St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 26 [ << | >> ]

St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 26 [ << | >> ]

OF THE PASSIONS OF THE SOUL IN PARTICULAR: AND FIRST, OF LOVE (FOUR ARTICLES)

Consequenter considerandum est de passionibus animae in speciali.
 • Et primo, de passionibus concupiscibilis;
 • secundo, de passionibus irascibilis.
We have now to consider the soul's passions in particular, and
 • (1) the passions of the concupiscible faculty;
 • (2) the passions of the irascible faculty.
Prima consideratio erit tripartita,
 • nam primo considerabimus de amore et odio;
 • secundo, de concupiscentia et fuga;
 • tertio, de delectatione et tristitia.
The first of these considerations will be threefold: since we shall consider
 • (1) Love and hatred;
 • (2) Desire and aversion;
 • (3) Pleasure and sadness.
Circa amorem consideranda sunt tria,
 • primo, de ipso amore;
 • secundo, de causa amoris;
 • tertio, de effectibus eius.
Concerning love, three points must be considered:
 • (1) Love itself;
 • (2) The cause of love;
 • (3) The effects of love.
Circa primum quaeruntur quatuor. Under the first head there are four points of inquiry:
Primo, utrum amor sit in concupiscibili. (1) Whether love is in the concupiscible power?
Secundo, utrum amor sit passio. (2) Whether love is a passion?
Tertio, utrum amor sit idem quod dilectio. (3) Whether love is the same as dilection?
Quarto, utrum amor convenienter dividatur in amorem amicitiae et amorem concupiscentiae. (4) Whether love is properly divided into love of friendship, and love of concupiscence?

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 26 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether love is in the concupiscible power?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod amor non sit in concupiscibili. Dicitur enim Sap. VIII, hanc, scilicet sapientiam, amavi et exquisivi a iuventute mea. Sed concupiscibilis, cum sit pars appetitus sensitivi, non potest tendere in sapientiam, quae non comprehenditur sensu. Ergo amor non est in concupiscibili. Objection 1: It would seem that love is not in the concupiscible power. For it is written (Wis. 8:2): "Her," namely wisdom, "have I loved, and have sought her out from my youth." But the concupiscible power, being a part of the sensitive appetite, cannot tend to wisdom, which is not apprehended by the senses. Therefore love is not in the concupiscible power.
Praeterea, amor videtur esse idem cuilibet passioni, dicit enim Augustinus, in XIV de Civ. Dei, amor inhians habere quod amatur, cupiditas est; id autem habens, eoque fruens, laetitia; fugiens quod ei adversatur, timor est; idque si acciderit sentiens, tristitia est. Sed non omnis passio est in concupiscibili; sed timor, etiam hic enumeratus, est in irascibili. Ergo non est simpliciter dicendum quod amor sit in concupiscibili. Objection 2: Further, love seems to be identified with every passion: for Augustine says (De Civ. Dei xiv, 7): "Love, yearning for the object beloved, is desire; having and enjoying it, is joy; fleeing what is contrary to it, is fear; and feeling what is contrary to it, is sadness." But not every passion is in the concupiscible power; indeed, fear, which is mentioned in this passage, is in the irascible power. Therefore we must not say absolutely that love is in the concupiscible power.
Praeterea, Dionysius, in IV cap. de Div. Nom., ponit quendam amorem naturalem. Sed amor naturalis magis videtur pertinere ad vires naturales, quae sunt animae vegetabilis. Ergo amor non simpliciter est in concupiscibili. Objection 3: Further, Dionysius (Div. Nom. iv) mentions a "natural love." But natural love seems to pertain rather to the natural powers, which belong to the vegetal soul. Therefore love is not simply in the concupiscible power.
Sed contra est quod philosophus dicit, in II Topic., quod amor est in concupiscibili. On the contrary, The Philosopher says (Topic. ii, 7) that "love is in the concupiscible power."
