a thing; and thus God by His existence, which is His essence, is the similitude of all those things which are signified by enunciation.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 15  [ << | >> ]

Whether the knowledge of God is variable?

Ad decimumquintum sic proceditur. Videtur quod scientia Dei sit variabilis. Scientia enim relative dicitur ad scibile. Sed ea quae important relationem ad creaturam, dicuntur de Deo ex tempore, et variantur secundum variationem creaturarum. Ergo scientia Dei est variabilis, secundum variationem creaturarum. Objection 1: It seems that the knowledge of God is variable. For knowledge is related to what is knowable. But whatever imports relation to the creature is applied to God from time, and varies according to the variation of creatures. Therefore the knowledge of God is variable according to the variation of creatures.
Praeterea, quidquid potest Deus facere, potest scire. Sed Deus potest plura facere quam faciat. Ergo potest plura scire quam sciat. Et sic scientia sua potest variari secundum augmentum et diminutionem. Objection 2: Further, whatever God can make, He can know. But God can make more than He does. Therefore He can know more than He knows. Thus His knowledge can vary according to increase and diminution.
Praeterea, Deus scivit Christum nasciturum. Nunc autem nescit Christum nasciturum, quia Christus nasciturus non est. Ergo non quidquid Deus scivit, scit. Et ita scientia Dei videtur esse variabilis. Objection 3: Further, God knew that Christ would be born. But He does not know now that Christ will be born; because Christ is not to be born in the future. Therefore God does not know everything He once knew; and thus the knowledge of God is variable.
Sed contra est quod dicitur Iac. I, quod apud Deum non est transmutatio, neque vicissitudinis obumbratio. On the contrary, It is said, that in God "there is no change nor shadow of alteration" (James 1:17).
Respondeo dicendum quod, cum scientia Dei sit eius substantia, ut ex dictis patet; sicut substantia eius est omnino immutabilis, ut supra ostensum est, ita oportet scientiam eius omnino invariabilem esse. I answer that, Since the knowledge of God is His substance, as is clear from the foregoing (Article [4]), just as His substance is altogether immutable, as shown above (Question [9], Article [1]), so His knowledge likewise must be altogether invariable.
Ad primum ergo dicendum quod dominus et creator, et huiusmodi, important relationes ad creaturas secundum quod in seipsis sunt. Sed scientia Dei importat relationem ad creaturas secundum quod sunt in Deo, quia secundum hoc est unumquodque intellectum in actu quod est in intelligente. Res autem creatae sunt in Deo invariabiliter, in seipsis autem variabiliter. Vel aliter dicendum est, quod dominus et creator, et huiusmodi, important relationes quae consequuntur actus qui intelliguntur terminari ad ipsas creaturas secundum quod in seipsis sunt, et ideo huiusmodi relationes varie de Deo dicuntur, secundum variationem creaturarum. Sed scientia et amor, et huiusmodi, important relationes quae consequuntur actus qui intelliguntur in Deo esse, et ideo invariabiliter praedicantur de Deo. Reply to Objection 1: "Lord", "Creator" and the like, import relations to creatures in so far as they are in themselves. But the knowledge of God imports relation to creatures in so far as they are in God; because everything is actually understood according as it is in the one who understands. Now created things are in God in an invariable manner; while they exist variably in themselves. We may also say that "Lord", "Creator" and the like, import the relations consequent upon the acts which are understood as terminating in the creatures themselves, as they are in themselves; and thus these relations are attributed to God variously, according to the variation of creatures. But "knowledge" and "love," and the like, import relations consequent upon the acts which are understood to be in God; and therefore these are predicated of God in an invariable manner.
