St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]

OF FRATERNAL CORRECTION (EIGHT ARTICLES)

Deinde considerandum est de correctione fraterna. Et circa hoc quaeruntur octo. We must now consider Fraternal Correction, under which head there are eight points of inquiry:
Primo, utrum fraterna correctio sit actus caritatis. (1) Whether fraternal correction is an act of charity?
Secundo, utrum sit sub praecepto. (2) Whether it is a matter of precept?
Tertio, utrum hoc praeceptum extendat se ad omnes, vel solum in praelatis. (3) Whether this precept binds all, or only superiors?
Quarto, utrum subditi teneantur ex hoc praecepto praelatos corrigere. (4) Whether this precept binds the subject to correct his superior?
Quinto, utrum peccator possit corrigere. (5) Whether a sinner may correct anyone?
Sexto, utrum aliquis debeat corrigi qui ex correctione fit deterior. (6) Whether one ought to correct a person who becomes worse through being corrected?
Septimo, utrum secreta correctio debeat praecedere denuntiationem. (7) Whether secret correction should precede denouncement?
Octavo, utrum testium inductio debeat praecedere denuntiationem. (8) Whether witnesses should be called before denouncement?

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether fraternal correction is an act of charity?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod fraterna correctio non sit actus caritatis. Dicit enim Glossa Matth. XVIII, super illud, si peccaverit in te frater tuus, quod frater est arguendus ex zelo iustitiae. Sed iustitia est virtus distincta a caritate. Ergo correctio fraterna non est actus caritatis, sed iustitiae. Objection 1: It would seem that fraternal correction is not an act of charity. For a gloss on Mt. 18:15, "If thy brother shall offend against thee," says that "a man should reprove his brother out of zeal for justice." But justice is a distinct virtue from charity. Therefore fraternal correction is an act, not of charity, but of justice.
Praeterea, correctio fraterna fit per secretam admonitionem. Sed admonitio est consilium quoddam, quod pertinet ad prudentiam, prudentis enim est esse bene consiliativum, ut dicitur in VI Ethic. Ergo fraterna correctio non est actus caritatis, sed prudentiae. Objection 2: Further, fraternal correction is given by secret admonition. Now admonition is a kind of counsel, which is an act of prudence, for a prudent man is one who is of good counsel (Ethic. vi, 5). Therefore fraternal correction is an act, not of charity, but of prudence.
Praeterea, contrarii actus non pertinent ad eandem virtutem. Sed supportare peccantem est actus caritatis, secundum illud ad Gal. VI, alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi, quae est lex caritatis. Ergo videtur quod corrigere fratrem peccantem, quod est contrarium supportationi, non sit actus caritatis. Objection 3: Further, contrary acts do not belong to the same virtue. Now it is an act of charity to bear with a sinner, according to Gal. 6:2: "Bear ye one another's burdens, and so you shall fulfil the law of Christ," which is the law of charity. Therefore it seems that the correction of a sinning brother, which is contrary to bearing with him, is not an act of charity.
Sed contra, corripere delinquentem est quaedam eleemosyna spiritualis. Sed eleemosyna est actus caritatis, ut supra dictum est. Ergo et correctio fraterna est actus caritatis. On the contrary, To correct the wrongdoer is a spiritual almsdeed. But almsdeeds are works of charity, as stated above (Question [32], Article [1]). Therefore fraternal correction is an act of charity.
Respondeo dicendum quod correctio delinquentis est quoddam remedium quod debet adhiberi contra peccatum alicuius. Peccatum autem alicuius dupliciter considerari potest, uno quidem modo, inquantum est nocivum ei qui peccat; alio modo, inquantum vergit in nocumentum aliorum, qui ex eius peccato laeduntur vel scandalizantur; et etiam inquantum est in nocumentum boni communis, cuius iustitia per peccatum hominis perturbatur. I answer that, The correction of the wrongdoer is a remedy which should be employed against a man's sin. Now a man's sin may be considered in two ways, first as being harmful to the sinner, secondly as conducing to the harm of others, by hurting or scandalizing them, or by being detrimental to the common good, the justice of which is disturbed by that man's sin.
Duplex ergo est correctio delinquentis. Una quidem quae adhibet remedium peccato inquantum est quoddam malum ipsius peccantis, et ista est proprie fraterna correctio, quae ordinatur ad emendationem delinquentis. Removere autem malum alicuius eiusdem rationis est et bonum eius procurare. Procurare autem fratris bonum pertinet ad caritatem, per quam volumus et operamur bonum amico. Unde etiam correctio fraterna est actus caritatis, quia per eam repellimus malum fratris, scilicet peccatum. Cuius remotio magis pertinet ad caritatem quam etiam remotio exterioris damni, vel etiam corporalis nocumenti, quanto contrarium bonum virtutis magis est affine caritati quam bonum corporis vel exteriorum rerum. Unde correctio fraterna magis est actus caritatis quam curatio infirmitatis corporalis, vel subventio qua excluditur exterior egestas. Alia vero correctio est quae adhibet remedium peccati delinquentis secundum quod est in malum aliorum, et etiam praecipue in nocumentum communis boni. Et talis correctio est actus iustitiae, cuius est conservare rectitudinem iustitiae unius ad alium. Consequently the correction of a wrongdoer is twofold, one which applies a remedy to the sin considered as an evil of the sinner himself. This is fraternal correction properly so called, which is directed to the amendment of the sinner. Now to do away with anyone's evil is the same as to procure his good: and to procure a person's good is an act of charity, whereby we wish and do our friend well. Consequently fraternal correction also is an act of charity, because thereby we drive out our brother's evil, viz. sin, the removal of which pertains to charity rather than the removal of an external loss, or of a bodily injury, in so much as the contrary good of virtue is more akin to charity than the good of the body or of external things. Therefore fraternal correction is an act of charity rather than the healing of a bodily infirmity, or the relieving of an external bodily need. There is another correction which applies a remedy to the sin of the wrongdoer, considered as hurtful to others, and especially to the common good. This correction is an act of justice, whose concern it is to safeguard the rectitude of justice between one man and another.
Ad primum ergo dicendum quod Glossa illa loquitur de secunda correctione, quae est actus iustitiae. Vel, si loquatur etiam de prima, iustitia ibi sumitur secundum quod est universalis virtus, ut infra dicetur, prout etiam omne peccatum est iniquitas, ut dicitur I Ioan. III, quasi contra iustitiam existens. Reply to Objection 1: This gloss speaks of the second correction which is an act of justice. Or if it speaks of the first correction, then it takes justice as denoting a general virtue, as we shall state further on (Question [58], Article [5]), in which sense again all "sin is iniquity" (1 Jn. 3:4), through being contrary to justice.
Ad secundum dicendum quod, sicut philosophus dicit, in VI Ethic., prudentia facit rectitudinem in his quae sunt ad finem, de quibus est consilium et electio. Tamen cum per prudentiam aliquid recte agimus ad finem alicuius virtutis moralis, puta temperantiae vel fortitudinis, actus ille est principaliter illius virtutis ad cuius finem ordinatur. Quia ergo admonitio quae fit in correctione fraterna ordinatur ad amovendum peccatum fratris, quod pertinet ad caritatem; manifestum est quod talis admonitio principaliter est actus caritatis, quasi imperantis, prudentiae vero secundario, quasi exequentis et dirigentis actum. Reply to Objection 2: According to the Philosopher (Ethic. vi, 12), prudence regulates whatever is directed to the end, about which things counsel and choice are concerned. Nevertheless when, guided by prudence, we perform some action aright which is directed to the end of some virtue, such as temperance or fortitude, that action belongs chiefly to the virtue to whose end it is directed. Since, then, the admonition which is given in fraternal correction is directed to the removal of a brother's sin, which removal pertains to charity, it is evident that this admonition is chiefly an act of charity, which virtue commands it, so to speak, but secondarily an act of prudence, which executes and directs the action.
Ad tertium dicendum quod correctio fraterna non opponitur supportationi infirmorum, sed magis ex ea consequitur. Intantum enim aliquis supportat peccantem inquantum contra eum non turbatur, sed benevolentiam ad eum servat. Et ex hoc contingit quod eum satagit emendare. Reply to Objection 3: Fraternal correction is not opposed to forbearance with the weak, on the contrary it results from it. For a man bears with a sinner, in so far as he is not disturbed against him, and retains his goodwill towards him: the result being that he strives to make him do better.

