St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]

HOW THE SOUL WHILE UNITED TO THE BODY UNDERSTANDS CORPOREAL THINGS BENEATH IT (EIGHT ARTICLES)

Consequenter considerandum est de actibus animae, quantum ad potentias intellectivas et appetitivas, aliae enim animae potentiae non pertinent directe ad considerationem theologi. Actus autem appetitivae partis ad considerationem moralis scientiae pertinent, et ideo in secunda parte huius operis de eis tractabitur, in qua considerandum erit de morali materia. Nunc autem de actibus intellectivae partis agetur. We now have to consider the acts of the soul in regard to the intellectual and the appetitive powers: for the other powers of the soul do not come directly under the consideration of the theologian. Furthermore, the acts of the appetitive part of the soul come under the consideration of the science of morals; wherefore we shall treat of them in the second part of this work, to which the consideration of moral matters belongs. But of the acts of the intellectual part we shall treat now.
In consideratione vero actuum, hoc modo procedemus,
 • primo namque considerandum est quomodo intelligit anima corpori coniuncta;
 • secundo, quomodo intelligit a corpore separata.
In treating of these acts we shall proceed in the following order:
 • First, we shall inquire how the soul understands when united to the body;
 • secondly, how it understands when separated therefrom.
Prima autem consideratio erit tripartita,
 • primo namque considerabitur quomodo anima intelligit corporalia, quae sunt infra ipsam;
 • secundo, quomodo intelligit seipsam, et ea quae in ipsa sunt;
 • tertio, quomodo intelligit substantias immateriales, quae sunt supra ipsam.
The former of these inquiries will be threefold:
 • (1) How the soul understands bodies which are beneath it;
 • (2) How it understands itself and things contained in itself;
 • (3) How it understands immaterial substances, which are above it.
Circa cognitionem vero corporalium, tria consideranda occurrunt,
 • primo quidem per quid ea cognoscit;
 • secundo, quomodo et quo ordine;
 • tertio, quid in eis cognoscit.
In treating of the knowledge of corporeal things there are three points to be considered:
 • (1) Through what does the soul know them?
 • (2) How and in what order does it know them?
 • (3) What does it know in them?
Circa primum quaeruntur octo. Under the first head there are eight points of inquiry:
Primo, utrum anima cognoscat corpora per intellectum. (1) Whether the soul knows bodies through the intellect?
Secundo, utrum intelligat ea per essentiam suam, vel per aliquas species. (2) Whether it understands them through its essence, or through any species?
Tertio, si per aliquas species, utrum species omnium intelligibilium sint ei naturaliter innatae. (3) If through some species, whether the species of all things intelligible are naturally innate in the soul?
Quarto, utrum effluant in ipsam ab aliquibus formis immaterialibus separatis. (4) Whether these species are derived by the soul from certain separate immaterial forms?
Quinto, utrum anima nostra omnia quae intelligit, videat in rationibus aeternis. (5) Whether our soul sees in the eternal ideas all that it understands?
Sexto, utrum cognitionem intelligibilem acquirat a sensu. (6) Whether it acquires intellectual knowledge from the senses?
Septimo, utrum intellectus possit actu intelligere per species intelligibiles quas penes se habet, non convertendo se ad phantasmata. (7) Whether the intellect can, through the species of which it is possessed, actually understand, without turning to the phantasms?
Octavo, utrum iudicium intellectus impediatur per impedimentum sensitivarum virtutum. (8) Whether the judgment of the intellect is hindered by an obstacle in the sensitive powers?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether the soul knows bodies through the intellect?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod anima non cognoscat corpora per intellectum. Dicit enim Augustinus, in II Soliloq. quod corpora intellectu comprehendi non possunt; nec aliquod corporeum nisi sensibus videri potest. Dicit etiam, XII super Gen. ad Litt., quod visio intellectualis est eorum quae sunt per essentiam suam in anima. Huiusmodi autem non sunt corpora. Ergo anima per intellectum corpora cognoscere non potest. Objection 1: It would seem that the soul does not know bodies through the intellect. For Augustine says (Soliloq. ii, 4) that "bodies cannot be understood by the intellect; nor indeed anything corporeal unless it can be perceived by the senses." He says also (Gen. ad lit. xii, 24) that intellectual vision is of those things that are in the soul by their essence. But such are not bodies. Therefore the soul cannot know bodies through the intellect.
Praeterea, sicut se habet sensus ad intelligibilia, ita se habet intellectus ad sensibilia. Sed anima per sensum nullo modo potest cognoscere spiritualia, quae sunt intelligibilia. Ergo nullo modo per intellectum potest cognoscere corpora, quae sunt sensibilia. Objection 2: Further, as sense is to the intelligible, so is the intellect to the sensible. But the soul can by no means, through the senses, understand spiritual things, which are intelligible. Therefore by no means can it, through the intellect, know bodies, which are sensible.
Praeterea, intellectus est necessariorum et semper eodem modo se habentium. Sed corpora omnia sunt mobilia, et non eodem modo se habentia. Anima ergo per intellectum corpora cognoscere non potest. Objection 3: Further, the intellect is concerned with things that are necessary and unchangeable. But all bodies are mobile and changeable. Therefore the soul cannot know bodies through the intellect.
Sed contra est quod scientia est in intellectu. Si ergo intellectus non cognoscit corpora, sequitur quod nulla scientia sit de corporibus. Et sic peribit scientia naturalis, quae est de corpore mobili. On the contrary, Science is in the intellect. If, therefore, the intellect does not know bodies, it follows that there is no science of bodies; and thus perishes natural science, which treats of mobile bodies.
Respondeo dicendum, ad evidentiam huius quaestionis, quod primi philosophi qui de naturis rerum inquisiverunt, putaverunt nihil esse in mundo praeter corpus. Et quia videbant omnia corpora mobilia esse, et putabant ea in continuo fluxu esse, aestimaverunt quod nulla certitudo de rerum veritate haberi posset a nobis. Quod enim est in continuo fluxu, per certitudinem apprehendi non potest, quia prius labitur quam mente diiudicetur, sicut Heraclitus dixit quod non est possibile aquam fluvii currentis bis tangere, ut recitat philosophus in IV Metaphys. I answer that, It should be said in order to elucidate this question, that the early philosophers, who inquired into the natures of things, thought there was nothing in the world save bodies. And because they observed that all bodies are mobile, and considered them to be ever in a state of flux, they were of opinion that we can have no certain knowledge of the true nature of things. For what is in a continual state of flux, cannot be grasped with any degree of certitude, for it passes away ere the mind can form a judgment thereon: according to the saying of Heraclitus, that "it is not possible twice to touch a drop of water in a passing torrent," as the Philosopher relates (Metaph. iv, Did. iii, 5).
His autem superveniens Plato, ut posset salvare certam cognitionem veritatis a nobis per intellectum haberi, posuit praeter ista corporalia aliud genus entium a materia et motu separatum, quod nominabat species sive ideas, per quarum participationem unumquodque istorum singularium et sensibilium dicitur vel homo vel equus vel aliquid huiusmodi. Sic ergo dicebat scientias et definitiones et quidquid ad actum intellectus pertinet, non referri ad ista corpora sensibilia, sed ad illa immaterialia et separata; ut sic anima non intelligat ista corporalia, sed intelligat horum corporalium species separatas. After these came Plato, who, wishing to save the certitude of our knowledge of truth through the intellect, maintained that, besides these things corporeal, there is another genus of beings, separate from matter and movement, which beings he called "species" or "ideas," by participation of which each one of these singular and sensible things is said to be either a man, or a horse, or the like. Wherefore he said that sciences and definitions, and whatever appertains to the act of the intellect, are not referred to these sensible bodies, but to those beings immaterial and separate: so that according to this the soul does not understand these corporeal things, but the separate species thereof.
Sed hoc dupliciter apparet falsum. Primo quidem quia, cum illae species sint immateriales et immobiles, excluderetur a scientiis cognitio motus et materiae (quod est proprium scientiae naturalis) et demonstratio per causas moventes et materiales. Secundo autem, quia derisibile videtur ut, dum rerum quae nobis manifestae sunt notitiam quaerimus, alia entia in medium afferamus, quae non possunt esse earum substantiae, cum ab eis differant secundum esse, et sic, illis substantiis separatis cognitis, non propter hoc de istis sensibilibus iudicare possemus. Now this may be shown to be false for two reasons. First, because, since those species are immaterial and immovable, knowledge of movement and matter would be excluded from science (which knowledge is proper to natural science), and likewise all demonstration through moving and material causes. Secondly, because it seems ridiculous, when we seek for knowledge of things which are to us manifest, to introduce other beings, which cannot be the substance of those others, since they differ from them essentially: so that granted that we have a knowledge of those separate substances, we cannot for that reason claim to form a judgment concerning these sensible things.
Videtur autem in hoc Plato deviasse a veritate, quia, cum aestimaret omnem cognitionem per modum alicuius similitudinis esse, credidit quod forma cogniti ex necessitate sit in cognoscente eo modo quo est in cognito. Consideravit autem quod forma rei intellectae est in intellectu universaliter et immaterialiter et immobiliter, quod ex ipsa operatione intellectus apparet, qui intelligit universaliter et per modum necessitatis cuiusdam; modus enim actionis est secundum modum formae agentis. Et ideo existimavit quod oporteret res intellectas hoc modo in seipsis subsistere, scilicet immaterialiter et immobiliter. Now it seems that Plato strayed from the truth because, having observed that all knowledge takes place through some kind of similitude, he thought that the form of the thing known must of necessity be in the knower in the same manner as in the thing known. Then he observed that the form of the thing understood is in the intellect under conditions of universality, immateriality, and immobility: which is apparent from the very operation of the intellect, whose act of understanding has a universal extension, and is subject to a certain amount of necessity: for the mode of action corresponds to the mode of the agent's form. Wherefore he concluded that the things which we understand must have in themselves an existence under the same conditions of immateriality and immobility.
Hoc autem necessarium non est. Quia etiam in ipsis sensibilibus videmus quod forma alio modo est in uno sensibilium quam in altero, puta cum in uno est albedo intensior, in alio remissior, et in uno est albedo cum dulcedine, in alio sine dulcedine. Et per hunc etiam modum forma sensibilis alio modo est in re quae est extra animam, et alio modo in sensu, qui suscipit formas sensibilium absque materia, sicut colorem auri sine auro. Et similiter intellectus species, corporum, quae sunt materiales et mobiles, recipit immaterialiter et immobiliter, secundum modum suum, nam receptum est in recipiente per modum recipientis. Dicendum est ergo quod anima per intellectum cognoscit corpora cognitione immateriali, universali et necessaria. But there is no necessity for this. For even in sensible things it is to be observed that the form is otherwise in one sensible than in another: for instance, whiteness may be of great intensity in one, and of a less intensity in another: in one we find whiteness with sweetness, in another without sweetness. In the same way the sensible form is conditioned differently in the thing which is external to the soul, and in the senses which receive the forms of sensible things without receiving matter, such as the color of gold without receiving gold. So also the intellect, according to its own mode, receives under conditions of immateriality and immobility, the species of material and mobile bodies: for the received is in the receiver according to the mode of the receiver. We must conclude, therefore, that through the intellect the soul knows bodies by a knowledge which is immaterial, universal, and necessary.
