St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]

OF THE EFFECTS OF GRACE (TEN ARTICLES)

Deinde considerandum est de effectibus gratiae. Et primo, de iustificatione impii, quae est effectus gratiae operantis; secundo, de merito, quod est effectus gratiae cooperantis. Circa primum quaeruntur decem. We have now to consider the effect of grace; (1) the justification of the ungodly, which is the effect of operating grace; and (2) merit, which is the effect of cooperating grace. Under the first head there are ten points of inquiry:
Primo, quid sit iustificatio impii. (1) What is the justification of the ungodly?
Secundo, utrum ad eam requiratur gratiae infusio. (2) Whether grace is required for it?
Tertio, utrum ad eam requiratur aliquis motus liberi arbitrii. (3) Whether any movement of the free-will is required?
Quarto, utrum ad eam requiratur motus fidei. (4) Whether a movement of faith is required?
Quinto, utrum ad eam requiratur motus liberi arbitrii contra peccatum. (5) Whether a movement of the free-will against sin is required?
Sexto, utrum praemissis sit connumeranda remissio peccatorum. (6) Whether the remission of sins is to be reckoned with the foregoing?
Septimo, utrum in iustificatione impii sit ordo temporis, aut sit subito. (7) Whether the justification of the ungodly is a work of time or is sudden?
Octavo, de naturali ordine eorum quae ad iustificationem concurrunt. (8) Of the natural order of the things concurring to justification;
Nono, utrum iustificatio impii sit maximum opus Dei. (9) Whether the justification of the ungodly is God's greatest work?
Decimo, utrum iustificatio impii sit miraculosa. (10) Whether the justification of the ungodly is miraculous?

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether the justification of the ungodly is the remission of sins?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod iustificatio impii non sit remissio peccatorum. Peccatum enim non solum iustitiae opponitur, sed omnibus virtutibus; ut ex supradictis patet. Sed iustificatio significat motum quendam ad iustitiam. Non ergo omnis peccati remissio est iustificatio, cum omnis motus sit de contrario in contrarium. Objection 1: It would seem that the justification of the ungodly is not the remission of sins. For sin is opposed not only to justice, but to all the other virtues, as stated above (Question [71], Article [1]). Now justification signifies a certain movement towards justice. Therefore not even remission of sin is justification, since movement is from one contrary to the other.
Praeterea, unumquodque debet denominari ab eo quod est potissimum in ipso, ut dicitur in II de anima. Sed remissio peccatorum praecipue fit per fidem, secundum illud Act. XV, fide purificans corda eorum; et per caritatem, secundum illud Prov. X, universa delicta operit caritas. Magis ergo remissio peccatorum debuit denominari a fide vel a caritate, quam a iustitia. Objection 2: Further, everything ought to be named from what is predominant in it, according to De Anima ii, text. 49. Now the remission of sins is brought about chiefly by faith, according to Acts 15:9: "Purifying their hearts by faith"; and by charity, according to Prov. 10:12: "Charity covereth all sins." Therefore the remission of sins ought to be named after faith or charity rather than justice.
Praeterea, remissio peccatorum idem esse videtur quod vocatio, vocatur enim qui distat; distat autem aliquis a Deo per peccatum. Sed vocatio iustificationem praecedit; secundum illud Rom. VIII, quos vocavit, hos et iustificavit. Ergo iustificatio non est remissio peccatorum.. Objection 3: Further, the remission of sins seems to be the same as being called, for whoever is called is afar off, and we are afar off from God by sin. But one is called before being justified according to Rm. 8:30: "And whom He called, them He also justified." Therefore justification is not the remission of sins.
Sed contra est quod, Rom. VIII super illud, quos vocavit, hos et iustificavit, dicit Glossa, remissione peccatorum. Ergo remissio peccatorum est iustificatio. On the contrary, On Rm. 8:30, "Whom He called, them He also justified," the gloss says i.e. "by the remission of sins." Therefore the remission of sins is justification.
Respondeo dicendum quod iustificatio passive accepta importat motum ad iustitiam; sicut et calefactio motum ad calorem. Cum autem iustitia de sui ratione importet quandam rectitudinem ordinis, dupliciter accipi potest. Uno modo, secundum quod importat ordinem rectum in ipso actu hominis. Et secundum hoc iustitia ponitur virtus quaedam, sive sit particularis iustitia, quae ordinat actum hominis secundum rectitudinem in comparatione ad alium singularem hominem; sive sit iustitia legalis, quae ordinat secundum rectitudinem actum hominis in comparatione ad bonum commune multitudinis; ut patet in V Ethic. I answer that, Justification taken passively implies a movement towards heat. But since justice, by its nature, implies a certain rectitude of order, it may be taken in two ways: first, inasmuch as it implies a right order in man's act, and thus justice is placed amongst the virtues—either as particular justice, which directs a man's acts by regulating them in relation to his fellowman—or as legal justice, which directs a man's acts by regulating them in their relation to the common good of society, as appears from Ethic. v, 1.
Alio modo dicitur iustitia prout importat rectitudinem quandam ordinis in ipsa interiori dispositione hominis, prout scilicet supremum hominis subditur Deo, et inferiores vires animae subduntur supremae, scilicet rationi. Et hanc etiam dispositionem vocat philosophus, in V Ethic., iustitiam metaphorice dictam. Haec autem iustitia in homine potest fieri dupliciter. Uno quidem modo, per modum simplicis generationis, quae est ex privatione ad formam. Et hoc modo iustificatio posset competere etiam ei qui non esset in peccato, dum huiusmodi iustitiam a Deo acciperet, sicut Adam dicitur accepisse originalem iustitiam. Alio modo potest fieri huiusmodi iustitia in homine secundum rationem motus qui est de contrario in contrarium. Et secundum hoc, iustificatio importat transmutationem quandam de statu iniustitiae ad statum iustitiae praedictae. Et hoc modo loquimur hic de iustificatione impii; secundum illud apostoli, ad Rom. IV, ei qui non operatur, credenti autem in eum qui iustificat impium, et cetera. Et quia motus magis denominatur a termino ad quem quam a termino a quo, ideo huiusmodi transmutatio, qua aliquis transmutatur a statu iniustitiae per remissionem peccati, sortitur nomen a termino ad quem, et vocatur iustificatio impii. Secondly, justice is so-called inasmuch as it implies a certain rectitude of order in the interior disposition of a man, in so far as what is highest in man is subject to God, and the inferior powers of the soul are subject to the superior, i.e. to the reason; and this disposition the Philosopher calls "justice metaphorically speaking" (Ethic. v, 11). Now this justice may be in man in two ways: first, by simple generation, which is from privation to form; and thus justification may belong even to such as are not in sin, when they receive this justice from God, as Adam is said to have received original justice. Secondly, this justice may be brought about in man by a movement from one contrary to the other, and thus justification implies a transmutation from the state of injustice to the aforesaid state of justice. And it is thus we are now speaking of the justification of the ungodly, according to the Apostle (Rm. 4:5): "But to him that worketh not, yet believeth in Him that justifieth the ungodly," etc. And because movement is named after its term "whereto" rather than from its term "whence," the transmutation whereby anyone is changed by the remission of sins from the state of ungodliness to the state of justice, borrows its name from its term "whereto," and is called "justification of the ungodly."
Ad primum ergo dicendum quod omne peccatum, secundum quod importat quandam inordinationem mentis non subditae Deo, iniustitia potest dici praedictae iustitiae contraria; secundum illud I Ioan. III, omnis qui facit peccatum, et iniquitatem facit, et peccatum est iniquitas. Et secundum hoc, remotio cuiuslibet peccati dicitur iustificatio. Reply to Objection 1: Every sin, inasmuch as it implies the disorder of a mind not subject to God, may be called injustice, as being contrary to the aforesaid justice, according to 1 Jn. 3:4: "Whosoever committeth sin, committeth also iniquity; and sin is iniquity." And thus the removal of any sin is called the justification of the ungodly.
Ad secundum dicendum quod fides et caritas dicunt ordinem specialem mentis humanae ad Deum secundum intellectum vel affectum. Sed iustitia importat generaliter totam rectitudinem ordinis. Et ideo magis denominatur huiusmodi transmutatio a iustitia quam a caritate vel fide. Reply to Objection 2: Faith and charity imply a special directing of the human mind to God by the intellect and will; whereas justice implies a general rectitude of order. Hence this transmutation is named after justice rather than after charity or faith.
