St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]

OF THE PERFECTION OF THE ANGELS IN THE ORDER OF GRACE AND OF GLORY (NINE ARTICLES)

Consequenter investigandum est quomodo Angeli facti sunt in esse gratiae vel gloriae. Et circa hoc quaeruntur novem. In due sequence we have to inquire how the angels were made in the order of grace and of glory; under which heading there are nine points of inquiry:
Primo, utrum Angeli fuerint in sua creatione beati. (1) Were the angels created in beatitude?
Secundo, utrum indiguerint gratia ad hoc quod ad Deum converterentur. (2) Did they need grace in order to turn to God?
Tertio, utrum fuerint creati in gratia. (3) Were they created in grace?
Quarto, utrum suam beatitudinem meruerint. (4) Did they merit their beatitude?
Quinto, utrum statim post meritum beatitudinem adepti fuerint. (5) Did they at once enter into beatitude after merit?
Sexto, utrum gratiam et gloriam secundum capacitatem suorum naturalium receperint. (6) Did they receive grace and glory according to their natural capacities?
Septimo, utrum post consecutionem gloriae remanserit in eis dilectio et cognitio naturalis. (7) After entering glory, did their natural love and knowledge remain?
Octavo, utrum postmodum potuerint peccare. Nono, utrum post adeptionem gloriae potuerint proficere. (8) Could they have sinned afterwards?
(9) After entering into glory, could they advance farther?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether the angels were created in beatitude?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod Angeli fuerint creati beati. Dicitur enim in libro de ecclesiasticis dogmatibus, quod Angeli qui in illa in qua creati sunt beatitudine perseverant, non natura possident bonum quod habent. Sunt ergo Angeli creati in beatitudine. Objection 1: It would seem that the angels were created in beatitude. For it is stated (De Eccl. Dogm. xxix) that "the angels who continue in the beatitude wherein they were created, do not of their nature possess the excellence they have." Therefore the angels were created in beatitude.
Praeterea, natura angelica est nobilior quam creatura corporalis. Sed creatura corporalis statim in principio suae creationis fuit creata formata et perfecta; nec informitas praecessit in ea formationem tempore, sed natura tantum, ut Augustinus dicit, I super Gen. ad Litt. Ergo nec naturam angelicam creavit Deus informem et imperfectam. Sed eius formatio et perfectio est per beatitudinem, secundum quod fruitur Deo. Ergo fuit creata beata. Objection 2: Further, the angelic nature is nobler than the corporeal creature. But the corporeal creature straightway from its creation was made perfect and complete; nor did its lack of form take precedence in time, but only in nature, as Augustine says (Gen. ad lit. i, 15). Therefore neither did God create the angelic nature imperfect and incomplete. But its formation and perfection are derived from its beatitude, whereby it enjoys God. Therefore it was created in beatitude.
Praeterea, secundum Augustinum, super Gen. ad Litt., ea quae leguntur facta in operibus sex dierum, simul facta fuerunt, et sic oportet quod statim a principio creationis rerum fuerint omnes illi sex dies. Sed in illis sex diebus, secundum eius expositionem, mane fuit cognitio angelica secundum quam cognoverunt verbum et res in verbo. Ergo statim a principio creationis cognoverunt verbum et res in verbo. Sed Angeli beati sunt per hoc quod verbum vident. Ergo statim a principio suae creationis Angeli fuerunt beati. Objection 3: Further, according to Augustine (Gen. ad lit. iv, 34; v, 5), the things which we read of as being made in the works of the six days, were made together at one time; and so all the six days must have existed instantly from the beginning of creation. But, according to his exposition, in those six days, "the morning" was the angelic knowledge, according to which they knew the Word and things in the Word. Therefore straightway from their creation they knew the Word, and things in the Word. But the bliss of the angels comes of seeing the Word. Consequently the angels were in beatitude straightway from the very beginning of their creation.
Sed contra, de ratione beatitudinis est stabilitas sive confirmatio in bono. Sed Angeli non statim ut creati sunt, fuerunt confirmati in bono, quod casus quorundam ostendit. Non ergo Angeli in sua creatione fuerunt beati. On the contrary, To be established or confirmed in good is of the nature of beatitude. But the angels were not confirmed in good as soon as they were created; the fall of some of them shows this. Therefore the angels were not in beatitude from their creation.
Respondeo dicendum quod nomine beatitudinis intelligitur ultima perfectio rationalis seu intellectualis naturae, et inde est quod naturaliter desideratur, quia unumquodque naturaliter desiderat suam ultimam perfectionem. Ultima autem perfectio rationalis seu intellectualis naturae est duplex. Una quidem, quam potest assequi virtute suae naturae, et haec quodammodo beatitudo vel felicitas dicitur. Unde et Aristoteles perfectissimam hominis contemplationem, qua optimum intelligibile, quod est Deus, contemplari potest in hac vita, dicit esse ultimam hominis felicitatem. Sed super hanc felicitatem est alia felicitas, quam in futuro expectamus, qua videbimus Deum sicuti est. Quod quidem est supra cuiuslibet intellectus creati naturam, ut supra ostensum est. I answer that, By the name of beatitude is understood the ultimate perfection of rational or of intellectual nature; and hence it is that it is naturally desired, since everything naturally desires its ultimate perfection. Now there is a twofold ultimate perfection of rational or of intellectual nature. The first is one which it can procure of its own natural power; and this is in a measure called beatitude or happiness. Hence Aristotle (Ethic. x) says that man's ultimate happiness consists in his most perfect contemplation, whereby in this life he can behold the best intelligible object; and that is God. Above this happiness there is still another, which we look forward to in the future, whereby "we shall see God as He is." This is beyond the nature of every created intellect, as was shown above (Question [12], Article [4]).
Sic igitur dicendum est quod, quantum ad primam beatitudinem, quam Angelus assequi virtute suae naturae potuit, fuit creatus beatus. Quia perfectionem huiusmodi Angelus non acquirit per aliquem motum discursivum, sicut homo, sed statim ei adest propter suae naturae dignitatem, ut supra dictum est. Sed ultimam beatitudinem, quae facultatem naturae excedit, Angeli non statim in principio suae creationis habuerunt, quia haec beatitudo non est aliquid naturae, sed naturae finis; et ideo non statim eam a principio debuerunt habere. So, then, it remains to be said, that, as regards this first beatitude, which the angel could procure by his natural power, he was created already blessed. Because the angel does not acquire such beatitude by any progressive action, as man does, but, as was observed above (Question [58], Articles [3],4), is straightway in possession thereof, owing to his natural dignity. But the angels did not have from the beginning of their creation that ultimate beatitude which is beyond the power of nature; because such beatitude is no part of their nature, but its end; and consequently they ought not to have it immediately from the beginning.
Ad primum ergo dicendum quod beatitudo ibi accipitur pro illa perfectione naturali quam Angelus habuit in statu innocentiae. Reply to Objection 1: Beatitude is there taken for that natural perfection which the angel had in the state of innocence.
Ad secundum dicendum quod creatura corporalis statim in principio suae creationis habere non potuit perfectionem ad quam per suam operationem perducitur, unde, secundum Augustinum, germinatio plantarum ex terra non statim fuit in primis operibus, in quibus virtus sola germinativa plantarum data est terrae. Et similiter creatura angelica in principio suae creationis habuit perfectionem suae naturae; non autem perfectionem ad quam per suam operationem pervenire debebat. Reply to Objection 2: The corporeal creature instantly in the beginning of its creation could not have the perfection to which it is brought by its operation; consequently, according to Augustine (Gen. ad. lit. v, 4,23; viii, 3), the growing of plants from the earth did not take place at once among the first works, in which only the germinating power of the plants was bestowed upon the earth. In the same way, the angelic creature in the beginning of its existence had the perfection of its nature; but it did not have the perfection to which it had to come by its operation.