Ad primum ergo dicendum quod verbum Augustini est intelligendum quantum ad ea quibus intellectus cognoscit, non autem quantum ad ea quae cognoscit. Cognoscit enim corpora intelligendo, sed non per corpora, neque per similitudines materiales et corporeas; sed per species immateriales et intelligibiles, quae per sui essentiam in anima esse possunt. Reply to Objection 1: These words of Augustine are to be understood as referring to the medium of intellectual knowledge, and not to its object. For the intellect knows bodies by understanding them, not indeed through bodies, nor through material and corporeal species; but through immaterial and intelligible species, which can be in the soul by their own essence.
Ad secundum dicendum quod, sicut Augustinus dicit XXII de Civit. Dei, non est dicendum quod, sicut sensus cognoscit sola corporalia, ita intellectus cognoscit sola spiritualia, quia sequeretur quod Deus et Angeli corporalia non cognoscerent. Huius autem diversitatis ratio est, quia inferior virtus non se extendit ad ea quae sunt superioris virtutis; sed virtus superior ea quae sunt inferioris virtutis, excellentiori modo operatur. Reply to Objection 2: As Augustine says (De Civ. Dei xxii, 29), it is not correct to say that as the sense knows only bodies so the intellect knows only spiritual things; for it follows that God and the angels would not know corporeal things. The reason of this diversity is that the lower power does not extend to those things that belong to the higher power; whereas the higher power operates in a more excellent manner those things which belong to the lower power.
Ad tertium dicendum quod omnis motus supponit aliquid immobile, cum enim transmutatio fit secundum qualitatem, remanet substantia immobilis; et cum transmutatur forma substantialis, remanet materia immobilis. Rerum etiam mutabilium sunt immobiles habitudines, sicut Socrates etsi non semper sedeat, tamen immobiliter est verum quod, quandocumque sedet, in uno loco manet. Et propter hoc nihil prohibet de rebus mobilibus immobilem scientiam habere. Reply to Objection 3: Every movement presupposes something immovable: for when a change of quality occurs, the substance remains unmoved; and when there is a change of substantial form, matter remains unmoved. Moreover the various conditions of mutable things are themselves immovable; for instance, though Socrates be not always sitting, yet it is an immovable truth that whenever he does sit he remains in one place. For this reason there is nothing to hinder our having an immovable science of movable things.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether the soul understands corporeal things through its essence?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod anima per essentiam suam corporalia intelligat. Dicit enim Augustinus, X de Trin., quod anima imagines corporum convolvit et rapit factas in semetipsa de semetipsa, dat enim eis formandis quiddam substantiae suae. Sed per similitudines corporum corpora intelligit. Ergo per essentiam suam, quam dat formandis talibus similitudinibus, et de qua eas format, cognoscit corporalia. Objection 1: It would seem that the soul understands corporeal things through its essence. For Augustine says (De Trin. x, 5) that the soul "collects and lays hold of the images of bodies which are formed in the soul and of the soul: for in forming them it gives them something of its own substance." But the soul understands bodies by images of bodies. Therefore the soul knows bodies through its essence, which it employs for the formation of such images, and from which it forms them.
Praeterea, philosophus dicit, in III de anima, quod anima quodammodo est omnia. Cum ergo simile simili cognoscatur, videtur quod anima per seipsam corporalia cognoscat. Objection 2: Further, the Philosopher says (De Anima iii, 8) that "the soul, after a fashion, is everything." Since, therefore, like is known by like, it seems that the soul knows corporeal things through itself.
Praeterea, anima est superior corporalibus creaturis. Inferiora autem sunt in superioribus eminentiori modo quam in seipsis, ut Dionysius dicit. Ergo omnes creaturae corporeae nobiliori modo existunt in ipsa substantia animae quam in seipsis. Per suam ergo substantiam potest creaturas corporeas cognoscere. Objection 3: Further, the soul is superior to corporeal creatures. Now lower things are in higher things in a more eminent way than in themselves, as Dionysius says (Coel. Hier. xii). Therefore all corporeal creatures exist in a more excellent way in the soul than in themselves. Therefore the soul can know corporeal creatures through its essence.
Sed contra est quod Augustinus dicit, IX de Trin., quod mens corporearum rerum notitias per sensus corporis colligit. Ipsa autem anima non est cognoscibilis per corporis sensus. Non ergo cognoscit corporea per suam substantiam. On the contrary, Augustine says (De Trin. ix, 3) that "the mind gathers knowledge of corporeal things through the bodily senses." But the soul itself cannot be known through the bodily senses. Therefore it does not know corporeal things through itself.
Respondeo dicendum quod antiqui philosophi posuerunt quod anima per suam essentiam cognoscit corpora. Hoc enim animis omnium communiter inditum fuit, quod simile simili cognoscitur. Existimabant autem quod forma cogniti sit in cognoscente eo modo quo est in re cognita. E contrario tamen Platonici posuerunt. Plato enim, quia perspexit intellectualem animam immaterialem esse et immaterialiter cognoscere, posuit formas rerum cognitarum immaterialiter subsistere. Priores vero naturales, quia considerabant res cognitas esse corporeas et materiales, posuerunt oportere res cognitas etiam in anima cognoscente materialiter esse. Et ideo, ut animae attribuerent omnium cognitionem, posuerunt eam habere naturam communem cum omnibus. Et quia natura principiatorum ex principiis constituitur, attribuerunt animae naturam principii, ita quod qui dixit principium omnium esse ignem, posuit animam esse de natura ignis; et similiter de aere et aqua. Empedocles autem, qui posuit quatuor elementa materialia et duo moventia, ex his etiam dixit animam esse constitutam. Et ita, cum res materialiter in anima ponerent, posuerunt omnem cognitionem animae materialem esse, non discernentes inter intellectum et sensum. I answer that, The ancient philosophers held that the soul knows bodies through its essence. For it was universally admitted that "like is known by like." But they thought that the form of the thing known is in the knower in the same mode as in the thing known. The Platonists however were of a contrary opinion. For Plato, having observed that the intellectual soul has an immaterial nature, and an immaterial mode of knowledge, held that the forms of things known subsist immaterially. While the earlier natural philosophers, observing that things known are corporeal and material, held that things known must exist materially even in the soul that knows them. And therefore, in order to ascribe to the soul a knowledge of all things, they held that it has the same nature in common with all. And because the nature of a result is determined by its principles, they ascribed to the soul the nature of a principle; so that those who thought fire to be the principle of all, held that the soul had the nature of fire; and in like manner as to air and water. Lastly, Empedocles, who held the existence of our four material elements and two principles of movement, said that the soul was composed of these. Consequently, since they held that things exist in the soul materially, they maintained that all the soul's knowledge is material, thus failing to discern intellect from sense.
Sed haec opinio improbatur. Primo quidem, quia in materiali principio, de quo loquebantur, non existunt principiata nisi in potentia. Non autem cognoscitur aliquid secundum quod est in potentia, sed solum secundum quod est actu, ut patet in IX Metaphys., unde nec ipsa potentia cognoscitur nisi per actum. Sic igitur non sufficeret attribuere animae principiorum naturam ad hoc quod omnia cognosceret, nisi inessent ei naturae et formae singulorum effectuum, puta ossis et carnis et aliorum huiusmodi; ut Aristoteles contra Empedoclem argumentatur in I de anima. Secundo quia, si oporteret rem cognitam materialiter in cognoscente existere, nulla ratio esset quare res quae materialiter extra animam subsistunt, cognitione carerent, puta, si anima igne cognoscit ignem, et ignis etiam qui est extra animam, ignem cognosceret. But this opinion will not hold. First, because in the material principle of which they spoke, the various results do not exist save in potentiality. But a thing is not known according as it is in potentiality, but only according as it is in act, as is shown Metaph. ix (Did. viii, 9): wherefore neither is a power known except through its act. It is therefore insufficient to ascribe to the soul the nature of the principles in order to explain the fact that it knows all, unless we further admit in the soul natures and forms of each individual result, for instance, of bone, flesh, and the like; thus does Aristotle argue against Empedocles (De Anima i, 5). Secondly, because if it were necessary for the thing known to exist materially in the knower, there would be no reason why things which have a material existence outside the soul should be devoid of knowledge; why, for instance, if by fire the soul knows fire, that fire also which is outside the soul should not have knowledge of fire.
Relinquitur ergo quod oportet materialia cognita in cognoscente existere non materialiter, sed magis immaterialiter. Et huius ratio est, quia actus cognitionis se extendit ad ea quae sunt extra cognoscentem, cognoscimus enim etiam ea quae extra nos sunt. Per materiam autem determinatur forma rei ad aliquid unum. Unde manifestum est quod ratio cognitionis ex opposito se habet ad rationem materialitatis. Et ideo quae non recipiunt formas nisi materialiter, nullo modo sunt cognoscitiva, sicut plantae; ut dicitur in II libro de anima. Quanto autem aliquid immaterialius habet formam rei cognitae, tanto perfectius cognoscit. Unde et intellectus, qui abstrahit speciem non solum a materia, sed etiam a materialibus conditionibus individuantibus, perfectius cognoscit quam sensus, qui accipit formam rei cognitae sine materia quidem, sed cum materialibus conditionibus. Et inter ipsos sensus, visus est magis cognoscitivus, quia est minus materialis, ut supra dictum est. Et inter ipsos intellectus, tanto quilibet est perfectior, quanto immaterialior. We must conclude, therefore, that material things known must needs exist in the knower, not materially, but immaterially. The reason of this is, because the act of knowledge extends to things outside the knower: for we know things even that are external to us. Now by matter the form of a thing is determined to some one thing. Wherefore it is clear that knowledge is in inverse ratio of materiality. And consequently things that are not receptive of forms save materially, have no power of knowledge whatever—such as plants, as the Philosopher says (De Anima ii, 12). But the more immaterially a thing receives the form of the thing known, the more perfect is its knowledge. Therefore the intellect which abstracts the species not only from matter, but also from the individuating conditions of matter, has more perfect knowledge than the senses, which receive the form of the thing known, without matter indeed, but subject to material conditions. Moreover, among the senses, sight has the most perfect knowledge, because it is the least material, as we have remarked above (Question [78], Article [3]): while among intellects the more perfect is the more immaterial.