Ad tertium dicendum quod vocatio refertur ad auxilium Dei interius moventis et excitantis mentem ad deserendum peccatum. Quae quidem motio Dei non est ipsa remissio peccati, sed causa eius. Reply to Objection 3: Being called refers to God's help moving and exciting our mind to give up sin, and this motion of God is not the remission of sins, but its cause.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether the infusion of grace is required for the remission of guilt, i.e. for the justification of the ungodly?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod ad remissionem culpae, quae est iustificatio impii, non requiratur gratiae infusio. Potest enim aliquis removeri ab uno contrario sine hoc quod perducatur ad alterum, si contraria sint mediata. Sed status culpae et status gratiae sunt contraria mediata, est enim medius status innocentiae, in quo homo nec gratiam habet nec culpam. Ergo potest alicui remitti culpa sine hoc quod perducatur ad gratiam. Objection 1: It would seem that for the remission of guilt, which is the justification of the ungodly, no infusion of grace is required. For anyone may be moved from one contrary without being led to the other, if the contraries are not immediate. Now the state of guilt and the state of grace are not immediate contraries; for there is the middle state of innocence wherein a man has neither grace nor guilt. Hence a man may be pardoned his guilt without his being brought to a state of grace.
Praeterea, remissio culpae consistit in reputatione divina; secundum illud Psalmi XXXI, beatus vir cui non imputavit dominus peccatum. Sed infusio gratiae ponit etiam aliquid in nobis, ut supra habitum est. Ergo infusio gratiae non requiritur ad remissionem culpae. Objection 2: Further, the remission of guilt consists in the Divine imputation, according to Ps. 31:2: "Blessed is the man to whom the Lord hath not imputed sin." Now the infusion of grace puts something into our soul, as stated above (Question [110], Article [1]). Hence the infusion of grace is not required for the remission of guilt.
Praeterea, nullus subiicitur simul duobus contrariis. Sed quaedam peccata sunt contraria, sicut prodigalitas et illiberalitas. Ergo qui subiicitur peccato prodigalitatis, non simul subiicitur peccato illiberalitatis. Potest tamen contingere quod prius ei subiiciebatur. Ergo peccando vitio prodigalitatis, liberatur a peccato illiberalitatis. Et sic remittitur aliquod peccatum sine gratia. Objection 3: Further, no one can be subject to two contraries at once. Now some sins are contraries, as wastefulness and miserliness. Hence whoever is subject to the sin of wastefulness is not simultaneously subject to the sin of miserliness, yet it may happen that he has been subject to it hitherto. Hence by sinning with the vice of wastefulness he is freed from the sin of miserliness. And thus a sin is remitted without grace.
Sed contra est quod dicitur Rom. III, iustificati gratis per gratiam ipsius. On the contrary, It is written (Rm. 3:24): "Justified freely by His grace."
Respondeo dicendum quod homo peccando Deum offendit, sicut ex supradictis patet. Offensa autem non remittitur alicui nisi per hoc quod animus offensi pacatur offendenti. Et ideo secundum hoc peccatum nobis remitti dicitur, quod Deus nobis pacatur. Quae quidem pax consistit in dilectione qua Deus nos diligit. Dilectio autem Dei, quantum est ex parte actus divini, est aeterna et immutabilis, sed quantum ad effectum quem nobis imprimit, quandoque interrumpitur, prout scilicet ab ipso quandoque deficimus et quandoque iterum recuperamus. Effectus autem divinae dilectionis in nobis qui per peccatum tollitur, est gratia, qua homo fit dignus vita aeterna, a qua peccatum mortale excludit. Et ideo non posset intelligi remissio culpae, nisi adesset infusio gratiae. I answer that, by sinning a man offends God as stated above (Question [71], Article [5]). Now an offense is remitted to anyone, only when the soul of the offender is at peace with the offended. Hence sin is remitted to us, when God is at peace with us, and this peace consists in the love whereby God loves us. Now God's love, considered on the part of the Divine act, is eternal and unchangeable; whereas, as regards the effect it imprints on us, it is sometimes interrupted, inasmuch as we sometimes fall short of it and once more require it. Now the effect of the Divine love in us, which is taken away by sin, is grace, whereby a man is made worthy of eternal life, from which sin shuts him out. Hence we could not conceive the remission of guilt, without the infusion of grace.
Ad primum ergo dicendum quod plus requiritur ad hoc quod offendenti remittatur offensa, quam ad hoc quod simpliciter aliquis non offendens non habeatur odio. Potest enim apud homines contingere quod unus homo aliquem alium nec diligat nec odiat; sed si eum offendat, quod ei dimittat offensam, hoc non potest contingere absque speciali benevolentia. Benevolentia autem Dei ad hominem reparari dicitur per donum gratiae. Et ideo licet, antequam homo peccet, potuerit esse sine gratia et sine culpa; tamen post peccatum, non potest esse sine culpa nisi gratiam habeat. Reply to Objection 1: More is required for an offender to pardon an offense, than for one who has committed no offense, not to be hated. For it may happen amongst men that one man neither hates nor loves another. But if the other offends him, then the forgiveness of the offense can only spring from a special goodwill. Now God's goodwill is said to be restored to man by the gift of grace; and hence although a man before sinning may be without grace and without guilt, yet that he is without guilt after sinning can only be because he has grace.
Ad secundum dicendum quod, sicut dilectio Dei non solum consistit in actu voluntatis divinae, sed etiam importat quendam gratiae effectum, ut supra dictum est; ita etiam et hoc quod est Deum non imputare peccatum homini, importat quendam effectum in ipso cuius peccatum non imputatur. Quod enim alicui non imputetur peccatum a Deo, ex divina dilectione procedit. Reply to Objection 2: As God's love consists not merely in the act of the Divine will but also implies a certain effect of grace, as stated above (Question [110], Article [1]), so likewise, when God does not impute sin to a man, there is implied a certain effect in him to whom the sin is not imputed; for it proceeds from the Divine love, that sin is not imputed to a man by God.
Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in libro de nuptiis et Concup., si a peccato desistere, hoc esset non habere peccatum, sufficeret ut hoc moneret Scriptura, fili, peccasti, non adiicias iterum. Non autem sufficit, sed additur, et de pristinis deprecare, ut tibi remittantur. Transit enim peccatum actu, et remanet reatu, ut supra dictum est. Et ideo cum aliquis a peccato unius vitii transit in peccatum contrarii vitii, desinit quidem habere actum praeteriti, sed non desinit habere reatum, unde simul habet reatum utriusque peccati. Non enim peccata sunt sibi contraria ex parte aversionis a Deo, ex qua parte peccatum reatum habet. Reply to Objection 3: As Augustine says (De Nup. et Concup. i, 26), if to leave off sinning was the same as to have no sin, it would be enough if Scripture warned us thus: "'My son, hast thou sinned? do so no more?' Now this is not enough, but it is added: 'But for thy former sins also pray that they may be forgiven thee.'" For the act of sin passes, but the guilt remains, as stated above (Question [87], Article [6]). Hence when anyone passes from the sin of one vice to the sin of a contrary vice, he ceases to have the act of the former sin, but he does not cease to have the guilt, hence he may have the guilt of both sins at once. For sins are not contrary to each other on the part of their turning from God, wherein sin has its guilt.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether for the justification of the ungodly is required a movement of the free-will?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod ad iustificationem impii non requiratur motus liberi arbitrii. Videmus enim quod per sacramentum Baptismi iustificantur pueri absque motu liberi arbitrii, et etiam interdum adulti, dicit enim Augustinus, in IV Confess., quod cum quidam suus amicus laboraret febribus, iacuit diu sine sensu in sudore letali; et dum desperaretur, baptizatus est nesciens, et recreatus est; quod fit per gratiam iustificantem. Sed Deus potentiam suam non alligavit sacramentis. Ergo etiam potest iustificare hominem sine sacramentis absque omni motu liberi arbitrii. Objection 1: It would seem that no movement of the free-will is required for the justification of the ungodly. For we see that by the sacrament of Baptism, infants and sometimes adults are justified without a movement of their free-will: hence Augustine says (Confess. iv) that when one of his friends was taken with a fever, "he lay for a long time senseless and in a deadly sweat, and when he was despaired of, he was baptized without his knowing, and was regenerated"; which is effected by sanctifying grace. Now God does not confine His power to the sacraments. Hence He can justify a man without the sacraments, and without any movement of the free-will.