Ad tertium dicendum quod Angelus duplicem habet verbi cognitionem, unam naturalem, et aliam gloriae, naturalem quidem, qua cognoscit verbum per eius similitudinem in sua natura relucentem; cognitionem vero gloriae, qua cognoscit verbum per suam essentiam. Et utraque cognoscit Angelus res in verbo, sed naturali quidem cognitione imperfecte, cognitione vero gloriae perfecte. Prima ergo cognitio rerum in verbo affuit Angelo a principio suae creationis, secunda vero non, sed quando facti sunt beati per conversionem ad bonum. Et haec proprie dicitur cognitio matutina. Reply to Objection 3: The angel has a twofold knowledge of the Word; the one which is natural, and the other according to glory. He has a natural knowledge whereby he knows the Word through a similitude thereof shining in his nature; and he has a knowledge of glory whereby he knows the Word through His essence. By both kinds of knowledge the angel knows things in the Word; imperfectly by his natural knowledge, and perfectly by his knowledge of glory. Therefore the first knowledge of things in the Word was present to the angel from the outset of his creation; while the second was not, but only when the angels became blessed by turning to the good. And this is properly termed their morning knowledge.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether an angel needs grace in order to turn to God?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Angelus non indiguerit gratia ad hoc quod converteretur in Deum. Ad ea enim quae naturaliter possumus, gratia non indigemus. Sed naturaliter Angelus convertitur in Deum, quia naturaliter Deum diligit, ut ex supra dictis patet. Ergo Angelus non indiguit gratia ad hoc quod converteretur in Deum. Objection 1: It would seem that the angel had no need of grace in order to turn to God. For, we have no need of grace for what we can accomplish naturally. But the angel naturally turns to God: because he loves God naturally, as is clear from what has been said (Question [60], Article [5]). Therefore an angel did not need grace in order to turn to God.
Praeterea, ad ea tantum videmur indigere auxilio, quae sunt difficilia. Sed converti ad Deum non erat difficile Angelo; cum nihil esset in eo quod huic conversioni repugnaret. Ergo Angelus non indiguit auxilio gratiae ad hoc quod converteretur in Deum. Objection 2: Further, seemingly we need help only for difficult tasks. Now it was not a difficult task for the angel to turn to God; because there was no obstacle in him to such turning. Therefore the angel had no need of grace in order to turn to God.
Praeterea, converti ad Deum est se ad gratiam praeparare, unde Zach. I, dicitur, convertimini ad me, et ego convertar ad vos. Sed nos non indigemus gratia ad hoc quod nos ad gratiam praeparemus, quia sic esset abire in infinitum. Ergo non indiguit gratia Angelus ad hoc quod converteretur in Deum Objection 3: Further, to turn oneself to God is to dispose oneself for grace; hence it is said (Zach. 1:3): "Turn ye to Me, and I will turn to you." But we do not stand in need of grace in order to prepare ourselves for grace: for thus we should go on to infinity. Therefore the angel did not need grace to turn to God.
Sed contra, per conversionem ad Deum Angelus pervenit ad beatitudinem. Si igitur non indiguisset gratia ad hoc quod converteretur in Deum, sequeretur quod non indigeret gratia ad habendam vitam aeternam. Quod est contra illud apostoli, Rom. VI, gratia Dei vita aeterna. On the contrary, It was by turning to God that the angel reached to beatitude. If, then, he had needed no grace in order to turn to God, it would follow that he did not require grace in order to possess everlasting life. But this is contrary to the saying of the Apostle (Rm. 6:23): "The grace of God is life everlasting."
Respondeo dicendum quod Angeli indiguerunt gratia ad hoc quod converterentur in Deum, prout est obiectum beatitudinis. Sicut enim superius dictum est, naturalis motus voluntatis est principium omnium eorum quae volumus. Naturalis autem inclinatio voluntatis est ad id quod est conveniens secundum naturam. Et ideo, si aliquid sit supra naturam, voluntas in id ferri non potest, nisi ab aliquo alio supernaturali principio adiuta. Sicut patet quod ignis habet naturalem inclinationem ad calefaciendum, et ad generandum ignem, sed generare carnem est supra naturalem virtutem ignis, unde ignis ad hoc nullam inclinationem habet, nisi secundum quod movetur ut instrumentum ab anima nutritiva. I answer that, The angels stood in need of grace in order to turn to God, as the object of beatitude. For, as was observed above (Question [60], Article [2]) the natural movement of the will is the principle of all things that we will. But the will's natural inclination is directed towards what is in keeping with its nature. Therefore, if there is anything which is above nature, the will cannot be inclined towards it, unless helped by some other supernatural principle. Thus it is clear that fire has a natural tendency to give forth heat, and to generate fire; whereas to generate flesh is beyond the natural power of fire; consequently, fire has no tendency thereto, except in so far as it is moved instrumentally by the nutritive soul.
Ostensum est autem supra, cum de Dei cognitione ageretur, quod videre Deum per essentiam, in quo ultima beatitudo rationalis creaturae consistit, est supra naturam cuiuslibet intellectus creati. Unde nulla creatura rationalis potest habere motum voluntatis ordinatum ad illam beatitudinem, nisi mota a supernaturali agente. Et hoc dicimus auxilium gratiae. Et ideo dicendum est quod Angelus in illam beatitudinem voluntate converti non potuit, nisi per auxilium gratiae. Now it was shown above (Question [12], Articles [4],5), when we were treating of God's knowledge, that to see God in His essence, wherein the ultimate beatitude of the rational creature consists, is beyond the nature of every created intellect. Consequently no rational creature can have the movement of the will directed towards such beatitude, except it be moved thereto by a supernatural agent. This is what we call the help of grace. Therefore it must be said that an angel could not of his own will be turned to such beatitude, except by the help of grace.
Ad primum ergo dicendum quod Angelus naturaliter diligit Deum, inquantum est principium naturalis esse. Hic autem loquimur de conversione ad Deum, inquantum est beatificans per suae essentiae visionem. Reply to Objection 1: The angel loves God naturally, so far as God is the author of his natural being. But here we are speaking of turning to God, so far as God bestows beatitude by the vision of His essence.
Ad secundum dicendum quod difficile est quod transcendit potentiam. Sed hoc contingit esse dupliciter. Uno modo, quia transcendit potentiam secundum suum naturalem ordinem. Et tunc, si ad hoc possit pervenire aliquo auxilio, dicitur difficile; si autem nullo modo, dicitur impossibile, sicut impossibile est hominem volare. Alio modo transcendit aliquid potentiam, non secundum ordinem naturalem potentiae, sed propter aliquod impedimentum potentiae adiunctum. Sicut ascendere non est contra naturalem ordinem potentiae animae motivae, quia anima, quantum est de se, nata est movere in quamlibet partem, sed impeditur ab hoc propter corporis gravitatem; unde difficile est homini ascendere. Converti autem ad beatitudinem ultimam, homini quidem est difficile et quia est supra naturam, et quia habet impedimentum ex corruptione corporis et infectione peccati. Sed Angelo est difficile propter hoc solum quod est supernaturale.. Reply to Objection 2: A thing is "difficult" which is beyond a power; and this happens in two ways. First of all, because it is beyond the natural capacity of the power. Thus, if it can be attained by some help, it is said to be "difficult"; but if it can in no way be attained, then it is "impossible"; thus it is impossible for a man to fly. In another way a thing may be beyond the power, not according to the natural order of such power, but owing to some intervening hindrance; as to mount upwards is not contrary to the natural order of the motive power of the soul; because the soul, considered in itself, can be moved in any direction; but is hindered from so doing by the weight of the body; consequently it is difficult for a man to mount upwards. To be turned to his ultimate beatitude is difficult for man, both because it is beyond his nature, and because he has a hindrance from the corruption of the body and infection of sin. But it is difficult for an angel, only because it is supernatural.