Ex his ergo patet quod, si aliquis intellectus est qui per essentiam suam cognoscit omnia, oportet quod essentia eius habeat in se immaterialiter omnia; sicut antiqui posuerunt essentiam animae actu componi ex principiis omnium materialium, ut cognosceret omnia. Hoc autem est proprium Dei, ut sua essentia sit immaterialiter comprehensiva omnium, prout effectus virtute praeexistunt in causa. Solus igitur Deus per essentiam suam omnia intelligit; non autem anima humana, neque etiam Angelus. It is therefore clear from the foregoing, that if there be an intellect which knows all things by its essence, then its essence must needs have all things in itself immaterially; thus the early philosophers held that the essence of the soul, that it may know all things, must be actually composed of the principles of all material things. Now this is proper to God, that His Essence comprise all things immaterially as effects pre-exist virtually in their cause. God alone, therefore, understands all things through His Essence: but neither the human soul nor the angels can do so.
Ad primum ergo dicendum quod Augustinus ibi loquitur de visione imaginaria, quae fit per imagines corporum. Quibus imaginibus formandis dat anima aliquid suae substantiae, sicut subiectum datur ut informetur per aliquam formam. Et sic de seipsa facit huiusmodi imagines, non quod anima vel aliquid animae convertatur, ut sit haec vel illa imago; sed sicut dicitur de corpore fieri aliquid coloratum, prout informatur colore. Et hic sensus apparet ex his quae sequuntur. Dicit enim quod servat aliquid, scilicet non formatum tali imagine, quod libere de specie talium imaginum iudicet, et hoc dicit esse mentem vel intellectum. Partem autem quae informatur huiusmodi imaginibus scilicet imaginativam, dicit esse communem nobis et bestiis. Reply to Objection 1: Augustine in that passage is speaking of an imaginary vision, which takes place through the image of bodies. To the formation of such images the soul gives part of its substance, just as a subject is given in order to be informed by some form. In this way the soul makes such images from itself; not that the soul or some part of the soul be turned into this or that image; but just as we say that a body is made into something colored because of its being informed with color. That this is the sense, is clear from what follows. For he says that the soul "keeps something"—namely, not informed with such image—"which is able freely to judge of the species of these images": and that this is the "mind" or "intellect." And he says that the part which is informed with these images—namely, the imagination—is "common to us and beasts."
Ad secundum dicendum quod Aristoteles non posuit animam esse actu compositam ex omnibus, sicut antiqui naturales; sed dixit quodammodo animam esse omnia, inquantum est in potentia ad omnia; per sensum quidem ad sensibilia, per intellectum vero ad intelligibilia. Reply to Objection 2: Aristotle did not hold that the soul is actually composed of all things, as did the earlier philosophers; he said that the soul is all things, "after a fashion," forasmuch as it is in potentiality to all—through the senses, to all things sensible—through the intellect, to all things intelligible.
Ad tertium dicendum quod quaelibet creatura habet esse finitum et determinatum. Unde essentia superioris creaturae, etsi habeat quandam similitudinem inferioris creaturae prout communicant in aliquo genere, non tamen complete habet similitudinem illius, quia determinatur ad aliquam speciem, praeter quam est species inferioris creaturae. Sed essentia Dei est perfecta similitudo omnium quantum ad omnia quae in rebus inveniuntur, sicut universale principium omnium. Reply to Objection 3: Every creature has a finite and determinate essence. Wherefore although the essence of the higher creature has a certain likeness to the lower creature, forasmuch as they have something in common generically, yet it has not a complete likeness thereof, because it is determined to a certain species other than the species of the lower creature. But the Divine Essence is a perfect likeness of all, whatsoever may be found to exist in things created, being the universal principle of all.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether the soul understands all things through innate species?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod anima intelligat omnia per species sibi naturaliter inditas. Dicit enim Gregorius, in homilia ascensionis quod homo habet commune cum Angelis intelligere. Sed Angeli intelligunt omnia per formas naturaliter inditas, unde in libro de causis dicitur quod omnis intelligentia est plena formis. Ergo et anima habet species rerum naturaliter inditas, quibus corporalia intelligit. Objection 1: It would seem that the soul understands all things through innate species. For Gregory says, in a homily for the Ascension (xxix in Ev.), that "man has understanding in common with the angels." But angels understand all things through innate species: wherefore in the book De Causis it is said that "every intelligence is full of forms." Therefore the soul also has innate species of things, by means of which it understands corporeal things.
Praeterea, anima intellectiva est nobilior quam materia prima corporalis. Sed materia prima est creata a Deo sub formis ad quas est in potentia. Ergo multo magis anima intellectiva est creata a Deo sub speciebus intelligibilibus. Et sic anima intelligit corporalia per species sibi naturaliter inditas. Objection 2: Further, the intellectual soul is more excellent than corporeal primary matter. But primary matter was created by God under the forms to which it has potentiality. Therefore much more is the intellectual soul created by God under intelligible species. And so the soul understands corporeal things through innate species.
Praeterea, nullus potest verum respondere nisi de eo quod scit. Sed aliquis etiam idiota, non habens scientiam acquisitam, respondet verum de singulis, si tamen ordinate interrogetur, ut narratur in Menone Platonis de quodam. Ergo antequam aliquis acquirat scientiam, habet rerum cognitionem. Quod non esset nisi anima haberet species naturaliter inditas. Intelligit igitur anima res corporeas per species naturaliter inditas. Objection 3: Further, no one can answer the truth except concerning what he knows. But even a person untaught and devoid of acquired knowledge, answers the truth to every question if put to him in orderly fashion, as we find related in the Meno (xv seqq.) of Plato, concerning a certain individual. Therefore we have some knowledge of things even before we acquire knowledge; which would not be the case unless we had innate species. Therefore the soul understands corporeal things through innate species.
Sed contra est quod philosophus dicit, in III de anima, de intellectu loquens, quod est sicut tabula in qua nihil est scriptum. On the contrary, The Philosopher, speaking of the intellect, says (De Anima iii, 4) that it is like "a tablet on which nothing is written."
Respondeo dicendum quod, cum forma sit principium actionis, oportet ut eo modo se habeat aliquid ad formam quae est actionis principium, quo se habet ad actionem illam, sicut si moveri sursum est ex levitate, oportet quod in potentia tantum sursum fertur, esse leve solum in potentia, quod autem actu sursum fertur, esse leve in actu. Videmus autem quod homo est quandoque cognoscens in potentia tantum, tam secundum sensum quam secundum intellectum. Et de tali potentia in actum reducitur, ut sentiat quidem, per actiones sensibilium in sensum; ut intelligat autem, per disciplinam aut inventionem. Unde oportet dicere quod anima cognoscitiva sit in potentia tam ad similitudines quae sunt principia sentiendi, quam ad similitudines quae sunt principia intelligendi. Et propter hoc Aristoteles posuit quod intellectus, quo anima intelligit, non habet aliquas species naturaliter inditas, sed est in principio in potentia ad huiusmodi species omnes. I answer that, Since form is the principle of action, a thing must be related to the form which is the principle of an action, as it is to that action: for instance, if upward motion is from lightness, then that which only potentially moves upwards must needs be only potentially light, but that which actually moves upwards must needs be actually light. Now we observe that man sometimes is only a potential knower, both as to sense and as to intellect. And he is reduced from such potentiality to act—through the action of sensible objects on his senses, to the act of sensation—by instruction or discovery, to the act of understanding. Wherefore we must say that the cognitive soul is in potentiality both to the images which are the principles of sensing, and to those which are the principles of understanding. For this reason Aristotle (De Anima iii, 4) held that the intellect by which the soul understands has no innate species, but is at first in potentiality to all such species.
Sed quia id quod habet actu formam, interdum non potest agere secundum formam propter aliquod impedimentum, sicut leve si impediatur sursum ferri; propter hoc Plato posuit quod intellectus hominis naturaliter est plenus omnibus speciebus intelligibilibus, sed per unionem corporis impeditur ne possit in actum exire. Sed hoc non videtur convenienter dictum. Primo quidem quia, si habet anima naturalem notitiam omnium, non videtur esse possibile quod huius naturalis notitiae tantam oblivionem capiat, quod nesciat se huiusmodi scientiam habere, nullus enim homo obliviscitur ea quae naturaliter cognoscit, sicut quod omne totum sit maius sua parte, et alia huiusmodi. Praecipue autem hoc videtur inconveniens, si ponatur esse animae naturale corpori uniri, ut supra habitum est, inconveniens enim est quod naturalis operatio alicuius rei totaliter impediatur per id quod est sibi secundum naturam. Secundo, manifeste apparet huius positionis falsitas ex hoc quod, deficiente aliquo sensu, deficit scientia eorum, quae apprehenduntur secundum illum sensum; sicut caecus natus nullam potest habere notitiam de coloribus. Quod non esset, si animae essent naturaliter inditae omnium intelligibilium rationes. Et ideo dicendum est quod anima non cognoscit corporalia per species naturaliter inditas. But since that which has a form actually, is sometimes unable to act according to that form on account of some hindrance, as a light thing may be hindered from moving upwards; for this reason did Plato hold that naturally man's intellect is filled with all intelligible species, but that, by being united to the body, it is hindered from the realization of its act. But this seems to be unreasonable. First, because, if the soul has a natural knowledge of all things, it seems impossible for the soul so far to forget the existence of such knowledge as not to know itself to be possessed thereof: for no man forgets what he knows naturally; that, for instance, the whole is larger than the part, and such like. And especially unreasonable does this seem if we suppose that it is natural to the soul to be united to the body, as we have established above (Question [76], Article [1]): for it is unreasonable that the natural operation of a thing be totally hindered by that which belongs to it naturally. Secondly, the falseness of this opinion is clearly proved from the fact that if a sense be wanting, the knowledge of what is apprehended through that sense is wanting also: for instance, a man who is born blind can have no knowledge of colors. This would not be the case if the soul had innate images of all intelligible things. We must therefore conclude that the soul does not know corporeal things through innate species.