Ad secundum dicendum quod Deus scit etiam ea quae potest facere et non facit. Unde ex hoc quod potest plura facere quam facit, non sequitur quod possit plura scire quam sciat, nisi hoc referatur ad scientiam visionis, secundum quam dicitur scire ea quae sunt in actu secundum aliquod tempus. Ex hoc tamen quod scit quod aliqua possunt esse quae non sunt, vel non esse quae sunt, non sequitur quod scientia sua sit variabilis, sed quod cognoscat rerum variabilitatem. Si tamen aliquid esset quod prius Deus nescivisset et postea sciret, esset eius scientia variabilis. Sed hoc esse non potest, quia quidquid est vel potest esse secundum aliquod tempus, Deus in aeterno suo scit. Et ideo ex hoc ipso quod ponitur aliquid esse secundum quodcumque tempus, oportet poni quod ab aeterno sit scitum a Deo. Et ideo non debet concedi quod Deus possit plura scire quam sciat, quia haec propositio implicat quod ante nesciverit et postea sciat. Reply to Objection 2: God knows also what He can make, and does not make. Hence from the fact that He can make more than He makes, it does not follow that He can know more than He knows, unless this be referred to the knowledge of vision, according to which He is said to know those things which are in act in some period of time. But from the fact that He knows some things might be which are not, or that some things might not be which are, it does not follow that His knowledge is variable, but rather that He knows the variability of things. If, however, anything existed which God did not previously know, and afterwards knew, then His knowledge would be variable. But this could not be; for whatever is, or can be in any period of time, is known by God in His eternity. Therefore from the fact that a thing exists in some period of time, it follows that it is known by God from eternity. Therefore it cannot be granted that God can know more than He knows; because such a proposition implies that first of all He did not know, and then afterwards knew.
Ad tertium dicendum quod antiqui nominales dixerunt idem esse enuntiabile, Christum nasci, et esse nasciturum, et esse natum, quia eadem res significatur per haec tria, scilicet nativitas Christi. Et secundum hoc sequitur quod Deus quidquid scivit, sciat, quia modo scit Christum natum, quod significat idem ei quod est Christum esse nasciturum. Sed haec opinio falsa est. Tum quia diversitas partium orationis diversitatem enuntiabilium causat. Tum etiam quia sequeretur quod propositio quae semel est vera, esset semper vera, quod est contra philosophum, qui dicit quod haec oratio, Socrates sedet, vera est eo sedente, et eadem falsa est, eo surgente. Et ideo concedendum est quod haec non est vera, quidquid Deus scivit, scit, si ad enuntiabilia referatur. Sed ex hoc non sequitur quod scientia Dei sit variabilis. Sicut enim absque variatione divinae scientiae est, quod sciat unam et eandem rem quandoque esse et quandoque non esse; ita absque variatione divinae scientiae est, quod scit aliquod enuntiabile quandoque esse verum, et quandoque esse falsum. Esset autem ex hoc scientia Dei variabilis, si enuntiabilia cognosceret per modum enuntiabilium, componendo et dividendo, sicut accidit in intellectu nostro. Unde cognitio nostra variatur, vel secundum veritatem et falsitatem, puta si, mutata re, eandem opinionem de re illa retineamus, vel secundum diversas opiniones, ut si primo opinemur aliquem sedere, et postea opinemur eum non sedere. Quorum neutrum potest esse in Deo. Reply to Objection 3: The ancient Nominalists said that it was the same thing to say "Christ is born" and "will be born" and "was born"; because the same thing is signified by these three—viz. the nativity of Christ. Therefore it follows, they said, that whatever God knew, He knows; because now He knows that Christ is born, which means the same thing as that Christ will be born. This opinion, however, is false; both because the diversity in the parts of a sentence causes a diversity of enunciations; and because it would follow that a proposition which is true once would be always true; which is contrary to what the Philosopher lays down (Categor. iii) when he says that this sentence, "Socrates sits," is true when he is sitting, and false when he rises up. Therefore, it must be conceded that this proposition is not true, "Whatever God knew He knows," if referred to enunciable propositions. But because of this, it does not follow that the knowledge of God is variable. For as it is without variation in the divine knowledge that God knows one and the same thing sometime to be, and sometime not to be, so it is without variation in the divine knowledge that God knows an enunciable proposition is sometime true, and sometime false. The knowledge of God, however, would be variable if He knew enunciable things by way of enunciation, by composition and division, as occurs in our intellect. Hence our knowledge varies either as regards truth and falsity, for example, if when either as regards truth and falsity, for example, if when a thing suffers change we retained the same opinion about it; or as regards diverse opinions, as if we first thought that anyone was sitting, and afterwards thought that he was not sitting; neither of which can be in God.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 14 [ << | >> ]
Article: 16  [ << | >> ]

Whether God has a speculative knowledge of things?