Respondeo dicendum quod amor est aliquid ad appetitum pertinens, cum utriusque obiectum sit bonum. Unde secundum differentiam appetitus est differentia amoris. Est enim quidam appetitus non consequens apprehensionem ipsius appetentis, sed alterius, et huiusmodi dicitur appetitus naturalis. Res enim naturales appetunt quod eis convenit secundum suam naturam, non per apprehensionem propriam, sed per apprehensionem instituentis naturam, ut in I libro dictum est. Alius autem est appetitus consequens apprehensionem ipsius appetentis, sed ex necessitate, non ex iudicio libero. Et talis est appetitus sensitivus in brutis, qui tamen in hominibus aliquid libertatis participat, inquantum obedit rationi. Alius autem est appetitus consequens apprehensionem appetentis secundum liberum iudicium. Et talis est appetitus rationalis sive intellectivus, qui dicitur voluntas. I answer that, Love is something pertaining to the appetite; since good is the object of both. Wherefore love differs according to the difference of appetites. For there is an appetite which arises from an apprehension existing, not in the subject of the appetite, but in some other: and this is called the "natural appetite." Because natural things seek what is suitable to them according to their nature, by reason of an apprehension which is not in them, but in the Author of their nature, as stated in the FP, Question [6], Article [1], ad 2; FP, Question [103], Article [1], ad 1,3. And there is another appetite arising from an apprehension in the subject of the appetite, but from necessity and not from free-will. Such is, in irrational animals, the "sensitive appetite," which, however, in man, has a certain share of liberty, in so far as it obeys reason. Again, there is another appetite following freely from an apprehension in the subject of the appetite. And this is the rational or intellectual appetite, which is called the "will."
In unoquoque autem horum appetituum, amor dicitur illud quod est principium motus tendentis in finem amatum. In appetitu autem naturali, principium huiusmodi motus est connaturalitas appetentis ad id in quod tendit, quae dici potest amor naturalis, sicut ipsa connaturalitas corporis gravis ad locum medium est per gravitatem, et potest dici amor naturalis. Et similiter coaptatio appetitus sensitivi, vel voluntatis, ad aliquod bonum, idest ipsa complacentia boni, dicitur amor sensitivus, vel intellectivus seu rationalis. Amor igitur sensitivus est in appetitu sensitivo, sicut amor intellectivus in appetitu intellectivo. Et pertinet ad concupiscibilem, quia dicitur per respectum ad bonum absolute, non per respectum ad arduum, quod est obiectum irascibilis. Now in each of these appetites, the name "love" is given to the principle movement towards the end loved. In the natural appetite the principle of this movement is the appetitive subject's connaturalness with the thing to which it tends, and may be called "natural love": thus the connaturalness of a heavy body for the centre, is by reason of its weight and may be called "natural love." In like manner the aptitude of the sensitive appetite or of the will to some good, that is to say, its very complacency in good is called "sensitive love," or "intellectual" or "rational love." So that sensitive love is in the sensitive appetite, just as intellectual love is in the intellectual appetite. And it belongs to the concupiscible power, because it regards good absolutely, and not under the aspect of difficulty, which is the object of the irascible faculty.
Ad primum ergo dicendum quod auctoritas illa loquitur de amore intellectivo vel rationali. Reply to Objection 1: The words quoted refer to intellectual or rational love.
Ad secundum dicendum quod amor dicitur esse timor, gaudium, cupiditas et tristitia, non quidem essentialiter, sed causaliter. Reply to Objection 2: Love is spoken of as being fear, joy, desire and sadness, not essentially but causally.
Ad tertium dicendum quod amor naturalis non solum est in viribus animae vegetativae, sed in omnibus potentiis animae, et etiam in omnibus partibus corporis, et universaliter in omnibus rebus, quia, ut Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom., omnibus est pulchrum et bonum amabile; cum unaquaeque res habeat connaturalitatem ad id quod est sibi conveniens secundum suam naturam. Reply to Objection 3: Natural love is not only in the powers of the vegetal soul, but in all the soul's powers, and also in all the parts of the body, and universally in all things: because, as Dionysius says (Div. Nom. iv), "Beauty and goodness are beloved by all things"; since each single thing has a connaturalness with that which is naturally suitable to it.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 26 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether love is a passion?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod amor non sit passio. Nulla enim virtus passio est. Sed omnis amor est virtus quaedam, ut dicit Dionysius, IV cap. de Div. Nom. Ergo amor non est passio. Objection 1: It would seem that love is not a passion. For no power is a passion. But every love is a power, as Dionysius says (Div. Nom. iv). Therefore love is not a passion.