Ad primum ergo dicendum quod homo quidem convenit cum Angelis in intelligendo, deficit tamen ab eminentia intellectus eorum, sicut et corpora inferiora, quae tantum existunt secundum Gregorium, deficiunt ab existentia superiorum corporum. Nam materia inferiorum corporum non est completa totaliter per formam, sed est in potentia ad formas quas non habet, materia autem caelestium corporum est totaliter completa per formam, ita quod non est in potentia ad aliam formam, ut supra habitum est. Et similiter intellectus Angeli est perfectus per species intelligibiles secundum suam naturam, intellectus autem humanus est in potentia ad huiusmodi species. Reply to Objection 1: Man indeed has intelligence in common with the angels, but not in the same degree of perfection: just as the lower grades of bodies, which merely exist, according to Gregory (Homily on Ascension, xxix In Ev.), have not the same degree of perfection as the higher bodies. For the matter of the lower bodies is not totally completed by its form, but is in potentiality to forms which it has not: whereas the matter of heavenly bodies is totally completed by its form, so that it is not in potentiality to any other form, as we have said above (Question [66], Article [2]). In the same way the angelic intellect is perfected by intelligible species, in accordance with its nature; whereas the human intellect is in potentiality to such species.
Ad secundum dicendum quod materia prima habet esse substantiale per formam, et ideo oportuit quod crearetur sub aliqua forma, alioquin non esset in actu. Sub una tamen forma existens, est in potentia ad alias. Intellectus autem non habet esse substantiale per speciem intelligibilem; et ideo non est simile. Reply to Objection 2: Primary matter has substantial being through its form, consequently it had need to be created under some form: else it would not be in act. But when once it exists under one form it is in potentiality to others. On the other hand, the intellect does not receive substantial being through the intelligible species; and therefore there is no comparison.
Ad tertium dicendum quod ordinata interrogatio procedit ex principiis communibus per se notis, ad propria. Per talem autem processum scientia causatur in anima addiscentis. Unde cum verum respondet de his de quibus secundo interrogatur, hoc non est quia prius ea noverit; sed quia tunc ea de novo addiscit. Nihil enim refert utrum ille qui docet, proponendo vel interrogando procedat de principiis communibus ad conclusiones, utrobique enim animus audientis certificatur de posterioribus per priora. Reply to Objection 3: If questions be put in an orderly fashion they proceed from universal self-evident principles to what is particular. Now by such a process knowledge is produced in the mind of the learner. Wherefore when he answers the truth to a subsequent question, this is not because he had knowledge previously, but because he thus learns for the first time. For it matters not whether the teacher proceed from universal principles to conclusions by questioning or by asserting; for in either case the mind of the listener is assured of what follows by that which preceded.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether the intelligible species are derived by the soul from certain separate forms?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod species intelligibiles effluant in animam ab aliquibus formis separatis. Omne enim quod per participationem est tale, causatur ab eo quod est per essentiam tale; sicut quod est ignitum reducitur sicut in causam in ignem. Sed anima intellectiva, secundum quod est actu intelligens, participat ipsa intelligibilia, intellectus enim in actu, quodammodo est intellectum in actu. Ergo ea quae secundum se et per essentiam suam sunt intellecta in actu, sunt causae animae intellectivae quod actu intelligat. Intellecta autem in actu per essentiam suam, sunt formae sine materia existentes. Species igitur intelligibiles quibus anima intelligit, causantur a formis aliquibus separatis. Objection 1: It would seem that the intelligible species are derived by the soul from some separate forms. For whatever is such by participation is caused by what is such essentially; for instance, that which is on fire is reduced to fire as the cause thereof. But the intellectual soul forasmuch as it is actually understanding, participates the thing understood: for, in a way, the intellect in act is the thing understood in act. Therefore what in itself and in its essence is understood in act, is the cause that the intellectual soul actually understands. Now that which in its essence is actually understood is a form existing without matter. Therefore the intelligible species, by which the soul understands, are caused by some separate forms.
Praeterea, intelligibilia se habent ad intellectum, sicut sensibilia ad sensum. Sed sensibilia quae sunt in actu extra animam, sunt causae specierum sensibilium quae sunt in sensu, quibus sentimus. Ergo species intelligibiles quibus intellectus noster intelligit, causantur ab aliquibus actu intelligibilibus extra animam existentibus. Huiusmodi autem non sunt nisi formae a materia separatae. Formae igitur intelligibiles intellectus nostri effluunt ab aliquibus substantiis separatis. Objection 2: Further, the intelligible is to the intellect, as the sensible is to the sense. But the sensible species which are in the senses, and by which we sense, are caused by the sensible object which exists actually outside the soul. Therefore the intelligible species, by which our intellect understands, are caused by some things actually intelligible, existing outside the soul. But these can be nothing else than forms separate from matter. Therefore the intelligible forms of our intellect are derived from some separate substances.
Praeterea, omne quod est in potentia, reducitur in actum per id quod est actu. Si ergo intellectus noster, prius in potentia existens, postmodum actu intelligat, oportet quod hoc causetur ab aliquo intellectu qui semper est in actu. Hic autem est intellectus separatus. Ergo ab aliquibus substantiis separatis causantur species intelligibiles quibus actu intelligimus. Objection 3: Further, whatever is in potentiality is reduced to act by something actual. If, therefore, our intellect, previously in potentiality, afterwards actually understands, this must needs be caused by some intellect which is always in act. But this is a separate intellect. Therefore the intelligible species, by which we actually understand, are caused by some separate substances.
Sed contra est quia secundum hoc sensibus non indigeremus ad intelligendum. Quod patet esse falsum ex hoc praecipue quod qui caret uno sensu, nullo modo potest habere scientiam de sensibilibus illius sensus. On the contrary, If this were true we should not need the senses in order to understand. And this is proved to be false especially from the fact that if a man be wanting in a sense, he cannot have any knowledge of the sensibles corresponding to that sense.
Respondeo dicendum quod quidam posuerunt species intelligibiles nostri intellectus procedere ab aliquibus formis vel substantiis separatis. Et hoc dupliciter. Plato enim, sicut dictum est, posuit formas rerum sensibilium per se sine materia subsistentes; sicut formam hominis, quam nominabat per se hominem, et formam vel ideam equi, quam nominabat per se equum, et sic de aliis. Has ergo formas separatas ponebat participari et ab anima nostra, et a materia corporali; ab anima quidem nostra ad cognoscendum, a materia vero corporali ad essendum; ut sicut materia corporalis per hoc quod participat ideam lapidis, fit hic lapis, ita intellectus noster per hoc quod participat ideam lapidis, fit intelligens lapidem. Participatio autem ideae fit per aliquam similitudinem ipsius ideae in participante ipsam, per modum quo exemplar participatur ab exemplato. Sicut igitur ponebat formas sensibiles quae sunt in materia corporali, effluere ab ideis sicut quasdam earum similitudines; ita ponebat species intelligibiles nostri intellectus esse similitudines quasdam idearum ab eis effluentes. Et propter hoc, ut supra dictum est, scientias et definitiones ad ideas referebat. I answer that, Some have held that the intelligible species of our intellect are derived from certain separate forms or substances. And this in two ways. For Plato, as we have said (Article [1]), held that the forms of sensible things subsist by themselves without matter; for instance, the form of a man which he called "per se" man, and the form or idea of a horse which is called "per se" horse, and so forth. He said therefore that these forms are participated both by our soul and by corporeal matter; by our soul, to the effect of knowledge thereof, and by corporeal matter to the effect of existence: so that, just as corporeal matter by participating the idea of a stone, becomes an individuating stone, so our intellect, by participating the idea of a stone, is made to understand a stone. Now participation of an idea takes place by some image of the idea in the participator, just as a model is participated by a copy. So just as he held that the sensible forms, which are in corporeal matter, are derived from the ideas as certain images thereof: so he held that the intelligible species of our intellect are images of the ideas, derived therefrom. And for this reason, as we have said above (Article [1]), he referred sciences and definitions to those ideas.
Sed quia contra rationem rerum sensibilium est quod earum formae subsistant absque materiis, ut Aristoteles multipliciter probat; ideo Avicenna, hac positione remota, posuit omnium rerum sensibilium intelligibiles species, non quidem per se subsistere absque materia, sed praeexistere immaterialiter in intellectibus separatis; a quorum primo derivantur huiusmodi species in sequentem, et sic de aliis usque ad ultimum intellectum separatum, quem nominat intellectum agentem; a quo, ut ipse dicit, effluunt species intelligibiles in animas nostras, et formae sensibiles in materiam corporalem. Et sic in hoc Avicenna cum Platone concordat, quod species intelligibiles nostri intellectus effluunt a quibusdam formis separatis, quas tamen Plato dicit per se subsistere, Avicenna vero ponit eas in intelligentia agente. Differunt etiam quantum ad hoc, quod Avicenna ponit species intelligibiles non remanere in intellectu nostro postquam desinit actu intelligere; sed indiget ut iterato se convertat ad recipiendum de novo. Unde non ponit scientiam animae naturaliter inditam, sicut Plato, qui ponit participationes idearum immobiliter in anima permanere. But since it is contrary to the nature of sensible things that their forms should subsist without matter, as Aristotle proves in many ways (Metaph. vi), Avicenna (De Anima v) setting this opinion aside, held that the intelligible species of all sensible things, instead of subsisting in themselves without matter, pre-exist immaterially in the separate intellects: from the first of which, said he, such species are derived by a second, and so on to the last separate intellect which he called the "active intelligence," from which, according to him, intelligible species flow into our souls, and sensible species into corporeal matter. And so Avicenna agrees with Plato in this, that the intelligible species of our intellect are derived from certain separate forms; but these Plato held to subsist of themselves, while Avicenna placed them in the "active intelligence." They differ, too, in this respect, that Avicenna held that the intelligible species do not remain in our intellect after it has ceased actually to understand, and that it needs to turn (to the active intellect) in order to receive them anew. Consequently he does not hold that the soul has innate knowledge, as Plato, who held that the participated ideas remain immovably in the soul.
Sed secundum hanc positionem sufficiens ratio assignari non posset quare anima nostra corpori uniretur. Non enim potest dici quod anima intellectiva corpori uniatur propter corpus, quia nec forma est propter materiam, nec motor propter mobile, sed potius e converso. Maxime autem videtur corpus esse necessarium animae intellectivae ad eius propriam operationem, quae est intelligere, quia secundum esse suum a corpore non dependet. Si autem anima species intelligibiles secundum suam naturam apta nata esset recipere per influentiam aliquorum separatorum principiorum tantum, et non acciperet eas ex sensibus, non indigeret corpore ad intelligendum, unde frustra corpori uniretur. But in this opinion no sufficient reason can be assigned for the soul being united to the body. For it cannot be said that the intellectual soul is united to the body for the sake of the body: for neither is form for the sake of matter, nor is the mover for the sake of the moved, but rather the reverse. Especially does the body seem necessary to the intellectual soul, for the latter's proper operation which is to understand: since as to its being the soul does not depend on the body. But if the soul by its very nature had an inborn aptitude for receiving intelligible species through the influence of only certain separate principles, and were not to receive them from the senses, it would not need the body in order to understand: wherefore to no purpose would it be united to the body.