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether fraternal correction is a matter of precept?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod correctio fraterna non sit in praecepto. Nihil enim quod est impossibile cadit sub praecepto, secundum illud Hieronymi, maledictus qui dicit Deum aliquid impossibile praecepisse. Sed Eccle. VII dicitur, considera opera Dei, quod nemo possit corrigere quem ille despexerit. Ergo correctio fraterna non est in praecepto. Objection 1: It would seem that fraternal correction is not a matter of precept. For nothing impossible is a matter of precept, according to the saying of Jerome [*Pelagius, Expos. Symb. ad Damas]: "Accursed be he who says that God has commanded any. thing impossible." Now it is written (Eccles. 7:14): "Consider the works of God, that no man can correct whom He hath despised." Therefore fraternal correction is not a matter of precept.
Praeterea, omnia praecepta legis divinae ad praecepta Decalogi reducuntur. Sed correctio fraterna non cadit sub aliquo praeceptorum Decalogi. Ergo non cadit sub praecepto. Objection 2: Further, all the precepts of the Divine Law are reduced to the precepts of the Decalogue. But fraternal correction does not come under any precept of the Decalogue. Therefore it is not a matter of precept.
Praeterea, omissio praecepti divini est peccatum mortale, quod in sanctis viris non invenitur. Sed omissio fraternae correctionis invenitur in sanctis et in spiritualibus viris, dicit enim Augustinus, I de Civ. Dei, quod non solum inferiores, verum etiam hi qui superiorem vitae gradum tenent ab aliorum reprehensione se abstinent, propter quaedam cupiditatis vincula, non propter officia caritatis. Ergo correctio fraterna non est in praecepto. Objection 3: Further, the omission of a Divine precept is a mortal sin, which has no place in a holy man. Yet holy and spiritual men are found to omit fraternal correction: since Augustine says (De Civ. Dei i, 9): "Not only those of low degree, but also those of high position, refrain from reproving others, moved by a guilty cupidity, not by the claims of charity." Therefore fraternal correction is not a matter of precept.
Praeterea, illud quod est in praecepto habet rationem debiti. Si ergo correctio fraterna caderet sub praecepto, hoc fratribus deberemus ut eos peccantes corrigeremus. Sed ille qui debet alicui debitum corporale, puta pecuniam, non debet esse contentus ut ei occurrat creditor, sed debet eum quaerere ut debitum reddat. Oporteret ergo quod homo quaereret correctione indigentes ad hoc quod eos corrigeret. Quod videtur inconveniens, tum propter multitudinem peccantium, ad quorum correctionem unus homo non posset sufficere; tum etiam quia oporteret quod religiosi de claustris suis exirent ad homines corrigendos, quod est inconveniens. Non ergo fraterna correctio est in praecepto. Objection 4: Further, whatever is a matter of precept is something due. If, therefore, fraternal correction is a matter of precept, it is due to our brethren that we correct them when they sin. Now when a man owes anyone a material due, such as the payment of a sum of money, he must not be content that his creditor come to him, but he should seek him out, that he may pay him his due. Hence we should have to go seeking for those who need correction, in order that we might correct them; which appears to be inconvenient, both on account of the great number of sinners, for whose correction one man could not suffice, and because religious would have to leave the cloister in order to reprove men, which would be unbecoming. Therefore fraternal correction is not a matter of precept.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro de Verb. Dom., si neglexeris corrigere, peior eo factus es qui peccavit. Sed hoc non esset nisi per huiusmodi negligentiam aliquis praeceptum omitteret. Ergo correctio fraterna est in praecepto. On the contrary, Augustine says (De Verb. Dom. xvi, 4): "You become worse than the sinner if you fail to correct him." But this would not be so unless, by this neglect, one omitted to observe some precept. Therefore fraternal correction is a matter of precept.
Respondeo dicendum quod correctio fraterna cadit sub praecepto. Sed considerandum est quod sicut praecepta negativa legis prohibent actus peccatorum, ita praecepta affirmativa inducunt ad actus virtutum. Actus autem peccatorum sunt secundum se mali, et nullo modo bene fieri possunt, nec aliquo tempore aut loco, quia secundum se sunt coniuncti malo fini, ut dicitur in II Ethic. Et ideo praecepta negativa obligant semper et ad semper. Sed actus virtutum non quolibet modo fieri debent, sed observatis debitis circumstantiis quae requiruntur ad hoc quod sit actus virtuosus, ut scilicet fiat ubi debet, et quando debet, et secundum quod debet. Et quia dispositio eorum quae sunt ad finem attenditur secundum rationem finis, in istis circumstantiis virtuosi actus praecipue attendenda est ratio finis, qui est bonum virtutis. Si ergo sit aliqua talis omissio alicuius circumstantiae circa virtuosum actum quae totaliter tollat bonum virtutis, hoc contrariatur praecepto. Si autem sit defectus alicuius circumstantiae quae non totaliter tollat virtutem, licet non perfecte attingat ad bonum virtutis, non est contra praeceptum. Unde et philosophus dicit, in II Ethic., quod si parum discedatur a medio, non est contra virtutem, sed si multum discedatur, corrumpitur virtus in suo actu. Correctio autem fraterna ordinatur ad fratris emendationem. Et ideo hoc modo cadit sub praecepto, secundum quod est necessaria ad istum finem, non autem ita quod quolibet loco vel tempore frater delinquens corrigatur. I answer that, Fraternal correction is a matter of precept. We must observe, however, that while the negative precepts of the Law forbid sinful acts, the positive precepts inculcate acts of virtue. Now sinful acts are evil in themselves, and cannot become good, no matter how, or when, or where, they are done, because of their very nature they are connected with an evil end, as stated in Ethic. ii, 6: wherefore negative precepts bind always and for all times. On the other hand, acts of virtue must not be done anyhow, but by observing the due circumstances, which are requisite in order that an act be virtuous; namely, that it be done where, when, and how it ought to be done. And since the disposition of whatever is directed to the end depends on the formal aspect of the end, the chief of these circumstances of a virtuous act is this aspect of the end, which in this case is the good of virtue. If therefore such a circumstance be omitted from a virtuous act, as entirely takes away the good of virtue, such an act is contrary to a precept. If, however, the circumstance omitted from a virtuous act be such as not to destroy the virtue altogether, though it does not perfectly attain the good of virtue, it is not against a precept. Hence the Philosopher (Ethic. ii, 9) says that if we depart but little from the mean, it is not contrary to the virtue, whereas if we depart much from the mean virtue is destroyed in its act. Now fraternal correction is directed to a brother's amendment: so that it is a matter of precept, in so far as it is necessary for that end, but not so as we have to correct our erring brother at all places and times.
Ad primum ergo dicendum quod in omnibus bonis agendis operatio hominis non est efficax nisi adsit auxilium divinum, et tamen homo debet facere quod in se est. Unde Augustinus dicit, in libro de Corr. et Grat., nescientes quis pertineat ad praedestinatorum numerum et quis non pertineat, sic affici debemus caritatis affectu ut omnes velimus salvos fieri. Et ideo omnibus debemus fraternae correctionis officium impendere sub spe divini auxilii. Reply to Objection 1: In all good deeds man's action is not efficacious without the Divine assistance: and yet man must do what is in his power. Hence Augustine says (De Correp. et Gratia xv): "Since we ignore who is predestined and who is not, charity should so guide our feelings, that we wish all to be saved." Consequently we ought to do our brethren the kindness of correcting them, with the hope of God's help.
Ad secundum dicendum quod, sicut supra dictum est, omnia praecepta quae pertinent ad impendendum aliquod beneficium proximo reducuntur ad praeceptum de honoratione parentum. Reply to Objection 2: As stated above (Question [32], Article [5], ad 4), all the precepts about rendering service to our neighbor are reduced to the precept about the honor due to parents.
Ad tertium dicendum quod correctio fraterna tripliciter omitti potest. Reply to Objection 3: Fraternal correction may be omitted in three ways.
Uno quidem modo, meritorie, quando ex caritate aliquis correctionem omittit. Dicit enim Augustinus, in I de Civ. Dei, si propterea quisque obiurgandis et corripiendis male agentibus parcit, quia opportunius tempus inquiritur; vel eisdem ipsis metuit ne deteriores ex hoc efficiantur, vel ad bonam vitam et piam erudiendos impediant alios infirmos et premant, atque avertant a fide; non videtur esse cupiditatis occasio, sed consilium caritatis. First, meritoriously, when out of charity one omits to correct someone. For Augustine says (De Civ. Dei i, 9): "If a man refrains from chiding and reproving wrongdoers, because he awaits a suitable time for so doing, or because he fears lest, if he does so, they may become worse, or hinder, oppress, or turn away from the faith, others who are weak and need to be instructed in a life of goodness and virtue, this does not seem to result from covetousness, but to be counselled by charity."
