St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]

OF PREDESTINATION (EIGHT ARTICLES)

Post considerationem divinae providentiae, agendum est de praedestinatione, et de libro vitae. Et circa praedestinationem quaeruntur octo. After consideration of divine providence, we must treat of predestination and the book of life. Concerning predestination there are eight points of inquiry:
Primo, utrum Deo conveniat praedestinatio. (1) Whether predestination is suitably attributed to God?
Secundo, quid sit praedestinatio; et utrum ponat aliquid in praedestinato. (2) What is predestination, and whether it places anything in the predestined?
Tertio, utrum Deo competat reprobatio aliquorum hominum. (3) Whether to God belongs the reprobation of some men?
Quarto, de comparatione praedestinationis ad electionem; utrum scilicet praedestinati eligantur. (4) On the comparison of predestination to election; whether, that is to say, the predestined are chosen?
Quinto, utrum merita sint causa vel ratio praedestinationis, vel reprobationis, aut electionis. (5) Whether merits are the cause or reason of predestination, or reprobation, or election?
Sexto, de certitudine praedestinationis; utrum scilicet praedestinati infallibiliter salventur. (6) of the certainty of predestination; whether the predestined will infallibly be saved?
Septimo, utrum numerus praedestinatorum sit certus. (7) Whether the number of the predestined is certain?
Octavo, utrum praedestinatio possit iuvari precibus sanctorum. (8) Whether predestination can be furthered by the prayers of the saints?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether men are predestined by God?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod homines non praedestinentur a Deo. Dicit enim Damascenus, in II libro, oportet cognoscere quod omnia quidem praecognoscit Deus, non autem omnia praedeterminat. Praecognoscit enim ea quae in nobis sunt; non autem praedeterminat ea. Sed merita et demerita humana sunt in nobis, inquantum sumus nostrorum actuum domini per liberum arbitrium. Ea ergo quae pertinent ad meritum vel demeritum, non praedestinantur a Deo. Et sic hominum praedestinatio tollitur. Objection 1: It seems that men are not predestined by God, for Damascene says (De Fide Orth. ii, 30): "It must be borne in mind that God foreknows but does not predetermine everything, since He foreknows all that is in us, but does not predetermine it all." But human merit and demerit are in us, forasmuch as we are the masters of our own acts by free will. All that pertains therefore to merit or demerit is not predestined by God; and thus man's predestination is done away.
Praeterea, omnes creaturae ordinantur ad suos fines per divinam providentiam, ut supra dictum est. Sed aliae creaturae non dicuntur praedestinari a Deo. Ergo nec homines. Objection 2: Further, all creatures are directed to their end by divine providence, as was said above (Question [22], Articles [1],2). But other creatures are not said to be predestined by God. Therefore neither are men.
Praeterea, Angeli sunt capaces beatitudinis, sicut et homines. Sed Angelis non competit praedestinari, ut videtur, cum in eis nunquam fuerit miseria; praedestinatio autem est propositum miserendi, ut dicit Augustinus. Ergo homines non praedestinantur. Objection 3: Further, the angels are capable of beatitude, as well as men. But predestination is not suitable to angels, since in them there never was any unhappiness (miseria); for predestination, as Augustine says (De praedest. sanct. 17), is the "purpose to take pity [miserendi]" [*See Question [22], Article [3]]. Therefore men are not predestined.
Praeterea, beneficia hominibus a Deo collata, per spiritum sanctum viris sanctis revelantur, secundum illud apostoli, I Cor. II, nos autem non spiritum huius mundi accepimus, sed spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis. Si ergo homines praedestinarentur a Deo, cum praedestinatio sit Dei beneficium, esset praedestinatis nota sua praedestinatio. Quod patet esse falsum. Objection 4: Further, the benefits God confers upon men are revealed by the Holy Ghost to holy men according to the saying of the Apostle (1 Cor. 2:12): "Now we have received not the spirit of this world, but the Spirit that is of God: that we may know the things that are given us from God." Therefore if man were predestined by God, since predestination is a benefit from God, his predestination would be made known to each predestined; which is clearly false.
Sed contra est quod dicitur Rom. VIII, quos praedestinavit, hos et vocavit. On the contrary, It is written (Rm. 8:30): "Whom He predestined, them He also called."
Respondeo dicendum quod Deo conveniens est homines praedestinare. Omnia enim divinae providentiae subiacent, ut supra ostensum est. Ad providentiam autem pertinet res in finem ordinare, ut dictum est. Finis autem ad quem res creatae ordinantur a Deo, est duplex. Unus, qui excedit proportionem naturae creatae et facultatem, et hic finis est vita aeterna, quae in divina visione consistit, quae est supra naturam cuiuslibet creaturae, ut supra habitum est. Alius autem finis est naturae creatae proportionatus, quem scilicet res creata potest attingere secundum virtutem suae naturae. Ad illud autem ad quod non potest aliquid virtute suae naturae pervenire, oportet quod ab alio transmittatur; sicut sagitta a sagittante mittitur ad signum. Unde, proprie loquendo, rationalis creatura, quae est capax vitae aeternae, perducitur in ipsam quasi a Deo transmissa. Cuius quidem transmissionis ratio in Deo praeexistit; sicut et in eo est ratio ordinis omnium in finem, quam diximus esse providentiam. Ratio autem alicuius fiendi in mente actoris existens, est quaedam praeexistentia rei fiendae in eo. Unde ratio praedictae transmissionis creaturae rationalis in finem vitae aeternae, praedestinatio nominatur, nam destinare est mittere. Et sic patet quod praedestinatio, quantum ad obiecta, est quaedam pars providentiae. I answer that, It is fitting that God should predestine men. For all things are subject to His providence, as was shown above (Question [22], Article [2]). Now it belongs to providence to direct things towards their end, as was also said (Question [22], Articles [1],2). The end towards which created things are directed by God is twofold; one which exceeds all proportion and faculty of created nature; and this end is life eternal, that consists in seeing God which is above the nature of every creature, as shown above (Question [12], Article [4]). The other end, however, is proportionate to created nature, to which end created being can attain according to the power of its nature. Now if a thing cannot attain to something by the power of its nature, it must be directed thereto by another; thus, an arrow is directed by the archer towards a mark. Hence, properly speaking, a rational creature, capable of eternal life, is led towards it, directed, as it were, by God. The reason of that direction pre-exists in God; as in Him is the type of the order of all things towards an end, which we proved above to be providence. Now the type in the mind of the doer of something to be done, is a kind of pre-existence in him of the thing to be done. Hence the type of the aforesaid direction of a rational creature towards the end of life eternal is called predestination. For to destine, is to direct or send. Thus it is clear that predestination, as regards its objects, is a part of providence.
Ad primum ergo dicendum quod Damascenus nominat praedeterminationem impositionem necessitatis; sicut est in rebus naturalibus, quae sunt praedeterminatae ad unum. Quod patet ex eo quod subdit, non enim vult malitiam, neque compellit virtutem. Unde praedestinatio non excluditur. Reply to Objection 1: Damascene calls predestination an imposition of necessity, after the manner of natural things which are predetermined towards one end. This is clear from his adding: "He does not will malice, nor does He compel virtue." Whence predestination is not excluded by Him.
Ad secundum dicendum quod creaturae irrationales non sunt capaces illius finis qui facultatem humanae naturae excedit. Unde non proprie dicuntur praedestinari, etsi aliquando abusive praedestinatio nominetur respectu cuiuscumque alterius finis. Reply to Objection 2: Irrational creatures are not capable of that end which exceeds the faculty of human nature. Whence they cannot be properly said to be predestined; although improperly the term is used in respect of any other end.
Ad tertium dicendum quod praedestinari convenit Angelis, sicut et hominibus, licet nunquam fuerint miseri. Nam motus non accipit speciem a termino a quo, sed a termino ad quem, nihil enim refert, quantum ad rationem dealbationis, utrum ille qui dealbatur, fuerit niger aut pallidus vel rubeus. Et similiter nihil refert ad rationem praedestinationis, utrum aliquis praedestinetur in vitam aeternam a statu miseriae, vel non. Quamvis dici possit quod omnis collatio boni supra debitum eius cui confertur, ad misericordiam pertineat, ut supra dictum est. Reply to Objection 3: Predestination applies to angels, just as it does to men, although they have never been unhappy. For movement does not take its species from the term "wherefrom" but from the term "whereto." Because it matters nothing, in respect of the notion of making white, whether he who is made white was before black, yellow or red. Likewise it matters nothing in respect of the notion of predestination whether one is predestined to life eternal from the state of misery or not. Although it may be said that every conferring of good above that which is due pertains to mercy; as was shown previously (Question [21], Articles [3],4).