Ad tertium dicendum quod quilibet motus voluntatis in Deum, potest dici conversio in ipsum. Et ideo triplex est conversio in Deum. Una quidem per dilectionem perfectam, quae est creaturae iam Deo fruentis. Et ad hanc conversionem requiritur gratia consummata. Alia conversio est, quae est meritum beatitudinis. Et ad hanc requiritur habitualis gratia, quae est merendi principium. Tertia conversio est, per quam aliquis praeparat se ad gratiam habendam. Et ad hanc non exigitur aliqua habitualis gratia, sed operatio Dei ad se animam convertentis, secundum illud Thren. ult., converte nos, domine, ad te, et convertemur. Unde patet quod non est procedere in infinitum. Reply to Objection 3: Every movement of the will towards God can be termed a conversion to God. And so there is a threefold turning to God. The first is by the perfect love of God; this belongs to the creature enjoying the possession of God; and for such conversion, consummate grace is required. The next turning to God is that which merits beatitude; and for this there is required habitual grace, which is the principle of merit. The third conversion is that whereby a man disposes himself so that he may have grace; for this no habitual grace is required; but the operation of God, Who draws the soul towards Himself, according to Lam 5:21: "Convert us, O Lord, to Thee, and we shall be converted." Hence it is clear that there is no need to go on to infinity.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether the angels were created in grace?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod Angeli non sint creati in gratia. Dicit enim Augustinus, II super Gen. ad Litt., quod angelica natura primo erat informiter creata, et caelum dicta, postmodum vero formata est, et lux appellata. Sed haec formatio est per gratiam. Ergo non sunt creati in gratia. Objection 1: It would seem that the angels were not created in grace. For Augustine says (Gen. ad lit. ii, 8) that the angelic nature was first made without form, and was called "heaven": but afterwards it received its form, and was then called "light." But such formation comes from grace. Therefore they were not created in grace.
Praeterea, gratia inclinat creaturam rationalem in Deum. Si igitur Angelus in gratia creatus fuisset nullus Angelus fuisset a Deo aversus. Objection 2: Further, grace turns the rational creature towards God. If, therefore, the angel had been created in grace, no angel would ever have turned away from God.
Praeterea, gratia medium est inter naturam et gloriam. Sed Angeli non fuerunt beati in sua creatione. Ergo videtur quod nec etiam creati sint in gratia, sed primo in natura tantum; postea autem adepti sunt gratiam; et ultimo facti sunt beati. Objection 3: Further, grace comes midway between nature and glory. But the angels were not beatified in their creation. Therefore it seems that they were not created in grace; but that they were first created in nature only, and then received grace, and that last of all they were beatified.
Sed contra est quod Augustinus dicit, XII de Civ. Dei, bonam voluntatem quis fecit in Angelis, nisi ille qui eos cum sua voluntate, idest cum amore casto quo illi adhaerent, creavit, simul in eis condens naturam et largiens gratiam? On the contrary, Augustine says (De Civ. Dei xii, 9), "Who wrought the good will of the angels? Who, save Him Who created them with His will, that is, with the pure love wherewith they cling to Him; at the same time building up their nature and bestowing grace on them?"
Respondeo dicendum quod, quamvis super hoc sint diversae opiniones, quibusdam dicentibus quod creati sunt Angeli in naturalibus tantum, aliis vero quod sunt creati in gratia; hoc tamen probabilius videtur tenendum, et magis dictis sanctorum consonum est, quod fuerunt creati in gratia gratum faciente. Sic enim videmus quod omnia quae processu temporis per opus divinae providentiae, creatura sub Deo operante, sunt producta, in prima rerum conditione producta sunt secundum quasdam seminales rationes, ut Augustinus dicit, super Gen. ad Litt.; sicut arbores et animalia et alia huiusmodi. Manifestum est autem quod gratia gratum faciens hoc modo comparatur ad beatitudinem, sicut ratio seminalis in natura ad effectum naturalem, unde I Ioan. III, gratia semen Dei nominatur. Sicut igitur, secundum opinionem Augustini, ponitur quod statim in prima creatione corporalis creaturae inditae sunt ei seminales rationes omnium naturalium effectuum, ita statim a principio sunt Angeli creati in gratia. I answer that, Although there are conflicting opinions on this point, some holding that the angels were created only in a natural state, while others maintain that they were created in grace; yet it seems more probable, and more in keeping with the sayings of holy men, that they were created in sanctifying grace. For we see that all things which, in the process of time, being created by the work of Divine Providence, were produced by the operation of God, were created in the first fashioning of things according to seedlike forms, as Augustine says (Gen. ad lit. viii, 3), such as trees, animals, and the rest. Now it is evident that sanctifying grace bears the same relation to beatitude as the seedlike form in nature does to the natural effect; hence (1 Jn. 3:9) grace is called the "seed" of God. As, then, in Augustine's opinion it is contended that the seedlike forms of all natural effects were implanted in the creature when corporeally created, so straightway from the beginning the angels were created in grace.
Ad primum ergo dicendum quod informitas illa Angeli potest intelligi vel per comparationem ad formationem gloriae, et sic praecessit tempore informitas formationem. Vel per comparationem ad formationem gratiae, et sic non praecessit ordine temporis, sed ordine naturae; sicut etiam de formatione corporali Augustinus ponit. Reply to Objection 1: Such absence of form in the angels can be understood either by comparison with their formation in glory; and so the absence of formation preceded formation by priority of time. Or else it can be understood of the formation according to grace: and so it did not precede in the order of time, but in the order of nature; as Augustine holds with regard to the formation of corporeal things (Gen. ad lit. i, 15).
Ad secundum dicendum quod omnis forma inclinat suum subiectum secundum modum naturae eius. Modus autem naturalis intellectualis naturae est, ut libere feratur in ea quae vult. Et ideo inclinatio gratiae non imponit necessitatem, sed habens gratiam potest ea non uti, et peccare. Reply to Objection 2: Every form inclines the subject after the mode of the subject's nature. Now it is the mode of an intellectual nature to be inclined freely towards the objects it desires. Consequently the movement of grace does not impose necessity; but he who has grace can fail to make use of it, and can sin.
Ad tertium dicendum quod, quamvis gratia sit medium inter naturam et gloriam ordine naturae tamen ordine temporis in natura creata non debuit simul esse gloria cum natura, quia est finis operationis ipsius naturae per gratiam adiutae. Gratia autem non se habet ut finis operationis, quia non est ex operibus; sed ut principium bene operandi. Et ideo statim cum natura gratiam dare conveniens fuit. Reply to Objection 3: Although in the order of nature grace comes midway between nature and glory, nevertheless, in the order of time, in created nature, glory is not simultaneous with nature; because glory is the end of the operation of nature helped by grace. But grace stands not as the end of operation, because it is not of works, but as the principle of right operation. Therefore it was fitting for grace to be given straightway with nature.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether an angel merits his beatitude?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod Angelus beatus suam beatitudinem non meruerit. Meritum enim est ex difficultate actus meritorii. Sed nullam difficultatem Angelus habuit ad bene operandum. Ergo bona operatio non fuit ei meritoria. Objection 1: It would seem that the angel did not merit his beatitude. For merit arises from the difficulty of the meritorious act. But the angel experienced no difficulty in acting rightly. Therefore righteous action was not meritorious for him.
Praeterea, naturalibus non meremur. Sed naturale fuit Angelo quod converteretur ad Deum. Ergo per hoc non meruit beatitudinem. Objection 2: Further, we do not merit by merely natural operations. But it was quite natural for the angel to turn to God. Therefore he did not thereby merit beatitude.