Praeterea, amor est unio quaedam vel nexus, secundum Augustinum, in libro de Trin. Sed unio vel nexus non est passio, sed magis relatio. Ergo amor non est passio. Objection 2: Further, love is a kind of union or bond, as Augustine says (De Trin. viii, 10). But a union or bond is not a passion, but rather a relation. Therefore love is not a passion.
Praeterea, Damascenus dicit, in II libro, quod passio est motus quidam. Amor autem non importat motum appetitus, qui est desiderium; sed principium huiusmodi motus. Ergo amor non est passio. Objection 3: Further, Damascene says (De Fide Orth. ii, 22) that passion is a movement. But love does not imply the movement of the appetite; for this is desire, of which movement love is the principle. Therefore love is not a passion.
Sed contra est quod philosophus dicit, in VIII Ethic., quod amor est passio. On the contrary, The Philosopher says (Ethic. viii, 5) that "love is a passion."
Respondeo dicendum quod passio est effectus agentis in patiente. Agens autem naturale duplicem effectum inducit in patiens, nam primo quidem dat formam, secundo autem dat motum consequentem formam; sicut generans dat corpori gravitatem, et motum consequentem ipsam. Et ipsa gravitas, quae est principium motus ad locum connaturalem propter gravitatem, potest quodammodo dici amor naturalis. Sic etiam ipsum appetibile dat appetitui, primo quidem, quandam coaptationem ad ipsum, quae est complacentia appetibilis; ex qua sequitur motus ad appetibile. Nam appetitivus motus circulo agitur, ut dicitur in III de anima, appetibile enim movet appetitum, faciens se quodammodo in eius intentione; et appetitus tendit in appetibile realiter consequendum, ut sit ibi finis motus, ubi fuit principium. Prima ergo immutatio appetitus ab appetibili vocatur amor, qui nihil est aliud quam complacentia appetibilis; et ex hac complacentia sequitur motus in appetibile, qui est desiderium; et ultimo quies, quae est gaudium. Sic ergo, cum amor consistat in quadam immutatione appetitus ab appetibili, manifestum est quod amor et passio, proprie quidem, secundum quod est in concupiscibili; communiter autem, et extenso nomine, secundum quod est in volunta. I answer that, Passion is the effect of the agent on the patient. Now a natural agent produces a twofold effect on the patient: for in the first place it gives it the form; and secondly it gives it the movement that results from the form. Thus the generator gives the generated body both weight and the movement resulting from weight: so that weight, from being the principle of movement to the place, which is connatural to that body by reason of its weight, can, in a way, be called "natural love." In the same way the appetible object gives the appetite, first, a certain adaptation to itself, which consists in complacency in that object; and from this follows movement towards the appetible object. For "the appetitive movement is circular," as stated in De Anima iii, 10; because the appetible object moves the appetite, introducing itself, as it were, into its intention; while the appetite moves towards the realization of the appetible object, so that the movement ends where it began. Accordingly, the first change wrought in the appetite by the appetible object is called "love," and is nothing else than complacency in that object; and from this complacency results a movement towards that same object, and this movement is "desire"; and lastly, there is rest which is "joy." Since, therefore, love consists in a change wrought in the appetite by the appetible object, it is evident that love is a passion: properly so called, according as it is in the concupiscible faculty; in a wider and extended sense, according as it is in the will.
Ad primum ergo dicendum quod, quia virtus significat principium motus vel actionis, ideo amor, inquantum est principium appetitivi motus, a Dionysio vocatur virtus. Reply to Objection 1: Since power denotes a principle of movement or action, Dionysius calls love a power, in so far as it is a principle of movement in the appetite.