Praeterea, in dormiendo homo non habet usum rationis, sine quo non potest esse motus liberi arbitrii. Sed Salomon in dormiendo consecutus est a Deo donum sapientiae; ut habetur III Reg. III, et II Paral. I. Ergo etiam, pari ratione, donum gratiae iustificantis quandoque datur homini a Deo absque motu liberi arbitrii. Objection 2: Further, a man has not the use of reason when asleep, and without it there can be no movement of the free-will. But Solomon received from God the gift of wisdom when asleep, as related in 3 Kgs. 3 and 2 Paral 1. Hence with equal reason the gift of sanctifying grace is sometimes bestowed by God on man without the movement of his free-will.
Praeterea, per eandem causam gratia producitur in esse et conservatur, dicit enim Augustinus, VIII super Gen. ad Litt., quod ita se debet homo ad Deum convertere, ut ab illo semper fiat iustus. Sed absque motu liberi arbitrii gratia in homine conservatur. Ergo absque motu liberi arbitrii potest a principio infundi. Objection 3: Further, grace is preserved by the same cause as brings it into being, for Augustine says (Gen. ad lit. viii, 12) that "so ought man to turn to God as he is ever made just by Him." Now grace is preserved in man without a movement of his free-will. Hence it can be infused in the beginning without a movement of the free-will.
Sed contra est quod dicitur Ioan. VI, omnis qui audit a patre et didicit, venit ad me. Sed discere non est sine motu liberi arbitrii, addiscens enim consentit docenti. Ergo nullus venit ad Deum per gratiam iustificantem absque motu liberi arbitrii. On the contrary, It is written (Jn. 6:45): "Every one that hath heard of the Father, and hath learned, cometh to Me." Now to learn cannot be without a movement of the free-will, since the learner assents to the teacher. Hence, no one comes to the Father by justifying grace without a movement of the free-will.
Respondeo dicendum quod iustificatio impii fit Deo movente hominem ad iustitiam, ipse enim est qui iustificat impium, ut dicitur Rom. IV. Deus autem movet omnia secundum modum uniuscuiusque, sicut in naturalibus videmus quod aliter moventur ab ipso gravia et aliter levia, propter diversam naturam utriusque. Unde et homines ad iustitiam movet secundum conditionem naturae humanae. Homo autem secundum propriam naturam habet quod sit liberi arbitrii. Et ideo in eo qui habet usum liberi arbitrii, non fit motio a Deo ad iustitiam absque motu liberi arbitrii; sed ita infundit donum gratiae iustificantis, quod etiam simul cum hoc movet liberum arbitrium ad donum gratiae acceptandum, in his qui sunt huius motionis capaces. I answer that, The justification of the ungodly is brought about by God moving man to justice. For He it is "that justifieth the ungodly" according to Rm. 4:5. Now God moves everything in its own manner, just as we see that in natural things, what is heavy and what is light are moved differently, on account of their diverse natures. Hence He moves man to justice according to the condition of his human nature. But it is man's proper nature to have free-will. Hence in him who has the use of reason, God's motion to justice does not take place without a movement of the free-will; but He so infuses the gift of justifying grace that at the same time He moves the free-will to accept the gift of grace, in such as are capable of being moved thus.
Ad primum ergo dicendum quod pueri non sunt capaces motus liberi arbitrii, et ideo moventur a Deo ad iustitiam per solam informationem animae ipsorum. Non autem hoc fit sine sacramento, quia sicut peccatum originale, a quo iustificantur, non propria voluntate ad eos pervenit, sed per carnalem originem; ita etiam per spiritualem regenerationem a Christo in eos gratia derivatur. Et eadem ratio est de furiosis et amentibus qui nunquam usum liberi arbitrii habuerunt. Sed si quis aliquando habuerit usum liberi arbitrii, et postmodum eo careat vel per infirmitatem vel per somnum; non consequitur gratiam iustificantem per Baptismum exterius adhibitum, aut per aliquod aliud sacramentum, nisi prius habuerit sacramentum in proposito; quod sine usu liberi arbitrii non contingit. Et hoc modo ille de quo loquitur Augustinus, recreatus fuit, quia et prius et postea Baptismum acceptavit. Reply to Objection 1: Infants are not capable of the movement of their free-will; hence it is by the mere infusion of their souls that God moves them to justice. Now this cannot be brought about without a sacrament; because as original sin, from which they are justified, does not come to them from their own will, but by carnal generation, so also is grace given them by Christ through spiritual regeneration. And the same reason holds good with madmen and idiots that have never had the use of their free-will. But in the case of one who has had the use of his free-will and afterwards has lost it either through sickness or sleep, he does not obtain justifying grace by the exterior rite of Baptism, or of any other sacrament, unless he intended to make use of this sacrament, and this can only be by the use of his free-will. And it was in this way that he of whom Augustine speaks was regenerated, because both previously and afterwards he assented to the Baptism.
Ad secundum dicendum quod etiam Salomon dormiendo non meruit sapientiam, nec accepit. Sed in somno declaratum est ei quod, propter praecedens desiderium, ei a Deo sapientia infunderetur, unde ex eius persona dicitur, Sap. VII, optavi, et datus est mihi sensus. Reply to Objection 2: Solomon neither merited nor received wisdom whilst asleep; but it was declared to him in his sleep that on account of his previous desire wisdom would be infused into him by God. Hence it is said in his person (Wis. 7:7): "I wished, and understanding was given unto me."
Vel potest dici quod ille somnus non fuit naturalis, sed somnus prophetiae; secundum quod dicitur Num. XII, si quis fuerit inter vos propheta domini, per somnium aut in visione loquar ad eum. In quo casu aliquis usum liberi arbitrii habet. Or it may be said that his sleep was not natural, but was the sleep of prophecy, according to Num. 12:6: "If there be among you a prophet of the Lord, I will appear to him in a vision, or I will speak to him in a dream." In such cases the use of free-will remains.
Et tamen sciendum est quod non est eadem ratio de dono sapientiae et de dono gratiae iustificantis. Nam donum gratiae iustificantis praecipue ordinat hominem ad bonum, quod est obiectum voluntatis, et ideo ad ipsum movetur homo per motum voluntatis, qui est motus liberi arbitrii. Sed sapientia perficit intellectum, qui praecedit voluntatem, unde absque completo motu liberi arbitrii, potest intellectus dono sapientiae illuminari. Sicut etiam videmus quod in dormiendo aliqua hominibus revelantur, sicut dicitur Iob XXXIII, quando irruit sopor super homines et dormiunt in lectulo, tunc aperit aures virorum, et erudiens eos instruit disciplina. And yet it must be observed that the comparison between the gift of wisdom and the gift of justifying grace does not hold. For the gift of justifying grace especially ordains a man to good, which is the object of the will; and hence a man is moved to it by a movement of the will which is a movement of free-will. But wisdom perfects the intellect which precedes the will; hence without any complete movement of the free-will, the intellect can be enlightened with the gift of wisdom, even as we see that things are revealed to men in sleep, according to Job 33:15,16: "When deep sleep falleth upon men and they are sleeping in their beds, then He openeth the ears of men, and teaching, instructeth them in what they are to learn."