Praeterea, si Angelus beatus beatitudinem suam meruit, aut ergo antequam eam haberet, aut post. Sed non ante, quia, ut multis videtur, ante non habuit gratiam, sine qua nullum est meritum. Nec etiam post, quia sic etiam modo mereretur, quod videtur esse falsum, quia sic minor Angelus merendo ad superioris Angeli gradum posset pertingere, et non essent stabiles distinctiones graduum gratiae; quod est inconveniens. Non ergo Angelus beatus suam beatitudinem meruit. Objection 3: Further, if a beatified angel merited his beatitude, he did so either before he had it, or else afterwards. But it was not before; because, in the opinion of many, he had no grace before whereby to merit it. Nor did he merit it afterwards, because thus he would be meriting it now; which is clearly false, because in that case a lower angel could by meriting rise up to the rank of a higher, and the distinct degrees of grace would not be permanent; which is not admissible. Consequently the angel did not merit his beatitude.
Sed contra, Apoc. XXI, dicitur quod mensura Angeli, in illa caelesti Ierusalem, est mensura hominis. Sed homo ad beatitudinem pertingere non potest nisi per meritum. Ergo neque Angelus. On the contrary, It is stated (Apoc. 21:17) that the "measure of the angel" in that heavenly Jerusalem is "the measure of a man." Therefore the same is the case with the angel.
Respondeo dicendum quod soli Deo beatitudo perfecta est naturalis quia idem est sibi esse et beatum esse. Cuiuslibet autem creaturae esse beatum non est natura, sed ultimus finis. Quaelibet autem res ad ultimum finem per suam operationem pertingit. Quae quidem operatio in finem ducens, vel est factiva finis, quando finis non excedit virtutem eius quod operatur propter finem, sicut medicatio est factiva sanitatis, vel est meritoria finis, quando finis excedit virtutem operantis propter finem, unde expectatur finis ex dono alterius. Beatitudo autem ultima excedit et naturam angelicam et humanam, ut ex dictis patet. Unde relinquitur quod tam homo quam Angelus suam beatitudinem meruerit. I answer that, Perfect beatitude is natural only to God, because existence and beatitude are one and the same thing in Him. Beatitude, however, is not of the nature of the creature, but is its end. Now everything attains its last end by its operation. Such operation leading to the end is either productive of the end, when such end is not beyond the power of the agent working for the end, as the healing art is productive of health; or else it is deserving of the end, when such end is beyond the capacity of the agent striving to attain it; wherefore it is looked for from another's bestowing. Now it is evident from what has gone before (Articles [1],2; Question [12], Articles [4],5), ultimate beatitude exceeds both the angelic and the human nature. It remains, then, that both man and angel merited their beatitude.
Et si quidem Angelus in gratia creatus fuit, sine qua nullum est meritum, absque difficultate dicere possumus quod suam beatitudinem meruerit. Et similiter si quis diceret quod qualitercumque gratiam habuerit antequam gloriam. And if the angel was created in grace, without which there is no merit, there would be no difficulty in saying that he merited beatitude: as also, if one were to say that he had grace in any way before he had glory.
Si vero gratiam non habuit antequam esset beatus, sic oportet dicere quod beatitudinem absque merito habuit, sicut nos gratiam. Quod tamen est contra rationem beatitudinis, quae habet rationem finis, et est praemium virtutis, ut etiam philosophus dicit, in I Ethic. Vel oportet dicere quod Angeli merentur beatitudinem per ea quae iam beati operantur in divinis ministeriis, ut alii dixerunt. Quod tamen est contra rationem meriti, nam meritum habet rationem viae ad finem, ei autem qui iam est in termino, non convenit moveri ad terminum; et sic nullus meretur quod iam habet. Vel oportet dicere quod unus et idem actus conversionis in Deum, inquantum est ex libero arbitrio, est meritorius; et inquantum pertingit ad finem, est fruitio beata. Sed nec hoc etiam videtur esse conveniens, quia liberum arbitrium non est sufficiens causa meriti unde actus non potest esse meritorius secundum quod est ex libero arbitrio, nisi inquantum est gratia informatus; non autem simul potest informari gratia imperfecta, quae est principium merendi, et gratia perfecta, quae est principium fruendi. Unde non videtur esse possibile quod simul fruatur, et suam fruitionem mereatur. But if he had no grace before entering upon beatitude, it would then have to be said that he had beatitude without merit, even as we have grace. This, however, is quite foreign to the idea of beatitude; which conveys the notion of an end, and is the reward of virtue, as even the Philosopher says (Ethic. i, 9). Or else it will have to be said, as some others have maintained, that the angels merit beatitude by their present ministrations, while in beatitude. This is quite contrary, again, to the notion of merit: since merit conveys the idea of a means to an end; while what is already in its end cannot, properly speaking, be moved towards such end; and so no one merits to produce what he already enjoys. Or else it will have to be said that one and the same act of turning to God, so far as it comes of free-will, is meritorious; and so far as it attains the end, is the fruition of beatitude. Even this view will not stand, because free-will is not the sufficient cause of merit; and, consequently, an act cannot be meritorious as coming from free-will, except in so far as it is informed by grace; but it cannot at the same time be informed by imperfect grace, which is the principle of meriting, and by perfect grace, which is the principle of enjoying. Hence it does not appear to be possible for anyone to enjoy beatitude, and at the same time to merit it.
Et ideo melius dicendum est quod gratiam habuit Angelus antequam esset beatus, per quam beatitudinem meruit. Consequently it is better to say that the angel had grace ere he was admitted to beatitude, and that by such grace he merited beatitude.
Ad primum ergo dicendum quod difficultas bene operandi non est in Angelis ex aliqua contrarietate, vel impedimento naturalis virtutis; sed ex hoc quod opus aliquod bonum est supra virtutem naturae. Reply to Objection 1: The angel's difficulty of working righteously does not come from any contrariety or hindrance of natural powers; but from the fact that the good work is beyond his natural capacity.
Ad secundum dicendum quod conversione naturali Angelus non meruit beatitudinem, sed conversione caritatis, quae est per gratiam. Reply to Objection 2: An angel did not merit beatitude by natural movement towards God; but by the movement of charity, which comes of grace.
Ad tertium patet responsio ex dictis. The answer to the Third Objection is evident from what we have said.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether the angel obtained beatitude immediately after one act of merit?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod Angelus non statim post unum actum meritorium beatitudinem habuerit. Difficilius enim est homini bene operari quam Angelo. Sed homo non praemiatur statim post unum actum. Ergo neque Angelus. Objection 1: It would seem that the angel did not possess beatitude instantly after one act of merit. For it is more difficult for a man to do well than for an angel. But man is not rewarded at once after one act of merit. Therefore neither was the angel.
Praeterea, Angelus statim in principio suae creationis, et in instanti, actum aliquem habere potuit, cum etiam corpora naturalia in ipso instanti suae creationis moveri incipiant, et si motus corporis in instanti esse posset, sicut opera intellectus et voluntatis, in primo instanti suae generationis motum haberent. Si ergo Angelus per unum motum suae voluntatis beatitudinem meruit, in primo instanti suae creationis meruit beatitudinem. Si ergo eorum beatitudo non retardatur, statim in primo instanti fuerunt beati. Objection 2: Further, an angel could act at once, and in an instant, from the very outset of his creation, for even natural bodies begin to be moved in the very instant of their creation; and if the movement of a body could be instantaneous, like operations of mind and will, it would have movement in the first instant of its generation. Consequently, if the angel merited beatitude by one act of his will, he merited it in the first instant of his creation; and so, if their beatitude was not retarded, then the angels were in beatitude in the first instant.