Si autem dicatur quod indiget anima nostra sensibus ad intelligendum, quibus quodammodo excitetur ad consideranda ea quorum species intelligibiles a principiis separatis recipit; hoc non videtur sufficere. Quia huiusmodi excitatio non videtur necessaria animae nisi inquantum est consopita, secundum Platonicos, quodammodo et obliviosa propter unionem ad corpus, et sic sensus non proficerent animae intellectivae nisi ad tollendum impedimentum quod animae provenit ex corporis unione. Remanet igitur quaerendum quae sit causa unionis animae ad corpus. But if it be said that our soul needs the senses in order to understand, through being in some way awakened by them to the consideration of those things, the intelligible species of which it receives from the separate principles: even this seems an insufficient explanation. For this awakening does not seem necessary to the soul, except in as far as it is overcome by sluggishness, as the Platonists expressed it, and by forgetfulness, through its union with the body: and thus the senses would be of no use to the intellectual soul except for the purpose of removing the obstacle which the soul encounters through its union with the body. Consequently the reason of the union of the soul with the body still remains to be sought.
Si autem dicatur, secundum Avicennam, quod sensus sunt animae necessarii, quia per eos excitatur ut convertat se ad intelligentiam agentem, a qua recipit species; hoc quidem non sufficit. Quia si in natura animae est ut intelligat per species ab intelligentia agente effluxas, sequeretur quod quandoque anima possit se convertere ad intelligentiam agentem ex inclinatione suae naturae, vel etiam excitata per alium sensum, ut convertat se ad intelligentiam agentem ad recipiendum species sensibilium quorum sensum aliquis non habet. Et sic caecus natus posset habere scientiam de coloribus, quod est manifeste falsum. Unde dicendum est quod species intelligibiles quibus anima nostra intelligit, non effluunt a formis separatis. And if it be said with Avicenna, that the senses are necessary to the soul, because by them it is aroused to turn to the "active intelligence" from which it receives the species: neither is this a sufficient explanation. Because if it is natural for the soul to understand through species derived from the "active intelligence," it follows that at times the soul of an individual wanting in one of the senses can turn to the active intelligence, either from the inclination of its very nature, or through being roused by another sense, to the effect of receiving the intelligible species of which the corresponding sensible species are wanting. And thus a man born blind could have knowledge of colors; which is clearly untrue. We must therefore conclude that the intelligible species, by which our soul understands, are not derived from separate forms.
Ad primum ergo dicendum quod species intelligibiles quas participat noster intellectus, reducuntur sicut in primam causam in aliquod principium per suam essentiam intelligibile, scilicet in Deum. Sed ab illo principio procedunt mediantibus formis rerum sensibilium et materialium, a quibus scientiam colligimus, ut Dionysius dicit. Reply to Objection 1: The intelligible species which are participated by our intellect are reduced, as to their first cause, to a first principle which is by its essence intelligible—namely, God. But they proceed from that principle by means of the sensible forms and material things, from which we gather knowledge, as Dionysius says (Div. Nom. vii).
Ad secundum dicendum quod res materiales, secundum esse quod habent extra animam, possunt esse sensibiles actu; non autem actu intelligibiles. Unde non est simile de sensu et intellectu. Reply to Objection 2: Material things, as to the being which they have outside the soul, may be actually sensible, but not actually intelligible. Wherefore there is no comparison between sense and intellect.
Ad tertium dicendum quod intellectus noster possibilis reducitur de potentia ad actum per aliquod ens actu, idest per intellectum agentem, qui est virtus quaedam animae nostrae, ut dictum est, non autem per aliquem intellectum separatum, sicut per causam proximam; sed forte sicut per causam remotam. Reply to Objection 3: Our passive intellect is reduced from potentiality to act by some being in act, that is, by the active intellect, which is a power of the soul, as we have said (Question [79], Article [4]); and not by a separate intelligence, as proximate cause, although perchance as remote cause.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether the intellectual soul knows material things in the eternal types?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod anima intellectiva non cognoscat res materiales in rationibus aeternis. Id enim in quo aliquid cognoscitur, ipsum magis et per prius cognoscitur. Sed anima intellectiva hominis, in statu praesentis vitae, non cognoscit rationes aeternas, quia non cognoscit ipsum Deum, in quo rationes aeternae existunt, sed ei sicut ignoto coniungitur, ut Dionysius dicit in I cap. mysticae theologiae. Ergo anima non cognoscit omnia in rationibus aeternis. Objection 1: It would seem that the intellectual soul does not know material things in the eternal types. For that in which anything is known must itself be known more and previously. But the intellectual soul of man, in the present state of life, does not know the eternal types: for it does not know God in Whom the eternal types exist, but is "united to God as to the unknown," as Dionysius says (Myst. Theolog. i). Therefore the soul does not know all in the eternal types.
Praeterea, Rom. I, dicitur quod invisibilia Dei per ea quae facta sunt, conspiciuntur. Sed inter invisibilia Dei numerantur rationes aeternae. Ergo rationes aeternae per creaturas materiales cognoscuntur, et non e converso. Objection 2: Further, it is written (Rm. 1:20) that "the invisible things of God are clearly seen... by the things that are made." But among the invisible things of God are the eternal types. Therefore the eternal types are known through creatures and not the converse.
Praeterea, rationes aeternae nihil aliud sunt quam ideae, dicit enim Augustinus, in libro octoginta trium quaest., quod ideae sunt rationes stabiles rerum in mente divina existentes. Si ergo dicatur quod anima intellectiva cognoscit omnia in rationibus aeternis, redibit opinio Platonis, qui posuit omnem scientiam ab ideis derivari. Objection 3: Further, the eternal types are nothing else but ideas, for Augustine says (Questions. 83, qu. 46) that "ideas are permanent types existing in the Divine mind." If therefore we say that the intellectual soul knows all things in the eternal types, we come back to the opinion of Plato who said that all knowledge is derived from them.
Sed contra est quod dicit Augustinus, XII Confess., si ambo videmus verum esse quod dicis, et ambo videmus verum esse quod dico, ubi quaeso id videmus? Nec ego utique in te, nec tu in me sed ambo in ipsa, quae supra mentes nostras est, incommutabili veritate. Veritas autem incommutabilis in aeternis rationibus continetur. Ergo anima intellectiva omnia vera cognoscit in rationibus aeternis. On the contrary, Augustine says (Confess. xii, 25): "If we both see that what you say is true, and if we both see that what I say is true, where do we see this, I pray? Neither do I see it in you, nor do you see it in me: but we both see it in the unchangeable truth which is above our minds." Now the unchangeable truth is contained in the eternal types. Therefore the intellectual soul knows all true things in the eternal types.
Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit in II de Doctr. Christ., philosophi qui vocantur, si qua forte vera et fidei nostrae accommoda dixerunt, ab eis tanquam ab iniustis possessoribus in usum nostrum vindicanda sunt. Habent enim doctrinae gentilium quaedam simulata et superstitiosa figmenta, quae unusquisque nostrum de societate gentilium exiens, debet evitare. Et ideo Augustinus, qui doctrinis Platonicorum imbutus fuerat, si qua invenit fidei accommoda in eorum dictis, assumpsit; quae vero invenit fidei nostrae adversa, in melius commutavit. Posuit autem Plato, sicut supra dictum est, formas rerum per se subsistere a materia separatas, quas ideas vocabat, per quarum participationem dicebat intellectum nostrum omnia cognoscere; ut sicut materia corporalis per participationem ideae lapidis fit lapis, ita intellectus noster per participationem eiusdem ideae cognosceret lapidem. Sed quia videtur esse alienum a fide quod formae rerum extra res per se subsistant absque materia, sicut Platonici posuerunt, dicentes per se vitam aut per se sapientiam esse quasdam substantias creatrices, ut Dionysius dicit XI cap. de Div. Nom.; ideo Augustinus, in libro octoginta trium quaest., posuit loco harum idearum quas Plato ponebat, rationes omnium creaturarum in mente divina existere, secundum quas omnia formantur, et secundum quas etiam anima humana omnia cognoscit. I answer that, As Augustine says (De Doctr. Christ. ii, 11): "If those who are called philosophers said by chance anything that was true and consistent with our faith, we must claim it from them as from unjust possessors. For some of the doctrines of the heathens are spurious imitations or superstitious inventions, which we must be careful to avoid when we renounce the society of the heathens." Consequently whenever Augustine, who was imbued with the doctrines of the Platonists, found in their teaching anything consistent with faith, he adopted it: and those thing which he found contrary to faith he amended. Now Plato held, as we have said above (Article [4]), that the forms of things subsist of themselves apart from matter; and these he called ideas, by participation of which he said that our intellect knows all things: so that just as corporeal matter by participating the idea of a stone becomes a stone, so our intellect, by participating the same idea, has knowledge of a stone. But since it seems contrary to faith that forms of things themselves, outside the things themselves and apart from matter, as the Platonists held, asserting that "per se" life or "per se" wisdom are creative substances, as Dionysius relates (Div. Nom. xi); therefore Augustine (Questions. 83, qu. 46), for the ideas defended by Plato, substituted the types of all creatures existing in the Divine mind, according to which types all things are made in themselves, and are known to the human soul.
Cum ergo quaeritur utrum anima humana in rationibus aeternis omnia cognoscat, dicendum est quod aliquid in aliquo dicitur cognosci dupliciter. Uno modo, sicut in obiecto cognito; sicut aliquis videt in speculo ea quorum imagines in speculo resultant. Et hoc modo anima, in statu praesentis vitae, non potest videre omnia in rationibus aeternis; sed sic in rationibus aeternis cognoscunt omnia beati, qui Deum vident et omnia in ipso. Alio modo dicitur aliquid cognosci in aliquo sicut in cognitionis principio; sicut si dicamus quod in sole videntur ea quae videntur per solem. Et sic necesse est dicere quod anima humana omnia cognoscat in rationibus aeternis, per quarum participationem omnia cognoscimus. Ipsum enim lumen intellectuale quod est in nobis, nihil est aliud quam quaedam participata similitudo luminis increati, in quo continentur rationes aeternae. Unde in Psalmo IV, dicitur, multi dicunt, quis ostendit nobis bona? Cui quaestioni Psalmista respondet, dicens, signatum est super nos lumen vultus tui, domine. Quasi dicat, per ipsam sigillationem divini luminis in nobis, omnia nobis demonstrantur. When, therefore, the question is asked: Does the human soul know all things in the eternal types? we must reply that one thing is said to be known in another in two ways. First, as in an object itself known; as one may see in a mirror the images of things reflected therein. In this way the soul, in the present state of life, cannot see all things in the eternal types; but the blessed who see God, and all things in Him, thus know all things in the eternal types. Secondly, on thing is said to be known in another as in a principle of knowledge: thus we might say that we see in the sun what we see by the sun. And thus we must needs say that the human soul knows all things in the eternal types, since by participation of these types we know all things. For the intellectual light itself which is in us, is nothing else than a participated likeness of the uncreated light, in which are contained the eternal types. Whence it is written (Ps. 4:6,7), "Many say: Who showeth us good things?" which question the Psalmist answers, "The light of Thy countenance, O Lord, is signed upon us," as though he were to say: By the seal of the Divine light in us, all things are made known to us.