Ad quartum dicendum quod, etiam si aliquibus ex speciali privilegio sua praedestinatio reveletur, non tamen convenit ut reveletur omnibus, quia sic illi qui non sunt praedestinati, desperarent; et securitas in praedestinatis negligentiam pareret. Reply to Objection 4: Even if by a special privilege their predestination were revealed to some, it is not fitting that it should be revealed to everyone; because, if so, those who were not predestined would despair; and security would beget negligence in the predestined.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether predestination places anything in the predestined?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod praedestinatio ponat aliquid in praedestinato. Omnis enim actio ex se passionem infert. Si ergo praedestinatio actio est in Deo, oportet quod praedestinatio passio sit in praedestinatis. Objection 1: It seems that predestination does place something in the predestined. For every action of itself causes passion. If therefore predestination is action in God, predestination must be passion in the predestined.
Praeterea, Origenes dicit, super illud Rom. I, qui praedestinatus est etc., praedestinatio est eius qui non est, sed destinatio eius est qui est. Sed Augustinus dicit, in libro de praedestinatione sanctorum, quid est praedestinatio, nisi destinatio alicuius? Ergo praedestinatio non est nisi alicuius existentis. Et ita ponit aliquid in praedestinato. Objection 2: Further, Origen says on the text, "He who was predestined," etc. (Rm. 1:4): "Predestination is of one who is not; destination, of one who is." And Augustine says (De Praed. Sanct.): "What is predestination but the destination of one who is?" Therefore predestination is only of one who actually exists; and it thus places something in the predestined.
Praeterea, praeparatio est aliquid in praeparato. Sed praedestinatio est praeparatio beneficiorum Dei, ut dicit Augustinus, in libro de Praedest. Sanct. Ergo praedestinatio est aliquid in praedestinatis. Objection 3: Further, preparation is something in the thing prepared. But predestination is the preparation of God's benefits, as Augustine says (De Praed. Sanct. ii, 14). Therefore predestination is something in the predestined.
Praeterea, temporale non ponitur in definitione aeterni. Sed gratia, quae est aliquid temporale, ponitur in definitione praedestinationis, nam praedestinatio dicitur esse praeparatio gratiae in praesenti, et gloriae in futuro. Ergo praedestinatio non est aliquid aeternum. Et ita oportet quod non sit in Deo, sed in praedestinatis, nam quidquid est in Deo, est aeternum. Objection 4: Further, nothing temporal enters into the definition of eternity. But grace, which is something temporal, is found in the definition of predestination. For predestination is the preparation of grace in the present; and of glory in the future. Therefore predestination is not anything eternal. So it must needs be that it is in the predestined, and not in God; for whatever is in Him is eternal.
Sed contra est quod Augustinus dicit, quod praedestinatio est praescientia beneficiorum Dei. Sed praescientia non est in praescitis, sed in praesciente. Ergo nec praedestinatio est in praedestinatis, sed in praedestinante. On the contrary, Augustine says (De Praed. Sanct. ii, 14) that "predestination is the foreknowledge of God's benefits." But foreknowledge is not in the things foreknown, but in the person who foreknows them. Therefore, predestination is in the one who predestines, and not in the predestined.
Respondeo dicendum quod praedestinatio non est aliquid in praedestinatis, sed in praedestinante tantum. Dictum est enim quod praedestinatio est quaedam pars providentiae providentia autem non est in rebus provisis; sed est quaedam ratio in intellectu provisoris, ut supra dictum est. Sed executio providentiae, quae gubernatio dicitur, passive quidem est in gubernatis; active autem est in gubernante. Unde manifestum est quod praedestinatio est quaedam ratio ordinis aliquorum in salutem aeternam, in mente divina existens. Executio autem huius ordinis est passive quidem in praedestinatis; active autem est in Deo. Est autem executio praedestinationis vocatio et magnificatio, secundum illud apostoli, ad Rom. VIII, quos praedestinavit, hos et vocavit; et quos vocavit, hos et magnificavit. I answer that, Predestination is not anything in the predestined; but only in the person who predestines. We have said above that predestination is a part of providence. Now providence is not anything in the things provided for; but is a type in the mind of the provider, as was proved above (Question [22], Article [1]). But the execution of providence which is called government, is in a passive way in the thing governed, and in an active way in the governor. Whence it is clear that predestination is a kind of type of the ordering of some persons towards eternal salvation, existing in the divine mind. The execution, however, of this order is in a passive way in the predestined, but actively in God. The execution of predestination is the calling and magnification; according to the Apostle (Rm. 8:30): "Whom He predestined, them He also called and whom He called, them He also magnified [Vulg. 'justified']."
Ad primum ergo dicendum quod actiones in exteriorem materiam transeuntes, inferunt ex se passionem, ut calefactio et secatio, non autem actiones in agente manentes, ut sunt intelligere et velle, ut supra dictum est. Et talis actio est praedestinatio. Unde praedestinatio non ponit aliquid in praedestinato. Sed executio eius, quae transit in exteriores res, ponit in eis aliquem effectum. Reply to Objection 1: Actions passing out to external matter imply of themselves passion—for example, the actions of warming and cutting; but not so actions remaining in the agent, as understanding and willing, as said above (Question [14], Article [2]; Question [18], Article [3], ad 1). Predestination is an action of this latter class. Wherefore, it does not put anything in the predestined. But its execution, which passes out to external things, has an effect in them.
Ad secundum dicendum quod destinatio aliquando sumitur pro reali missione alicuius ad aliquem terminum, et sic destinatio non est nisi eius quod est. Alio modo sumitur destinatio pro missione quam aliquis mente concipit, secundum quod dicimur destinare, quod mente firmiter proponimus, et hoc secundo modo dicitur II Machab. cap. VI, Eleazarus destinavit non admittere illicita propter vitae amorem. Et sic destinatio potest esse eius quod non est. Tamen praedestinatio, ratione antecessionis quam importat, potest esse eius quod non est, qualitercumque destinatio sumatur. Reply to Objection 2: Destination sometimes denotes a real mission of someone to a given end; thus, destination can only be said of someone actually existing. It is taken, however, in another sense for a mission which a person conceives in the mind; and in this manner we are said to destine a thing which we firmly propose in our mind. In this latter way it is said that Eleazar "determined not to do any unlawful things for the love of life" (2 Macc. 6:20). Thus destination can be of a thing which does not exist. Predestination, however, by reason of the antecedent nature it implies, can be attributed to a thing which does not actually exist; in whatsoever way destination is accepted.
Ad tertium dicendum quod duplex est praeparatio. Quaedam patientis, ut patiatur, et haec praeparatio est in praeparato. Quaedam alia est agentis, ut agat, et haec est in agente. Et talis praeparatio est praedestinatio; prout aliquod agens per intellectum dicitur se praeparare ad agendum, inquantum praeconcipit rationem operis fiendi. Et sic Deus ab aeterno praeparavit praedestinando, concipiens rationem ordinis aliquorum in salutem. Reply to Objection 3: Preparation is twofold: of the patient in respect to passion and this is in the thing prepared; and of the agent to action, and this is in the agent. Such a preparation is predestination, and as an agent by intellect is said to prepare itself to act, accordingly as it preconceives the idea of what is to be done. Thus, God from all eternity prepared by predestination, conceiving the idea of the order of some towards salvation.
Ad quartum dicendum quod gratia non ponitur in definitione praedestinationis, quasi aliquid existens de essentia eius, sed inquantum praedestinatio importat respectum ad gratiam, ut causae ad effectum, et actus ad obiectum. Unde non sequitur quod praedestinatio sit aliquid temporale. Reply to Objection 4: Grace does not come into the definition of predestination, as something belonging to its essence, but inasmuch as predestination implies a relation to grace, as of cause to effect, and of act to its object. Whence it does not follow that predestination is anything temporal.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether God reprobates any man?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Deus nullum hominem reprobet. Nullus enim reprobat quem diligit. Sed Deus omnem hominem diligit, secundum illud Sap. XI, diligis omnia quae sunt, et nihil odisti eorum quae fecisti. Ergo Deus nullum hominem reprobat. Objection 1: It seems that God reprobates no man. For nobody reprobates what he loves. But God loves every man, according to (Wis. 11:25): "Thou lovest all things that are, and Thou hatest none of the things Thou hast made." Therefore God reprobates no man.
Praeterea, si Deus aliquem hominem reprobat, oportet quod sic se habeat reprobatio ad reprobatos, sicut praedestinatio ad praedestinatos. Sed praedestinatio est causa salutis praedestinatorum. Ergo reprobatio erit causa perditionis reproborum. Hoc autem est falsum, dicitur enim Osee XIII, perditio tua, Israel, ex te est; tantummodo ex me auxilium tuum. Non ergo Deus aliquem reprobat. Objection 2: Further, if God reprobates any man, it would be necessary for reprobation to have the same relation to the reprobates as predestination has to the predestined. But predestination is the cause of the salvation of the predestined. Therefore reprobation will likewise be the cause of the loss of the reprobate. But this false. For it is said (Osee 13:9): "Destruction is thy own, O Israel; Thy help is only in Me." God does not, then, reprobate any man.