Praeterea, inter multum distantia oportet esse multa media. Sed status beatitudinis Angelorum multum distat a statu naturae eorum, medium autem inter utrumque est meritum. Oportuit igitur quod per multa media Angelus ad beatitudinem perveniret. Objection 3: Further, there must be many intervals between things which are far apart. But the beatific state of the angels is very far remote from their natural condition: while merit comes midway between. Therefore the angel would have to pass through many stages of merit in order to reach beatitude.
Sed contra, anima hominis et Angelus similiter ad beatitudinem ordinantur, unde sanctis promittitur aequalitas Angelorum Luc. XX. Sed anima a corpore separata, si habeat meritum beatitudinis, statim beatitudinem consequitur, nisi aliud sit impedimentum. Ergo pari ratione et Angelus. Sed statim in primo actu caritatis habuit meritum beatitudinis. Ergo, cum in eo non esset aliquod impedimentum, statim ad beatitudinem pervenit per solum unum actum meritorium. On the contrary, Man's soul and an angel are ordained alike for beatitude: consequently equality with angels is promised to the saints. Now the soul separated from the body, if it has merit deserving beatitude, enters at once into beatitude, unless there be some obstacle. Therefore so does an angel. Now an angel instantly, in his first act of charity, had the merit of beatitude. Therefore, since there was no obstacle within him, he passed at once into beatitude by only one meritorious act.
Respondeo dicendum quod Angelus post primum actum caritatis quo beatitudinem meruit, statim beatus fuit. Cuius ratio est, quia gratia perficit naturam secundum modum naturae, sicut et omnis perfectio recipitur in perfectibili secundum modum eius. Est autem hoc proprium naturae angelicae, quod naturalem perfectionem non per discursum acquirat, sed statim per naturam habeat, sicut supra ostensum est. Sicut autem ex sua natura Angelus habet ordinem ad perfectionem naturalem, ita ex merito habet ordinem ad gloriam. Et ita statim post meritum in Angelo fuit beatitudo consecuta. Meritum autem beatitudinis, non solum in Angelo, sed etiam in homine esse potest per unicum actum, quia quolibet actu caritate informato homo beatitudinem meretur. Unde relinquitur quod statim post unum actum caritate informatum, Angelus beatus fuit. I answer that, The angel was beatified instantly after the first act of charity, whereby he merited beatitude. The reason whereof is because grace perfects nature according to the manner of the nature; as every perfection is received in the subject capable of perfection, according to its mode. Now it is proper to the angelic nature to receive its natural perfection not by passing from one stage to another; but to have it at once naturally, as was shown above (Article [1]; Question [58], Articles [3],4). But as the angel is of his nature inclined to natural perfection, so is he by merit inclined to glory. Hence instantly after merit the angel secured beatitude. Now the merit of beatitude in angel and man alike can be from merely one act; because man merits beatitude by every act informed by charity. Hence it remains that an angel was beatified straightway after one act of charity.
Ad primum ergo dicendum quod homo secundum suam naturam non statim natus est ultimam perfectionem adipisci, sicut Angelus. Et ideo homini longior via data est ad merendum beatitudinem, quam Angelo. Reply to Objection 1: Man was not intended to secure his ultimate perfection at once, like the angel. Hence a longer way was assigned to man than to the angel for securing beatitude.
Ad secundum dicendum quod Angelus est supra tempus rerum corporalium, unde instantia diversa in his quae ad Angelos pertinent, non accipiuntur nisi secundum successionem in ipsorum actibus. Non autem potuit simul in eis esse actus meritorius beatitudinis, et actus beatitudinis, qui est fruitio; cum unus sit gratiae imperfectae, et alius gratiae consummatae. Unde relinquitur quod oportet diversa instantia accipi, in quorum uno meruerit beatitudinem, et in alio fuerit beatus. Reply to Objection 2: The angel is above the time of corporeal things; hence the various instants regarding the angels are not to be taken except as reckoning the succession of their acts. Now their act which merited beatitude could not be in them simultaneously with the act of beatitude, which is fruition; since the one belongs to imperfect grace, and the other to consummate grace. Consequently, it remains for different instants to be conceived, in one of which the angel merited beatitude, and in another was beatified.
Ad tertium dicendum quod de natura Angeli est, quod statim suam perfectionem consequatur ad quam ordinatur. Et ideo non requiritur nisi unus actus meritorius; qui ea ratione medium dici potest, quia secundum ipsum Angelus ad beatitudinem ordinatur. Reply to Objection 3: It is of the nature of an angel instantly to attain the perfection unto which he is ordained. Consequently, only one meritorious act is required; which act can so far be called an interval as through it the angel is brought to beatitude.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether the angels receive grace and glory according to the degree of their natural gifts?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod Angeli non sint consecuti gratiam et gloriam secundum quantitatem suorum naturalium. Gratia enim ex mera Dei voluntate datur. Ergo et quantitas gratiae dependet ex voluntate Dei, et non ex quantitate naturalium. Objection 1: It would seem that the angels did not receive grace and glory according to the degree of their natural gifts. For grace is bestowed of God's absolute will. Therefore the degree of grace depends on God's will, and not on the degree of their natural gifts.
Praeterea, magis propinquum videtur ad gratiam actus humanus quam natura, quia actus humanus praeparatorius est ad gratiam. Sed gratia non est ex operibus, ut dicitur Rom. XI. Multo igitur minus quantitas gratiae in Angelis est secundum quantitatem naturalium. Objection 2: Further, a moral act seems to be more closely allied with grace than nature is; because a moral act is preparatory to grace. But grace does not come "of works," as is said Rm. 11:6. Therefore much less does the degree of grace depend upon the degree of their natural gifts.
Praeterea, homo et Angelus pariter ordinantur ad beatitudinem vel gratiam. Sed homini non datur plus de gratia secundum gradum naturalium. Ergo nec Angelo. Objection 3: Further, man and angel are alike ordained for beatitude or grace. But man does not receive more grace according to the degree of his natural gifts. Therefore neither does the angel.
Sed contra est quod Magister dicit, III dist. II Sent., quod Angeli qui natura magis subtiles, et sapientia amplius perspicaces creati sunt, hi etiam maioribus gratiae muneribus praediti sunt. On the contrary, Is the saying of the Master of the Sentences (Sent. ii, D, 3) that "those angels who were created with more subtle natures and of keener intelligence in wisdom, were likewise endowed with greater gifts of grace."
Respondeo dicendum quod rationabile est quod secundum gradum naturalium Angelis data sint dona gratiarum et perfectio beatitudinis. Cuius quidem ratio ex duobus accipi potest. Primo quidem ex parte ipsius Dei, qui per ordinem suae sapientiae diversos gradus in angelica natura constituit. Sicut autem natura angelica facta est a Deo ad gratiam et beatitudinem consequendam, ita etiam gradus naturae angelicae ad diversos gradus gratiae et gloriae ordinari videntur, ut puta, si aedificator lapides polit ad construendam domum, ex hoc ipso quod aliquos pulchrius et decentius aptat, videtur eos ad honoratiorem partem domus ordinare. Sic igitur videtur quod Deus Angelos quos altioris naturae fecit, ad maiora gratiarum dona et ampliorem beatitudinem ordinaverit. I answer that, It is reasonable to suppose that gifts of graces and perfection of beatitude were bestowed on the angels according to the degree of their natural gifts. The reason for this can be drawn from two sources. First of all, on the part of God, Who, in the order of His wisdom, established various degrees in the angelic nature. Now as the angelic nature was made by God for attaining grace and beatitude, so likewise the grades of the angelic nature seem to be ordained for the various degrees of grace and glory; just as when, for example, the builder chisels the stones for building a house, from the fact that he prepares some more artistically and more fittingly than others, it is clear that he is setting them apart for the more ornate part of the house. So it seems that God destined those angels for greater gifts of grace and fuller beatitude, whom He made of a higher nature.
