St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 80 [ << | >> ]

OF THE APPETITIVE POWERS IN GENERAL (TWO ARTICLES)

Deinde considerandum est de potentiis appetitivis. Et circa hoc consideranda sunt quatuor, primo, de appetitivo in communi; secundo, de sensualitate; tertio, de voluntate; quarto, de libero arbitrio. Next we consider the appetitive powers, concerning which there are four heads of consideration: first, the appetitive powers in general; second, sensuality; third, the will; fourth, the free-will.
Circa primum quaeruntur duo. Under the first there are two points of inquiry:
Primo, utrum debeat poni appetitus aliqua specialis potentia animae. (1) Whether the appetite should be considered a special power of the soul?
Secundo, utrum appetitus dividatur in appetitum sensitivum et intellectivum, sicut in potentias diversas (2) Whether the appetite should be divided into intellectual and sensitive as distinct powers?


Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 80 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether the appetite is a special power of the soul?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod appetitus non sit aliqua specialis animae potentia. Ad ea enim quae sunt communia animatis et inanimatis, non est aliqua potentia animae assignanda. Sed appetere est commune animatis et inanimatis quia bonum est quod omnia appetunt, ut dicitur in I Ethic. Ergo appetitus non est specialis potentia animae. Objection 1: It would seem that the appetite is not a special power of the soul. For no power of the soul is to be assigned for those things which are common to animate and to inanimate things. But appetite is common to animate and inanimate things: since "all desire good," as the Philosopher says (Ethic. i, 1). Therefore the appetite is not a special power of the soul.
Praeterea, potentiae distinguuntur secundum obiecta. Sed idem est quod cognoscimus et appetimus. Ergo vim appetitivam non oportet esse aliam praeter vim apprehensivam. Objection 2: Further, powers are differentiated by their objects. But what we desire is the same as what we know. Therefore the appetitive power is not distinct from the apprehensive power.
Praeterea, commune non distinguitur contra proprium. Sed quaelibet potentia animae appetit quoddam particulare appetibile, scilicet obiectum sibi conveniens. Ergo respectu huius obiecti quod est appetibile in communi, non oportet accipi aliquam potentiam ab aliis distinctam, quae appetitiva dicatur. Objection 3: Further, the common is not divided from the proper. But each power of the soul desires some particular desirable thing—namely its own suitable object. Therefore, with regard to this object which is the desirable in general, we should not assign some particular power distinct from the others, called the appetitive power.
Sed contra est quod philosophus, in II de anima, distinguit appetitivum ab aliis potentiis. Damascenus etiam, in II libro distinguit vires appetitivas a cognitivis. On the contrary, The Philosopher distinguishes (De Anima ii, 3) the appetitive from the other powers. Damascene also (De Fide Orth. ii, 22) distinguishes the appetitive from the cognitive powers.
Respondeo dicendum quod necesse est ponere quandam potentiam animae appetitivam. Ad cuius evidentiam, considerandum est quod quamlibet formam sequitur aliqua inclinatio, sicut ignis ex sua forma inclinatur in superiorem locum, et ad hoc quod generet sibi simile. Forma autem in his quae cognitionem participant, altiori modo invenitur quam in his quae cognitione carent. In his enim quae cognitione carent, invenitur tantummodo forma ad unum esse proprium determinans unumquodque, quod etiam naturale uniuscuiusque est. Hanc igitur formam naturalem sequitur naturalis inclinatio, quae appetitus naturalis vocatur. In habentibus autem cognitionem, sic determinatur unumquodque ad proprium esse naturale per formam naturalem, quod tamen est receptivum specierum aliarum rerum, sicut sensus recipit species omnium sensibilium, et intellectus omnium intelligibilium, ut sic anima hominis sit omnia quodammodo secundum sensum et intellectum, in quo quodammodo cognitionem habentia ad Dei similitudinem appropinquant, in quo omnia praeexistunt, sicut Dionysius dicit. I answer that, It is necessary to assign an appetitive power to the soul. To make this evident, we must observe that some inclination follows every form: for example, fire, by its form, is inclined to rise, and to generate its like. Now, the form is found to have a more perfect existence in those things which participate knowledge than in those which lack knowledge. For in those which lack knowledge, the form is found to determine each thing only to its own being—that is, to its nature. Therefore this natural form is followed by a natural inclination, which is called the natural appetite. But in those things which have knowledge, each one is determined to its own natural being by its natural form, in such a manner that it is nevertheless receptive of the species of other things: for example, sense receives the species of all things sensible, and the intellect, of all things intelligible, so that the soul of man is, in a way, all things by sense and intellect: and thereby, those things that have knowledge, in a way, approach to a likeness to God, "in Whom all things pre-exist," as Dionysius says (Div. Nom. v).