Ad decimumsextum sic proceditur. Videtur quod Deus de rebus non habeat scientiam speculativam. Scientia enim Dei est causa rerum, ut supra ostensum est. Sed scientia speculativa non est causa rerum scitarum. Ergo scientia Dei non est speculativa. Objection 1: It seems that God has not a speculative knowledge of things. For the knowledge of God is the cause of things, as shown above (Article [8]). But speculative knowledge is not the cause of the things known. Therefore the knowledge of God is not speculative.
Praeterea. Scientia speculativa est per abstractionem a rebus, quod divinae scientiae non competit. Ergo scientia Dei non est speculativa. Objection 2: Further, speculative knowledge comes by abstraction from things; which does not belong to the divine knowledge. Therefore the knowledge of God is not speculative.
Sed contra, omne quod est nobilius, Deo est attribuendum. Sed scientia speculativa est nobilior quam practica, ut patet per philosophum, in principio Metaphys. Ergo Deus habet de rebus scientiam speculativam. On the contrary, Whatever is the more excellent must be attributed to God. But speculative knowledge is more excellent than practical knowledge, as the Philosopher says in the beginning of Metaphysics. Therefore God has a speculative knowledge of things.
Respondeo dicendum quod aliqua scientia est speculativa tantum, aliqua practica tantum, aliqua vero secundum aliquid speculativa et secundum aliquid practica. Ad cuius evidentiam, sciendum est quod aliqua scientia potest dici speculativa tripliciter. Primo, ex parte rerum scitarum, quae non sunt operabiles a sciente, sicut est scientia hominis de rebus naturalibus vel divinis. Secundo, quantum ad modum sciendi, ut puta si aedificator consideret domum definiendo et dividendo et considerando universalia praedicata ipsius. Hoc siquidem est operabilia modo speculativo considerare, et non secundum quod operabilia sunt, operabile enim est aliquid per applicationem formae ad materiam, non per resolutionem compositi in principia universalia formalia. Tertio, quantum ad finem, nam intellectus practicus differt fine a speculativo, sicut dicitur in III de anima. Intellectus enim practicus ordinatur ad finem operationis, finis autem intellectus speculativi est consideratio veritatis. Unde, si quis aedificator consideret qualiter posset fieri aliqua domus, non ordinans ad finem operationis, sed ad cognoscendum tantum, erit, quantum ad finem, speculativa consideratio, tamen de re operabili. Scientia igitur quae est speculativa ratione ipsius rei scitae, est speculativa tantum. Quae vero speculativa est vel secundum modum vel secundum finem, est secundum quid speculativa et secundum quid practica. Cum vero ordinatur ad finem operationis, est simpliciter practica. I answer that, Some knowledge is speculative only; some is practical only; and some is partly speculative and partly practical. In proof whereof it must be observed that knowledge can be called speculative in three ways: first, on the part of the things known, which are not operable by the knower; such is the knowledge of man about natural or divine thing. Secondly, as regards the manner of knowing—as, for instance, if a builder consider a house by defining and dividing, and considering what belongs to it in general: for this is to consider operable things in a speculative manner, and not as practically operable; for operable means the application of form to matter, and not the resolution of the composite into its universal formal principles. Thirdly, as regards the end; "for the practical intellect differs in its end from the speculative," as the Philosopher says (De Anima iii). For the practical intellect is ordered to the end of the operation; whereas the end of the speculative intellect is the consideration of truth. Hence if a builder should consider how a house can be made, not ordering this to the end of operation, but only to know (how to do it), this would be only a speculative considerations as regards the end, although it concerns an operable thing. Therefore knowledge which is speculative by reason of the thing itself known, is merely speculative. But that which is speculative either in its mode or as to its end is partly speculative and partly practical: and when it is ordained to an operative end it is simply practical.