Praeterea, nulli debet imputari quod vitare non potest. Sed si Deus aliquem reprobat, non potest vitare quin ipse pereat, dicitur enim Eccle. VII, considera opera Dei, quod nemo possit corrigere quem ipse despexerit. Ergo non esset hominibus imputandum quod pereunt. Hoc autem est falsum. Non ergo Deus aliquem reprobat. Objection 3: Further, to no one ought anything be imputed which he cannot avoid. But if God reprobates anyone, that one must perish. For it is said (Eccles. 7:14): "Consider the works of God, that no man can correct whom He hath despised." Therefore it could not be imputed to any man, were he to perish. But this is false. Therefore God does not reprobate anyone.
Sed contra est quod dicitur Malach. I, Iacob dilexi, Esau autem odio habui. On the contrary, It is said (Malachi 1:2,3): "I have loved Jacob, but have hated Esau."
Respondeo dicendum quod Deus aliquos reprobat. Dictum enim est supra quod praedestinatio est pars providentiae. Ad providentiam autem pertinet permittere aliquem defectum in rebus quae providentiae subduntur, ut supra dictum est. Unde, cum per divinam providentiam homines in vitam aeternam ordinentur, pertinet etiam ad divinam providentiam, ut permittat aliquos ab isto fine deficere. Et hoc dicitur reprobare. Sic igitur, sicut praedestinatio est pars providentiae respectu eorum qui divinitus ordinantur in aeternam salutem; ita reprobatio est pars providentiae respectu illorum qui ab hoc fine decidunt. Unde reprobatio non nominat praescientiam tantum, sed aliquid addit secundum rationem, sicut et providentia, ut supra dictum est. Sicut enim praedestinatio includit voluntatem conferendi gratiam et gloriam, ita reprobatio includit voluntatem permittendi aliquem cadere in culpam, et inferendi damnationis poenam pro culpa. I answer that, God does reprobate some. For it was said above (Article [1]) that predestination is a part of providence. To providence, however, it belongs to permit certain defects in those things which are subject to providence, as was said above (Question [22], Article [2]). Thus, as men are ordained to eternal life through the providence of God, it likewise is part of that providence to permit some to fall away from that end; this is called reprobation. Thus, as predestination is a part of providence, in regard to those ordained to eternal salvation, so reprobation is a part of providence in regard to those who turn aside from that end. Hence reprobation implies not only foreknowledge, but also something more, as does providence, as was said above (Question [22], Article [1]). Therefore, as predestination includes the will to confer grace and glory; so also reprobation includes the will to permit a person to fall into sin, and to impose the punishment of damnation on account of that sin.
Ad primum ergo dicendum quod Deus omnes homines diligit, et etiam omnes creaturas, inquantum omnibus vult aliquod bonum, non tamen quodcumque bonum vult omnibus. Inquantum igitur quibusdam non vult hoc bonum quod est vita aeterna, dicitur eos habere odio, vel reprobare. Reply to Objection 1: God loves all men and all creatures, inasmuch as He wishes them all some good; but He does not wish every good to them all. So far, therefore, as He does not wish this particular good—namely, eternal life—He is said to hate or reprobated them.
Ad secundum dicendum quod aliter se habet reprobatio in causando, quam praedestinatio. Nam praedestinatio est causa et eius quod expectatur in futura vita a praedestinatis, scilicet gloriae; et eius quod percipitur in praesenti, scilicet gratiae. Reprobatio vero non est causa eius quod est in praesenti, scilicet culpae; sed est causa derelictionis a Deo. Est tamen causa eius quod redditur in futuro, scilicet poenae aeternae. Sed culpa provenit ex libero arbitrio eius qui reprobatur et a gratia deseritur. Et secundum hoc verificatur dictum prophetae, scilicet, perditio tua, Israel, ex te. Reply to Objection 2: Reprobation differs in its causality from predestination. This latter is the cause both of what is expected in the future life by the predestined—namely, glory—and of what is received in this life—namely, grace. Reprobation, however, is not the cause of what is in the present—namely, sin; but it is the cause of abandonment by God. It is the cause, however, of what is assigned in the future—namely, eternal punishment. But guilt proceeds from the free-will of the person who is reprobated and deserted by grace. In this way, the word of the prophet is true—namely, "Destruction is thy own, O Israel."
Ad tertium dicendum quod reprobatio Dei non subtrahit aliquid de potentia reprobati. Unde, cum dicitur quod reprobatus non potest gratiam adipisci, non est hoc intelligendum secundum impossibilitatem absolutam, sed secundum impossibilitatem conditionatam, sicut supra dictum est quod praedestinatum necesse est salvari, necessitate conditionata, quae non tollit libertatem arbitrii. Unde, licet aliquis non possit gratiam adipisci qui reprobatur a Deo, tamen quod in hoc peccatum vel illud labatur, ex eius libero arbitrio contingit. Unde et merito sibi imputatur in culpam. Reply to Objection 3: Reprobation by God does not take anything away from the power of the person reprobated. Hence, when it is said that the reprobated cannot obtain grace, this must not be understood as implying absolute impossibility: but only conditional impossibility: as was said above (Question [19], Article [3]), that the predestined must necessarily be saved; yet a conditional necessity, which does not do away with the liberty of choice. Whence, although anyone reprobated by God cannot acquire grace, nevertheless that he falls into this or that particular sin comes from the use of his free-will. Hence it is rightly imputed to him as guilt.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether the predestined are chosen by God? [*"Eligantur."]

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod praedestinati non eligantur a Deo. Dicit enim Dionysius, IV cap. de Div. Nom., quod, sicut sol corporeus non eligendo omnibus corporibus lumen immittit, ita et Deus suam bonitatem. Sed bonitas divina communicatur praecipue aliquibus secundum participationem gratiae et gloriae. Ergo Deus absque electione gratiam et gloriam communicat. Quod ad praedestinationem pertinet. Objection 1: It seems that the predestined are not chosen by God. For Dionysius says (Div. Nom. iv, 1) that as the corporeal sun sends his rays upon all without selection, so does God His goodness. But the goodness of God is communicated to some in an especial manner through a participation of grace and glory. Therefore God without any selection communicates His grace and glory; and this belongs to predestination.
Praeterea, electio est eorum quae sunt. Sed praedestinatio ab aeterno est etiam eorum quae non sunt. Ergo praedestinantur aliqui absque electione. Objection 2: Further, election is of things that exist. But predestination from all eternity is also of things which do not exist. Therefore, some are predestined without election.
Praeterea, electio quandam discretionem importat. Sed Deus vult omnes homines salvos fieri, ut dicitur I Tim. II. Ergo praedestinatio, quae praeordinat homines in salutem, est absque electione. Objection 3: Further, election implies some discrimination. Now God "wills all men to be saved" (1 Tim. 2:4). Therefore, predestination which ordains men towards eternal salvation, is without election.
Sed contra est quod dicitur Ephes. I, elegit nos in ipso ante mundi constitutionem. On the contrary, It is said (Eph. 1:4): "He chose us in Him before the foundation of the world."
Respondeo dicendum quod praedestinatio, secundum rationem, praesupponit electionem; et electio dilectionem. Cuius ratio est, quia praedestinatio, ut dictum est, est pars providentiae. Providentia autem, sicut et prudentia, est ratio in intellectu existens, praeceptiva ordinationis aliquorum in finem, ut supra dictum est. Non autem praecipitur aliquid ordinandum in finem, nisi praeexistente voluntate finis. Unde praedestinatio aliquorum in salutem aeternam, praesupponit, secundum rationem, quod Deus illorum velit salutem. Ad quod pertinet electio et dilectio. Dilectio quidem, inquantum vult eis hoc bonum salutis aeternae, nam diligere est velle alicui bonum, ut supra dictum est. Electio autem, inquantum hoc bonum aliquibus prae aliis vult, cum quosdam reprobet, ut supra dictum est. Electio tamen et dilectio aliter ordinantur in nobis et in Deo, eo quod in nobis voluntas diligendo non causat bonum; sed ex bono praeexistente incitamur ad diligendum. Et ideo eligimus aliquem, quem diligamus, et sic electio dilectionem praecedit in nobis. In Deo autem est e converso. Nam voluntas eius, qua vult bonum alicui diligendo, est causa quod illud bonum ab eo prae aliis habeatur. Et sic patet quod dilectio praesupponitur electioni, secundum rationem; et electio praedestinationi. Unde omnes praedestinati sunt electi et dilecti. I answer that, Predestination presupposes election in the order of reason; and election presupposes love. The reason of this is that predestination, as stated above (Article [1]), is a part of providence. Now providence, as also prudence, is the plan existing in the intellect directing the ordering of some things towards an end; as was proved above (Question [22], Article [2]). But nothing is directed towards an end unless the will for that end already exists. Whence the predestination of some to eternal salvation presupposes, in the order of reason, that God wills their salvation; and to this belong both election and love:—love, inasmuch as He wills them this particular good of eternal salvation; since to love is to wish well to anyone, as stated above (Question [20], Articles [2],3):—election, inasmuch as He wills this good to some in preference to others; since He reprobates some, as stated above (Article [3]). Election and love, however, are differently ordered in God, and in ourselves: because in us the will in loving does not cause good, but we are incited to love by the good which already exists; and therefore we choose someone to love, and so election in us precedes love. In God, however, it is the reverse. For His will, by which in loving He wishes good to someone, is the cause of that good possessed by some in preference to others. Thus it is clear that love precedes election in the order of reason, and election precedes predestination. Whence all the predestinate are objects of election and love.