Alio modo praetermittitur fraterna correctio cum peccato mortali, quando scilicet formidatur, ut ibi dicitur, iudicium vulgi et carnis excruciatio vel peremptio; dum tamen haec ita dominentur in animo quod fraternae caritati praeponantur. Et hoc videtur contingere quando aliquis praesumit de aliquo delinquente probabiliter quod posset eum a peccato retrahere, et tamen propter timorem vel cupiditatem praetermittit. Secondly, fraternal correction may be omitted in such a way that one commits a mortal sin, namely, "when" (as he says in the same passage) "one fears what people may think, or lest one may suffer grievous pain or death; provided, however, that the mind is so dominated by such things, that it gives them the preference to fraternal charity." This would seem to be the case when a man reckons that he might probably withdraw some wrongdoer from sin, and yet omits to do so, through fear or covetousness.
Tertio modo huiusmodi omissio est peccatum veniale, quando timor et cupiditas tardiorem faciunt hominem ad corrigendum delicta fratris, non tamen ita quod, si ei constaret quod fratrem posset a peccato retrahere, propter timorem vel cupiditatem dimitteret, quibus in animo suo praeponit caritatem fraternam. Et hoc modo quandoque viri sancti negligunt corrigere delinquent. Thirdly, such an omission is a venial sin, when through fear or covetousness, a man is loth to correct his brother's faults, and yet not to such a degree, that if he saw clearly that he could withdraw him from sin, he would still forbear from so doing, through fear or covetousness, because in his own mind he prefers fraternal charity to these things. It is in this way that holy men sometimes omit to correct wrongdoers.
Ad quartum dicendum quod illud quod debetur alicui determinatae et certae personae, sive sit bonum corporale sive spirituale, oportet quod ei impendamus non expectantes quod nobis occurrat, sed debitam sollicitudinem habentes ut eum inquiramus. Unde sicut ille qui debet pecuniam creditori debet eum requirere cum tempus fuerit ut ei debitum reddat, ita qui habet spiritualiter curam alicuius debet eum quaerere ad hoc quod eum corrigat de peccato. Sed illa beneficia quae non debentur certae personae sed communiter omnibus proximis, sive sint corporalia sive spiritualia, non oportet nos quaerere quibus impendamus, sed sufficit quod impendamus eis qui nobis occurrunt, hoc enim quasi pro quadam sorte habendum est, ut Augustinus dicit, in I de Doct. Christ. Et propter hoc dicit, in libro de Verb. Dom., quod admonet nos dominus noster non negligere invicem peccata nostra, non quaerendo quid reprehendas, sed videndo quid corrigas. Alioquin efficeremur exploratores vitae aliorum, contra id quod dicitur Prov. XXIV, ne quaeras impietatem in domo iusti, et non vastes requiem eius. Unde patet quod nec religiosos oportet exire claustrum ad corrigendum delinquentes. Reply to Objection 4: We are bound to pay that which is due to some fixed and certain person, whether it be a material or a spiritual good, without waiting for him to come to us, but by taking proper steps to find him. Wherefore just as he that owes money to a creditor should seek him, when the time comes, so as to pay him what he owes, so he that has spiritual charge of some person is bound to seek him out, in order to reprove him for a sin. On the other hand, we are not bound to seek someone on whom to bestow such favors as are due, not to any certain person, but to all our neighbors in general, whether those favors be material or spiritual goods, but it suffices that we bestow them when the opportunity occurs; because, as Augustine says (De Doctr. Christ. i, 28), we must look upon this as a matter of chance. For this reason he says (De Verb. Dom. xvi, 1) that "Our Lord warns us not to be listless in regard of one another's sins: not indeed by being on the lookout for something to denounce, but by correcting what we see": else we should become spies on the lives of others, which is against the saying of Prov. 24:19: "Lie not in wait, nor seek after wickedness in the house of the just, nor spoil his rest." It is evident from this that there is no need for religious to leave their cloister in order to rebuke evil-doers.

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether fraternal correction belongs only to prelates?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod correctio fraterna non pertineat nisi ad praelatos. Dicit enim Hieronymus, sacerdotes studeant illud Evangelii implere, si peccaverit in te frater tuus, et cetera. Sed nomine sacerdotum consueverunt significari praelati, qui habent curam aliorum. Ergo videtur quod ad solos praelatos pertineat fraterna correctio. Objection 1: It would seem that fraternal correction belongs to prelates alone. For Jerome [*Origen, Hom. vii in Joan.] says: "Let priests endeavor to fulfil this saying of the Gospel: 'If thy brother sin against thee,'" etc. Now prelates having charge of others were usually designated under the name of priests. Therefore it seems that fraternal correction belongs to prelates alone.
Praeterea, fraterna correctio est quaedam eleemosyna spiritualis. Sed corporalem eleemosynam facere pertinet ad eos qui sunt superiores in temporalibus, scilicet ad ditiores. Ergo etiam fraterna correctio pertinet ad eos qui sunt superiores in spiritualibus, scilicet ad praelatos. Objection 2: Further, fraternal correction is a spiritual alms. Now corporal almsgiving belongs to those who are placed above others in temporal matters, i.e. to the rich. Therefore fraternal correction belongs to those who are placed above others in spiritual matters, i.e. to prelates.
Praeterea, ille qui corripit alium movet eum sua admonitione ad melius. Sed in rebus naturalibus inferiora moventur a superioribus. Ergo etiam secundum ordinem virtutis, qui sequitur ordinem naturae, ad solos praelatos pertinet inferiores corrigere. Objection 3: Further, when one man reproves another he moves him by his rebuke to something better. Now in the physical order the inferior is moved by the superior. Therefore in the order of virtue also, which follows the order of nature, it belongs to prelates alone to correct inferiors.
Sed contra est quod dicitur XXIV, qu. III, tam sacerdotes quam reliqui fideles omnes summam debent habere curam de his qui pereunt, quatenus eorum redargutione aut corrigantur a peccatis, aut, si incorrigibiles appareant, ab Ecclesia separentur. On the contrary, It is written (Dist. xxiv, qu. 3, Can. Tam Sacerdotes): "Both priests and all the rest of the faithful should be most solicitous for those who perish, so that their reproof may either correct their sinful ways. or, if they be incorrigible, cut them off from the Church."
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, duplex est correctio. Una quidem quae est actus caritatis, qui specialiter tendit ad emendationem fratris delinquentis per simplicem admonitionem. Et talis correctio pertinet ad quemlibet caritatem habentem, sive sit subditus sive praelatus. I answer that, As stated above (Article [1]), correction is twofold. One is an act of charity, which seeks in a special way the recovery of an erring brother by means of a simple warning: such like correction belongs to anyone who has charity, be he subject or prelate.
Est autem alia correctio quae est actus iustitiae, per quam intenditur bonum commune, quod non solum procuratur per admonitionem fratris, sed interdum etiam per punitionem, ut alii a peccato timentes desistant. Et talis correctio pertinet ad solos praelatos, qui non solum habent admonere, sed etiam corrigere puniendo. But there is another correction which is an act of justice purposing the common good, which is procured not only by warning one's brother, but also, sometimes, by punishing him, that others may, through fear, desist from sin. Such a correction belongs only to prelates, whose business it is not only to admonish, but also to correct by means of punishments.
Ad primum ergo dicendum quod etiam in correctione fraterna, quae ad omnes pertinet, gravior est cura praelatorum; ut dicit Augustinus, in I de Civ. Dei. Sicut enim temporalia beneficia potius debet aliquis exhibere illis quorum curam temporalem habet, ita etiam beneficia spiritualia, puta correctionem, doctrinam et alia huiusmodi magis debet exhibere illis qui sunt suae spirituali curae commissi. Non ergo intendit Hieronymus dicere quod ad solos sacerdotes pertineat praeceptum de correctione fraterna, sed quod ad hos specialiter pertinet. Reply to Objection 1: Even as regards that fraternal correction which is common to all, prelates have a grave responsibility, as Augustine says (De Civ. Dei i, 9): "for just as a man ought to bestow temporal favors on those especially of whom he has temporal care, so too ought he to confer spiritual favors, such as correction, teaching and the like, on those who are entrusted to his spiritual care." Therefore Jerome does not mean that the precept of fraternal correction concerns priests only, but that it concerns them chiefly.
Ad secundum dicendum quod sicut ille qui habet unde corporaliter subvenire possit quantum ad hoc dives est, ita ille qui habet sanum rationis iudicium, ex quo possit alterius delictum corrigere quantum ad hoc est superior habendus. Reply to Objection 2: Just as he who has the means wherewith to give corporal assistance is rich in this respect, so he whose reason is gifted with a sane judgment, so as to be able to correct another's wrong-doing, is, in this respect, to be looked on as a superior.