Secundum hoc ergo, dicendum est quod Deus de seipso habet scientiam speculativam tantum, ipse enim operabilis non est. De omnibus vero aliis habet scientiam et speculativam et practicam. Speculativam quidem, quantum ad modum, quidquid enim in rebus nos speculative cognoscimus definiendo et dividendo, hoc totum Deus multo perfectius novit. In accordance with this, therefore, it must be said that God has of Himself a speculative knowledge only; for He Himself is not operable. But of all other things He has both speculative and practical knowledge. He has speculative knowledge as regards the mode; for whatever we know speculatively in things by defining and dividing, God knows all this much more perfectly.
Sed de his quae potest quidem facere, sed secundum nullum tempus facit, non habet practicam scientiam, secundum quod practica scientia dicitur a fine. Sic autem habet practicam scientiam de his quae secundum aliquod tempus facit. Mala vero, licet ab eo non sint operabilia, tamen sub cognitione practica ipsius cadunt, sicut et bona, inquantum permittit vel impedit vel ordinat ea, sicut et aegritudines cadunt sub practica scientia medici, inquantum per artem suam curat eas. Now of things which He can make, but does not make at any time, He has not a practical knowledge, according as knowledge is called practical from the end. But He has a practical knowledge of what He makes in some period of time. And, as regards evil things, although they are not operable by Him, yet they fall under His practical knowledge, like good things, inasmuch as He permits, or impedes, or directs them; as also sicknesses fall under the practical knowledge of the physician, inasmuch as he cures them by his art.
Ad primum ergo dicendum quod scientia Dei est causa, non quidem sui ipsius, sed aliorum, quorundam quidem actu, scilicet eorum quae secundum aliquod tempus fiunt; quorundam vero virtute, scilicet eorum quae potest facere, et tamen nunquam fiunt. Reply to Objection 1: The knowledge of God is the cause, not indeed of Himself, but of other things. He is actually the cause of some, that is, of things that come to be in some period of time; and He is virtually the cause of others, that is, of things which He can make, and which nevertheless are never made.
Ad secundum dicendum quod scientiam esse acceptam a rebus scitis, non per se convenit scientiae speculativae, sed per accidens, inquantum est humana. Reply to Objection 2: The fact that knowledge is derived from things known does not essentially belong to speculative knowledge, but only accidentally in so far as it is human.
Ad id vero quod in contrarium obiicitur, dicendum quod de operabilibus perfecta scientia non habetur, nisi sciantur inquantum operabilia sunt. Et ideo, cum scientia Dei sit omnibus modis perfecta, oportet quod sciat ea quae sunt a se operabilia, inquantum huiusmodi, et non solum secundum quod sunt speculabilia. Sed tamen non receditur a nobilitate speculativae scientiae, quia omnia alia a se videt in seipso, seipsum autem speculative cognoscit; et sic in speculativa sui ipsius scientia, habet cognitionem et speculativam et practicam omnium aliorum. In answer to what is objected on the contrary, we must say that perfect knowledge of operable things is obtainable only if they are known in so far as they are operable. Therefore, since the knowledge of God is in every way perfect, He must know what is operable by Him, formally as such, and not only in so far as they are speculative. Nevertheless this does not impair the nobility of His speculative knowledge, forasmuch as He sees all things other than Himself in Himself, and He knows Himself speculatively; and so in the speculative knowledge of Himself, he possesses both speculative and practical knowledge of all other things.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:04 1998.