Ad tertium dicendum quod in infusione gratiae iustificantis est quaedam transmutatio animae, et ideo requiritur motus proprius animae humanae, ut anima moveatur secundum modum suum. Sed conservatio gratiae est absque transmutatione, unde non requiritur aliquis motus ex parte animae, sed sola continuatio influxus divini. Reply to Objection 3: In the infusion of justifying grace there is a certain transmutation of the human soul, and hence a proper movement of the human soul is required in order that the soul may be moved in its own manner. But the conservation of grace is without transmutation: no movement on the part of the soul is required but only a continuation of the Divine influx.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether a movement of faith is required for the justification of the ungodly?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod ad iustificationem impii non requiratur motus fidei. Sicut enim per fidem iustificatur homo, ita etiam et per quaedam alia. Scilicet per timorem; de quo dicitur Eccli. I, timor domini expellit peccatum, nam qui sine timore est, non poterit iustificari. Et iterum per caritatem; secundum illud Luc. VII, dimissa sunt ei peccata multa, quoniam dilexit multum. Et iterum per humilitatem; secundum illud Iac. IV, Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Et iterum per misericordiam; secundum illud Prov. XV, per misericordiam et fidem purgantur peccata. Non ergo magis motus fidei requiritur ad iustificationem quam motus praedictarum virtutum. Objection 1: It would seem that no movement of faith is required for the justification of the ungodly. For as a man is justified by faith, so also by other things, viz. by fear, of which it is written (Ecclus. 1:27): "The fear of the Lord driveth out sin, for he that is without fear cannot be justified"; and again by charity, according to Lk. 7:47: "Many sins are forgiven her because she hath loved much"; and again by humility, according to James 4:6: "God resisteth the proud and giveth grace to the humble"; and again by mercy, according to Prov. 15:27: "By mercy and faith sins are purged away." Hence the movement of faith is no more required for the justification of the ungodly, than the movements of the aforesaid virtues.
Praeterea, actus fidei non requiritur ad iustificationem nisi inquantum per fidem homo cognoscit Deum. Sed etiam aliis modis potest homo Deum cognoscere, scilicet per cognitionem naturalem, et per donum sapientiae. Ergo non requiritur actus fidei ad iustificationem impii. Objection 2: Further, the act of faith is required for justification only inasmuch as a man knows God by faith. But a man may know God in other ways, viz. by natural knowledge, and by the gift of wisdom. Hence no act of faith is required for the justification of the ungodly.
Praeterea, diversi sunt articuli fidei. Si igitur actus fidei requiratur ad iustificationem impii, videtur quod oporteret hominem, quando primo iustificatur, de omnibus articulis fidei cogitare. Sed hoc videtur inconveniens, cum talis cogitatio longam temporis moram requirat. Ergo videtur quod actus fidei non requiratur ad iustificationem. Objection 3: Further, there are several articles of faith. Therefore if the act of faith is required for the justification of the ungodly, it would seem that a man ought to think on every article of faith when he is first justified. But this seems inconvenient, since such thought would require a long delay of time. Hence it seems that an act of faith is not required for the justification of the ungodly.
Sed contra est quod dicitur Rom. V, iustificati igitur ex fide, pacem habeamus ad Deum. On the contrary, It is written (Rm. 5:1): "Being justified therefore by faith, let us have peace with God."
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, motus liberi arbitrii requiritur ad iustificationem impii, secundum quod mens hominis movetur a Deo. Deus autem movet animam hominis convertendo eam ad seipsum; ut dicitur in Psalmo LXXXIV, secundum aliam litteram, Deus, tu convertens vivificabis nos. Et ideo ad iustificationem impii requiritur motus mentis quo convertitur in Deum. Prima autem conversio in Deum fit per fidem; secundum illud ad Heb. XI, accedentem ad Deum oportet credere quia est. Et ideo motus fidei requiritur ad iustificationem impii. I answer that, As stated above (Article [3]) a movement of free-will is required for the justification of the ungodly, inasmuch as man's mind is moved by God. Now God moves man's soul by turning it to Himself according to Ps. 84:7 (Septuagint): "Thou wilt turn us, O God, and bring us to life." Hence for the justification of the ungodly a movement of the mind is required, by which it is turned to God. Now the first turning to God is by faith, according to Heb. 11:6: "He that cometh to God must believe that He is." Hence a movement of faith is required for the justification of the ungodly.
Ad primum ergo dicendum quod motus fidei non est perfectus nisi sit caritate informatus, unde simul in iustificatione impii cum motu fidei, est etiam motus caritatis. Movetur autem liberum arbitrium in Deum ad hoc quod ei se subiiciat, unde etiam concurrit actus timoris filialis, et actus humilitatis. Contingit enim unum et eundem actum liberi arbitrii diversarum virtutum esse, secundum quod una imperat et alia imperatur, prout scilicet actus est ordinabilis ad diversos fines. Actus autem misericordiae operatur contra peccatum per modum satisfactionis, et sic sequitur iustificationem, vel per modum praeparationis, inquantum misericordes misericordiam consequuntur, et sic etiam potest praecedere iustificationem; vel etiam ad iustificationem concurrere simul cum praedictis virtutibus, secundum quod misericordia includitur in dilectione proximi. Reply to Objection 1: The movement of faith is not perfect unless it is quickened by charity; hence in the justification of the ungodly, a movement of charity is infused together with the movement of faith. Now free-will is moved to God by being subject to Him; hence an act of filial fear and an act of humility also concur. For it may happen that one and the same act of free-will springs from different virtues, when one commands and another is commanded, inasmuch as the act may be ordained to various ends. But the act of mercy counteracts sin either by way of satisfying for it, and thus it follows justification; or by way of preparation, inasmuch as the merciful obtain mercy; and thus it can either precede justification, or concur with the other virtues towards justification, inasmuch as mercy is included in the love of our neighbor.
Ad secundum dicendum quod per cognitionem naturalem homo non convertitur in Deum inquantum est obiectum beatitudinis et iustificationis causa, unde talis cognitio non sufficit ad iustificationem. Donum autem sapientiae praesupponit cognitionem fidei, ut ex supradictis patet. Reply to Objection 2: By natural knowledge a man is not turned to God, according as He is the object of beatitude and the cause of justification. Hence such knowledge does not suffice for justification. But the gift of wisdom presupposes the knowledge of faith, as stated above (Question [68], Article [4], ad 3).
Ad tertium dicendum quod, sicut apostolus dicit, ad Rom. IV, credenti in eum qui iustificat impium, reputabitur fides eius ad iustitiam, secundum propositum gratiae Dei. Ex quo patet quod in iustificatione impii requiritur actus fidei quantum ad hoc, quod homo credat Deum esse iustificatorem hominum per mysterium Christi. Reply to Objection 3: As the Apostle says (Rm. 4:5), "to him that... believeth in Him that justifieth the ungodly his faith is reputed to justice, according to the purpose of the grace of God." Hence it is clear that in the justification of the ungodly an act of faith is required in order that a man may believe that God justifies man through the mystery of Christ.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether for the justification of the ungodly there is required a movement of the free-will towards sin?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod ad iustificationem impii non requiratur motus liberi arbitrii in peccatum. Sola enim caritas sufficit ad deletionem peccati, secundum illud Prov. X, universa delicta operit caritas. Sed caritatis obiectum non est peccatum. Ergo non requiritur ad iustificationem impii motus liberi arbitrii in peccatum. Objection 1: It would seem that no movement of the free-will towards sin is required for the justification of the ungodly. For charity alone suffices to take away sin, according to Prov. 10:12: "Charity covereth all sins." Now the object of charity is not sin. Therefore for this justification of the ungodly no movement of the free-will towards sin is required.
Praeterea, qui in anteriora tendit, ad posteriora respicere non debet; secundum illud apostoli, ad Philipp. III, quae quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero quae sunt priora extendens meipsum, ad destinatum persequor bravium supernae vocationis. Sed tendenti in iustitiam retrorsum sunt peccata praeterita. Ergo eorum debet oblivisci, nec in ea se debet extendere per motum liberi arbitrii. Objection 2: Further, whoever is tending onward, ought not to look back, according to Phil. 3:13,14: "Forgetting the things that are behind, and stretching forth myself to those that are before, I press towards the mark, to the prize of the supernal vocation." But whoever is stretching forth to righteousness has his sins behind him. Hence he ought to forget them, and not stretch forth to them by a movement of his free-will.