Ad tertium dicendum quod etiam in rebus naturalibus quaedam mutuo in se agunt, quia quantum ad aliquid sunt se invicem superiora, prout scilicet utrumque est quodammodo in potentia et quodammodo in actu respectu alterius. Et similiter aliquis, inquantum habet sanum rationis iudicium in hoc in quo alter delinquit, potest eum corrigere, licet non sit simpliciter superior. Reply to Objection 3: Even in the physical order certain things act mutually on one another, through being in some respect higher than one another, in so far as each is somewhat in act, and somewhat in potentiality with regard to another. In like manner one man can correct another in so far as he has a sane judgment in a matter wherein the other sins, though he is not his superior simply.

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether a man is bound to correct his prelate?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod aliquis non teneatur corrigere praelatum suum. Dicitur enim Exod. XIX, bestia quae tetigerit montem lapidabitur, et II Reg. VI dicitur quod Oza percussus est a domino quia tetigit arcam. Sed per montem et arcam significatur praelatus. Ergo praelati non sunt corrigendi a subditis. Objection 1: It would seem that no man is bound to correct his prelate. For it is written (Ex. 19:12): "The beast that shall touch the mount shall be stoned," [*Vulg.: 'Everyone that shall touch the mount, dying he shall die.'] and (2 Kgs. 6:7) it is related that the Lord struck Oza for touching the ark. Now the mount and the ark signify our prelates. Therefore prelates should not be corrected by their subjects.
Praeterea, Gal. II, super illud, in faciem ei restiti, dicit Glossa, ut par. Ergo, cum subditus non sit par praelato, non debet eum corrigere. Objection 2: Further, a gloss on Gal. 2:11, "I withstood him to the face," adds: "as an equal." Therefore, since a subject is not equal to his prelate, he ought not to correct him.
Praeterea, Gregorius dicit, sanctorum vitam corrigere non praesumat nisi qui de se meliora sentit. Sed aliquis non debet de se meliora sentire quam de praelato suo. Ergo praelati non sunt corrigendi. Objection 3: Further, Gregory says (Moral. xxiii, 8) that "one ought not to presume to reprove the conduct of holy men, unless one thinks better of oneself." But one ought not to think better of oneself than of one's prelate. Therefore one ought not to correct one's prelate.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in regula, non solum vestri, sed etiam ipsius, idest praelati, miseremini, qui inter vos quanto in loco superiore, tanto in periculo maiore versatur. Sed correctio fraterna est opus misericordiae. Ergo etiam praelati sunt corrigendi. On the contrary, Augustine says in his Rule: "Show mercy not only to yourselves, but also to him who, being in the higher position among you, is therefore in greater danger." But fraternal correction is a work of mercy. Therefore even prelates ought to be corrected.
Respondeo dicendum quod correctio quae est actus iustitiae per coercionem poenae non competit subditis respectu praelati. Sed correctio fraterna, quae est actus caritatis, pertinet ad unumquemque respectu cuiuslibet personae ad quam caritatem debet habere, si in eo aliquid corrigibile inveniatur. I answer that, A subject is not competent to administer to his prelate the correction which is an act of justice through the coercive nature of punishment: but the fraternal correction which is an act of charity is within the competency of everyone in respect of any person towards whom he is bound by charity, provided there be something in that person which requires correction.
Actus enim ex aliquo habitu vel potentia procedens se extendit ad omnia quae continentur sub obiecto illius potentiae vel habitus, sicut visio ad omnia quae continentur sub obiecto visus. Sed quia actus virtuosus debet esse moderatus debitis circumstantiis, ideo in correctione qua subditi corrigunt praelatos debet modus congruus adhiberi, ut scilicet non cum protervia et duritia, sed cum mansuetudine et reverentia corrigantur. Unde apostolus dicit, I ad Tim. V, seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem. Et ideo Dionysius redarguit Demophilum monachum quia sacerdotem irreverenter correxerat, eum percutiens et de Ecclesia eiiciens. Now an act which proceeds from a habit or power extends to whatever is contained under the object of that power or habit: thus vision extends to all things comprised in the object of sight. Since, however, a virtuous act needs to be moderated by due circumstances, it follows that when a subject corrects his prelate, he ought to do so in a becoming manner, not with impudence and harshness, but with gentleness and respect. Hence the Apostle says (1 Tim. 5:1): "An ancient man rebuke not, but entreat him as a father." Wherefore Dionysius finds fault with the monk Demophilus (Ep. viii), for rebuking a priest with insolence, by striking and turning him out of the church.
Ad primum ergo dicendum quod tunc praelatus inordinate tangi videtur quando irreverenter obiurgatur, vel etiam quando ei detrahitur. Et hoc significatur per contactum montis et arcae damnatum a Deo. Reply to Objection 1: It would seem that a subject touches his prelate inordinately when he upbraids him with insolence, as also when he speaks ill of him: and this is signified by God's condemnation of those who touched the mount and the ark.
Ad secundum dicendum quod in faciem resistere coram omnibus excedit modum fraternae correctionis, et ideo sic Paulus Petrum non reprehendisset nisi aliquo modo par esset, quantum ad fidei defensionem. Sed in occulto admonere et reverenter, hoc potest etiam ille qui non est par. Unde apostolus, ad Coloss. ult., scribit ut praelatum suum admoneant, cum dicit, dicite Archippo, ministerium tuum imple. Sciendum tamen est quod ubi immineret periculum fidei, etiam publice essent praelati a subditis arguendi. Unde et Paulus, qui erat subditus Petro, propter imminens periculum scandali circa fidem, Petrum publice arguit. Et sicut Glossa Augustini dicit, ad Gal. II, ipse Petrus exemplum maioribus praebuit ut, sicubi forte rectum tramitem reliquissent, non dedignentur etiam a posterioribus corrigi. Reply to Objection 2: To withstand anyone in public exceeds the mode of fraternal correction, and so Paul would not have withstood Peter then, unless he were in some way his equal as regards the defense of the faith. But one who is not an equal can reprove privately and respectfully. Hence the Apostle in writing to the Colossians (4:17) tells them to admonish their prelate: "Say to Archippus: Fulfil thy ministry [*Vulg.: 'Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfil it.' Cf. 2 Tim. 4:5]." It must be observed, however, that if the faith were endangered, a subject ought to rebuke his prelate even publicly. Hence Paul, who was Peter's subject, rebuked him in public, on account of the imminent danger of scandal concerning faith, and, as the gloss of Augustine says on Gal. 2:11, "Peter gave an example to superiors, that if at any time they should happen to stray from the straight path, they should not disdain to be reproved by their subjects."
Ad tertium dicendum quod praesumere se esse simpliciter meliorem quam praelatus sit, videtur esse praesumptuosae superbiae. Sed aestimare se meliorem quantum ad aliquid non est praesumptionis, quia nullus est in hac vita qui non habeat aliquem defectum. Et etiam considerandum est quod cum aliquis praelatum caritative monet, non propter hoc se maiorem existimat, sed auxilium impartitur ei qui, quanto in loco superiori, tanto in periculo maiori versatur, ut Augustinus dicit, in regula. Reply to Objection 3: To presume oneself to be simply better than one's prelate, would seem to savor of presumptuous pride; but there is no presumption in thinking oneself better in some respect, because, in this life, no man is without some fault. We must also remember that when a man reproves his prelate charitably, it does not follow that he thinks himself any better, but merely that he offers his help to one who, "being in the higher position among you, is therefore in greater danger," as Augustine observes in his Rule quoted above.

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether a sinner ought to reprove a wrongdoer?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod peccator corrigere debeat delinquentem. Nullus enim propter peccatum quod commisit a praecepto observando excusatur. Sed correctio fraterna cadit sub praecepto, ut dictum est. Ergo videtur quod propter peccatum quod quis commisit non debeat praetermittere huiusmodi correctionem. Objection 1: It would seem that a sinner ought to reprove a wrongdoer. For no man is excused from obeying a precept by having committed a sin. But fraternal correction is a matter of precept, as stated above (Article [2]). Therefore it seems that a man ought not to forbear from such like correction for the reason that he has committed a sin.
Praeterea, eleemosyna spiritualis est potior quam eleemosyna corporalis. Sed ille qui est in peccato non debet abstinere quin eleemosynam corporalem faciat. Ergo multo minus debet abstinere a correctione delinquentis propter peccatum praecedens. Objection 2: Further, spiritual almsdeeds are of more account than corporal almsdeeds. Now one who is in sin ought not to abstain from administering corporal alms. Much less therefore ought he, on account of a previous sin, to refrain from correcting wrongdoers.