Sicut igitur formae altiori modo existunt in habentibus cognitionem supra modum formarum naturalium, ita oportet quod in eis sit inclinatio supra modum inclinationis naturalis, quae dicitur appetitus naturalis. Et haec superior inclinatio pertinet ad vim animae appetitivam, per quam animal appetere potest ea quae apprehendit, non solum ea ad quae inclinatur ex forma naturali. Sic igitur necesse est ponere aliquam potentiam animae appetitivam. Therefore, as forms exist in those things that have knowledge in a higher manner and above the manner of natural forms; so must there be in them an inclination surpassing the natural inclination, which is called the natural appetite. And this superior inclination belongs to the appetitive power of the soul, through which the animal is able to desire what it apprehends, and not only that to which it is inclined by its natural form. And so it is necessary to assign an appetitive power to the soul.
Ad primum ergo dicendum quod appetere invenitur in habentibus cognitionem, supra modum communem quo invenitur in omnibus, ut dictum est. Et ideo oportet ad hoc determinari aliquam potentiam animae. Reply to Objection 1: Appetite is found in things which have knowledge, above the common manner in which it is found in all things, as we have said above. Therefore it is necessary to assign to the soul a particular power.
Ad secundum dicendum quod id quod apprehenditur et appetitur, est idem subiecto, sed differt ratione, apprehenditur enim ut est ens sensibile vel intelligibile; appetitur vero ut est conveniens aut bonum. Diversitas autem rationum in obiectis requiritur ad diversitatem potentiarum; non autem materialis diversitas. Reply to Objection 2: What is apprehended and what is desired are the same in reality, but differ in aspect: for a thing is apprehended as something sensible or intelligible, whereas it is desired as suitable or good. Now, it is diversity of aspect in the objects, and not material diversity, which demands a diversity of powers.
Ad tertium dicendum quod unaquaeque potentia animae est quaedam forma seu natura, et habet naturalem inclinationem in aliquid. Unde unaquaeque appetit obiectum sibi conveniens naturali appetitu. Supra quem est appetitus animalis consequens apprehensionem, quo appetitur aliquid non ea ratione qua est conveniens ad actum huius vel illius potentiae, utpote visio ad videndum et auditio ad audiendum; sed quia est conveniens simpliciter animali. Reply to Objection 3: Each power of the soul is a form or nature, and has a natural inclination to something. Wherefore each power desires by the natural appetite that object which is suitable to itself. Above which natural appetite is the animal appetite, which follows the apprehension, and by which something is desired not as suitable to this or that power, such as sight for seeing, or sound for hearing; but simply as suitable to the animal.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 80 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether the sensitive and intellectual appetites are distinct powers?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod appetitus sensitivus et intellectivus non sint diversae potentiae. Potentiae enim non diversificantur per accidentales differentias, ut supra dictum est. Sed accidit appetibili quod sit apprehensum per sensum vel intellectum. Ergo appetitus sensitivus et intellectivus non sunt diversae potentiae. Objection 1: It would seem that the sensitive and intellectual appetites are not distinct powers. For powers are not differentiated by accidental differences, as we have seen above (Question [77], Article [3]). But it is accidental to the appetible object whether it be apprehended by the sense or by the intellect. Therefore the sensitive and intellectual appetites are not distinct powers.
Praeterea, cognitio intellectiva est universalium, et secundum hoc distinguitur a sensitiva, quae est singularium. Sed ista distinctio non habet locum ex parte appetitivae, cum enim appetitus sit motus ab anima ad res, quae sunt singulares, omnis appetitus videtur esse rei singularis. Non ergo appetitus intellectivus debet distingui a sensitivo. Objection 2: Further, intellectual knowledge is of universals; and so it is distinct from sensitive knowledge, which is of individual things. But there is no place for this distinction in the appetitive part: for since the appetite is a movement of the soul to individual things, seemingly every act of the appetite regards an individual thing. Therefore the intellectual appetite is not distinguished from the sensitive.