Quia tamen praeter lumen intellectuale in nobis, exiguntur species intelligibiles a rebus acceptae, ad scientiam de rebus materialibus habendam; ideo non per solam participationem rationum aeternarum de rebus materialibus notitiam habemus, sicut Platonici posuerunt quod sola idearum participatio sufficit ad scientiam habendam. Unde Augustinus dicit, in IV de Trin., numquid quia philosophi documentis certissimis persuadent aeternis rationibus omnia temporalia fieri, propterea potuerunt in ipsis rationibus perspicere, vel ex ipsis colligere quot sint animalium genera, quae semina singulorum? Nonne ista omnia per locorum ac temporum historiam quaesierunt? But since besides the intellectual light which is in us, intelligible species, which are derived from things, are required in order for us to have knowledge of material things; therefore this same knowledge is not due merely to a participation of the eternal types, as the Platonists held, maintaining that the mere participation of ideas sufficed for knowledge. Wherefore Augustine says (De Trin. iv, 16): "Although the philosophers prove by convincing arguments that all things occur in time according to the eternal types, were they able to see in the eternal types, or to find out from them how many kinds of animals there are and the origin of each? Did they not seek for this information from the story of times and places?"
Quod autem Augustinus non sic intellexerit omnia cognosci in rationibus aeternis, vel in incommutabili veritate, quasi ipsae rationes aeternae videantur, patet per hoc quod ipse dicit in libro octoginta trium quaest., quod rationalis anima non omnis et quaelibet, sed quae sancta et pura fuerit, asseritur illi visioni, scilicet rationum aeternarum, esse idonea; sicut sunt animae beatorum. But that Augustine did not understand all things to be known in their "eternal types" or in the "unchangeable truth," as though the eternal types themselves were seen, is clear from what he says (Questions. 83, qu. 46)—viz. that "not each and every rational soul can be said to be worthy of that vision," namely, of the eternal types, "but only those that are holy and pure," such as the souls of the blessed.
Et per haec patet responsio ad obiecta. From what has been said the objections are easily solved.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether intellectual knowledge is derived from sensible things?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod intellectiva cognitio non accipiatur a rebus sensibilibus. Dicit enim Augustinus, in libro octoginta trium quaest., quod non est expectanda sinceritas veritatis a corporis sensibus. Et hoc probat dupliciter. Uno modo, per hoc quod omne quod corporeus sensus attingit, sine ulla intermissione temporis commutatur, quod autem non manet, percipi non potest. Alio modo, per hoc quod omnia quae per corpus sentimus, etiam cum non adsunt sensibus, imagines tamen eorum patimur, ut in somno vel furore; non autem sensibus discernere valemus utrum ipsa sensibilia, vel imagines eorum falsas sentiamus. Nihil autem percipi potest quod a falso non discernitur. Et sic concludit quod non est expectanda veritas a sensibus. Sed cognitio intellectualis est apprehensiva veritatis. Non ergo cognitio intellectualis est expectanda a sensibus. Objection 1: It would seem that intellectual knowledge is not derived from sensible things. For Augustine says (Questions. 83, qu. 9) that "we cannot expect to learn the fulness of truth from the senses of the body." This he proves in two ways. First, because "whatever the bodily senses reach, is continually being changed; and what is never the same cannot be perceived." Secondly, because, "whatever we perceive by the body, even when not present to the senses, may be present to the imagination, as when we are asleep or angry: yet we cannot discern by the senses, whether what we perceive be the sensible object or the deceptive image thereof. Now nothing can be perceived which cannot be distinguished from its counterfeit." And so he concludes that we cannot expect to learn the truth from the senses. But intellectual knowledge apprehends the truth. Therefore intellectual knowledge cannot be conveyed by the senses.
Praeterea, Augustinus dicit, XII super Gen. ad Litt., non est putandum facere aliquid corpus in spiritum, tanquam spiritus corpori facienti materiae vice subdatur, omni enim modo praestantior est qui facit, ea re de qua aliquid facit. Unde concludit quod imaginem corporis non corpus in spiritu, sed ipse spiritus in seipso facit. Non ergo intellectualis cognitio a sensibilibus derivatur. Objection 2: Further, Augustine says (Gen. ad lit. xii, 16): "We must not thing that the body can make any impression on the spirit, as though the spirit were to supply the place of matter in regard to the body's action; for that which acts is in every way more excellent than that which it acts on." Whence he concludes that "the body does not cause its image in the spirit, but the spirit causes it in itself." Therefore intellectual knowledge is not derived from sensible things.
Praeterea, effectus non se extendit ultra virtutem suae causae. Sed intellectualis cognitio se extendit ultra sensibilia, intelligimus enim quaedam quae sensu percipi non possunt. Intellectualis ergo cognitio non derivatur a rebus sensibilibus. Objection 3: Further, an effect does not surpass the power of its cause. But intellectual knowledge extends beyond sensible things: for we understand some things which cannot be perceived by the senses. Therefore intellectual knowledge is not derived from sensible things.
Sed contra est quod philosophus probat, I Metaphys., et in fine Poster., quod principium nostrae cognitionis est a sensu. On the contrary, The Philosopher says (Metaph. i, 1; Poster. ii, 15) that the principle of knowledge is in the senses.
Respondeo dicendum quod circa istam quaestionem triplex fuit philosophorum opinio. Democritus enim posuit quod nulla est alia causa cuiuslibet nostrae cognitionis, nisi cum ab his corporibus quae cogitamus, veniunt atque intrant imagines in animas nostras; ut Augustinus dicit in epistola sua ad Dioscorum. Et Aristoteles etiam dicit, in libro de Somn. et Vigil., quod Democritus posuit cognitionem fieri per idola et defluxiones. Et huius positionis ratio fuit, quia tam ipse Democritus quam alii antiqui naturales non ponebant intellectum differre a sensu, ut Aristoteles dicit in libro de anima. Et ideo, quia sensus immutatur a sensibili, arbitrabantur omnem nostram cognitionem fieri per solam immutationem a sensibilibus. Quam quidem immutationem Democritus asserebat fieri per imaginum defluxiones. I answer that, On this point the philosophers held three opinions. For Democritus held that "all knowledge is caused by images issuing from the bodies we think of and entering into our souls," as Augustine says in his letter to Dioscorus (cxviii, 4). And Aristotle says (De Somn. et Vigil.) that Democritus held that knowledge is cause by a "discharge of images." And the reason for this opinion was that both Democritus and the other early philosophers did not distinguish between intellect and sense, as Aristotle relates (De Anima iii, 3). Consequently, since the sense is affected by the sensible, they thought that all our knowledge is affected by this mere impression brought about by sensible things. Which impression Democritus held to be caused by a discharge of images.
Plato vero e contrario posuit intellectum differre a sensu; et intellectum quidem esse virtutem immaterialem organo corporeo non utentem in suo actu. Et quia incorporeum non potest immutari a corporeo, posuit quod cognitio intellectualis non fit per immutationem intellectus a sensibilibus, sed per participationem formarum intelligibilium separatarum, ut dictum est. Sensum etiam posuit virtutem quandam per se operantem. Unde nec ipse sensus, cum sit quaedam vis spiritualis, immutatur a sensibilibus, sed organa sensuum a sensibilibus immutantur, ex qua immutatione anima quodammodo excitatur ut in se species sensibilium formet. Et hanc opinionem tangere videtur Augustinus, XII super Gen. ad Litt., ubi dicit quod corpus non sentit, sed anima per corpus, quo velut nuntio utitur ad formandum in seipsa quod extrinsecus nuntiatur. Sic igitur secundum Platonis opinionem, neque intellectualis cognitio a sensibili procedit, neque etiam sensibilis totaliter a sensibilibus rebus; sed sensibilia excitant animam sensibilem ad sentiendum, et similiter sensus excitant animam intellectivam ad intelligendum. Plato, on the other hand, held that the intellect is distinct from the senses: and that it is an immaterial power not making use of a corporeal organ for its action. And since the incorporeal cannot be affected by the corporeal, he held that intellectual knowledge is not brought about by sensible things affecting the intellect, but by separate intelligible forms being participated by the intellect, as we have said above (Articles [4],5). Moreover he held that sense is a power operating of itself. Consequently neither is sense, since it is a spiritual power, affected by the sensible: but the sensible organs are affected by the sensible, the result being that the soul is in a way roused to form within itself the species of the sensible. Augustine seems to touch on this opinion (Gen. ad lit. xii, 24) where he says that the "body feels not, but the soul through the body, which it makes use of as a kind of messenger, for reproducing within itself what is announced from without." Thus according to Plato, neither does intellectual knowledge proceed from sensible knowledge, nor sensible knowledge exclusively from sensible things; but these rouse the sensible soul to the sentient act, while the senses rouse the intellect to the act of understanding.