Praeterea, I Ioan. I dicitur, si dixerimus quia peccatum non habemus, nosipsos seducimus. Si igitur propter peccatum aliquis impeditur a correctione fraterna, nullus erit qui possit corrigere delinquentem. Hoc autem est inconveniens. Ergo et primum. Objection 3: Further, it is written (1 Jn. 1:8): "If we say that we have no sin, we deceive ourselves." Therefore if, on account of a sin, a man is hindered from reproving his brother, there will be none to reprove the wrongdoer. But the latter proposition is unreasonable: therefore the former is also.
Sed contra est quod Isidorus dicit, in libro de summo bono, non debet vitia aliorum corrigere qui est vitiis subiectus. Et Rom. II dicitur, in quo alium iudicas, teipsum condemnas, eadem enim agis quae iudicas. On the contrary, Isidore says (De Summo Bono iii, 32): "He that is subject to vice should not correct the vices of others." Again it is written (Rm. 2:1): "Wherein thou judgest another, thou condemnest thyself. For thou dost the same things which thou judgest."
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, correctio delinquentis pertinet ad aliquem inquantum viget in eo rectum iudicium rationis. Peccatum autem, ut supra dictum est, non tollit totum bonum naturae, quin remaneat in peccante aliquid de recto iudicio rationis. Et secundum hoc potest sibi competere alterius delictum arguere. Sed tamen per peccatum praecedens impedimentum quoddam huic correctioni affertur, propter tria. Primo quidem, quia ex peccato praecedenti indignus redditur ut alium corrigat. Et praecipue si maius peccatum commisit, non est dignus ut alium corrigat de minori peccato. Unde super illud Matth. VII, quid vides festucam etc., dicit Hieronymus, de his loquitur qui, cum mortali crimine detineantur obnoxii, minora peccata fratribus non concedunt. I answer that, As stated above (Article [3], ad 2), to correct a wrongdoer belongs to a man, in so far as his reason is gifted with right judgment. Now sin, as stated above (FS, Question [85], Articles [1],2), does not destroy the good of nature so as to deprive the sinner's reason of all right judgment, and in this respect he may be competent to find fault with others for committing sin. Nevertheless a previous sin proves somewhat of a hindrance to this correction, for three reasons. First because this previous sin renders a man unworthy to rebuke another; and especially is he unworthy to correct another for a lesser sin, if he himself has committed a greater. Hence Jerome says on the words, "Why seest thou the mote?" etc. (Mt. 7:3): "He is speaking of those who, while they are themselves guilty of mortal sin, have no patience with the lesser sins of their brethren."
Secundo, redditur indebita correctio propter scandalum, quod sequitur ex correctione si peccatum corripientis sit manifestum, quia videtur quod ille qui corrigit non corrigat ex caritate, sed magis ad ostentationem. Unde super illud Matth. VII, quomodo dicis fratri tuo etc., exponit Chrysostomus, in quo proposito? Puta ex caritate, ut salves proximum tuum? Non, quia teipsum ante salvares. Vis ergo non alios salvare, sed per bonam doctrinam malos actus celare, et scientiae laudem ab hominibus quaerere. Secondly, such like correction becomes unseemly, on account of the scandal which ensues therefrom, if the corrector's sin be well known, because it would seem that he corrects, not out of charity, but more for the sake of ostentation. Hence the words of Mt. 7:4, "How sayest thou to thy brother?" etc. are expounded by Chrysostom [*Hom. xvii in the Opus Imperfectum falsely ascribed to St. John Chrysostom] thus: "That is—'With what object?' Out of charity, think you, that you may save your neighbor?" No, "because you would look after your own salvation first. What you want is, not to save others, but to hide your evil deeds with good teaching, and to seek to be praised by men for your knowledge."
Tertio modo, propter superbiam corripientis, inquantum scilicet aliquis, propria peccata parvipendens, seipsum proximo praefert in corde suo, peccata eius austera severitate diiudicans, ac si ipse esset iustus. Unde Augustinus dicit, in libro de Serm. Dom. in monte, accusare vitia officium est bonorum, quod cum mali faciunt, alienas partes agunt. Et ideo, sicut Augustinus dicit in eodem, cogitemus, cum aliquem reprehendere nos necessitas coegerit, utrum tale sit vitium quod nunquam habuimus, et tunc cogitemus nos homines esse, et habere potuisse. Vel tale quod habuimus et iam non habemus, et tunc tangat memoriam communis fragilitas, ut illam correctionem non odium sed misericordia praecedat. Si autem invenerimus nos in eodem vitio esse, non obiurgemus, sed congemiscamus et ad pariter poenitendum invitemus. Ex his igitur patet quod peccator, si cum humilitate corripiat delinquentem, non peccat, nec sibi novam condemnationem acquirit; licet per hoc vel in conscientia fratris, vel saltem sua, pro peccato praeterito condemnabilem se esse ostendat. Thirdly, on account of the rebuker's pride; when, for instance, a man thinks lightly of his own sins, and, in his own heart, sets himself above his neighbor, judging the latter's sins with harsh severity, as though he himself were just man. Hence Augustine says (De Serm. Dom. in Monte ii, 19): "To reprove the faults of others is the duty of good and kindly men: when a wicked man rebukes anyone, his rebuke is the latter's acquittal." And so, as Augustine says (De Serm. Dom. in Monte ii, 19): "When we have to find fault with anyone, we should think whether we were never guilty of his sin; and then we must remember that we are men, and might have been guilty of it; or that we once had it on our conscience, but have it no longer: and then we should bethink ourselves that we are all weak, in order that our reproof may be the outcome, not of hatred, but of pity. But if we find that we are guilty of the same sin, we must not rebuke him, but groan with him, and invite him to repent with us." It follows from this that, if a sinner reprove a wrongdoer with humility, he does not sin, nor does he bring a further condemnation on himself, although thereby he proves himself deserving of condemnation, either in his brother's or in his own conscience, on account of his previous sin.
Unde patet responsio ad obiecta. Hence the Replies to the Objections are clear.

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether one ought to forbear from correcting someone, through fear lest he become worse?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod aliquis non debeat a correctione cessare propter timorem ne ille fiat deterior. Peccatum enim est quaedam infirmitas animae, secundum illud Psalm., miserere mei, domine, quoniam infirmus sum. Sed ille cui imminet cura infirmi etiam propter eius contradictionem vel contemptum non debet cessare, quia tunc imminet maius periculum, sicut patet circa furiosos. Ergo multo magis debet homo peccantem corrigere, quantumcumque graviter ferat. Objection 1: It would seem that one ought not to forbear from correcting someone through fear lest he become worse. For sin is weakness of the soul, according to Ps. 6:3: "Have mercy on me, O Lord, for I am weak." Now he that has charge of a sick person, must not cease to take care of him, even if he be fractious or contemptuous, because then the danger is greater, as in the case of madmen. Much more, therefore should one correct a sinner, no matter how badly he takes it.
Praeterea, secundum Hieronymum, veritas vitae non est dimittenda propter scandalum. Praecepta autem Dei pertinent ad veritatem vitae. Cum ergo correctio fraterna cadat sub praecepto, ut dictum est, videtur quod non sit dimittenda propter scandalum eius qui corripitur. Objection 2: Further, according to Jerome vital truths are not to be foregone on account of scandal. Now God's commandments are vital truths. Since, therefore, fraternal correction is a matter of precept, as stated above (Article [2]), it seems that it should not be foregone for fear of scandalizing the person to be corrected.
Praeterea, secundum apostolum, ad Rom. III, non sunt facienda mala ut veniant bona. Ergo, pari ratione, non sunt praetermittenda bona ne veniant mala. Sed correctio fraterna est quoddam bonum. Ergo non est praetermittenda propter timorem ne ille qui corripitur fiat deterior. Objection 3: Further, according to the Apostle (Rm. 3:8) we should not do evil that good may come of it. Therefore, in like manner, good should not be omitted lest evil befall. Now fraternal correction is a good thing. Therefore it should not be omitted for fear lest the person corrected become worse.
Sed contra est quod dicitur Prov. IX, noli arguere derisorem, ne oderit te, ubi dicit Glossa, non est timendum ne tibi derisor, cum arguitur, contumelias inferat, sed hoc potius providendum, ne, tractus ad odium, inde fiat peior. Ergo cessandum est a correctione fraterna quando timetur ne fiat ille inde deterior. On the contrary, It is written (Prov. 9:8): "Rebuke not a scorner lest he hate thee," where a gloss remarks: "You must not fear lest the scorner insult you when you rebuke him: rather should you bear in mind that by making him hate you, you may make him worse." Therefore one ought to forego fraternal correction, when we fear lest we may make a man worse.