Praeterea, in iustificatione impii non remittitur unum peccatum sine alio, impium enim est a Deo dimidiam sperare veniam. Si igitur in iustificatione impii oporteat liberum arbitrium moveri contra peccatum, oporteret quod de omnibus peccatis suis cogitaret. Quod videtur inconveniens, tum quia requireretur magnum tempus ad huiusmodi cogitationem; tum etiam quia peccatorum quorum est homo oblitus, veniam habere non posset. Ergo motus liberi arbitrii in peccatum non requiritur ad iustificationem impii. Objection 3: Further, in the justification of the ungodly one sin is not remitted without another, for "it is irreverent to expect half a pardon from God" [*Cap., Sunt. plures: Dist. iii, De Poenit.]. Hence, in the justification of the ungodly, if man's free-will must move against sin, he ought to think of all his sins. But this is unseemly, both because a great space of time would be required for such thought, and because a man could not obtain the forgiveness of such sins as he had forgotten. Hence for the justification of the ungodly no movement of the free-will is required.
Sed contra est quod dicitur in Psalmo XXXI, dixi, confitebor adversum me iniustitiam meam domino, et tu remisisti impietatem peccati mei. On the contrary, It is written (Ps. 31:5): "I will confess against myself my injustice to the Lord; and Thou hast forgiven the wickedness of my sin."
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, iustificatio impii est quidam motus quo humana mens movetur a Deo a statu peccati in statum iustitiae. Oportet igitur quod humana mens se habeat ad utrumque extremorum secundum motum liberi arbitrii, sicut se habet corpus localiter motum ab aliquo movente ad duos terminos motus. Manifestum est autem in motu locali corporum quod corpus motum recedit a termino a quo, et accedit ad terminum ad quem. Unde oportet quod mens humana, dum iustificatur, per motum liberi arbitrii recedat a peccato, et accedat ad iustitiam. I answer that, As stated above (Article [1]), the justification of the ungodly is a certain movement whereby the human mind is moved by God from the state of sin to the state of justice. Hence it is necessary for the human mind to regard both extremes by an act of free-will, as a body in local movement is related to both terms of the movement. Now it is clear that in local movement the moving body leaves the term "whence" and nears the term "whereto." Hence the human mind whilst it is being justified, must, by a movement of its free-will withdraw from sin and draw near to justice.
Recessus autem et accessus in motu liberi arbitrii accipitur secundum detestationem et desiderium, dicit enim Augustinus, super Ioan. exponens illud, mercenarius autem fugit, affectiones nostrae motus animorum sunt, laetitia animi diffusio, timor animi fuga est; progrederis animo cum appetis, fugis animo cum metuis. Oportet igitur quod in iustificatione impii sit motus liberi arbitrii duplex, unus quo per desiderium tendat in Dei iustitiam; et alius quo detestetur peccatum. Now to withdraw from sin and to draw near to justice, in an act of free-will, means detestation and desire. For Augustine says on the words "the hireling fleeth," etc. (Jn. 10:12): "Our emotions are the movements of our soul; joy is the soul's outpouring; fear is the soul's flight; your soul goes forward when you seek; your soul flees, when you are afraid." Hence in the justification of the ungodly there must be two acts of the free-will—one, whereby it tends to God's justice; the other whereby it hates sin.
Ad primum ergo dicendum quod ad eandem virtutem pertinet prosequi unum oppositorum, et refugere aliud. Et ideo sicut ad caritatem pertinet diligere Deum, ita etiam detestari peccata, per quae anima separatur a Deo. Reply to Objection 1: It belongs to the same virtue to seek one contrary and to avoid the other; and hence, as it belongs to charity to love God, so likewise, to detest sin whereby the soul is separated from God.
Ad secundum dicendum quod ad posteriora non debet homo regredi per amorem; sed quantum ad hoc debet ea oblivisci, ut ad ea non afficiatur. Debet tamen eorum recordari per considerationem ut ea detestetur, sic enim ab eis recedit. Reply to Objection 2: A man ought not to return to those things that are behind, by loving them; but, for that matter, he ought to forget them, lest he be drawn to them. Yet he ought to recall them to mind, in order to detest them; for this is to fly from them.
Ad tertium dicendum quod in tempore praecedente iustificationem, oportet quod homo singula peccata quae commisit detestetur, quorum memoriam habet. Et ex tali consideratione praecedenti subsequitur in anima quidam motus detestantis universaliter omnia peccata commissa, inter quae etiam includuntur peccata oblivioni tradita, quia homo in statu illo est sic dispositus ut etiam de his quae non meminit, contereretur, si memoriae adessent. Et iste motus concurrit ad iustificationem. Reply to Objection 3: Previous to justification a man must detest each sin he remembers to have committed, and from this remembrance the soul goes on to have a general movement of detestation with regard to all sins committed, in which are included such sins as have been forgotten. For a man is then in such a frame of mind that he would be sorry even for those he does not remember, if they were present to his memory; and this movement cooperates in his justification.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether the remission of sins ought to be reckoned amongst the things required for justification?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod remissio peccatorum non debeat numerari inter ea quae requiruntur ad iustificationem impii. Substantia enim rei non connumeratur his quae ad rem requiruntur, sicut homo non debet connumerari animae et corpori. Sed ipsa iustificatio impii est remissio peccatorum, ut dictum est. Ergo remissio peccatorum non debet computari inter ea quae ad iustificationem impii requiruntur. Objection 1: It would seem that the remission of sins ought not to be reckoned amongst the things required for justification. For the substance of a thing is not reckoned together with those that are required for a thing; thus a man is not reckoned together with his body and soul. But the justification of the ungodly is itself the remission of sins, as stated above (Article [1]). Therefore the remission of sins ought not to be reckoned among the things required for the justification of the ungodly.
Praeterea, idem est gratiae infusio et culpae remissio, sicut idem est illuminatio et tenebrarum expulsio. Sed idem non debet connumerari sibi ipsi, unum enim multitudini opponitur. Ergo non debet culpae remissio connumerari infusioni gratiae. Objection 2: Further, infusion of grace and remission of sins are the same; as illumination and expulsion of darkness are the same. But a thing ought not to be reckoned together with itself; for unity is opposed to multitude. Therefore the remission of sins ought not to be reckoned with the infusion of grace.
Praeterea, remissio peccatorum consequitur ad motum liberi arbitrii in Deum et in peccatum, sicut effectus ad causam, per fidem enim et contritionem remittuntur peccata. Sed effectus non debet connumerari suae causae, quia ea quae connumerantur quasi ad invicem condivisa, sunt simul natura. Ergo remissio culpae non debet connumerari aliis quae requiruntur ad iustificationem impii. Objection 3: Further, the remission of sin follows as effect from cause, from the free-will's movement towards God and sin; since it is by faith and contrition that sin is forgiven. But an effect ought not to be reckoned with its cause; since things thus enumerated together, and, as it were, condivided, are by nature simultaneous. Hence the remission of sins ought not to be reckoned with the things required for the justification of the ungodly.
Sed contra est quod in enumeratione eorum quae requiruntur ad rem, non debet praetermitti finis, qui est potissimum in unoquoque. Sed remissio peccatorum est finis in iustificatione impii, dicitur enim Isaiae XXVII, iste est omnis fructus, ut auferatur peccatum eius. Ergo remissio peccatorum debet connumerari inter ea quae requiruntur ad iustificationem impii. On the contrary, In reckoning what is required for a thing we ought not to pass over the end, which is the chief part of everything. Now the remission of sins is the end of the justification of the ungodly; for it is written (Is. 27:9): "This is all the fruit, that the sin thereof should be taken away." Hence the remission of sins ought to be reckoned amongst the things required for justification.
Respondeo dicendum quod quatuor enumerantur quae requiruntur ad iustificationem impii, scilicet gratiae infusio; motus liberi arbitrii in Deum per fidem; et motus liberi arbitrii in peccatum; et remissio culpae. Cuius ratio est quia, sicut dictum est, iustificatio est quidam motus quo anima movetur a Deo a statu culpae in statum iustitiae. In quolibet autem motu quo aliquid ab altero movetur, tria requiruntur, primo quidem, motio ipsius moventis; secundo, motus mobilis; et tertio, consummatio motus, sive perventio ad finem. Ex parte igitur motionis divinae, accipitur gratiae infusio; ex parte vero liberi arbitrii moti, accipiuntur duo motus ipsius, secundum recessum a termino a quo, et accessum ad terminum ad quem; consummatio autem, sive perventio ad terminum huius motus, importatur per remissionem culpae, in hoc enim iustificatio consummatur. I answer that, There are four things which are accounted to be necessary for the justification of the ungodly, viz. the infusion of grace, the movement of the free-will towards God by faith, the movement of the free-will towards sin, and the remission of sins. The reason for this is that, as stated above (Article [1]), the justification of the ungodly is a movement whereby the soul is moved by God from a state of sin to a state of justice. Now in the movement whereby one thing is moved by another, three things are required: first, the motion of the mover; secondly, the movement of the moved; thirdly, the consummation of the movement, or the attainment of the end. On the part of the Divine motion, there is the infusion of grace; on the part of the free-will which is moved, there are two movements—of departure from the term "whence," and of approach to the term "whereto"; but the consummation of the movement or the attainment of the end of the movement is implied in the remission of sins; for in this is the justification of the ungodly completed.