Ad primum ergo dicendum quod, si consideretur communicatio bonitatis divinae in communi, absque electione bonitatem suam communicat; inquantum scilicet nihil est, quod non participet aliquid de bonitate eius, ut supra dictum est. Sed si consideretur communicatio istius vel illius boni, non absque electione tribuit, quia quaedam bona dat aliquibus, quae non dat aliis. Et sic in collatione gratiae et gloriae attenditur electio. Reply to Objection 1: If the communication of the divine goodness in general be considered, God communicates His goodness without election; inasmuch as there is nothing which does not in some way share in His goodness, as we said above (Question [6], Article [4]). But if we consider the communication of this or that particular good, He does not allot it without election; since He gives certain goods to some men, which He does not give to others. Thus in the conferring of grace and glory election is implied.
Ad secundum dicendum quod, quando voluntas eligentis provocatur ad eligendum a bono in re praeexistente, tunc oportet quod electio sit eorum quae sunt; sicut accidit in electione nostra. Sed in Deo est aliter, ut dictum est. Et ideo, sicut dicit Augustinus, eliguntur a Deo qui non sunt, neque tamen errat qui eligit. Reply to Objection 2: When the will of the person choosing is incited to make a choice by the good already pre-existing in the object chosen, the choice must needs be of those things which already exist, as happens in our choice. In God it is otherwise; as was said above (Question [20], Article [2]). Thus, as Augustine says (De Verb. Ap. Serm. 11): "Those are chosen by God, who do not exist; yet He does not err in His choice."
Ad tertium dicendum quod, sicut supra dictum est, Deus vult omnes homines salvos fieri antecedenter, quod non est simpliciter velle, sed secundum quid, non autem consequenter, quod est simpliciter velle. Reply to Objection 3: God wills all men to be saved by His antecedent will, which is to will not simply but relatively; and not by His consequent will, which is to will simply.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether the foreknowledge of merits is the cause of predestination?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod praescientia meritorum sit causa praedestinationis. Dicit enim apostolus, Rom. VIII, quos praescivit, hos et praedestinavit. Et Glossa Ambrosii, super illud Rom. IX, miserebor cui miserebor etc., dicit, misericordiam illi dabo, quem praescio toto corde reversurum ad me. Ergo videtur quod praescientia meritorum sit causa praedestinationis. Objection 1: It seems that foreknowledge of merits is the cause of predestination. For the Apostle says (Rm. 8:29): "Whom He foreknew, He also predestined." Again a gloss of Ambrose on Rm. 9:15: "I will have mercy upon whom I will have mercy" says: "I will give mercy to him who, I foresee, will turn to Me with his whole heart." Therefore it seems the foreknowledge of merits is the cause of predestination.
Praeterea, praedestinatio divina includit divinam voluntatem, quae irrationabilis esse non potest, cum praedestinatio sit propositum miserendi, ut Augustinus dicit. Sed nulla alia ratio potest esse praedestinationis nisi praescientia meritorum. Ergo praescientia meritorum est causa vel ratio praedestinationis. Objection 2: Further, Divine predestination includes the divine will, which by no means can be irrational; since predestination is "the purpose to have mercy," as Augustine says (De Praed. Sanct. ii, 17). But there can be no other reason for predestination than the foreknowledge of merits. Therefore it must be the cause of reason of predestination.
Praeterea, non est iniquitas apud Deum, ut dicitur Rom. IX. Iniquum autem esse videtur, ut aequalibus inaequalia dentur. Omnes autem homines sunt aequales et secundum naturam, et secundum peccatum originale, attenditur autem in eis inaequalitas secundum merita vel demerita propriorum actuum. Non igitur inaequalia praeparat Deus hominibus, praedestinando et reprobando, nisi propter differentium meritorum praescientiam. Objection 3: Further, "There is no injustice in God" (Rm. 9:14). Now it would seem unjust that unequal things be given to equals. But all men are equal as regards both nature and original sin; and inequality in them arises from the merits or demerits of their actions. Therefore God does not prepare unequal things for men by predestinating and reprobating, unless through the foreknowledge of their merits and demerits.
Sed contra est quod dicit apostolus, ad Tit. III, non ex operibus iustitiae, quae fecimus nos, sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit. Sicut autem salvos nos fecit, ita et praedestinavit nos salvos fieri. Non ergo praescientia meritorum est causa vel ratio praedestinationis. On the contrary, The Apostle says (Titus 3:5): "Not by works of justice which we have done, but according to His mercy He saved us." But as He saved us, so He predestined that we should be saved. Therefore, foreknowledge of merits is not the cause or reason of predestination.
Respondeo dicendum quod, cum praedestinatio includat voluntatem, ut supra dictum est, sic inquirenda est ratio praedestinationis, sicut inquiritur ratio divinae voluntatis. Dictum est autem supra quod non est assignare causam divinae voluntatis ex parte actus volendi; sed potest assignari ratio ex parte volitorum, inquantum scilicet Deus vult esse aliquid propter aliud. Nullus ergo fuit ita insanae mentis, qui diceret merita esse causam divinae praedestinationis, ex parte actus praedestinantis. Sed hoc sub quaestione vertitur, utrum ex parte effectus, praedestinatio habeat aliquam causam. Et hoc est quaerere, utrum Deus praeordinaverit se daturum effectum praedestinationis alicui, propter merita aliqua. I answer that, Since predestination includes will, as was said above (Article [4]), the reason of predestination must be sought for in the same way as was the reason of the will of God. Now it was shown above (Question [19], Article [5]), that we cannot assign any cause of the divine will on the part of the act of willing; but a reason can be found on the part of the things willed; inasmuch as God wills one thing on account of something else. Wherefore nobody has been so insane as to say that merit is the cause of divine predestination as regards the act of the predestinator. But this is the question, whether, as regards the effect, predestination has any cause; or what comes to the same thing, whether God pre-ordained that He would give the effect of predestination to anyone on account of any merits.
Fuerunt igitur quidam, qui dixerunt quod effectus praedestinationis praeordinatur alicui propter merita praeexistentia in alia vita. Et haec fuit positio Origenis, qui posuit animas humanas ab initio creatas, et secundum diversitatem suorum operum, diversos status eas sortiri in hoc mundo corporibus unitas. Sed hanc opinionem excludit apostolus, Rom. IX, dicens, cum nondum nati fuissent, aut aliquid egissent boni vel mali, non ex operibus, sed ex vocante dictum est, quia maior serviet minori. Accordingly there were some who held that the effect of predestination was pre-ordained for some on account of pre-existing merits in a former life. This was the opinion of Origen, who thought that the souls of men were created in the beginning, and according to the diversity of their works different states were assigned to them in this world when united with the body. The Apostle, however, rebuts this opinion where he says (Rm. 9:11,12): "For when they were not yet born, nor had done any good or evil... not of works, but of Him that calleth, it was said of her: The elder shall serve the younger."
Fuerunt ergo alii, qui dixerunt quod merita praeexistentia in hac vita sunt ratio et causa effectus praedestinationis. Posuerunt enim Pelagiani quod initium benefaciendi sit ex nobis, consummatio autem a Deo. Et sic, ex hoc contingit quod alicui datur praedestinationis effectus, et non alteri, quia unus initium dedit se praeparando, et non alius. Sed contra hoc est quod dicit apostolus, II Cor. III, quod non sumus sufficientes cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis. Nullum autem anterius principium inveniri potest quam cogitatio. Unde non potest dici quod aliquod in nobis initium existat, quod sit ratio effectus praedestinationis. Others said that pre-existing merits in this life are the reason and cause of the effect of predestination. For the Pelagians taught that the beginning of doing well came from us; and the consummation from God: so that it came about that the effect of predestination was granted to one, and not to another, because the one made a beginning by preparing, whereas the other did not. But against this we have the saying of the Apostle (2 Cor. 3:5), that "we are not sufficient to think anything of ourselves as of ourselves." Now no principle of action can be imagined previous to the act of thinking. Wherefore it cannot be said that anything begun in us can be the reason of the effect of predestination.