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, duplex est correctio delinquentis. Una quidem pertinens ad praelatos, quae ordinatur ad bonum commune, et habet vim coactivam. Et talis correctio non est dimittenda propter turbationem eius qui corripitur. Tum quia, si propria sponte emendari non velit, cogendus est per poenas ut peccare desistat. Tum etiam quia, si incorrigibilis sit, per hoc providetur bono communi, dum servatur ordo iustitiae, et unius exemplo alii deterrentur. Unde iudex non praetermittit ferre sententiam condemnationis in peccantem propter timorem turbationis ipsius, vel etiam amicorum eius. I answer that, As stated above (Article [3]) the correction of the wrongdoer is twofold. One, which belongs to prelates, and is directed to the common good, has coercive force. Such correction should not be omitted lest the person corrected be disturbed, both because if he is unwilling to amend his ways of his own accord, he should be made to cease sinning by being punished, and because, if he be incorrigible, the common good is safeguarded in this way, since the order of justice is observed, and others are deterred by one being made an example of. Hence a judge does not desist from pronouncing sentence of condemnation against a sinner, for fear of disturbing him or his friends.
Alia vero est correctio fraterna, cuius finis est emendatio delinquentis, non habens coactionem sed simplicem admonitionem. Et ideo ubi probabiliter aestimatur quod peccator admonitionem non recipiat, sed ad peiora labatur, est ab huiusmodi correctione desistendum, quia ea quae sunt ad finem debent regulari secundum quod exigit ratio finis. The other fraternal correction is directed to the amendment of the wrongdoer, whom it does not coerce, but merely admonishes. Consequently when it is deemed probable that the sinner will not take the warning, and will become worse, such fraternal correction should be foregone, because the means should be regulated according to the requirements of the end.
Ad primum ergo dicendum quod medicus quadam coactione utitur in phreneticum, qui curam eius recipere non vult. Et huic similatur correctio praelatorum, quae habet vim coactivam, non autem simplex correctio fraterna. Reply to Objection 1: The doctor uses force towards a madman, who is unwilling to submit to his treatment; and this may be compared with the correction administered by prelates, which has coercive power, but not with simple fraternal correction.
Ad secundum dicendum quod de correctione fraterna datur praeceptum secundum quod est actus virtutis. Hoc autem est secundum quod proportionatur fini. Et ideo quando est impeditiva finis, puta cum efficitur homo deterior, iam non pertinet ad veritatem vitae, nec cadit sub praecepto. Reply to Objection 2: Fraternal correction is a matter of precept, in so far as it is an act of virtue, and it will be a virtuous act in so far as it is proportionate to the end. Consequently whenever it is a hindrance to the end, for instance when a man becomes worse through it, it is longer a vital truth, nor is it a matter precept.
Ad tertium dicendum quod ea quae ordinantur ad finem habent rationem boni ex ordine ad finem. Et ideo correctio fraterna, quando est impeditiva finis, scilicet emendationis fratris, iam non habet rationem boni. Et ideo cum praetermittitur talis correctio, non praetermittitur bonum ne eveniat malum. Reply to Objection 3: Whatever is directed to end, becomes good through being directed to the end. Hence whenever fraternal correction hinders the end, namely the amendment of our brother, it is no longer good, so that when such a correction is omitted, good is not omitted lest evil should befall.

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether the precept of fraternal correction demands that a private admonition should precede denunciation?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod in correctione fraterna non debeat, ex necessitate praecepti, admonitio secreta praecedere denuntiationem. Operibus enim caritatis praecipue debemus Deum imitari, secundum illud Ephes. V, estote imitatores Dei, sicut filii carissimi, et ambulate in dilectione. Deus autem interdum publice punit hominem pro peccato nulla secreta monitione praecedente. Ergo videtur quod non sit necessarium admonitionem secretam praecedere denuntiationem. Objection 1: It would seem that the precept of fraternal correction does not demand that a private admonition should precede denunciation. For, in works of charity, we should above all follow the example of God, according to Eph. 5:1,2: "Be ye followers of God, as most dear children, and walk in love." Now God sometimes punishes a man for a sin, without previously warning him in secret. Therefore it seems that there is no need for a private admonition to precede denunciation.
Praeterea, sicut Augustinus dicit, in libro contra mendacium, ex gestis sanctorum intelligi potest qualiter sunt praecepta sacrae Scripturae intelligenda. Sed in gestis sanctorum invenitur facta publica denuntiatio peccati occulti nulla secreta monitione praecedente, sicut legitur Gen. XXXVII quod Ioseph accusavit fratres suos apud patrem crimine pessimo; et Act. V dicitur quod Petrus Ananiam et Saphiram, occulte defraudantes de pretio agri, publice denuntiavit nulla secreta admonitione praemissa. Ipse etiam dominus non legitur secreto admonuisse Iudam antequam eum denuntiaret. Non ergo est de necessitate praecepti ut secreta admonitio praecedat publicam denuntiationem. Objection 2: Further, according to Augustine (De Mendacio xv), we learn from the deeds of holy men how we ought to understand the commandments of Holy Writ. Now among the deeds of holy men we find that a hidden sin is publicly denounced, without any previous admonition in private. Thus we read (Gn. 37:2) that "Joseph accused his brethren to his father of a most wicked crime": and (Acts 5:4,9) that Peter publicly denounced Ananias and Saphira who had secretly "by fraud kept back the price of the land," without beforehand admonishing them in private: nor do we read that Our Lord admonished Judas in secret before denouncing him. Therefore the precept does not require that secret admonition should precede public denunciation.
Praeterea, accusatio est gravior quam denuntiatio. Sed ad publicam accusationem potest aliquis procedere nulla admonitione secreta praecedente, determinatur enim in decretali quod accusationem debet praecedere inscriptio. Ergo videtur quod non sit de necessitate praecepti quod secreta admonitio praecedat publicam denuntiationem. Objection 3: Further, it is a graver matter to accuse than to denounce. Now one may go to the length of accusing a person publicly, without previously admonishing him in secret: for it is decided in the Decretal (Cap. Qualiter, xiv, De Accusationibus) that "nothing else need precede accusation except inscription." [*The accuser was bound by Roman Law to endorse (se inscribere) the writ of accusation. The effect of this endorsement or inscription was that the accuser bound himself, if he failed to prove the accusation, to suffer the same punishment as the accused would have to suffer if proved guilty.] Therefore it seems that the precept does not require that a secret admonition should precede public denunciation.
Praeterea, non videtur esse probabile quod ea quae sunt in communi consuetudine religiosorum sint contra praecepta Christi. Sed consuetum est in religionibus quod in capitulis aliqui proclamantur de culpis nulla secreta admonitione praemissa. Ergo videtur quod hoc non sit de necessitate praecepti. Objection 4: Further, it does not seem probable that the customs observed by religious in general are contrary to the precepts of Christ. Now it is customary among religious orders to proclaim this or that one for a fault, without any previous secret admonition. Therefore it seems that this admonition is not required by the precept.
Praeterea, religiosi tenentur suis praelatis obedire. Sed quandoque praelati praecipiunt, vel communiter omnibus vel alicui specialiter, ut si quid scit corrigendum, ei dicatur. Ergo videtur quod teneantur ei dicere etiam ante secretam admonitionem. Non ergo est de necessitate praecepti ut secreta admonitio praecedat publicam denuntiationem. Objection 5: Further, religious are bound to obey their prelates. Now a prelate sometimes commands either all in general, or someone in particular, to tell him if they know of anything that requires correction. Therefore it would seem that they are bound to tell them this, even before any secret admonition. Therefore the precept does not require secret admonition before public denunciation.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in libro de verbis Dom., exponens illud, corripe ipsum inter te et ipsum solum, studens correctioni, parcens pudori. Forte enim prae verecundia incipit defendere peccatum suum, et quem vis facere meliorem, facis peiorem. Sed ad hoc tenemur per praeceptum caritatis ut caveamus ne frater deterior efficiatur. Ergo ordo correctionis fraternae cadit sub praecepto. On the contrary, Augustine says (De Verb. Dom. xvi, 4) on the words, "Rebuke him between thee and him alone" (Mt. 18:15): "Aiming at his amendment, while avoiding his disgrace: since perhaps from shame he might begin to defend his sin; and him whom you thought to make a better man, you make worse." Now we are bound by the precept of charity to beware lest our brother become worse. Therefore the order of fraternal correction comes under the precept.