Aristoteles autem media via processit. Posuit enim cum Platone intellectum differre a sensu. Sed sensum posuit propriam operationem non habere sine communicatione corporis; ita quod sentire non sit actus animae tantum, sed coniuncti. Et similiter posuit de omnibus operationibus sensitivae partis. Quia igitur non est inconveniens quod sensibilia quae sunt extra animam, causent aliquid in coniunctum, in hoc Aristoteles cum Democrito concordavit, quod operationes sensitivae partis causentur per impressionem sensibilium in sensum, non per modum defluxionis, ut Democritus posuit, sed per quandam operationem. Nam et Democritus omnem actionem fieri posuit per influxionem atomorum, ut patet in I de Generat. Intellectum vero posuit Aristoteles habere operationem absque communicatione corporis. Nihil autem corporeum imprimere potest in rem incorpoream. Et ideo ad causandam intellectualem operationem, secundum Aristotelem, non sufficit sola impressio sensibilium corporum, sed requiritur aliquid nobilius, quia agens est honorabilius patiente, ut ipse dicit. Non tamen ita quod intellectualis operatio causetur in nobis ex sola impressione aliquarum rerum superiorum, ut Plato posuit, sed illud superius et nobilius agens quod vocat intellectum agentem, de quo iam supra diximus, facit phantasmata a sensibus accepta intelligibilia in actu, per modum abstractionis cuiusdam. Aristotle chose a middle course. For with Plato he agreed that intellect and sense are different. But he held that the sense has not its proper operation without the cooperation of the body; so that to feel is not an act of the soul alone, but of the "composite." And he held the same in regard to all the operations of the sensitive part. Since, therefore, it is not unreasonable that the sensible objects which are outside the soul should produce some effect in the "composite," Aristotle agreed with Democritus in this, that the operations of the sensitive part are caused by the impression of the sensible on the sense: not by a discharge, as Democritus said, but by some kind of operation. For Democritus maintained that every operation is by way of a discharge of atoms, as we gather from De Gener. i, 8. But Aristotle held that the intellect has an operation which is independent of the body's cooperation. Now nothing corporeal can make an impression on the incorporeal. And therefore in order to cause the intellectual operation according to Aristotle, the impression caused by the sensible does not suffice, but something more noble is required, for "the agent is more noble than the patient," as he says (De Gener. i, 5). Not, indeed, in the sense that the intellectual operation is effected in us by the mere intellectual operation is effected in us by the mere impression of some superior beings, as Plato held; but that the higher and more noble agent which he calls the active intellect, of which we have spoken above (Question [79], Articles [3],4) causes the phantasms received from the senses to be actually intelligible, by a process of abstraction.
Secundum hoc ergo, ex parte phantasmatum intellectualis operatio a sensu causatur. Sed quia phantasmata non sufficiunt immutare intellectum possibilem, sed oportet quod fiant intelligibilia actu per intellectum agentem; non potest dici quod sensibilis cognitio sit totalis et perfecta causa intellectualis cognitionis, sed magis quodammodo est materia causae. According to this opinion, then, on the part of the phantasms, intellectual knowledge is caused by the senses. But since the phantasms cannot of themselves affect the passive intellect, and require to be made actually intelligible by the active intellect, it cannot be said that sensible knowledge is the total and perfect cause of intellectual knowledge, but rather that it is in a way the material cause.
Ad primum ergo dicendum quod per verba illa Augustini datur intelligi quod veritas non sit totaliter a sensibus expectanda. Requiritur enim lumen intellectus agentis, per quod immutabiliter veritatem in rebus mutabilibus cognoscamus, et discernamus ipsas res a similitudinibus rerum. Reply to Objection 1: Those words of Augustine mean that we must not expect the entire truth from the senses. For the light of the active intellect is needed, through which we achieve the unchangeable truth of changeable things, and discern things themselves from their likeness.
Ad secundum dicendum quod Augustinus ibi non loquitur de intellectuali cognitione, sed de imaginaria. Et quia, secundum Platonis opinionem, vis imaginaria habet operationem quae est animae solius; eadem ratione usus est Augustinus ad ostendendum quod corpora non imprimunt suas similitudines in vim imaginariam, sed hoc facit ipsa anima, qua utitur Aristoteles ad probandum intellectum agentem esse aliquid separatum, quia scilicet agens est honorabilius patiente. Et procul dubio oportet, secundum hanc positionem, in vi imaginativa ponere non solum potentiam passivam, sed etiam activam. Sed si ponamus, secundum opinionem Aristotelis, quod actio virtutis imaginativae sit coniuncti, nulla sequitur difficultas, quia corpus sensibile est nobilius organo animalis, secundum hoc quod comparatur ad ipsum ut ens in actu ad ens in potentia, sicut coloratum in actu ad pupillam, quae colorata est in potentia. Posset tamen dici quod, quamvis prima immutatio virtutis imaginariae sit per motum sensibilium, quia phantasia est motus factus secundum sensum, ut dicitur in libro de anima; tamen est quaedam operatio animae in homine quae dividendo et componendo format diversas rerum imagines, etiam quae non sunt a sensibus acceptae. Et quantum ad hoc possunt accipi verba Augustini. Reply to Objection 2: In this passage Augustine speaks not of intellectual but of imaginary knowledge. And since, according to the opinion of Plato, the imagination has an operation which belongs to the soul only, Augustine, in order to show that corporeal images are impressed on the imagination, not by bodies but by the soul, uses the same argument as Aristotle does in proving that the active intellect must be separate, namely, because "the agent is more noble than the patient." And without doubt, according to the above opinion, in the imagination there must needs be not only a passive but also an active power. But if we hold, according to the opinion of Aristotle, that the action of the imagination, is an action of the "composite," there is no difficulty; because the sensible body is more noble than the organ of the animal, in so far as it is compared to it as a being in act to a being in potentiality; even as the object actually colored is compared to the pupil which is potentially colored. It may, however, be said, although the first impression of the imagination is through the agency of the sensible, since "fancy is movement produced in accordance with sensation" (De Anima iii, 3), that nevertheless there is in man an operation which by synthesis and analysis forms images of various things, even of things not perceived by the senses. And Augustine's words may be taken in this sense.
Ad tertium dicendum quod sensitiva cognitio non est tota causa intellectualis cognitionis. Et ideo non est mirum si intellectualis cognitio ultra sensitivam se extendit. Reply to Objection 3: Sensitive knowledge is not the entire cause of intellectual knowledge. And therefore it is not strange that intellectual knowledge should extend further than sensitive knowledge.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether the intellect can actually understand through the intelligible species of which it is possessed, without turning to the phantasms?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod intellectus possit actu intelligere per species intelligibiles quas penes se habet, non convertendo se ad phantasmata. Intellectus enim fit in actu per speciem intelligibilem qua informatur. Sed intellectum esse in actu, est ipsum intelligere. Ergo species intelligibiles sufficiunt ad hoc quod intellectus actu intelligat, absque hoc quod ad phantasmata se convertat. Objection 1: It would seem that the intellect can actually understand through the intelligible species of which it is possessed, without turning to the phantasms. For the intellect is made actual by the intelligible species by which it is informed. But if the intellect is in act, it understands. Therefore the intelligible species suffices for the intellect to understand actually, without turning to the phantasms.
Praeterea, magis dependet imaginatio a sensu, quam intellectus ab imaginatione. Sed imaginatio potest imaginari actu, absentibus sensibilibus. Ergo multo magis intellectus potest intelligere actu, non convertendo se ad phantasmata. Objection 2: Further, the imagination is more dependent on the senses than the intellect on the imagination. But the imagination can actually imagine in the absence of the sensible. Therefore much more can the intellect understand without turning to the phantasms.
Praeterea, incorporalium non sunt aliqua phantasmata, quia imaginatio tempus et continuum non transcendit. Si ergo intellectus noster non posset aliquid intelligere in actu nisi converteretur ad phantasmata, sequeretur quod non posset intelligere incorporeum aliquid. Quod patet esse falsum, intelligimus enim veritatem ipsam, et Deum et Angelos. Objection 3: There are no phantasms of incorporeal things: for the imagination does not transcend time and space. If, therefore, our intellect cannot understand anything actually without turning to the phantasms, it follows that it cannot understand anything incorporeal. Which is clearly false: for we understand truth, and God, and the angels.
Sed contra est quod philosophus dicit, in III de anima, quod nihil sine phantasmate intelligit anima. On the contrary, The Philosopher says (De Anima iii, 7) that "the soul understands nothing without a phantasm."
Respondeo dicendum quod impossibile est intellectum nostrum, secundum praesentis vitae statum, quo passibili corpori coniungitur, aliquid intelligere in actu, nisi convertendo se ad phantasmata. Et hoc duobus indiciis apparet. Primo quidem quia, cum intellectus sit vis quaedam non utens corporali organo, nullo modo impediretur in suo actu per laesionem alicuius corporalis organi, si non requireretur ad eius actum actus alicuius potentiae utentis organo corporali. Utuntur autem organo corporali sensus et imaginatio et aliae vires pertinentes ad partem sensitivam. Unde manifestum est quod ad hoc quod intellectus actu intelligat, non solum accipiendo scientiam de novo, sed etiam utendo scientia iam acquisita, requiritur actus imaginationis et ceterarum virtutum. Videmus enim quod, impedito actu virtutis imaginativae per laesionem organi, ut in phreneticis; et similiter impedito actu memorativae virtutis, ut in lethargicis; impeditur homo ab intelligendo in actu etiam ea quorum scientiam praeaccepit. Secundo, quia hoc quilibet in seipso experiri potest, quod quando aliquis conatur aliquid intelligere, format aliqua phantasmata sibi per modum exemplorum, in quibus quasi inspiciat quod intelligere studet. Et inde est etiam quod quando alium volumus facere aliquid intelligere, proponimus ei exempla, ex quibus sibi phantasmata formare possit ad intelligendum. I answer that, In the present state of life in which the soul is united to a passible body, it is impossible for our intellect to understand anything actually, except by turning to the phantasms. First of all because the intellect, being a power that does not make use of a corporeal organ, would in no way be hindered in its act through the lesion of a corporeal organ, if for its act there were not required the act of some power that does make use of a corporeal organ. Now sense, imagination and the other powers belonging to the sensitive part, make use of a corporeal organ. Wherefore it is clear that for the intellect to understand actually, not only when it acquires fresh knowledge, but also when it applies knowledge already acquired, there is need for the act of the imagination and of the other powers. For when the act of the imagination is hindered by a lesion of the corporeal organ, for instance in a case of frenzy; or when the act of the memory is hindered, as in the case of lethargy, we see that a man is hindered from actually understanding things of which he had a previous knowledge. Secondly, anyone can experience this of himself, that when he tries to understand something, he forms certain phantasms to serve him by way of examples, in which as it were he examines what he is desirous of understanding. For this reason it is that when we wish to help someone to understand something, we lay examples before him, from which he forms phantasms for the purpose of understanding.