Secundo apparet idem ex parte ipsius Angeli. Non enim Angelus est compositus ex diversis naturis, ut inclinatio unius naturae impetum alterius impediat aut retardet; sicut in homine accidit, in quo motus intellectivae partis aut retardatur aut impeditur ex inclinatione partis sensitivae. Quando autem non est aliquid quod retardet aut impediat, natura secundum totam suam virtutem movetur. Et ideo rationabile est quod Angeli qui meliorem naturam habuerunt, etiam fortius et efficacius ad Deum sint conversi. Hoc autem etiam in hominibus contingit, quod secundum intensionem conversionis in Deum datur maior gratia et gloria. Unde videtur quod Angeli qui habuerunt meliora naturalia, habuerunt plus de gratia et gloria. Secondly, the same is evident on the part of the angel. The angel is not a compound of different natures, so that the inclination of the one thwarts or retards the tendency of the other; as happens in man, in whom the movement of his intellective part is either retarded or thwarted by the inclination of his sensitive part. But when there is nothing to retard or thwart it, nature is moved with its whole energy. So it is reasonable to suppose that the angels who had a higher nature, were turned to God more mightily and efficaciously. The same thing happens in men, since greater grace and glory are bestowed according to the greater earnestness of their turning to God. Hence it appears that the angels who had the greater natural powers, had the more grace and glory.
Ad primum ergo dicendum quod, sicut gratia est ex mera Dei voluntate, ita etiam et natura Angeli. Et sicut naturam Dei voluntas ordinavit ad gratiam ita et gradus naturae ad gradus gratiae. Reply to Objection 1: As grace comes of God's will alone, so likewise does the nature of the angel: and as God's will ordained nature for grace, so did it ordain the various degrees of nature to the various degrees of grace.
Ad secundum dicendum quod actus rationalis creaturae sunt ab ipsa; sed natura est immediate a Deo. Unde magis videtur quod gratia detur secundum gradum naturae, quam ex operibus. Reply to Objection 2: The acts of the rational creature are from the creature itself; whereas nature is immediately from God. Accordingly it seems rather that grace is bestowed according to degree of nature than according to works.
Ad tertium dicendum quod diversitas naturalium aliter est in Angelis, qui differunt specie; et aliter in hominibus, qui differunt solo numero. Differentia enim secundum speciem est propter finem, sed differentia secundum numerum est propter materiam. In homine etiam est aliquid quod potest impedire vel retardare motum intellectivae naturae, non autem in Angelis. Unde non est eadem ratio de utroque. Reply to Objection 3: Diversity of natural gifts is in one way in the angels, who are themselves different specifically; and in quite another way in men, who differ only numerically. For specific difference is on account of the end; while numerical difference is because of the matter. Furthermore, there is something in man which can thwart or impede the movement of his intellective nature; but not in the angels. Consequently the argument is not the same for both.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether natural knowledge and love remain in the beatified angels?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod in Angelis beatis non remaneat cognitio et dilectio naturalis. Quia, ut dicitur I Cor. XIII, cum venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Sed dilectio et cognitio naturalis est imperfecta respectu cognitionis et dilectionis beatae. Ergo adveniente beatitudine, naturalis cognitio et dilectio cessat. Objection 1: It would seem that natural knowledge and love do not remain in the beatified angels. For it is said (1 Cor. 13:10): "When that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away." But natural love and knowledge are imperfect in comparison with beatified knowledge and love. Therefore, in beatitude, natural knowledge and love cease.
Praeterea, ubi unum sufficit, aliud superflue existit. Sed sufficit in Angelis beatis cognitio et dilectio gloriae. Superfluum ergo esset quod remaneret in eis cognitio et dilectio naturalis. Objection 2: Further, where one suffices, another is superfluous. But the knowledge and love of glory suffice for the beatified angels. Therefore it would be superfluous for their natural knowledge and love to remain.
Praeterea, eadem potentia non habet simul duos actus; sicut nec una linea terminatur ex eadem parte ad duo puncta. Sed Angeli beati sunt semper in actu cognitionis et dilectionis beatae, felicitas enim non est secundum habitum, sed secundum actum, ut dicitur in I Ethic. Ergo nunquam in Angelis potest esse cognitio et dilectio naturalis. Objection 3: Further, the same faculty has not two simultaneous acts, as the same line cannot, at the same end, be terminated in two points. But the beatified angels are always exercising their beatified knowledge and love; for, as is said Ethic. i, 8, happiness consists not in habit, but in act. Therefore there can never be natural knowledge and love in the angels.
Sed contra, quandiu manet natura aliqua, manet operatio eius. Sed beatitudo non tollit naturam; cum sit perfectio eius. Ergo non tollit naturalem cognitionem et dilectionem. On the contrary, So long as a nature endures, its operation remains. But beatitude does not destroy nature, since it is its perfection. Therefore it does not take away natural knowledge and love.
Respondeo dicendum quod in Angelis beatis remanet cognitio et dilectio naturalis. Sicut enim se habent principia operationum ad invicem, ita se habent et operationes ipsae. Manifestum est autem quod natura ad beatitudinem comparatur sicut primum ad secundum, quia beatitudo naturae additur. Semper autem oportet salvari primum in secundo. Unde oportet quod natura salvetur in beatitudine. Et similiter oportet quod in actu beatitudinis salvetur actus naturae. I answer that, Natural knowledge and love remain in the angels. For as principles of operations are mutually related, so are the operations themselves. Now it is manifest that nature is to beatitude as first to second; because beatitude is superadded to nature. But the first must ever be preserved in the second. Consequently nature must be preserved in beatitude: and in like manner the act of nature must be preserved in the act of beatitude.
Ad primum ergo dicendum quod perfectio adveniens tollit imperfectionem sibi oppositam. Imperfectio autem naturae non opponitur perfectioni beatitudinis, sed substernitur ei, sicut imperfectio potentiae substernitur perfectioni formae, et non tollitur potentia per formam, sed tollitur privatio, quae opponitur formae. Et similiter etiam imperfectio cognitionis naturalis non opponitur perfectioni cognitionis gloriae, nihil enim prohibet simul aliquid cognoscere per diversa media, sicut simul potest aliquid cognosci per medium probabile, et demonstrativum. Et similiter potest Angelus simul Deum cognoscere per essentiam Dei, quod pertinet ad cognitionem gloriae, et per essentiam propriam, quod pertinet ad cognitionem naturae. Reply to Objection 1: The advent of a perfection removes the opposite imperfection. Now the imperfection of nature is not opposed to the perfection of beatitude, but underlies it; as the imperfection of the power underlies the perfection of the form, and the power is not taken away by the form, but the privation which is opposed to the form. In the same way, the imperfection of natural knowledge is not opposed to the perfection of the knowledge in glory; for nothing hinders us from knowing a thing through various mediums, as a thing may be known at the one time through a probable medium and through a demonstrative one. In like manner, an angel can know God by His essence, and this appertains to his knowledge of glory; and at the same time he can know God by his own essence, which belongs to his natural knowledge.
Ad secundum dicendum quod ea quae sunt beatitudinis, per se sufficiunt. Sed ad hoc quod sint, praeexigunt ea quae sunt naturae, quia nulla beatitudo est per se subsistens, nisi beatitudo increata. Reply to Objection 2: All things which make up beatitude are sufficient of themselves. But in order for them to exist, they presuppose the natural gifts; because no beatitude is self-subsisting, except the uncreated beatitude.