Respondeo dicendum quod circa publicam denuntiationem peccatorum distinguendum est. Aut enim peccata sunt publica, aut sunt occulta. Si quidem sint publica, non est tantum adhibendum remedium ei qui peccavit, ut melior fiat, sed etiam aliis, in quorum notitiam devenit, ut non scandalizentur. Et ideo talia peccata sunt publice arguenda, secundum illud apostoli, I ad Tim. V, peccantem coram omnibus argue, ut ceteri timorem habeant; quod intelligitur de peccatis publicis, ut Augustinus dicit, in libro de verbis Dom. I answer that, With regard to the public denunciation of sins it is necessary to make a distinction: because sins may be either public or secret. In the case of public sins, a remedy is required not only for the sinner, that he may become better, but also for others, who know of his sin, lest they be scandalized. Wherefore such like sins should be denounced in public, according to the saying of the Apostle (1 Tim. 5:20): "Them that sin reprove before all, that the rest also may have fear," which is to be understood as referring to public sins, as Augustine states (De Verb. Dom. xvi, 7).
Si vero sint peccata occulta, sic videtur habere locum quod dominus dicit, si peccaverit in te frater tuus, quando enim te offendit publice coram aliis, iam non solum in te peccat, sed etiam in alios, quos turbat. Sed quia etiam in occultis peccatis potest parari proximorum offensa, ideo adhuc distinguendum videtur. Quaedam enim peccata occulta sunt quae sunt in nocumentum proximorum vel corporale vel spirituale, puta si aliquis occulte tractet quomodo civitas tradatur hostibus; vel si haereticus privatim homines a fide avertat. Et quia hic ille qui occulte peccat non solum in te peccat, sed etiam in alios; oportet statim ad denuntiationem procedere, ut huiusmodi nocumentum impediatur, nisi forte aliquis firmiter aestimaret quod statim per secretam admonitionem posset huiusmodi mala impedire. Quaedam vero peccata sunt quae sunt solum in malum peccantis et tui, in quem peccatur vel quia a peccante laederis, vel saltem ex sola notitia. Et tunc ad hoc solum tendendum est ut fratri peccanti subveniatur. Et sicut medicus corporalis sanitatem confert, si potest, sine alicuius membri abscissione; si autem non potest, abscindit membrum minus necessarium, ut vita totius conservetur, ita etiam ille qui studet emendationi fratris debet, si potest, sic emendare fratrem, quantum ad conscientiam, ut fama eius conservetur. On the other hand, in the case of secret sins, the words of Our Lord seem to apply (Mt. 18:15): "If thy brother shall offend against thee," etc. For if he offend thee publicly in the presence of others, he no longer sins against thee alone, but also against others whom he 'disturbs. Since, however, a man's neighbor may take offense even at his secret sins, it seems that we must make yet a further distinction. For certain secret sins are hurtful to our neighbor either in his body or in his soul, as, for instance, when a man plots secretly to betray his country to its enemies, or when a heretic secretly turns other men away from the faith. And since he that sins thus in secret, sins not only against you in particular, but also against others, it is necessary to take steps to denounce him at once, in order to prevent him doing such harm, unless by chance you were firmly persuaded that this evil result would be prevented by admonishing him secretly. On the other hand there are other sins which injure none but the sinner, and the person sinned against, either because he alone is hurt by the sinner, or at least because he alone knows about his sin, and then our one purpose should be to succor our sinning brother: and just as the physician of the body restores the sick man to health, if possible, without cutting off a limb, but, if this be unavoidable, cuts off a limb which is least indispensable, in order to preserve the life of the whole body, so too he who desires his brother's amendment should, if possible, so amend him as regards his conscience, that he keep his good name.
Quae quidem est utilis, primo quidem et ipsi peccanti, non solum in temporalibus, in quibus quantum ad multa homo patitur detrimentum amissa fama; sed etiam quantum ad spiritualia, quia prae timore infamiae multi a peccato retrahuntur, unde quando se infamatos conspiciunt, irrefrenate peccant. Unde Hieronymus dicit, corripiendus est seorsum frater, ne, si semel pudorem aut verecundiam amiserit, permaneat in peccato. Secundo debet conservari fama fratris peccantis, tum quia, uno infamato, alii infamantur, secundum illud Augustini, in Epist. ad plebem Hipponensem, cum de aliquibus qui sanctum nomen profitentur aliquid criminis vel falsi sonuerit vel veri patuerit, instant, satagunt, ambiunt ut de omnibus hoc credatur. Tum etiam quia ex peccato unius publicato alii provocantur ad peccatum. For a good name is useful, first of all to the sinner himself, not only in temporal matters wherein a man suffers many losses, if he lose his good name, but also in spiritual matters, because many are restrained from sinning, through fear of dishonor, so that when a man finds his honor lost, he puts no curb on his sinning. Hence Jerome says on Mt. 18:15: "If he sin against thee, thou shouldst rebuke him in private, lest he persist in his sin if he should once become shameless or unabashed." Secondly, we ought to safeguard our sinning brother's good name, both because the dishonor of one leads to the dishonor of others, according to the saying of Augustine (Ep. ad pleb. Hipponens. lxxviii): "When a few of those who bear a name for holiness are reported falsely or proved in truth to have done anything wrong, people will seek by busily repeating it to make it believed of all": and also because when one man's sin is made public others are incited to sin likewise.
Sed quia conscientia praeferenda est famae, voluit dominus ut saltem cum dispendio famae fratris conscientia per publicam denuntiationem a peccato liberetur. Unde patet de necessitate praecepti esse quod secreta admonitio publicam denuntiationem praecedat. Since, however, one's conscience should be preferred to a good name, Our Lord wished that we should publicly denounce our brother and so deliver his conscience from sin, even though he should forfeit his good name. Therefore it is evident that the precept requires a secret admonition to precede public denunciation.
Ad primum ergo dicendum quod omnia occulta Deo sunt nota. Et ideo hoc modo se habent occulta peccata ad iudicium divinum sicut publica ad humanum. Et tamen plerumque Deus peccatores quasi secreta admonitione arguit interius inspirando, vel vigilanti vel dormienti, secundum illud Iob XXXIII, per somnium in visione nocturna, quando irruit sopor super homines, tunc aperit aures virorum, et erudiens eos instruit disciplina, ut avertat hominem ab his quae fecit. Reply to Objection 1: Whatever is hidden, is known to God, wherefore hidden sins are to the judgment of God, just what public sins are to the judgment of man. Nevertheless God does rebuke sinners sometimes by secretly admonishing them, so to speak, with an inward inspiration, either while they wake or while they sleep, according to Job 33:15-17: "By a dream in a vision by night, when deep sleep falleth upon men... then He openeth the ears of men, and teaching instructeth them in what they are to learn, that He may withdraw a man from the things he is doing."
Ad secundum dicendum quod dominus peccatum Iudae, tanquam Deus, sicut publicum habebat. Unde statim poterat ad publicandum procedere. Tamen ipse non publicavit, sed obscuris verbis eum de peccato suo admonuit. Petrus autem publicavit peccatum occultum Ananiae et Saphirae tanquam executor Dei, cuius revelatione peccatum cognovit. De Ioseph autem credendum est quod fratres suos quandoque admonuerit, licet non sit scriptum. Vel potest dici quod peccatum publicum erat inter fratres, unde dicit pluraliter, accusavit fratres suos. Reply to Objection 2: Our Lord as God knew the sin of Judas as though it were public, wherefore He could have made it known at once. Yet He did not, but warned Judas of his sin in words that were obscure. The sin of Ananias and Saphira was denounced by Peter acting as God's executor, by Whose revelation he knew of their sin. With regard to Joseph it is probable that he warned his brethren, though Scripture does not say so. Or we may say that the sin was public with regard to his brethren, wherefore it is stated in the plural that he accused "his brethren."
Ad tertium dicendum quod quando imminet periculum multitudinis, non habent ibi locum haec verba domini, quia tunc frater peccans non peccat in te tantum. Reply to Objection 3: When there is danger to a great number of people, those words of Our Lord do not apply, because then thy brother does not sin against thee alone.
Ad quartum dicendum quod huiusmodi proclamationes quae in capitulis religiosorum fiunt sunt de aliquibus levibus, quae famae non derogant. Unde sunt quasi quaedam commemorationes potius oblitarum culparum quam accusationes vel denuntiationes. Si essent tamen talia de quibus frater infamaretur, contra praeceptum domini ageret qui per hunc modum peccatum fratris publicaret. Reply to Objection 4: Proclamations made in the chapter of religious are about little faults which do not affect a man's good name, wherefore they are reminders of forgotten faults rather than accusations or denunciations. If, however, they should be of such a nature as to injure our brother's good name, it would be contrary to Our Lord's precept, to denounce a brother's fault in this manner.