Ad primum ergo dicendum quod iustificatio impii dicitur esse ipsa remissio peccatorum, secundum quod omnis motus accipit speciem a termino. Et tamen ad terminum consequendum multa alia requiruntur, ut ex supradictis patet. Reply to Objection 1: The justification of the ungodly is called the remission of sins, even as every movement has its species from its term. Nevertheless, many other things are required in order to reach the term, as stated above (Article [5]).
Ad secundum dicendum quod gratiae infusio et remissio culpae dupliciter considerari possunt. Uno modo, secundum ipsam substantiam actus. Et sic idem sunt, eodem enim actu Deus et largitur gratiam et remittit culpam. Alio modo possunt considerari ex parte obiectorum. Et sic differunt, secundum differentiam culpae quae tollitur, et gratiae quae infunditur. Sicut etiam in rebus naturalibus generatio et corruptio differunt, quamvis generatio unius sit corruptio alterius. Reply to Objection 2: The infusion of grace and the remission of sin may be considered in two ways: first, with respect to the substance of the act, and thus they are the same; for by the same act God bestows grace and remits sin. Secondly, they may be considered on the part of the objects; and thus they differ by the difference between guilt, which is taken away, and grace, which is infused; just as in natural things generation and corruption differ, although the generation of one thing is the corruption of another.
Ad tertium dicendum quod ista non est connumeratio secundum divisionem generis in species, in qua oportet quod connumerata sint simul, sed secundum differentiam eorum quae requiruntur ad completionem alicuius. In qua quidem enumeratione aliquid potest esse prius, et aliquid posterius, quia principiorum et partium rei compositae potest esse aliquid alio prius. Reply to Objection 3: This enumeration is not the division of a genus into its species, in which the things enumerated must be simultaneous; but it is division of the things required for the completion of anything; and in this enumeration we may have what precedes and what follows, since some of the principles and parts of a composite thing may precede and some follow.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether the justification of the ungodly takes place in an instant or successively?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod iustificatio impii non fiat in instanti, sed successive. Quia ut dictum est, ad iustificationem impii requiritur motus liberi arbitrii. Actus autem liberi arbitrii est eligere, qui praeexigit deliberationem consilii, ut supra habitum est. Cum igitur deliberatio discursum quendam importet, qui successionem quandam habet, videtur quod iustificatio impii sit successiva. Objection 1: It would seem that the justification of the ungodly does not take place in an instant, but successively, since, as already stated (Article [3]), for the justification of the ungodly, there is required a movement of free-will. Now the act of the free-will is choice, which requires the deliberation of counsel, as stated above (Question [13], Article [1]). Hence, since deliberation implies a certain reasoning process, and this implies succession, the justification of the ungodly would seem to be successive.
Praeterea, motus liberi arbitrii non est absque actuali consideratione. Sed impossibile est simul multa intelligere in actu, ut in primo dictum est. Cum igitur ad iustificationem impii requiratur motus liberi arbitrii in diversa, scilicet in Deum et in peccatum, videtur quod iustificatio impii non possit esse in instanti. Objection 2: Further, the free-will's movement is not without actual consideration. But it is impossible to understand many things actually and at once, as stated above (FP, Question [85], Article [4]). Hence, since for the justification of the ungodly there is required a movement of the free-will towards several things, viz. towards God and towards sin, it would seem impossible for the justification of the ungodly to be in an instant.
Praeterea, motus liberi arbitrii qui ad iustificationem impii concurrit, est meritorius, et ita oportet quod procedat a gratia, sine qua nullum est meritum, ut infra dicetur. Sed prius est aliquid consequi formam, quam secundum formam operari. Ergo prius infunditur gratia, et postea liberum arbitrium movetur in Deum et in detestationem peccati. Non ergo iustificatio est tota simul. Objection 3: Further, a form that may be greater or less, e.g. blackness or whiteness, is received successively by its subject. Now grace may be greater or less, as stated above (Question [112], Article [4]). Hence it is not received suddenly by its subject. Therefore, seeing that the infusion of grace is required for the justification of the ungodly, it would seem that the justification of the ungodly cannot be in an instant.
Praeterea, motus liberi arbitrii qui ad iustificationem impii concurrit, est meritorius, et ita oportet quod procedat a gratia, sine qua nullum est meritum, ut infra dicetur. Sed prius est aliquid consequi formam, quam secundum formam operari. Ergo prius infunditur gratia, et postea liberum arbitrium movetur in Deum et in detestationem peccati. Non ergo iustificatio est tota simul. Objection 4: Further, the free-will's movement, which cooperates in justification, is meritorious; and hence it must proceed from grace, without which there is no merit, as we shall state further on (Question [114], Article [2]). Now a thing receives its form before operating by this form. Hence grace is first infused, and then the free-will is moved towards God and to detest sin. Hence justification is not all at once.
Praeterea, si gratia infundatur animae, oportet dare aliquod instans in quo primo animae insit. Similiter si culpa remittitur, oportet ultimum instans dare in quo homo culpae subiaceat. Sed non potest esse idem instans, quia sic opposita simul inessent eidem. Ergo oportet esse duo instantia sibi succedentia, inter quae, secundum philosophum, in VI Physic., oportet esse tempus medium. Non ergo iustificatio fit tota simul, sed successive. Objection 5: Further, if grace is infused into the soul, there must be an instant when it first dwells in the soul; so, too, if sin is forgiven there must be a last instant that man is in sin. But it cannot be the same instant, otherwise opposites would be in the same simultaneously. Hence they must be two successive instants; between which there must be time, as the Philosopher says (Phys. vi, 1). Therefore the justification of the ungodly takes place not all at once, but successively.
Sed contra est quod iustificatio impii fit per gratiam spiritus sancti iustificantis. Sed spiritus sanctus subito advenit mentibus hominum; secundum illud Act. II, factus est repente de caelo sonus tanquam advenientis spiritus vehementis; ubi dicit Glossa quod nescit tarda molimina spiritus sancti gratia. Ergo iustificatio impii non est successiva, sed instantanea. On the contrary, The justification of the ungodly is caused by the justifying grace of the Holy Spirit. Now the Holy Spirit comes to men's minds suddenly, according to Acts 2:2: "And suddenly there came a sound from heaven as of a mighty wind coming," upon which the gloss says that "the grace of the Holy Ghost knows no tardy efforts." Hence the justification of the ungodly is not successive, but instantaneous.