Ad secundum dicendum quod unio pertinet ad amorem, inquantum per complacentiam appetitus amans se habet ad id quod amat, sicut ad seipsum, vel ad aliquid sui. Et sic patet quod amor non est ipsa relatio unionis, sed unio est consequens amorem. Unde et Dionysius dicit quod amor est virtus unitiva, et philosophus dicit, in II Polit., quod unio est opus amoris. Reply to Objection 2: Union belongs to love in so far as by reason of the complacency of the appetite, the lover stands in relation to that which he loves, as though it were himself or part of himself. Hence it is clear that love is not the very relation of union, but that union is a result of love. Hence, too, Dionysius says that "love is a unitive force" (Div. Nom. iv), and the Philosopher says (Polit. ii, 1) that union is the work of love.
Ad tertium dicendum quod amor, etsi non nominet motum appetitus tendentem in appetibile, nominat tamen motum appetitus quo immutatur ab appetibili, ut ei appetibile complaceat. Reply to Objection 3: Although love does not denote the movement of the appetite in tending towards the appetible object, yet it denotes that movement whereby the appetite is changed by the appetible object, so as to have complacency therein.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 26 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether love is the same as dilection?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod amor sit idem quod dilectio. Dionysius enim, IV cap. de Div. Nom., dicit quod hoc modo se habent amor et dilectio, sicut quatuor et bis duo, rectilineum et habens rectas lineas. Sed ista significant idem. Ergo amor et dilectio significant idem. Objection 1: It would seem that love is the same as dilection. For Dionysius says (Div. Nom. iv) that love is to dilection, "as four is to twice two, and as a rectilinear figure is to one composed of straight lines." But these have the same meaning. Therefore love and dilection denote the same thing.
Praeterea, appetitivi motus secundum obiecta differunt. Sed idem est obiectum dilectionis et amoris. Ergo sunt idem. Objection 2: Further, the movements of the appetite differ by reason of their objects. But the objects of dilection and love are the same. Therefore these are the same.
Praeterea, si dilectio et amor in aliquo differunt, maxime in hoc differre videntur, quod dilectio sit in bono accipienda, amor autem in malo, ut quidam dixerunt, secundum quod Augustinus narrat, in XIV de Civ. Dei. Sed hoc modo non differunt, quia, ut ibidem Augustinus dicit, in sacris Scripturis utrumque accipitur in bono et in malo. Ergo amor et dilectio non differunt; sicut ipse Augustinus ibidem concludit quod non est aliud amorem dicere, et aliud dilectionem dicere. Objection 3: Further, if dilection and love differ, it seems that it is chiefly in the fact that "dilection refers to good things, love to evil things, as some have maintained," according to Augustine (De Civ. Dei xiv, 7). But they do not differ thus; because as Augustine says (De Civ. Dei xiv, 7) the holy Scripture uses both words in reference to either good or bad things. Therefore love and dilection do not differ: thus indeed Augustine concludes (De Civ. Dei xiv, 7) that "it is not one thing to speak of love, and another to speak of dilection."
Sed contra est quod Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom., quod quibusdam sanctorum visum est divinius esse nomen amoris quam nomen dilectionis. On the contrary, Dionysius says (Div. Nom. iv) that "some holy men have held that love means something more Godlike than dilection does."
Respondeo dicendum quod quatuor nomina inveniuntur ad idem quodammodo pertinentia, scilicet amor, dilectio, caritas et amicitia. Differunt tamen in hoc, quod amicitia, secundum philosophum in VIII Ethic., est quasi habitus; amor autem et dilectio significantur per modum actus vel passionis; caritas autem utroque modo accipi potest. I answer that, We find four words referring in a way, to the same thing: viz. love, dilection, charity and friendship. They differ, however, in this, that "friendship," according to the Philosopher (Ethic. viii, 5), "is like a habit," whereas "love" and "dilection" are expressed by way of act or passion; and "charity" can be taken either way.
Differenter tamen significatur actus per ista tria. Nam amor communius est inter ea, omnis enim dilectio vel caritas est amor, sed non e converso. Addit enim dilectio supra amorem, electionem praecedentem, ut ipsum nomen sonat. Unde dilectio non est in concupiscibili, sed in voluntate tantum, et est in sola rationali natura. Caritas autem addit supra amorem, perfectionem quandam amoris, inquantum id quod amatur magni pretii aestimatur, ut ipsum nomen designat. Moreover these three express act in different ways. For love has a wider signification than the others, since every dilection or charity is love, but not vice versa. Because dilection implies, in addition to love, a choice [electionem] made beforehand, as the very word denotes: and therefore dilection is not in the concupiscible power, but only in the will, and only in the rational nature. Charity denotes, in addition to love, a certain perfection of love, in so far as that which is loved is held to be of great price, as the word itself implies [*Referring to the Latin "carus" (dear)].