Unde fuerunt alii, qui dixerunt quod merita sequentia praedestinationis effectum, sunt ratio praedestinationis, ut intelligatur quod ideo Deus dat gratiam alicui, et praeordinavit se ei daturum, quia praescivit eum bene usurum gratia; sicut si rex det alicui militi equum, quem scit eo bene usurum. Sed isti videntur distinxisse inter id quod est ex gratia, et id quod est ex libero arbitrio, quasi non possit esse idem ex utroque. Manifestum est autem quod id quod est gratiae, est praedestinationis effectus, et hoc non potest poni ut ratio praedestinationis, cum hoc sub praedestinatione concludatur. Si igitur aliquid aliud ex parte nostra sit ratio praedestinationis, hoc erit praeter effectum praedestinationis. Non est autem distinctum quod est ex libero arbitrio, et ex praedestinatione; sicut nec est distinctum quod est ex causa secunda, et causa prima, divina enim providentia producit effectus per operationes causarum secundarum, ut supra dictum est. Unde et id quod est per liberum arbitrium, est ex praedestinatione. Dicendum est ergo quod effectum praedestinationis considerare possumus dupliciter. Uno modo, in particulari. Et sic nihil prohibet aliquem effectum praedestinationis esse causam et rationem alterius, posteriorem quidem prioris, secundum rationem causae finalis; priorem vero posterioris, secundum rationem causae meritoriae, quae reducitur ad dispositionem materiae. Sicut si dicamus quod Deus praeordinavit se daturum alicui gloriam ex meritis; et quod praeordinavit se daturum alicui gratiam, ut mereretur gloriam. Alio modo potest considerari praedestinationis effectus in communi. Et sic impossibile est quod totus praedestinationis effectus in communi habeat aliquam causam ex parte nostra. Quia quidquid est in homine ordinans ipsum in salutem, comprehenditur totum sub effectu praedestinationis, etiam ipsa praeparatio ad gratiam, neque enim hoc fit nisi per auxilium divinum, secundum illud Thren. ultimi, converte nos, domine, ad te, et convertemur. Habet tamen hoc modo praedestinatio, ex parte effectus, pro ratione divinam bonitatem; ad quam totus effectus praedestinationis ordinatur ut in finem, et ex qua procedit sicut ex principio primo movente. And so others said that merits following the effect of predestination are the reason of predestination; giving us to understand that God gives grace to a person, and pre-ordains that He will give it, because He knows beforehand that He will make good use of that grace, as if a king were to give a horse to a soldier because he knows he will make good use of it. But these seem to have drawn a distinction between that which flows from grace, and that which flows from free will, as if the same thing cannot come from both. It is, however, manifest that what is of grace is the effect of predestination; and this cannot be considered as the reason of predestination, since it is contained in the notion of predestination. Therefore, if anything else in us be the reason of predestination, it will outside the effect of predestination. Now there is no distinction between what flows from free will, and what is of predestination; as there is not distinction between what flows from a secondary cause and from a first cause. For the providence of God produces effects through the operation of secondary causes, as was above shown (Question [22], Article [3]). Wherefore, that which flows from free-will is also of predestination. We must say, therefore, that the effect of predestination may be considered in a twofold light—in one way, in particular; and thus there is no reason why one effect of predestination should not be the reason or cause of another; a subsequent effect being the reason of a previous effect, as its final cause; and the previous effect being the reason of the subsequent as its meritorious cause, which is reduced to the disposition of the matter. Thus we might say that God pre-ordained to give glory on account of merit, and that He pre-ordained to give grace to merit glory. In another way, the effect of predestination may be considered in general. Thus, it is impossible that the whole of the effect of predestination in general should have any cause as coming from us; because whatsoever is in man disposing him towards salvation, is all included under the effect of predestination; even the preparation for grace. For neither does this happen otherwise than by divine help, according to the prophet Jeremias (Lam. 5:21): "convert us, O Lord, to Thee, and we shall be converted." Yet predestination has in this way, in regard to its effect, the goodness of God for its reason; towards which the whole effect of predestination is directed as to an end; and from which it proceeds, as from its first moving principle.
Ad primum ergo dicendum quod usus gratiae praescitus, non est ratio collationis gratiae, nisi secundum rationem causae finalis, ut dictum est. Reply to Objection 1: The use of grace foreknown by God is not the cause of conferring grace, except after the manner of a final cause; as was explained above.
Ad secundum dicendum quod praedestinatio habet rationem ex parte effectus, in communi, ipsam divinam bonitatem. In particulari autem, unus effectus est ratio alterius, ut dictum est. Reply to Objection 2: Predestination has its foundation in the goodness of God as regards its effects in general. Considered in its particular effects, however, one effect is the reason of another; as already stated.
Ad tertium dicendum quod ex ipsa bonitate divina ratio sumi potest praedestinationis aliquorum, et reprobationis aliorum. Sic enim Deus dicitur omnia propter suam bonitatem fecisse, ut in rebus divina bonitas repraesentetur. Necesse est autem quod divina bonitas, quae in se est una et simplex, multiformiter repraesentetur in rebus; propter hoc quod res creatae ad simplicitatem divinam attingere non possunt. Et inde est quod ad completionem universi requiruntur diversi gradus rerum, quarum quaedam altum, et quaedam infimum locum teneant in universo. Et ut multiformitas graduum conservetur in rebus, Deus permittit aliqua mala fieri, ne multa bona impediantur, ut supra dictum est. Sic igitur consideremus totum genus humanum, sicut totam rerum universitatem. Voluit igitur Deus in hominibus, quantum ad aliquos, quos praedestinat, suam repraesentare bonitatem per modum misericordiae, parcendo; et quantum ad aliquos, quos reprobat, per modum iustitiae, puniendo. Et haec est ratio quare Deus quosdam eligit, et quosdam reprobat. Et hanc causam assignat apostolus, ad Rom. IX, dicens, volens Deus ostendere iram (idest vindictam iustitiae), et notam facere potentiam suam, sustinuit (idest permisit) in multa patientia, vasa irae apta in interitum, ut ostenderet divitias gloriae suae in vasa misericordiae, quae praeparavit in gloriam. Et II Tim. II dicit, in magna autem domo non solum sunt vasa aurea et argentea, sed etiam lignea et fictilia; et quaedam quidem in honorem, quaedam in contumeliam. Sed quare hos elegit in gloriam, et illos reprobavit, non habet rationem nisi divinam voluntatem. Unde Augustinus dicit, super Ioannem, quare hunc trahat, et illum non trahat, noli velle diiudicare, si non vis errare. Sicut etiam in rebus naturalibus potest assignari ratio, cum prima materia tota sit in se uniformis, quare una pars eius est sub forma ignis, et alia sub forma terrae, a Deo in principio condita, ut scilicet sit diversitas specierum in rebus naturalibus. Sed quare haec pars materiae est sub ista forma, et illa sub alia, dependet ex simplici divina voluntate. Sicut ex simplici voluntate artificis dependet, quod ille lapis est in ista parte parietis, et ille in alia, quamvis ratio artis habeat quod aliqui sint in hac, et aliqui sint in illa. Neque tamen propter hoc est iniquitas apud Deum, si inaequalia non inaequalibus praeparat. Hoc enim esset contra iustitiae rationem, si praedestinationis effectus ex debito redderetur, et non daretur ex gratia. In his enim quae ex gratia dantur, potest aliquis pro libito suo dare cui vult, plus vel minus, dummodo nulli subtrahat debitum, absque praeiudicio iustitiae. Et hoc est quod dicit paterfamilias, Matt. XX, tolle quod tuum est, et vade. An non licet mihi quod volo, facere? Reply to Objection 3: The reason for the predestination of some, and reprobation of others, must be sought for in the goodness of God. Thus He is said to have made all things through His goodness, so that the divine goodness might be represented in things. Now it is necessary that God's goodness, which in itself is one and undivided, should be manifested in many ways in His creation; because creatures in themselves cannot attain to the simplicity of God. Thus it is that for the completion of the universe there are required different grades of being; some of which hold a high and some a low place in the universe. That this multiformity of grades may be preserved in things, God allows some evils, lest many good things should never happen, as was said above (Question [22], Article [2]). Let us then consider the whole of the human race, as we consider the whole universe. God wills to manifest His goodness in men; in respect to those whom He predestines, by means of His mercy, as sparing them; and in respect of others, whom he reprobates, by means of His justice, in punishing them. This is the reason why God elects some and rejects others. To this the Apostle refers, saying (Rm. 9:22,23): "What if God, willing to show His wrath [that is, the vengeance of His justice], and to make His power known, endured [that is, permitted] with much patience vessels of wrath, fitted for destruction; that He might show the riches of His glory on the vessels of mercy, which He hath prepared unto glory" and (2 Tim. 2:20): "But in a great house there are not only vessels of gold and silver; but also of wood and of earth; and some, indeed, unto honor, but some unto dishonor." Yet why He chooses some for glory, and reprobates others, has no reason, except the divine will. Whence Augustine says (Tract. xxvi. in Joan.): "Why He draws one, and another He draws not, seek not to judge, if thou dost not wish to err." Thus too, in the things of nature, a reason can be assigned, since primary matter is altogether uniform, why one part of it was fashioned by God from the beginning under the form of fire, another under the form of earth, that there might be a diversity of species in things of nature. Yet why this particular part of matter is under this particular form, and that under another, depends upon the simple will of God; as from the simple will of the artificer it depends that this stone is in part of the wall, and that in another; although the plan requires that some stones should be in this place, and some in that place. Neither on this account can there be said to be injustice in God, if He prepares unequal lots for not unequal things. This would be altogether contrary to the notion of justice, if the effect of predestination were granted as a debt, and not gratuitously. In things which are given gratuitously, a person can give more or less, just as he pleases (provided he deprives nobody of his due), without any infringement of justice. This is what the master of the house said: "Take what is thine, and go thy way. Is it not lawful for me to do what I will?" (Mt. 20:14,15).