Respondeo dicendum quod tota iustificatio impii originaliter consistit in gratiae infusione, per eam enim et liberum arbitrium movetur, et culpa remittitur. Gratiae autem infusio fit in instanti absque successione. Cuius ratio est quia quod aliqua forma non subito imprimatur subiecto, contingit ex hoc quod subiectum non est dispositum, et agens indiget tempore ad hoc quod subiectum disponat. Et ideo videmus quod statim cum materia est disposita per alterationem praecedentem, forma substantialis acquiritur materiae, et eadem ratione, quia diaphanum est secundum se dispositum ad lumen recipiendum, subito illuminatur a corpore lucido in actu. Dictum est autem supra quod Deus ad hoc quod gratiam infundat animae, non requirit aliquam dispositionem nisi quam ipse facit. Facit autem huiusmodi dispositionem sufficientem ad susceptionem gratiae, quandoque quidem subito, quandoque autem paulatim et successive, ut supra dictum est. Quod enim agens naturale non subito possit disponere materiam, contingit ex hoc quod est aliqua disproportio eius quod in materia resistit, ad virtutem agentis, et propter hoc videmus quod quanto virtus agentis fuerit fortior, tanto materia citius disponitur. Cum igitur virtus divina sit infinita, potest quamcumque materiam creatam subito disponere ad formam, et multo magis liberum arbitrium hominis, cuius motus potest esse instantaneus secundum naturam. Sic igitur iustificatio impii fit a Deo in instanti. I answer that, The entire justification of the ungodly consists as to its origin in the infusion of grace. For it is by grace that free-will is moved and sin is remitted. Now the infusion of grace takes place in an instant and without succession. And the reason of this is that if a form be not suddenly impressed upon its subject, it is either because that subject is not disposed, or because the agent needs time to dispose the subject. Hence we see that immediately the matter is disposed by a preceding alteration, the substantial form accrues to the matter; thus because the atmosphere of itself is disposed to receive light, it is suddenly illuminated by a body actually luminous. Now it was stated (Question [112], Article [2]) that God, in order to infuse grace into the soul, needs no disposition, save what He Himself has made. And sometimes this sufficient disposition for the reception of grace He makes suddenly, sometimes gradually and successively, as stated above (Question [112], Article [2], ad 2). For the reason why a natural agent cannot suddenly dispose matter is that in the matter there is a resistant which has some disproportion with the power of the agent; and hence we see that the stronger the agent, the more speedily is the matter disposed. Therefore, since the Divine power is infinite, it can suddenly dispose any matter whatsoever to its form; and much more man's free-will, whose movement is by nature instantaneous. Therefore the justification of the ungodly by God takes place in an instant.
Ad primum ergo dicendum quod motus liberi arbitrii qui concurrit ad iustificationem impii, est consensus ad detestandum peccatum et ad accedendum ad Deum, qui quidem consensus subito fit. Contingit autem quandoque quod praecedit aliqua deliberatio, quae non est de substantia iustificationis, sed via in iustificationem, sicut motus localis est via ad illuminationem, et alteratio ad generationem. Reply to Objection 1: The movement of the free-will, which concurs in the justification of the ungodly, is a consent to detest sin, and to draw near to God; and this consent takes place suddenly. Sometimes, indeed, it happens that deliberation precedes, yet this is not of the substance of justification, but a way of justification; as local movement is a way of illumination, and alteration to generation.
Ad secundum dicendum quod, sicut in primo dictum est, nihil prohibet duo simul intelligere actu, secundum quod sunt quodammodo unum, sicut simul intelligimus subiectum et praedicatum, inquantum uniuntur in ordine affirmationis unius. Et per eundem modum liberum arbitrium potest in duo simul moveri, secundum quod unum ordinatur in aliud. Motus autem liberi arbitrii in peccatum, ordinatur ad motum liberi arbitrii in Deum, propter hoc enim homo detestatur peccatum, quia est contra Deum, cui vult adhaerere. Et ideo liberum arbitrium in iustificatione impii simul detestatur peccatum et convertit se ad Deum, sicut etiam corpus simul, recedendo ab uno loco, accedit ad alium. Reply to Objection 2: As stated above (FP, Question [85], Article [5]), there is nothing to prevent two things being understood at once, in so far as they are somehow one; thus we understand the subject and predicate together, inasmuch as they are united in the order of one affirmation. And in the same manner can the free-will be moved to two things at once in so far as one is ordained to the other. Now the free-will's movement towards sin is ordained to the free-will's movement towards God, since a man detests sin, as contrary to God, to Whom he wishes to cling. Hence in the justification of the ungodly the free-will simultaneously detests sin and turns to God, even as a body approaches one point and withdraws from another simultaneously.
Ad tertium dicendum quod non est ratio quare forma subito in materia non recipiatur, quia magis et minus inesse potest, sic enim lumen non subito reciperetur in aere, qui potest magis et minus illuminari. Sed ratio est accipienda ex parte dispositionis materiae vel subiecti, ut dictum est. Reply to Objection 3: The reason why a form is not received instantaneously in the matter is not the fact that it can inhere more or less; for thus the light would not be suddenly received in the air, which can be illumined more or less. But the reason is to be sought on the part of the disposition of the matter or subject, as stated above.
Ad quartum dicendum quod in eodem instanti in quo forma acquiritur, incipit res operari secundum formam, sicut ignis statim cum est generatus, movetur sursum; et si motus eius esset instantaneus, in eodem instanti compleretur. Motus autem liberi arbitrii, qui est velle, non est successivus, sed instantaneus. Et ideo non oportet quod iustificatio impii sit successiva. Reply to Objection 4: The same instant the form is acquired, the thing begins to operate with the form; as fire, the instant it is generated moves upwards, and if its movement was instantaneous, it would be terminated in the same instant. Now to will and not to will—the movements of the free-will—are not successive, but instantaneous. Hence the justification of the ungodly must not be successive.
Ad quintum dicendum quod successio duorum oppositorum in eodem subiecto aliter est consideranda in his quae subiacent tempori, et aliter in his quae sunt supra tempus. In his enim quae subiacent tempori, non est dare ultimum instans in quo forma prior subiecto inest, est autem dare ultimum tempus, et primum instans in quo forma sequens inest materiae vel subiecto. Cuius ratio est quia in tempore non potest accipi ante unum instans aliud instans praecedens immediate, eo quod instantia non consequenter se habeant in tempore, sicut nec puncta in linea, ut probatur in VI Physic. Sed tempus terminatur ad instans. Et ideo in toto tempore praecedenti, quo aliquid movetur ad unam formam, subest formae oppositae, et in ultimo instanti illius temporis, quod est primum instans sequentis temporis, habet formam, quae est terminus motus. Reply to Objection 5: The succession of opposites in the same subject must be looked at differently in the things that are subject to time and in those that are above time. For in those that are in time, there is no last instant in which the previous form inheres in the subject; but there is the last time, and the first instant that the subsequent form inheres in the matter or subject; and this for the reason, that in time we are not to consider one instant, since neither do instants succeed each other immediately in time, nor points in a line, as is proved in Physic. vi, 1. But time is terminated by an instant. Hence in the whole of the previous time wherein anything is moving towards its form, it is under the opposite form; but in the last instant of this time, which is the first instant of the subsequent time, it has the form which is the term of the movement.
Sed in his quae sunt supra tempus, aliter se habet. Si qua enim successio sit ibi affectuum vel intellectualium conceptionum, puta in Angelis, talis successio non mensuratur tempore continuo, sed tempore discreto, sicut et ipsa quae mensurantur non sunt continua, ut in primo habitum est. Unde in talibus est dandum ultimum instans in quo primum fuit, et primum instans in quo est id quod sequitur, nec oportet esse tempus medium, quia non est ibi continuitas temporis, quae hoc requirebat. But in those that are above time, it is otherwise. For if there be any succession of affections or intellectual conceptions in them (as in the angels), such succession is not measured by continuous time, but by discrete time, even as the things measured are not continuous, as stated above (FP, Question [53], Articles [2],3). In these, therefore, there is a last instant in which the preceding is, and a first instant in which the subsequent is. Nor must there be time in between, since there is no continuity of time, which this would necessitate.
Mens autem humana quae iustificatur, secundum se quidem est supra tempus, sed per accidens subditur tempori, inquantum scilicet intelligit cum continuo et tempore secundum phantasmata, in quibus species intelligibiles considerat, ut in primo dictum est. Et ideo iudicandum est, secundum hoc, de eius mutatione secundum conditionem temporalium motuum, ut scilicet dicamus quod non est dare ultimum instans in quo culpa infuit, sed ultimum tempus; est autem dare primum instans in quo gratia inest, in toto autem tempore praecedenti inerat culpa. Now the human mind, which is justified, is, in itself, above time, but is subject to time accidentally, inasmuch as it understands with continuity and time, with respect to the phantasms in which it considers the intelligible species, as stated above (FP, Question [85], Articles [1],2). We must, therefore, decide from this about its change as regards the condition of temporal movements, i.e. we must say that there is no last instant that sin inheres, but a last time; whereas there is a first instant that grace inheres; and in all the time previous sin inhered.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether the infusion of grace is naturally the first of the things required for the justification of the ungodly?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod gratiae infusio non sit prima ordine naturae inter ea quae requiruntur ad iustificationem impii. Prius enim est recedere a malo quam accedere ad bonum; secundum illud Psalmi XXXVI, declina a malo, et fac bonum. Sed remissio culpae pertinet ad recessum a malo, infusio autem gratiae pertinet ad prosecutionem boni. Ergo naturaliter prius est remissio culpae quam infusio gratiae. Objection 1: It would seem that the infusion of grace is not what is naturally required first for the justification of the ungodly. For we withdraw from evil before drawing near to good, according to Ps. 33:15: "Turn away from evil, and do good." Now the remission of sins regards the turning away from evil, and the infusion of grace regards the turning to good. Hence the remission of sin is naturally before the infusion of grace.