Ad primum ergo dicendum quod Dionysius loquitur de amore et dilectione, secundum quod sunt in appetitu intellectivo, sic enim amor idem est quod dilectio. Reply to Objection 1: Dionysius is speaking of love and dilection, in so far as they are in the intellectual appetite; for thus love is the same as dilection.
Ad secundum dicendum quod obiectum amoris est communius quam obiectum dilectionis, quia ad plura se extendit amor quam dilectio, sicut dictum est. Reply to Objection 2: The object of love is more general than the object of dilection: because love extends to more than dilection does, as stated above.
Ad tertium dicendum quod non differunt amor et dilectio secundum differentiam boni et mali, sed sicut dictum est. In parte tamen intellectiva idem est amor et dilectio. Et sic loquitur ibi Augustinus de amore, unde parum post subdit quod recta voluntas est bonus amor, et perversa voluntas est malus amor. Quia tamen amor, qui est passio concupiscibilis, plurimos inclinat ad malum, inde habuerunt occasionem qui praedictam differentiam assignaverunt. Reply to Objection 3: Love and dilection differ, not in respect of good and evil, but as stated. Yet in the intellectual faculty love is the same as dilection. And it is in this sense that Augustine speaks of love in the passage quoted: hence a little further on he adds that "a right will is well-directed love, and a wrong will is ill-directed love." However, the fact that love, which is concupiscible passion, inclines many to evil, is the reason why some assigned the difference spoken of.
Ad quartum dicendum quod ideo aliqui posuerunt, etiam in ipsa voluntate, nomen amoris esse divinius nomine dilectionis, quia amor importat quandam passionem, praecipue secundum quod est in appetitu sensitivo; dilectio autem praesupponit iudicium rationis. Magis autem homo in Deum tendere potest per amorem, passive quodammodo ab ipso Deo attractus, quam ad hoc eum propria ratio ducere possit, quod pertinet ad rationem dilectionis, ut dictum est. Et propter hoc, divinius est amor quam dilectio. Reply to Objection 4: The reason why some held that, even when applied to the will itself, the word "love" signifies something more Godlike than "dilection," was because love denotes a passion, especially in so far as it is in the sensitive appetite; whereas dilection presupposes the judgment of reason. But it is possible for man to tend to God by love, being as it were passively drawn by Him, more than he can possibly be drawn thereto by his reason, which pertains to the nature of dilection, as stated above. And consequently love is more Godlike than dilection.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 26 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether love is properly divided into love of friendship and love of concupiscence?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod amor inconvenienter dividatur in amorem amicitiae et concupiscentiae. Amor enim est passio, amicitia vero est habitus, ut dicit philosophus, in VIII Ethic. Sed habitus non potest esse pars divisiva passionis. Ergo amor non convenienter dividitur per amorem concupiscentiae et amorem amicitiae. Objection 1: It would seem that love is not properly divided into love of friendship and love of concupiscence. For "love is a passion, while friendship is a habit," according to the Philosopher (Ethic. viii, 5). But habit cannot be the member of a division of passions. Therefore love is not properly divided into love of concupiscence and love of friendship.
Praeterea, nihil dividitur per id quod ei connumeratur, non enim homo connumeratur animali. Sed concupiscentia connumeratur amori, sicut alia passio ab amore. Ergo amor non potest dividi per concupiscentiam. Objection 2: Further, a thing cannot be divided by another member of the same division; for man is not a member of the same division as "animal." But concupiscence is a member of the same division as love, as a passion distinct from love. Therefore concupiscence is not a division of love.