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether predestination is certain?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod praedestinatio non sit certa. Quia super illud Apoc. III, tene quod habes, ne alius accipiat coronam tuam, dicit Augustinus, quod alius non est accepturus, nisi iste perdiderit. Potest ergo et acquiri et perdi corona, quae est praedestinationis effectus. Non est igitur praedestinatio certa. Objection 1: It seems that predestination is not certain. Because on the words "Hold fast that which thou hast, that no one take thy crown," (Rev 3:11), Augustine says (De Corr. et Grat. 15): "Another will not receive, unless this one were to lose it." Hence the crown which is the effect of predestination can be both acquired and lost. Therefore predestination cannot be certain.
Praeterea, posito possibili, nullum sequitur impossibile. Possibile est autem aliquem praedestinatum, ut Petrum, peccare, et tunc occidi. Hoc autem posito, sequitur praedestinationis effectum frustrari. Hoc igitur non est impossibile. Non ergo est praedestinatio certa. Objection 2: Further, granted what is possible, nothing impossible follows. But it is possible that one predestined—e.g. Peter—may sin and then be killed. But if this were so, it would follow that the effect of predestination would be thwarted. This then, is not impossible. Therefore predestination is not certain.
Praeterea, quidquid Deus potuit, potest. Sed potuit non praedestinare quem praedestinavit. Ergo nunc potest non praedestinare. Ergo praedestinatio non est certa. Objection 3: Further, whatever God could do in the past, He can do now. But He could have not predestined whom He hath predestined. Therefore now He is able not to predestine him. Therefore predestination is not certain.
Sed contra est quod super illud Rom. VIII, quos praescivit, et praedestinavit etc., dicit Glossa, praedestinatio est praescientia et praeparatio beneficiorum Dei, qua certissime liberantur quicumque liberantur. On the contrary, A gloss on Rm. 8:29: "Whom He foreknew, He also predestinated", says: "Predestination is the foreknowledge and preparation of the benefits of God, by which whosoever are freed will most certainly be freed."
Respondeo dicendum quod praedestinatio certissime et infallibiliter consequitur suum effectum, nec tamen imponit necessitatem, ut scilicet effectus eius ex necessitate proveniat. Dictum est enim supra quod praedestinatio est pars providentiae. Sed non omnia quae providentiae subduntur, necessaria sunt, sed quaedam contingenter eveniunt, secundum conditionem causarum proximarum, quas ad tales effectus divina providentia ordinavit. Et tamen providentiae ordo est infallibilis, ut supra ostensum est. Sic igitur et ordo praedestinationis est certus; et tamen libertas arbitrii non tollitur, ex qua contingenter provenit praedestinationis effectus. Ad hoc etiam consideranda sunt quae supra dicta sunt de divina scientia et de divina voluntate, quae contingentiam a rebus non tollunt, licet certissima et infallibilia sint. I answer that, Predestination most certainly and infallibly takes effect; yet it does not impose any necessity, so that, namely, its effect should take place from necessity. For it was said above (Article [1]), that predestination is a part of providence. But not all things subject to providence are necessary; some things happening from contingency, according to the nature of the proximate causes, which divine providence has ordained for such effects. Yet the order of providence is infallible, as was shown above (Question [22], Article [4]). So also the order of predestination is certain; yet free-will is not destroyed; whence the effect of predestination has its contingency. Moreover all that has been said about the divine knowledge and will (Question [14], Article [13]; Question [19], Article [4]) must also be taken into consideration; since they do not destroy contingency in things, although they themselves are most certain and infallible.
Ad primum ergo dicendum quod corona dicitur esse alicuius, dupliciter. Uno modo, ex praedestinatione divina, et sic nullus coronam suam amittit. Alio modo, ex merito gratiae, quod enim meremur, quodammodo nostrum est. Et sic suam coronam aliquis amittere potest per peccatum mortale sequens. Alius autem illam coronam amissam accipit, inquantum loco eius subrogatur. Non enim permittit Deus aliquos cadere, quin alios erigat, secundum illud Iob XXXIV, conteret multos et innumerabiles, et stare faciet alios pro eis. Sic enim in locum Angelorum cadentium substituti sunt homines; et in locum Iudaeorum, gentiles. Substitutus autem in statum gratiae, etiam quantum ad hoc coronam cadentis accipit, quod de bonis quae alius fecit, in aeterna vita gaudebit, in qua unusquisque gaudebit de bonis tam a se quam ab aliis factis. Reply to Objection 1: The crown may be said to belong to a person in two ways; first, by God's predestination, and thus no one loses his crown: secondly, by the merit of grace; for what we merit, in a certain way is ours; and thus anyone may lose his crown by mortal sin. Another person receives that crown thus lost, inasmuch as he takes the former's place. For God does not permit some to fall, without raising others; according to Job 34:24: "He shall break in pieces many and innumerable, and make others to stand in their stead." Thus men are substituted in the place of the fallen angels; and the Gentiles in that of the Jews. He who is substituted for another in the state of grace, also receives the crown of the fallen in that in eternal life he will rejoice at the good the other has done, in which life he will rejoice at all good whether done by himself or by others.
Ad secundum dicendum quod, licet sit possibile eum qui est praedestinatus, mori in peccato mortali, secundum se consideratum; tamen hoc est impossibile, posito (prout scilicet ponitur) eum esse praedestinatum. Unde non sequitur quod praedestinatio falli possit. Reply to Objection 2: Although it is possible for one who is predestinated considered in himself to die in mortal sin; yet it is not possible, supposed, as in fact it is supposed. that he is predestinated. Whence it does not follow that predestination can fall short of its effect.
Ad tertium dicendum quod, cum praedestinatio includat divinam voluntatem, sicut supra dictum est quod Deum velle aliquid creatum est necessarium ex suppositione, propter immutabilitatem divinae voluntatis, non tamen absolute; ita dicendum est hic de praedestinatione. Unde non oportet dicere quod Deus possit non praedestinare quem praedestinavit, in sensu composito accipiendo; licet, absolute considerando, Deus possit praedestinare vel non praedestinare. Sed ex hoc non tollitur praedestinationis certitudo. Reply to Objection 3: Since predestination includes the divine will as stated above (Article [4]): and the fact that God wills any created thing is necessary on the supposition that He so wills, on account of the immutability of the divine will, but is not necessary absolutely; so the same must be said of predestination. Wherefore one ought not to say that God is able not to predestinate one whom He has predestinated, taking it in a composite sense, thought, absolutely speaking, God can predestinate or not. But in this way the certainty of predestination is not destroyed.


Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether the number of the predestined is certain?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod numerus praedestinatorum non sit certus. Numerus enim cui potest fieri additio, non est certus. Sed numero praedestinatorum potest fieri additio, ut videtur, dicitur enim Deut. I, dominus Deus noster addat ad hunc numerum multa millia; Glossa, idest definitum apud Deum, qui novit qui sunt eius. Ergo numerus praedestinatorum non est certus. Objection 1: It seems that the number of the predestined is not certain. For a number to which an addition can be made is not certain. But there can be an addition to the number of the predestined as it seems; for it is written (Dt. 1:11): "The Lord God adds to this number many thousands," and a gloss adds, "fixed by God, who knows those who belong to Him." Therefore the number of the predestined is not certain.
Praeterea, non potest assignari ratio quare magis in hoc numero quam in alio, Deus homines praeordinet ad salutem. Sed nihil a Deo sine ratione disponitur. Ergo non est certus numerus salvandorum praeordinatus a Deo. Objection 2: Further, no reason can be assigned why God pre-ordains to salvation one number of men more than another. But nothing is arranged by God without a reason. Therefore the number to be saved pre-ordained by God cannot be certain.