Ad quintum dicendum quod praelato non est obediendum contra praeceptum divinum, secundum illud Act. V, obedire oportet Deo magis quam hominibus. Et ideo quando praelatus praecipit ut sibi dicatur quod quis sciverit corrigendum, intelligendum est praeceptum sane, salvo ordine correctionis fraternae, sive praeceptum fiat communiter ad omnes, sive ad aliquem specialiter. Sed si praelatus expresse praeciperet contra hunc ordinem a domino constitutum, et ipse peccaret praecipiens et ei obediens, quasi contra praeceptum domini agens, unde non esset ei obediendum. Quia praelatus non est iudex occultorum, sed solus Deus, unde non habet potestatem praecipiendi aliquid super occultis nisi inquantum per aliqua indicia manifestantur, puta per infamiam vel aliquas suspiciones; in quibus casibus potest praelatus praecipere eodem modo sicut et iudex saecularis vel ecclesiasticus potest exigere iuramentum de veritate dicenda. Reply to Objection 5: A prelate is not to be obeyed contrary to a Divine precept, according to Acts 5:29: "We ought to obey God rather then men." Therefore when a prelate commands anyone to tell him anything that he knows to need correction, the command rightly understood supports the safeguarding of the order of fraternal correction, whether the command be addressed to all in general, or to some particular individual. If, on the other hand, a prelate were to issue a command in express opposition to this order instituted by Our Lord, both would sin, the one commanding, and the one obeying him, as disobeying Our Lord's command. Consequently he ought not to be obeyed, because a prelate is not the judge of secret things, but God alone is, wherefore he has no power to command anything in respect of hidden matters, except in so far as they are made known through certain signs, as by ill-repute or suspicion; in which cases a prelate can command just as a judge, whether secular or ecclesiastical, can bind a man under oath to tell the truth.

Index [<<� | >>]
Second Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 33 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether before the public denunciation witnesses ought to be brought forward?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod testium inductio non debeat praecedere publicam denuntiationem. Peccata enim occulta non sunt aliis manifestanda, quia sic homo magis esset proditor criminis quam corrector fratris, ut Augustinus dicit. Sed ille qui inducit testes peccatum fratris alteri manifestat. Ergo in peccatis occultis non debet testium inductio praecedere publicam denuntiationem. Objection 1: It would seem that before the public denunciation witnesses ought not to be brought forward. For secret sins ought not to be made known to others, because by so doing "a man would betray his brother's sins instead of correcting them," as Augustine says (De Verb. Dom. xvi, 7). Now by bringing forward witnesses one makes known a brother's sin to others. Therefore in the case of secret sins one ought not to bring witnesses forward before the public denunciation.
Praeterea, homo debet diligere proximum sicut seipsum. Sed nullus ad suum peccatum occultum inducit testes. Ergo neque ad peccatum occultum fratris debet inducere. Objection 2: Further, man should love his neighbor as himself. Now no man brings in witnesses to prove his own secret sin. Neither therefore ought one to bring forward witnesses to prove the secret sin of our brother.
Praeterea, testes inducuntur ad aliquid probandum. Sed in occultis non potest fieri probatio per testes. Ergo frustra huiusmodi testes inducuntur. Objection 3: Further, witnesses are brought forward to prove something. But witnesses afford no proof in secret matters. Therefore it is useless to bring witnesses forward in such cases.
Praeterea, Augustinus dicit, in regula, quod prius praeposito debet ostendi quam testibus. Sed ostendere praeposito sive praelato est dicere Ecclesiae. Non ergo testium inductio debet praecedere publicam denuntiationem. Objection 4: Further, Augustine says in his Rule that "before bringing it to the notice of witnesses... it should be put before the superior." Now to bring a matter before a superior or a prelate is to tell the Church. Therefore witnesses should not be brought forward before the public denunciation.
Sed contra est quod dominus dicit, Matth. XVIII. On the contrary, Our Lord said (Mt. 18:16): "Take with thee one or two more, that in the mouth of two," etc.
Respondeo dicendum quod de uno extremo ad aliud extremum convenienter transitur per medium. In correctione autem fraterna dominus voluit quod principium esset occultum, dum frater corriperet fratrem inter se et ipsum solum; finem autem voluit esse publicum, ut scilicet Ecclesiae denuntiaretur. Et ideo convenienter in medio ponitur testium inductio, ut primo paucis indicetur peccatum fratris, qui possint prodesse et non obesse, ut saltem sic sine multitudinis infamia emendetur. I answer that, The right way to go from one extreme to another is to pass through the middle space. Now Our Lord wished the beginning of fraternal correction to be hidden, when one brother corrects another between this one and himself alone, while He wished the end to be public, when such a one would be denounced to the Church. Consequently it is befitting that a citation of witnesses should be placed between the two extremes, so that at first the brother's sin be indicated to a few, who will be of use without being a hindrance, and thus his sin be amended without dishonoring him before the public.
Ad primum ergo dicendum quod quidam sic intellexerunt ordinem fraternae correctionis esse servandum ut primo frater sit in secreto corripiendus, et si audierit, bene quidem. Si autem non audierit, si peccatum sit omnino occultum, dicebant non esse ulterius procedendum. Si autem incipit iam ad plurium notitiam devenire aliquibus indiciis, debet ulterius procedi, secundum quod dominus mandat. Sed hoc est contra id quod Augustinus dicit, in regula, quod peccatum fratris non debet occultari, ne putrescat in corde. Et ideo aliter dicendum est quod post admonitionem secretam semel vel pluries factam, quandiu spes probabiliter habetur de correctione, per secretam admonitionem procedendum est. Ex quo autem iam probabiliter cognoscere possumus quod secreta admonitio non valet, procedendum est ulterius, quantumcumque sit peccatum occultum, ad testium inductionem. Nisi forte probabiliter aestimaretur quod hoc ad emendationem fratris non proficeret, sed exinde deterior redderetur, quia propter hoc est totaliter a correctione cessandum, ut supra dictum est. Reply to Objection 1: Some have understood the order of fraternal correction to demand that we should first of all rebuke our brother secretly, and that if he listens, it is well; but if he listen not, and his sin be altogether hidden, they say that we should go no further in the matter, whereas if it has already begun to reach the ears of several by various signs, we ought to prosecute the matter, according to Our Lord's command. But this is contrary to what Augustine says in his Rule that "we are bound to reveal" a brother's sin, if it "will cause a worse corruption in the heart." Wherefore we must say otherwise that when the secret admonition has been given once or several times, as long as there is probable hope of his amendment, we must continue to admonish him in private, but as soon as we are able to judge with any probability that the secret admonition is of no avail, we must take further steps, however secret the sin may be, and call witnesses, unless perhaps it were thought probable that this would not conduce to our brother's amendment, and that he would become worse: because on that account one ought to abstain altogether from correcting him, as stated above (Article [6]).
Ad secundum dicendum quod homo non indiget testibus ad emendationem sui peccati, quod tamen potest esse necessarium ad emendationem peccati fratris. Unde non est similis ratio. Reply to Objection 2: A man needs no witnesses that he may amend his own sin: yet they may be necessary that we may amend a brother's sin. Hence the comparison fails.
Ad tertium dicendum quod testes possunt induci propter tria. Uno modo, ad ostendendum quod hoc sit peccatum de quo aliquis arguitur; ut Hieronymus dicit. Secundo, ad convincendum de actu, si actus iteretur; ut Augustinus dicit, in regula. Tertio, ad testificandum quod frater admonens fecit quod in se fuit; ut Chrysostomus dicit. Reply to Objection 3: There may be three reasons for citing witnesses. First, to show that the deed in question is a sin, as Jerome says: secondly, to prove that the deed was done, if repeated, as Augustine says (in his Rule): thirdly, "to prove that the man who rebuked his brother, has done what he could," as Chrysostom says (Hom. in Matth. lx).
Ad quartum dicendum quod Augustinus intelligit quod prius dicatur praelato quam testibus secundum quod praelatus est quaedam singularis persona quae magis potest prodesse quam alii, non autem quod dicatur ei tanquam Ecclesiae, idest sicut in loco iudicis residenti. Reply to Objection 4: Augustine means that the matter ought to be made known to the prelate before it is stated to the witnesses, in so far as the prelate is a private individual who is able to be of more use than others, but not that it is to be told him as to the Church, i.e. as holding the position of judge.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:24 1998.