Ad tertium dicendum quod duae operationes non possunt esse simul unius potentiae, nisi una ad aliam ordinetur. Cognitio autem et dilectio naturalis ordinantur ad cognitionem et dilectionem gloriae. Unde nihil prohibet in Angelo simul esse et cognitionem et dilectionem naturalem, et cognitionem et dilectionem gloriae. Reply to Objection 3: There cannot be two operations of the one faculty at the one time, except the one be ordained to the other. But natural knowledge and love are ordained to the knowledge and love of glory. Accordingly there is nothing to hinder natural knowledge and love from existing in the angel conjointly with those of glory.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether a beatified angel can sin?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod Angelus beatus peccare possit. Beatitudo enim non tollit naturam, ut dictum est. Sed de ratione naturae creatae est quod possit deficere. Ergo Angelus beatus potest peccare. Objection 1: It would seem that a beatified angel can sin. For, as was said above (Article [7]), beatitude does not do away with nature. But it is of the very notion of created nature, that it can fail. Therefore a beatified angel can sin.
Praeterea, potestates rationales sunt ad opposita, ut philosophus dicit. Sed voluntas Angeli beati non desinit esse rationalis. Ergo se habet ad bonum et malum. Objection 2: Further, the rational powers are referred to opposites, as the Philosopher observes (Metaph. iv, text. 3). But the will of the angel in beatitude does not cease to be rational. Therefore it is inclined towards good and evil.
Praeterea, ad libertatem arbitrii pertinet quod homo possit eligere bonum et malum. Sed libertas arbitrii non minuitur in Angelis beatis. Ergo possunt peccare. Objection 3: Further, it belongs to the liberty of free-will for man to be able to choose good or evil. But the freedom of will is not lessened in the beatified angels. Therefore they can sin.
Sed contra est quod Augustinus dicit, XI super Gen. ad Litt., quod illa natura quae peccare non potest in sanctis Angelis est. Ergo sancti Angeli peccare non possunt. On the contrary, Augustine says (Gen. ad lit. xi) that "there is in the holy angels that nature which cannot sin." Therefore the holy angels cannot sin.
Respondeo dicendum quod Angeli beati peccare non possunt. Cuius ratio est, quia eorum beatitudo in hoc consistit, quod per essentiam Deum vident. Essentia autem Dei est ipsa essentia bonitatis. Unde hoc modo se habet Angelus videns Deum ad ipsum Deum, sicut se habet quicumque non videns Deum ad communem rationem boni. Impossibile est autem quod aliquis quidquam velit vel operetur, nisi attendens ad bonum; vel quod velit divertere a bono, inquantum huiusmodi. Angelus igitur beatus non potest velle vel agere, nisi attendens ad Deum. Sic autem volens vel agens non potest peccare. Unde Angelus beatus nullo modo peccare potest. I answer that, The beatified angels cannot sin. The reason for this is, because their beatitude consists in seeing God through His essence. Now, God's essence is the very essence of goodness. Consequently the angel beholding God is disposed towards God in the same way as anyone else not seeing God is to the common form of goodness. Now it is impossible for any man either to will or to do anything except aiming at what is good; or for him to wish to turn away from good precisely as such. Therefore the beatified angel can neither will nor act, except as aiming towards God. Now whoever wills or acts in this manner cannot sin. Consequently the beatified angel cannot sin.
Ad primum ergo dicendum quod bonum creatum, in se consideratum, deficere potest. Sed ex coniunctione perfecta ad bonum increatum, qualis est coniunctio beatitudinis, adipiscitur quod peccare non possit, ratione iam dicta. Reply to Objection 1: Created good, considered in itself, can fail. But from its perfect union with the uncreated good, such as is the union of beatitude, it is rendered unable to sin, for the reason already alleged.
Ad secundum dicendum quod virtutes rationales se habent ad opposita in illis ad quae non ordinantur naturaliter, sed quantum ad illa ad quae naturaliter ordinantur, non se habent ad opposita. Intellectus enim non potest non assentire principiis naturaliter notis, et similiter voluntas non potest non adhaerere bono inquantum est bonum, quia in bonum naturaliter ordinatur sicut in suum obiectum. Voluntas igitur Angeli se habet ad opposita, quantum ad multa facienda vel non facienda. Sed quantum ad ipsum Deum, quem vident esse ipsam essentiam bonitatis, non se habent ad opposita; sed secundum ipsum ad omnia diriguntur, quodcumque oppositorum eligant. Quod sine peccato est. Reply to Objection 2: The rational powers are referred to opposites in the things to which they are not inclined naturally; but as to the things whereunto they have a natural tendency, they are not referred to opposites. For the intellect cannot but assent to naturally known principles; in the same way, the will cannot help clinging to good, formally as good; because the will is naturally ordained to good as to its proper object. Consequently the will of the angels is referred to opposites, as to doing many things, or not doing them. But they have no tendency to opposites with regard to God Himself, Whom they see to be the very nature of goodness; but in all things their aim is towards God, which ever alternative they choose, that is not sinful.
Ad tertium dicendum quod liberum arbitrium sic se habet ad eligendum ea quae sunt ad finem, sicut se habet intellectus ad conclusiones. Manifestum est autem quod ad virtutem intellectus pertinet, ut in diversas conclusiones procedere possit secundum principia data, sed quod in aliquam conclusionem procedat praetermittendo ordinem principiorum, hoc est ex defectu ipsius. Unde quod liberum arbitrium diversa eligere possit servato ordine finis, hoc pertinet ad perfectionem libertatis eius, sed quod eligat aliquid divertendo ab ordine finis, quod est peccare, hoc pertinet ad defectum libertatis. Unde maior libertas arbitrii est in Angelis, qui peccare non possunt, quam in nobis, qui peccare possumus. Reply to Objection 3: Free-will in its choice of means to an end is disposed just as the intellect is to conclusions. Now it is evident that it belongs to the power of the intellect to be able to proceed to different conclusions, according to given principles; but for it to proceed to some conclusion by passing out of the order of the principles, comes of its own defect. Hence it belongs to the perfection of its liberty for the free-will to be able to choose between opposite things, keeping the order of the end in view; but it comes of the defect of liberty for it to choose anything by turning away from the order of the end; and this is to sin. Hence there is greater liberty of will in the angels, who cannot sin, than there is in ourselves, who can sin.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 62 [ << | >> ]
Article: 9  [ << | >> ]

Whether the beatified angels advance in beatitude?

Ad nonum sic proceditur. Videtur quod Angeli beati in beatitudine proficere possint. Caritas enim est principium merendi. Sed in Angelis est perfecta caritas. Ergo Angeli beati possunt mereri. Crescente autem merito, et praemium beatitudinis crescit. Ergo Angeli beati in beatitudine proficere possunt. Objection 1: It would seem that the beatified angels can advance in beatitude. For charity is the principle of merit. But there is perfect charity in the angels. Therefore the beatified angels can merit. Now, as merit increases, the reward of beatitude increases. Therefore the beatified angels can progress in beatitude.
Praeterea, Augustinus dicit, in libro de Doctr. Christ., quod Deus utitur nobis ad nostram utilitatem, et ad suam bonitatem. Et similiter Angelis, quibus utitur in ministeriis spiritualibus; cum sint administratorii spiritus, in ministerium missi propter eos qui haereditatem capiunt salutis, ut dicitur Heb. I. Non autem hoc esset ad eorum utilitatem, si per hoc non mererentur nec in beatitudine proficerent. Relinquitur ergo quod Angeli beati et mereri, et in beatitudine proficere possunt. Objection 2: Further, Augustine says (De Doctr. Christ. i) that "God makes use of us for our own gain, and for His own goodness. The same thing happens to the angels, whom He uses for spiritual ministrations"; since "they are all [*Vulg.: 'Are they not all... ?'] ministering spirits, sent to minister for them who shall receive the inheritance of salvation" (Heb. 1:14). This would not be for their profit were they not to merit thereby, nor to advance to beatitude. It remains, then, that the beatified angels can merit, and can advance in beatitude.