Praeterea, secundum philosophum, in VIII Ethic., triplex est amicitia, utilis, delectabilis et honesta. Sed amicitia utilis et delectabilis habet concupiscentiam. Ergo concupiscentia non debet dividi contra amicitiam Objection 3: Further, according to the Philosopher (Ethic. viii, 3) friendship is threefold, that which is founded on "usefulness," that which is founded on "pleasure," and that which is founded on "goodness." But useful and pleasant friendship are not without concupiscence. Therefore concupiscence should not be contrasted with friendship.
Sed contra, quaedam dicimur amare quia ea concupiscimus, sicut dicitur aliquis amare vinum propter dulce quod in eo concupiscit, ut dicitur in II Topic. Sed ad vinum, et ad huiusmodi, non habemus amicitiam, ut dicitur in VIII Ethic. Ergo alius est amor concupiscentiae, et alius est amor amicitiae. On the contrary, We are said to love certain things, because we desire them: thus "a man is said to love wine, on account of its sweetness which he desires"; as stated in Topic. ii, 3. But we have no friendship for wine and suchlike things, as stated in Ethic. viii, 2. Therefore love of concupiscence is distinct from love of friendship.
Respondeo dicendum quod, sicut philosophus dicit in II Rhetoric., amare est velle alicui bonum. Sic ergo motus amoris in duo tendit, scilicet in bonum quod quis vult alicui, vel sibi vel alii; et in illud cui vult bonum. Ad illud ergo bonum quod quis vult alteri, habetur amor concupiscentiae, ad illud autem cui aliquis vult bonum, habetur amor amicitiae. I answer that, As the Philosopher says (Rhet. ii, 4), "to love is to wish good to someone." Hence the movement of love has a twofold tendency: towards the good which a man wishes to someone (to himself or to another) and towards that to which he wishes some good. Accordingly, man has love of concupiscence towards the good that he wishes to another, and love of friendship towards him to whom he wishes good.
Haec autem divisio est secundum prius et posterius. Nam id quod amatur amore amicitiae, simpliciter et per se amatur, quod autem amatur amore concupiscentiae, non simpliciter et secundum se amatur, sed amatur alteri. Sicut enim ens simpliciter est quod habet esse, ens autem secundum quid quod est in alio; ita bonum, quod convertitur cum ente, simpliciter quidem est quod ipsum habet bonitatem; quod autem est bonum alterius, est bonum secundum quid. Et per consequens amor quo amatur aliquid ut ei sit bonum, est amor simpliciter, amor autem quo amatur aliquid ut sit bonum alterius, est amor secundum quid. Now the members of this division are related as primary and secondary: since that which is loved with the love of friendship is loved simply and for itself; whereas that which is loved with the love of concupiscence, is loved, not simply and for itself, but for something else. For just as that which has existence, is a being simply, while that which exists in another is a relative being; so, because good is convertible with being, the good, which itself has goodness, is good simply; but that which is another's good, is a relative good. Consequently the love with which a thing is loved, that it may have some good, is love simply; while the love, with which a thing is loved, that it may be another's good, is relative love.
Ad primum ergo dicendum quod amor non dividitur per amicitiam et concupiscentiam, sed per amorem amicitiae et concupiscentiae. Nam ille proprie dicitur amicus, cui aliquod bonum volumus, illud autem dicimur concupiscere, quod volumus nobis. Reply to Objection 1: Love is not divided into friendship and concupiscence, but into love of friendship, and love of concupiscence. For a friend is, properly speaking, one to whom we wish good: while we are said to desire, what we wish for ourselves.
Et per hoc patet solutio ad secundum. Hence the Reply to the Second Objection.
Ad tertium dicendum quod in amicitia utilis et delectabilis, vult quidem aliquis aliquod bonum amico, et quantum ad hoc salvatur ibi ratio amicitiae. Sed quia illud bonum refert ulterius ad suam delectationem vel utilitatem, inde est quod amicitia utilis et delectabilis, inquantum trahitur ad amorem concupiscentiae, deficit a ratione verae amicitiae. Reply to Objection 3: When friendship is based on usefulness or pleasure, a man does indeed wish his friend some good: and in this respect the character of friendship is preserved. But since he refers this good further to his own pleasure or use, the result is that friendship of the useful or pleasant, in so far as it is connected with love of concupiscence, loses the character to true friendship.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:13 1998.