Praeterea, operatio Dei est perfectior quam operatio naturae. Sed in operibus naturae bonum invenitur ut in pluribus, defectus autem et malum ut in paucioribus. Si igitur a Deo institueretur numerus salvandorum, plures essent salvandi quam damnandi. Cuius contrarium ostenditur Matt. VII, ubi dicitur, lata et spatiosa est via quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam, angusta est porta, et arcta via, quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam. Non ergo est praeordinatus a Deo numerus salvandorum. Objection 3: Further, the operations of God are more perfect than those of nature. But in the works of nature, good is found in the majority of things; defect and evil in the minority. If, then, the number of the saved were fixed by God at a certain figure, there would be more saved than lost. Yet the contrary follows from Mt. 7:13,14: "For wide is the gate, and broad the way that leadeth to destruction, and many there are who go in thereat. How narrow is the gate, and strait is the way that leadeth to life; and few there are who find it!" Therefore the number of those pre-ordained by God to be saved is not certain.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro de correptione et gratia, certus est praedestinatorum numerus, qui neque augeri potest, neque minui.. On the contrary, Augustine says (De Corr. et Grat. 13): "The number of the predestined is certain, and can neither be increased nor diminished."
Respondeo dicendum quod numerus praedestinatorum est certus. Sed quidam dixerunt eum esse certum formaliter, sed non materialiter, ut puta si diceremus certum esse quod centum vel mille salventur, non autem quod hi vel illi. Sed hoc tollit certitudinem praedestinationis, de qua iam diximus. Et ideo oportet dicere quod numerus praedestinatorum sit certus Deo non solum formaliter, sed etiam materialiter. Sed advertendum est quod numerus praedestinatorum certus Deo dicitur, non solum ratione cognitionis, quia scilicet scit quot sunt salvandi (sic enim Deo certus est etiam numerus guttarum pluviae, et arenae maris); sed ratione electionis et definitionis cuiusdam. Ad cuius evidentiam, est sciendum quod omne agens intendit facere aliquid finitum, ut ex supradictis de infinito apparet. Quicumque autem intendit aliquam determinatam mensuram in suo effectu, excogitat aliquem numerum in partibus essentialibus eius, quae per se requiruntur ad perfectionem totius. Non enim per se eligit aliquem numerum in his quae non principaliter requiruntur, sed solum propter aliud, sed in tanto numero accipit huiusmodi, inquantum sunt necessaria propter aliud. Sicut aedificator excogitat determinatam mensuram domus, et etiam determinatum numerum mansionum quas vult facere in domo, et determinatum numerum mensurarum parietis vel tecti, non autem eligit determinatum numerum lapidum, sed accipit tot, quot sufficiunt ad explendam tantam mensuram parietis. Sic igitur considerandum est in Deo, respectu totius universitatis quae est eius effectus. Praeordinavit enim in qua mensura deberet esse totum universum, et quis numerus esset conveniens essentialibus partibus universi, quae scilicet habent aliquo modo ordinem ad perpetuitatem; quot scilicet sphaerae, quot stellae, quot elementa, quot species rerum. Individua vero corruptibilia non ordinantur ad bonum universi quasi principaliter, sed quasi secundario, inquantum in eis salvatur bonum speciei. Unde, licet Deus sciat numerum omnium individuorum, non tamen numerus vel boum vel culicum, vel aliorum huiusmodi, est per se praeordinatus a Deo, sed tot ex huiusmodi divina providentia produxit, quot sufficiunt ad specierum conservationem. Inter omnes autem creaturas, principalius ordinantur ad bonum universi creaturae rationales, quae, inquantum huiusmodi, incorruptibiles sunt; et potissime illae quae beatitudinem consequuntur, quae immediatius attingunt ultimum finem. Unde certus est Deo numerus praedestinatorum, non solum per modum cognitionis, sed etiam per modum cuiusdam principalis praefinitionis. I answer that, The number of the predestined is certain. Some have said that it was formally, but not materially certain; as if we were to say that it was certain that a hundred or a thousand would be saved; not however these or those individuals. But this destroys the certainty of predestination; of which we spoke above (Article [6]). Therefore we must say that to God the number of the predestined is certain, not only formally, but also materially. It must, however, be observed that the number of the predestined is said to be certain to God, not by reason of His knowledge, because, that is to say, He knows how many will be saved (for in this way the number of drops of rain and the sands of the sea are certain to God); but by reason of His deliberate choice and determination. For the further evidence of which we must remember that every agent intends to make something finite, as is clear from what has been said above when we treated of the infinite (Question [7], Articles [2],3). Now whosoever intends some definite measure in his effect thinks out some definite number in the essential parts, which are by their very nature required for the perfection of the whole. For of those things which are required not principally, but only on account of something else, he does not select any definite number "per se"; but he accepts and uses them in such numbers as are necessary on account of that other thing. For instance, a builder thinks out the definite measurements of a house, and also the definite number of rooms which he wishes to make in the house; and definite measurements of the walls and roof; he does not, however, select a definite number of stones, but accepts and uses just so many as are sufficient for the required measurements of the wall. So also must we consider concerning God in regard to the whole universe, which is His effect. For He pre-ordained the measurements of the whole of the universe, and what number would befit the essential parts of that universe—that is to say, which have in some way been ordained in perpetuity; how many spheres, how many stars, how many elements, and how many species. Individuals, however, which undergo corruption, are not ordained as it were chiefly for the good of the universe, but in a secondary way, inasmuch as the good of the species is preserved through them. Whence, although God knows the total number of individuals, the number of oxen, flies and such like, is not pre-ordained by God "per se"; but divine providence produces just so many as are sufficient for the preservation of the species. Now of all creatures the rational creature is chiefly ordained for the good of the universe, being as such incorruptible; more especially those who attain to eternal happiness, since they more immediately reach the ultimate end. Whence the number of the predestined is certain to God; not only by way of knowledge, but also by way of a principal pre-ordination.
Non sic autem omnino est de numero reproborum; qui videntur esse praeordinati a Deo in bonum electorum, quibus omnia cooperantur in bonum. De numero autem omnium praedestinatorum hominum, quis sit, dicunt quidam quod tot ex hominibus salvabuntur, quot Angeli ceciderunt. Quidam vero, quod tot salvabuntur, quot Angeli remanserunt. Quidam vero, quod tot ex hominibus salvabuntur, quot Angeli ceciderunt, et insuper tot, quot fuerunt Angeli creati. Sed melius dicitur quod soli Deo est cognitus numerus electorum in superna felicitate locandus. It is not exactly the same thing in the case of the number of the reprobate, who would seem to be pre-ordained by God for the good of the elect, in whose regard "all things work together unto good" (Rm. 8:28). Concerning the number of all the predestined, some say that so many men will be saved as angels fell; some, so many as there were angels left; others, as many as the number of angels created by God. It is, however, better to say that, "to God alone is known the number for whom is reserved eternal happiness [*From the 'secret' prayer of the missal, 'pro vivis et defunctis.']"
Ad primum ergo dicendum quod verbum illud Deuteronomii est intelligendum de illis qui sunt praenotati a Deo respectu praesentis iustitiae. Horum enim numerus et augetur et minuitur, et non numerus praedestinatorum. Reply to Objection 1: These words of Deuteronomy must be taken as applied to those who are marked out by God beforehand in respect to present righteousness. For their number is increased and diminished, but not the number of the predestined.
Ad secundum dicendum quod ratio quantitatis alicuius partis, accipienda est ex proportione illius partis ad totum. Sic enim est apud Deum ratio quare tot stellas fecerit, vel tot rerum species, et quare tot praedestinavit, ex proportione partium principalium ad bonum universi. Reply to Objection 2: The reason of the quantity of any one part must be judged from the proportion of that part of the whole. Thus in God the reason why He has made so many stars, or so many species of things, or predestined so many, is according to the proportion of the principal parts to the good of the whole universe.