Praeterea, ad imperfectionem pertinet quod ille qui non est in summo, non possit proficere. Sed Angeli non sunt in summo. Si ergo ad maius proficere non possunt, videtur quod in eis sit imperfectio et defectus. Quod est inconveniens. Objection 3: Further, it argues imperfection for anyone not occupying the foremost place not to be able to advance. But the angels are not in the highest degree of beatitude. Therefore if unable to ascend higher, it would appear that there is imperfection and defect in them; which is not admissible.
Sed contra est quod mereri et proficere pertinent ad statum viae. Sed Angeli non sunt viatores, sed comprehensores. Ergo Angeli beati non possunt mereri, nec in beatitudine proficere. On the contrary, Merit and progress belong to this present condition of life. But angels are not wayfarers travelling towards beatitude, they are already in possession of beatitude. Consequently the beatified angels can neither merit nor advance in beatitude.
Respondeo dicendum quod in unoquoque motu motoris intentio fertur in aliquid determinatum, ad quod mobile perducere intendit, intentio enim est de fine cui repugnat infinitum. Manifestum est autem quod, cum creatura rationalis per suam virtutem consequi non possit suam beatitudinem, quae in visione Dei consistit, ut ex superioribus patet; indiget ut ad beatitudinem a Deo moveatur. Oportet igitur quod sit aliquid determinatum, ad quod quaelibet creatura rationalis dirigatur sicut in ultimum finem. I answer that, In every movement the mover's intention is centered upon one determined end, to which he intends to lead the movable subject; because intention looks to the end, to which infinite progress is repugnant. Now it is evident, since the rational creature cannot of its own power attain to its beatitude, which consists in the vision of God, as is clear from what has gone before (Question [12], Article [4]), that it needs to be moved by God towards its beatitude. Therefore there must be some one determined thing to which every rational creature is directed as to its last end.
Et hoc quidem determinatum non potest esse, in divina visione, quantum ad ipsum quod videtur, quia summa veritas ab omnibus beatis secundum diversos gradus conspicitur. Sed quantum ad modum visionis, praefigitur diversimode terminus ex intentione dirigentis in finem. Non enim possibile est quod, sicut rationalis creatura producitur ad videndum summam essentiam, ita producatur ad summum modum visionis, qui est comprehensio, hic enim modus soli Deo competere potest, ut ex supra dictis patet. Sed cum infinita efficacia requiratur ad Deum comprehendendum, creaturae vero efficacia in videndo non possit esse nisi finita; ab infinito autem finitum quodlibet infinitis gradibus distet; infinitis modis contingit creaturam rationalem intelligere Deum vel clarius vel minus clare. Et sicut beatitudo consistit in ipsa visione, ita gradus beatitudinis in certo modo visionis. Now this one determinate object cannot, in the vision of God, consist precisely in that which is seen; for the Supreme Truth is seen by all the blessed in various degrees: but it is on the part of the mode of vision, that diverse terms are fixed beforehand by the intention of Him Who directs towards the end. For it is impossible that as the rational creature is led on to the vision of the Supreme Essence, it should be led on in the same way to the supreme mode of vision, which is comprehension, for this belongs to God only; as is evident from what was said above (Question [12], Article [7]; Question [14], Article [3]). But since infinite efficacy is required for comprehending God, while the creature's efficacy in beholding is only finite; and since every finite being is in infinite degrees removed from the infinite; it comes to pass that the rational creature understands God more or less clearly according to infinite degrees. And as beatitude consists in vision, so the degree of vision lies in a determinate mode of the vision.
Sic igitur unaquaeque creatura rationalis a Deo perducitur ad finem beatitudinis, ut etiam ad determinatum gradum beatitudinis perducatur ex praedestinatione Dei. Unde consecuto illo gradu, ad altiorem transire non potest. Therefore every rational creature is so led by God to the end of its beatitude, that from God's predestination it is brought even to a determinate degree of beatitude. Consequently, when that degree is once secured, it cannot pass to a higher degree.
Ad primum ergo dicendum quod mereri est eius quod movetur ad finem. Movetur autem ad finem creatura rationalis, non solum patiendo, sed etiam operando. Et si quidem finis ille subsit virtuti rationalis creaturae, operatio illa dicetur acquisitiva illius finis, sicut homo meditando acquirit scientiam, si vero finis non sit in potestate eius, sed ab alio expectetur, operatio, erit meritoria finis. Ei autem quod est in ultimo termino, non convenit moveri, sed mutatum esse. Unde caritatis imperfectae, quae est viae, est mereri, caritatis autem perfectae non est mereri, sed potius praemio frui. Sicut et in habitibus acquisitis, operatio praecedens habitum est acquisitiva habitus, quae vero est ex habitu iam acquisito, est operatio iam perfecta cum delectatione. Et similiter actus caritatis perfectae non habet rationem meriti, sed magis est de perfectione praemii. Reply to Objection 1: Merit belongs to a subject which is moving towards its end. Now the rational creature is moved towards its end, not merely passively, but also by working actively. If the end is within the power of the rational creature, then its action is said to procure the end; as man acquires knowledge by reflection: but if the end be beyond its power, and is looked for from another, then the action will be meritorious of such end. But what is already in the ultimate term is not said to be moved, but to have been moved. Consequently, to merit belongs to the imperfect charity of this life; whereas perfect charity does not merit but rather enjoys the reward. Even as in acquired habits, the operation preceding the habit is productive of the habit; but the operation from an acquired habit is both perfect and enjoyable. In the same way the act of perfect charity has no quality of merit, but belongs rather to the perfection of the reward.
Ad secundum dicendum quod aliquid dicitur utile dupliciter. Uno modo, sicut quod est in via ad finem, et sic utile est meritum beatitudinis. Alio modo, sicut pars est utilis ad totum, ut paries ad domum. Et hoc modo ministeria Angelorum sunt utilia Angelis beatis, inquantum sunt quaedam pars beatitudinis ipsorum, diffundere enim perfectionem habitam in alia, hoc est de ratione perfecti inquantum est perfectum. Reply to Objection 2: A thing can be termed useful in two ways. First of all, as being on the way to an end; and so the merit of beatitude is useful. Secondly, as the part is useful for the whole; as the wall for a house. In this way the angelic ministerings are useful for the beatified angels, inasmuch as they are a part of their beatitude; for to pour out acquired perfection upon others is of the nature of what is perfect, considered as perfect.
Ad tertium dicendum quod, licet Angelus beatus non sit in summo gradu beatitudinis simpliciter, est tamen in ultimo quantum ad seipsum, secundum praedestinationem divinam. Potest tamen augeri Angelorum gaudium de salute eorum qui per ipsorum ministerium salvantur; secundum illud Luc. XV, gaudium est Angelis Dei super uno peccatore poenitentiam agente. Sed hoc gaudium ad praemium accidentale pertinet, quod quidem augeri potest usque ad diem iudicii. Unde quidam dicunt quod, quantum ad praemium accidentale, etiam mereri possunt. Sed melius est ut dicatur quod nullo modo aliquis beatus mereri potest, nisi sit simul viator et comprehensor, ut Christus, qui solus fuit viator et comprehensor. Praedictum enim gaudium magis acquirunt ex virtute beatitudinis, quam illud mereantur. Reply to Objection 3: Although a beatified angel is not absolutely in the highest degree of beatitude, yet, in his own regard he is in the highest degree, according to Divine predestination. Nevertheless the joy of the angels can be increased with regard to the salvation of such as are saved by their ministrations, according to Lk. 15:10: "There is [Vulg.'shall be'] joy before the angels of God upon one sinner doing penance." Such joy belongs to their accidental reward, which can be increased unto judgment day. Hence some writers say that they can merit as to their accidental reward. But it is better to say that the Blessed can in no wise merit without being at the same time a wayfarer and a comprehensor; like Christ, Who alone was such. For the Blessed acquire such joy from the virtue of their beatitude, rather than merit it.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:07 1998.