Praeterea, sicut sub apprehensivo ordinatur appetitivum ut inferior potentia, ita et motivum. Sed non est aliud motivum in homine consequens intellectum, quam in aliis animalibus consequens sensum. Ergo, pari ratione, neque est aliud appetitivum. Objection 3: Further, as under the apprehensive power, the appetitive is subordinate as a lower power, so also is the motive power. But the motive power which in man follows the intellect is not distinct from the motive power which in animals follows sense. Therefore, for a like reason, neither is there distinction in the appetitive part.
Sed contra est quod philosophus, in III de anima, distinguit duplicem appetitum, et dicit quod appetitus superior movet inferiorem. On the contrary, The Philosopher (De Anima iii, 9) distinguishes a double appetite, and says (De Anima iii, 11) that the higher appetite moves the lower.
Respondeo dicendum quod necesse est dicere appetitum intellectivum esse aliam potentiam a sensitivo. Potentia enim appetitiva est potentia passiva, quae nata est moveri ab apprehenso, unde appetibile apprehensum est movens non motum, appetitus autem movens motum, ut dicitur in III de anima, et XII Metaphys. Passiva autem et mobilia distinguuntur secundum distinctionem activorum et motivorum, quia oportet motivum esse proportionatum mobili, et activum passivo; et ipsa potentia passiva propriam rationem habet ex ordine ad suum activum. Quia igitur est alterius generis apprehensum per intellectum et apprehensum per sensum, consequens est quod appetitus intellectivus sit alia potentia a sensitivo. I answer that, We must needs say that the intellectual appetite is a distinct power from the sensitive appetite. For the appetitive power is a passive power, which is naturally moved by the thing apprehended: wherefore the apprehended appetible is a mover which is not moved, while the appetite is a mover moved, as the Philosopher says in De Anima iii, 10 and Metaph. xii (Did. xi, 7). Now things passive and movable are differentiated according to the distinction of the corresponding active and motive principles; because the motive must be proportionate to the movable, and the active to the passive: indeed, the passive power itself has its very nature from its relation to its active principle. Therefore, since what is apprehended by the intellect and what is apprehended by sense are generically different; consequently, the intellectual appetite is distinct from the sensitive.
Ad primum ergo dicendum quod appetibili non accidit esse apprehensum per sensum vel intellectum, sed per se ei convenit, nam appetibile non movet appetitum nisi inquantum est apprehensum. Unde differentiae apprehensi sunt per se differentiae appetibilis. Unde potentiae appetitivae distinguuntur secundum differentiam apprehensorum, sicut secundum propria obiecta. Reply to Objection 1: It is not accidental to the thing desired to be apprehended by the sense or the intellect; on the contrary, this belongs to it by its nature; for the appetible does not move the appetite except as it is apprehended. Wherefore differences in the thing apprehended are of themselves differences of the appetible. And so the appetitive powers are distinct according to the distinction of the things apprehended, as their proper objects.
Ad secundum dicendum quod appetitus intellectivus, etsi feratur in res quae sunt extra animam singulares, fertur tamen in eas secundum aliquam rationem universalem; sicut cum appetit aliquid quia est bonum. Unde philosophus dicit in sua rhetorica, quod odium potest esse de aliquo universali, puta cum odio habemus omne latronum genus. Similiter etiam per appetitum intellectivum appetere possumus immaterialia bona, quae sensus non apprehendit; sicut scientiam, virtutes, et alia huiusmodi. Reply to Objection 2: The intellectual appetite, though it tends to individual things which exist outside the soul, yet tends to them as standing under the universal; as when it desires something because it is good. Wherefore the Philosopher says (Rhetoric. ii, 4) that hatred can regard a universal, as when "we hate every kind of thief." In the same way by the intellectual appetite we may desire the immaterial good, which is not apprehended by sense, such as knowledge, virtue, and suchlike.
Ad tertium dicendum quod, sicut dicitur in III de anima, opinio universalis non movet nisi mediante particulari, et similiter appetitus superior movet mediante inferiori. Et ideo non est alia vis motiva consequens intellectum et sensum. [missing in Benziger] Reply to Objection 3: As it is said in De Anima III, a universal opinion moves only through a particular one. Likewise, the superior appetite moves by means of the inferior. Therefore, there is no other motive power following upon the intellect and sense.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:10 1998.