Ad tertium dicendum quod bonum proportionatum communi statui naturae, accidit ut in pluribus; et defectus ab hoc bono, ut in paucioribus. Sed bonum quod excedit communem statum naturae, invenitur ut in paucioribus; et defectus ab hoc bono, ut in pluribus. Sicut patet quod plures homines sunt qui habent sufficientem scientiam ad regimen vitae suae, pauciores autem qui hac scientia carent, qui moriones vel stulti dicuntur, sed paucissimi sunt, respectu aliorum, qui attingunt ad habendam profundam scientiam intelligibilium rerum. Cum igitur beatitudo aeterna, in visione Dei consistens, excedat communem statum naturae, et praecipue secundum quod est gratia destituta per corruptionem originalis peccati, pauciores sunt qui salvantur. Et in hoc etiam maxime misericordia Dei apparet, quod aliquos in illam salutem erigit, a qua plurimi deficiunt secundum communem cursum et inclinationem naturae. Reply to Objection 3: The good that is proportionate to the common state of nature is to be found in the majority; and is wanting in the minority. The good that exceeds the common state of nature is to be found in the minority, and is wanting in the majority. Thus it is clear that the majority of men have a sufficient knowledge for the guidance of life; and those who have not this knowledge are said to be half-witted or foolish; but they who attain to a profound knowledge of things intelligible are a very small minority in respect to the rest. Since their eternal happiness, consisting in the vision of God, exceeds the common state of nature, and especially in so far as this is deprived of grace through the corruption of original sin, those who are saved are in the minority. In this especially, however, appears the mercy of God, that He has chosen some for that salvation, from which very many in accordance with the common course and tendency of nature fall short.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 23 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether predestination can be furthered by the prayers of the saints?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod praedestinatio non possit iuvari precibus sanctorum. Nullum enim aeternum praeceditur ab aliquo temporali, et per consequens non potest temporale iuvare ad hoc quod aliquod aeternum sit. Sed praedestinatio est aeterna. Cum igitur preces sanctorum sint temporales, non possunt iuvare ad hoc quod aliquis praedestinetur. Non ergo praedestinatio iuvatur precibus sanctorum. Objection 1: It seems that predestination cannot be furthered by the prayers of the saints. For nothing eternal can be preceded by anything temporal; and in consequence nothing temporal can help towards making something else eternal. But predestination is eternal. Therefore, since the prayers of the saints are temporal, they cannot so help as to cause anyone to become predestined. Predestination therefore is not furthered by the prayers of the saints.
Praeterea, sicut nihil indiget consilio nisi propter defectum cognitionis, ita nihil indiget auxilio nisi propter defectum virtutis. Sed neutrum horum competit Deo praedestinanti, unde dicitur Rom. XI, quis adiuvit spiritum domini? Aut quis consiliarius eius fuit? Ergo praedestinatio non iuvatur precibus sanctorum. Objection 2: Further, as there is no need of advice except on account of defective knowledge, so there is not need of help except through defective power. But neither of these things can be said of God when He predestines. Whence it is said: "Who hath helped the Spirit of the Lord? [*Vulg.: 'Who hath known the mind of the Lord?'] Or who hath been His counsellor?" (Rm. 11:34). Therefore predestination cannot be furthered by the prayers of the saints.
Praeterea, eiusdem est adiuvari et impediri. Sed praedestinatio non potest aliquo impediri. Ergo non potest aliquo iuvari. Objection 3: Further, if a thing can be helped, it can also be hindered. But predestination cannot be hindered by anything. Therefore it cannot be furthered by anything.
Sed contra est quod dicitur Genes. XXV, quod Isaac rogavit Deum pro Rebecca uxore sua, et dedit conceptum Rebeccae. Ex illo autem conceptu natus est Iacob, qui praedestinatus fuit. Non autem fuisset impleta praedestinatio, si natus non fuisset. Ergo praedestinatio iuvatur precibus sanctorum. On the contrary, It is said that "Isaac besought the Lord for his wife because she was barren; and He heard him and made Rebecca to conceive" (Gn. 25:21). But from that conception Jacob was born, and he was predestined. Now his predestination would not have happened if he had never been born. Therefore predestination can be furthered by the prayers of the saints.
Respondeo dicendum quod circa hanc quaestionem diversi errores fuerunt. Quidam enim, attendentes certitudinem divinae praedestinationis, dixerunt superfluas esse orationes, vel quidquid aliud fiat ad salutem aeternam consequendam, quia his factis vel non factis, praedestinati consequuntur, reprobati non consequuntur. Sed contra hoc sunt omnes admonitiones sacrae Scripturae, exhortantes ad orationem, et ad alia bona opera. I answer that, Concerning this question, there were different errors. Some, regarding the certainty of divine predestination, said that prayers were superfluous, as also anything else done to attain salvation; because whether these things were done or not, the predestined would attain, and the reprobate would not attain, eternal salvation. But against this opinion are all the warnings of Holy Scripture, exhorting us to prayer and other good works.
Alii vero dixerunt quod per orationes mutatur divina praedestinatio. Et haec dicitur fuisse opinio Aegyptiorum, qui ponebant ordinationem divinam, quam fatum appellabant, aliquibus sacrificiis et orationibus impediri posse. Sed contra hoc etiam est auctoritas sacrae Scripturae. Dicitur enim I Reg. XV, porro triumphator in Israel non parcet, neque poenitudine flectetur. Et Rom. XI dicitur quod sine poenitentia sunt dona Dei et vocatio. Others declared that the divine predestination was altered through prayer. This is stated to have the opinion of the Egyptians, who thought that the divine ordination, which they called fate, could be frustrated by certain sacrifices and prayers. Against this also is the authority of Scripture. For it is said: "But the triumpher in Israel will not spare and will not be moved to repentance" (1 Kgs. 15:29); and that "the gifts and the calling of God are without repentance" (Rm. 11:29).
Et ideo aliter dicendum, quod in praedestinatione duo sunt consideranda, scilicet ipsa praeordinatio divina, et effectus eius. Quantum igitur ad primum, nullo modo praedestinatio iuvatur precibus sanctorum, non enim precibus sanctorum fit, quod aliquis praedestinetur a Deo. Quantum vero ad secundum, dicitur praedestinatio iuvari precibus sanctorum, et aliis bonis operibus, quia providentia, cuius praedestinatio est pars, non subtrahit causas secundas, sed sic providet effectus, ut etiam ordo causarum secundarum subiaceat providentiae. Sicut igitur sic providentur naturales effectus, ut etiam causae naturales ad illos naturales effectus ordinentur, sine quibus illi effectus non provenirent; ita praedestinatur a Deo salus alicuius, ut etiam sub ordine praedestinationis cadat quidquid hominem promovet in salutem, vel orationes propriae, vel aliorum, vel alia bona, vel quidquid huiusmodi, sine quibus aliquis salutem non consequitur. Unde praedestinatis conandum est ad bene operandum et orandum, quia per huiusmodi praedestinationis effectus certitudinaliter impletur. Propter quod dicitur II Petr. I, satagite, ut per bona opera certam vestram vocationem et electionem faciatis. Wherefore we must say otherwise that in predestination two things are to be considered—namely, the divine ordination; and its effect. As regards the former, in no possible way can predestination be furthered by the prayers of the saints. For it is not due to their prayers that anyone is predestined by God. As regards the latter, predestination is said to be helped by the prayers of the saints, and by other good works; because providence, of which predestination is a part, does not do away with secondary causes but so provides effects, that the order of secondary causes falls also under providence. So, as natural effects are provided by God in such a way that natural causes are directed to bring about those natural effects, without which those effects would not happen; so the salvation of a person is predestined by God in such a way, that whatever helps that person towards salvation falls under the order of predestination; whether it be one's own prayers or those of another; or other good works, and such like, without which one would not attain to salvation. Whence, the predestined must strive after good works and prayer; because through these means predestination is most certainly fulfilled. For this reason it is said: "Labor more that by good works you may make sure your calling and election" (2 Pt. 1:10).
Ad primum ergo dicendum quod ratio illa ostendit quod praedestinatio non iuvatur precibus sanctorum, quantum ad ipsam praeordinationem. Reply to Objection 1: This argument shows that predestination is not furthered by the prayers of the saints, as regards the preordination.
Ad secundum dicendum quod aliquis dicitur adiuvari per alium, dupliciter. Uno modo, inquantum ab eo accipit virtutem, et sic adiuvari infirmi est, unde Deo non competit. Et sic intelligitur illud, quis adiuvit spiritum domini? Alio modo dicitur quis adiuvari per aliquem, per quem exequitur suam operationem, sicut dominus per ministrum. Et hoc modo Deus adiuvatur per nos, inquantum exequimur suam ordinationem, secundum illud I ad Cor. III, Dei enim adiutores sumus. Neque hoc est propter defectum divinae virtutis, sed quia utitur causis mediis, ut ordinis pulchritudo servetur in rebus, et ut etiam creaturis dignitatem causalitatis communicet. Reply to Objection 2: One is said to be helped by another in two ways; in one way, inasmuch as he receives power from him: and to be helped thus belongs to the weak; but this cannot be said of God, and thus we are to understand, "Who hath helped the Spirit of the Lord?" In another way one is said to be helped by a person through whom he carries out his work, as a master through a servant. In this way God is helped by us; inasmuch as we execute His orders, according to 1 Cor. 3:9: "We are God's co-adjutors." Nor is this on account of any defect in the power of God, but because He employs intermediary causes, in order that the beauty of order may be preserved in the universe; and also that He may communicate to creatures the dignity of causality.
Ad tertium dicendum quod secundae causae non possunt egredi ordinem causae primae universalis, ut supra dictum est; sed ipsum exequuntur. Et ideo praedestinatio per creaturas potest adiuvari, sed non impediri. Reply to Objection 3: Secondary causes cannot escape the order of the first universal cause, as has been said above (Question [19], Article [6]), indeed, they execute that order. And therefore predestination can be furthered by creatures, but it cannot be impeded by them.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:04 1998.