Huius autem ratio est, quia potentia cognoscitiva proportionatur cognoscibili. Unde intellectus angelici, qui est totaliter a corpore separatus, obiectum proprium est substantia intelligibilis a corpore separata; et per huiusmodi intelligibilia materialia cognoscit. Intellectus autem humani, qui est coniunctus corpori, proprium obiectum est quidditas sive natura in materia corporali existens; et per huiusmodi naturas visibilium rerum etiam in invisibilium rerum aliqualem cognitionem ascendit. De ratione autem huius naturae est, quod in aliquo individuo existat, quod non est absque materia corporali, sicut de ratione naturae lapidis est quod sit in hoc lapide, et de ratione naturae equi quod sit in hoc equo, et sic de aliis. Unde natura lapidis, vel cuiuscumque materialis rei, cognosci non potest complete et vere, nisi secundum quod cognoscitur ut in particulari existens. Particulare autem apprehendimus per sensum et imaginationem. Et ideo necesse est ad hoc quod intellectus actu intelligat suum obiectum proprium, quod convertat se ad phantasmata, ut speculetur naturam universalem in particulari existentem. Si autem proprium obiectum intellectus nostri esset forma separata; vel si naturae rerum sensibilium subsisterent non in particularibus, secundum Platonicos; non oporteret quod intellectus noster semper intelligendo converteret se ad phantasmata. Now the reason of this is that the power of knowledge is proportioned to the thing known. Wherefore the proper object of the angelic intellect, which is entirely separate from a body, is an intelligible substance separate from a body. Whereas the proper object of the human intellect, which is united to a body, is a quiddity or nature existing in corporeal matter; and through such natures of visible things it rises to a certain knowledge of things invisible. Now it belongs to such a nature to exist in an individual, and this cannot be apart from corporeal matter: for instance, it belongs to the nature of a stone to be in an individual stone, and to the nature of a horse to be in an individual horse, and so forth. Wherefore the nature of a stone or any material thing cannot be known completely and truly, except in as much as it is known as existing in the individual. Now we apprehend the individual through the senses and the imagination. And, therefore, for the intellect to understand actually its proper object, it must of necessity turn to the phantasms in order to perceive the universal nature existing in the individual. But if the proper object of our intellect were a separate form; or if, as the Platonists say, the natures of sensible things subsisted apart from the individual; there would be no need for the intellect to turn to the phantasms whenever it understands.
Ad primum ergo dicendum quod species conservatae in intellectu possibili, in eo existunt habitualiter quando actu non intelligit, sicut supra dictum est. Unde ad hoc quod intelligamus in actu, non sufficit ipsa conservatio specierum; sed oportet quod eis utamur secundum quod convenit rebus quarum sunt species, quae sunt naturae in particularibus existentes. Reply to Objection 1: The species preserved in the passive intellect exist there habitually when it does not understand them actually, as we have said above (Question [79], Article [6]). Wherefore for us to understand actually, the fact that the species are preserved does not suffice; we need further to make use of them in a manner befitting the things of which they are the species, which things are natures existing in individuals.
Ad secundum dicendum quod etiam ipsum phantasma est similitudo rei particularis, unde non indiget imaginatio aliqua alia similitudine particularis, sicut indiget intellectus. Reply to Objection 2: Even the phantasm is the likeness of an individual thing; wherefore the imagination does not need any further likeness of the individual, whereas the intellect does.
Ad tertium dicendum quod incorporea, quorum non sunt phantasmata, cognoscuntur a nobis per comparationem ad corpora sensibilia, quorum sunt phantasmata. Sicut veritatem intelligimus ex consideratione rei circa quam veritatem speculamur; Deum autem, ut Dionysius dicit, cognoscimus ut causam, et per excessum, et per remotionem; alias etiam incorporeas substantias, in statu praesentis vitae, cognoscere non possumus nisi per remotionem, vel aliquam comparationem ad corporalia. Et ideo cum de huiusmodi aliquid intelligimus, necesse habemus converti ad phantasmata corporum, licet ipsorum non sint phantasmata. Reply to Objection 3: Incorporeal things, of which there are no phantasms, are known to us by comparison with sensible bodies of which there are phantasms. Thus we understand truth by considering a thing of which we possess the truth; and God, as Dionysius says (Div. Nom. i), we know as cause, by way of excess and by way of remotion. Other incorporeal substances we know, in the present state of life, only by way of remotion or by some comparison to corporeal things. And, therefore, when we understand something about these things, we need to turn to phantasms of bodies, although there are no phantasms of the things themselves.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 84 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether the judgment of the intellect is hindered through suspension of the sensitive powers?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod iudicium intellectus non impediatur per ligamentum sensus. Superius enim non dependet ab inferiori. Sed iudicium intellectus est supra sensum. Ergo iudicium intellectus non impeditur per ligamentum sensus. Objection 1: It would seem that the judgment of the intellect is not hindered by suspension of the sensitive powers. For the superior does not depend on the inferior. But the judgment of the intellect is higher than the senses. Therefore the judgment of the intellect is not hindered through suspension of the senses.
Praeterea, syllogizare est actus intellectus. In somno autem ligatur sensus, ut dicitur in libro de Somn. et Vig.; contingit tamen quandoque quod aliquis dormiens syllogizat. Ergo non impeditur iudicium intellectus per ligamentum sensus. Objection 2: Further, to syllogize is an act of the intellect. But during sleep the senses are suspended, as is said in De Somn. et Vigil. i and yet it sometimes happens to us to syllogize while asleep. Therefore the judgment of the intellect is not hindered through suspension of the senses.
Sed contra est quod in dormiendo ea quae contra licitos mores contingunt, non imputantur ad peccatum; ut Augustinus in XII super Gen. ad Litt. dicit. Hoc autem non esset si homo in dormiendo liberum usum rationis et intellectus haberet. Ergo impeditur rationis usus per ligamentum sensus. On the contrary, What a man does while asleep, against the moral law, is not imputed to him as a sin; as Augustine says (Gen. ad lit. xii, 15). But this would not be the case if man, while asleep, had free use of his reason and intellect. Therefore the judgment of the intellect is hindered by suspension of the senses.
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, proprium obiectum intellectui nostro proportionatum est natura rei sensibilis. Iudicium autem perfectum de re aliqua dari non potest, nisi ea omnia quae ad rem pertinent cognoscantur, et praecipue si ignoretur id quod est terminus et finis iudicii. Dicit autem philosophus, in III de caelo, quod sicut finis factivae scientiae est opus, ita naturalis scientiae finis est quod videtur principaliter secundum sensum, faber enim non quaerit cognitionem cultelli nisi propter opus, ut operetur hunc particularem cultellum; et similiter naturalis non quaerit cognoscere naturam lapidis et equi, nisi ut sciat rationes eorum quae videntur secundum sensum. Manifestum est autem quod non posset esse perfectum iudicium fabri de cultello, si opus ignoraret, et similiter non potest esse perfectum iudicium scientiae naturalis de rebus naturalibus, si sensibilia ignorentur. Omnia autem quae in praesenti statu intelligimus, cognoscuntur a nobis per comparationem ad res sensibiles naturales. Unde impossibile est quod sit in nobis iudicium intellectus perfectum, cum ligamento sensus, per quem res sensibiles cognoscimus. I answer that, As we have said above (Article [7]), our intellect's proper and proportionate object is the nature of a sensible thing. Now a perfect judgment concerning anything cannot be formed, unless all that pertains to that thing's nature be known; especially if that be ignored which is the term and end of judgment. Now the Philosopher says (De Coel. iii), that "as the end of a practical science is action, so the end of natural science is that which is perceived principally through the senses"; for the smith does not seek knowledge of a knife except for the purpose of action, in order that he may produce a certain individual knife; and in like manner the natural philosopher does not seek to know the nature of a stone and of a horse, save for the purpose of knowing the essential properties of those things which he perceives with his senses. Now it is clear that a smith cannot judge perfectly of a knife unless he knows the action of the knife: and in like manner the natural philosopher cannot judge perfectly of natural things, unless he knows sensible things. But in the present state of life whatever we understand, we know by comparison to natural sensible things. Consequently it is not possible for our intellect to form a perfect judgment, while the senses are suspended, through which sensible things are known to us.
Ad primum ergo dicendum quod, quamvis intellectus sit superior sensu, accipit tamen aliquo modo a sensu, et eius obiecta prima et principalia in sensibilibus fundantur. Et ideo necesse est quod impediatur iudicium intellectus ex ligamento sensus. Reply to Objection 1: Although the intellect is superior to the senses, nevertheless in a manner it receives from the senses, and its first and principal objects are founded in sensible things. And therefore suspension of the senses necessarily involves a hindrance to the judgment of the intellect.
Ad secundum dicendum quod sensus ligatur in dormientibus propter evaporationes quasdam et fumositates resolutas, ut dicitur in libro de Somn. et Vig. Et ideo secundum dispositionem huiusmodi evaporationum, contingit esse ligamentum sensus maius vel minus. Quando enim multus fuerit motus vaporum, ligatur non solum sensus, sed etiam imaginatio, ita ut nulla appareant phantasmata; sicut praecipue accidit cum aliquis incipit dormire post multum cibum et potum. Si vero motus vaporum aliquantulum fuerit remissior, apparent phantasmata, sed distorta et inordinata; sicut accidit in febricitantibus. Si vero adhuc magis motus sedetur, apparent phantasmata ordinata; sicut maxime solet contingere in fine dormitionis, et in hominibus sobriis et habentibus fortem imaginationem. Si autem motus vaporum fuerit modicus, non solum imaginatio remanet libera, sed etiam ipse sensus communis ex parte solvitur; ita quod homo iudicat interdum in dormiendo ea quae videt somnia esse, quasi diiudicans inter res et rerum similitudines. Sed tamen ex aliqua parte remanet sensus communis ligatus; et ideo, licet aliquas similitudines discernat a rebus, tamen semper in aliquibus decipitur. Sic igitur per modum quo sensus solvitur et imaginatio in dormiendo, liberatur et iudicium intellectus, non tamen ex toto. Unde illi qui dormiendo syllogizant, cum excitantur, semper recognoscunt se in aliquo defecisse. Reply to Objection 2: The senses are suspended in the sleeper through certain evaporations and the escape of certain exhalations, as we read in De Somn. et Vigil. iii. And, therefore, according to the amount of such evaporation, the senses are more or less suspended. For when the amount is considerable, not only are the senses suspended, but also the imagination, so that there are no phantasms; thus does it happen, especially when a man falls asleep after eating and drinking copiously. If, however, the evaporation be somewhat less, phantasms appear, but distorted and without sequence; thus it happens in a case of fever. And if the evaporation be still more attenuated, the phantasms will have a certain sequence: thus especially does it happen towards the end of sleep in sober men and those who are gifted with a strong imagination. If the evaporation be very slight, not only does the imagination retain its freedom, but also the common sense is partly freed; so that sometimes while asleep a man may judge that what he sees is a dream, discerning, as it were, between things, and their images. Nevertheless, the common sense remains partly suspended; and therefore, although it discriminates some images from the reality, yet is it always deceived in some particular. Therefore, while man is asleep, according as sense and imagination are free, so is the judgment of his intellect unfettered, though not entirely. Consequently, if a man syllogizes while asleep, when he wakes up he invariably recognizes a flaw in some respect.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:10 1998.