Praeterea, dispositio praecedit naturaliter formam ad quam disponit. Sed motus liberi arbitrii est quaedam dispositio ad susceptionem gratiae. Ergo naturaliter praecedit infusionem gratiae. Objection 2: Further, the disposition naturally precedes the form to which it disposes. Now the free-will's movement is a disposition for the reception of grace. Therefore it naturally precedes the infusion of grace.
Praeterea, peccatum impedit animam ne libere tendat in Deum. Sed prius est removere id quod prohibet motum, quam motus sequatur. Ergo prius est naturaliter remissio culpae et motus liberi arbitrii in peccatum, quam motus liberi arbitrii in Deum, et quam infusio gratiae. Objection 3: Further, sin hinders the soul from tending freely to God. Now a hindrance to movement must be removed before the movement takes place. Hence the remission of sin and the free-will's movement towards sin are naturally before the infusion of grace.
Sed contra, causa naturaliter est prior effectu. Sed gratiae infusio causa est omnium aliorum quae requiruntur ad iustificationem impii, ut supra dictum est. Ergo est naturaliter prior. On the contrary, The cause is naturally prior to its effect. Now the infusion of grace is the cause of whatever is required for the justification of the ungodly, as stated above (Article [7]). Therefore it is naturally prior to it.
Respondeo dicendum quod praedicta quatuor quae requiruntur ad iustificationem impii, tempore quidem sunt simul, quia iustificatio impii non est successiva, ut dictum est, sed ordine naturae unum eorum est prius altero. Et inter ea naturali ordine primum est gratiae infusio; secundum, motus liberi arbitrii in Deum; tertium est motus liberi arbitrii in peccatum; quartum vero est remissio culpae. I answer that, The aforesaid four things required for the justification of the ungodly are simultaneous in time, since the justification of the ungodly is not successive, as stated above (Article [7]); but in the order of nature, one is prior to another; and in their natural order the first is the infusion of grace; the second, the free-will's movement towards God; the third, the free-will's movement towards sin; the fourth, the remission of sin.
Cuius ratio est quia in quolibet motu naturaliter primum est motio ipsius moventis; secundum autem est dispositio materiae, sive motus ipsius mobilis; ultimum vero est finis vel terminus motus, ad quem terminatur motio moventis. Ipsa igitur Dei moventis motio est gratiae infusio, ut dictum est supra; motus autem vel dispositio mobilis est duplex motus liberi arbitrii; terminus autem vel finis motus est remissio culpae, ut ex supradictis patet. Et ideo naturali ordine primum in iustificatione impii est gratiae infusio; secundum est motus liberi arbitrii in Deum; tertium vero est motus liberi arbitrii in peccatum (propter hoc enim ille qui iustificatur, detestatur peccatum, quia est contra Deum, unde motus liberi arbitrii in Deum, praecedit naturaliter motum liberi arbitrii in peccatum, cum sit causa et ratio eius); quartum vero et ultimum est remissio culpae, ad quam tota ista transmutatio ordinatur sicut ad finem, ut dictum est. The reason for this is that in every movement the motion of the mover is naturally first; the disposition of the matter, or the movement of the moved, is second; the end or term of the movement in which the motion of the mover rests, is last. Now the motion of God the Mover is the infusion of grace, as stated above (Article [6]); the movement or disposition of the moved is the free-will's double movement; and the term or end of the movement is the remission of sin, as stated above (Article [6]). Hence in their natural order the first in the justification of the ungodly is the infusion of grace; the second is the free-will's movement towards God; the third is the free-will's movement towards sin, for he who is being justified detests sin because it is against God, and thus the free-will's movement towards God naturally precedes the free-will's movement towards sin, since it is its cause and reason; the fourth and last is the remission of sin, to which this transmutation is ordained as to an end, as stated above (Articles [1],6).
Ad primum ergo dicendum quod recessus a termino et accessus ad terminum dupliciter considerari possunt. Uno modo, ex parte mobilis. Et sic naturaliter recessus a termino praecedit accessum ad terminum, prius enim est in subiecto mobili oppositum quod abiicitur, et postmodum est id quod per motum assequitur mobile. Sed ex parte agentis, est e converso. Agens enim per formam quae in eo praeexistit, agit ad removendum contrarium, sicut sol per suam lucem agit ad removendum tenebras. Et ideo ex parte solis, prius est illuminare quam tenebras removere; ex parte autem aeris illuminandi, prius est purgari a tenebris quam consequi lumen, ordine naturae; licet utrumque sit simul tempore. Et quia infusio gratiae et remissio culpae dicuntur ex parte Dei iustificantis, ideo ordine naturae prior est gratiae infusio quam culpae remissio. Sed si sumantur ea quae sunt ex parte hominis iustificati, est e converso, nam prius est naturae ordine liberatio a culpa, quam consecutio gratiae iustificantis. Vel potest dici quod termini iustificationis sunt culpa sicut a quo, et iustitia sicut ad quem, gratia vero est causa remissionis culpae, et adeptionis iustitiae. Reply to Objection 1: The withdrawal from one term and approach to another may be looked at in two ways: first, on the part of the thing moved, and thus the withdrawal from a term naturally precedes the approach to a term, since in the subject of movement the opposite which is put away is prior to the opposite which the subject moved attains to by its movement. But on the part of the agent it is the other way about, since the agent, by the form pre-existing in it, acts for the removal of the opposite form; as the sun by its light acts for the removal of darkness, and hence on the part of the sun, illumination is prior to the removal of darkness; but on the part of the atmosphere to be illuminated, to be freed from darkness is, in the order of nature, prior to being illuminated, although both are simultaneous in time. And since the infusion of grace and the remission of sin regard God Who justifies, hence in the order of nature the infusion of grace is prior to the freeing from sin. But if we look at what is on the part of the man justified, it is the other way about, since in the order of nature the being freed from sin is prior to the obtaining of justifying grace. Or it may be said that the term "whence" of justification is sin; and the term "whereto" is justice; and that grace is the cause of the forgiveness of sin and of obtaining of justice.
Ad secundum dicendum quod dispositio subiecti praecedit susceptionem formae ordine naturae, sequitur tamen actionem agentis, per quam etiam ipsum subiectum disponitur. Et ideo motus liberi arbitrii naturae ordine praecedit consecutionem gratiae, sequitur autem gratiae infusionem. Reply to Objection 2: The disposition of the subject precedes the reception of the form, in the order of nature; yet it follows the action of the agent, whereby the subject is disposed. And hence the free-will's movement precedes the reception of grace in the order of nature, and follows the infusion of grace.
Ad tertium dicendum quod, sicut philosophus dicit, in II Physic., in motibus animi omnino praecedit motus in principium speculationis, vel in finem actionis, sed in exterioribus motibus remotio impedimenti praecedit assecutionem finis. Et quia motus liberi arbitrii est motus animi, prius naturae ordine movetur in Deum sicut in finem, quam ad removendum impedimentum peccati. Reply to Objection 3: As the Philosopher says (Phys. ii, 9), in movements of the soul the movement toward the speculative principle or the practical end is the very first, but in exterior movements the removal of the impediment precedes the attainment of the end. And as the free-will's movement is a movement of the soul, in the order of nature it moves towards God as to its end, before removing the impediment of sin.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 9  [ << | >> ]

Whether the justification of the ungodly is God's greatest work?

Ad nonum sic proceditur. Videtur quod iustificatio impii non sit maximum opus Dei. Per iustificationem enim impii consequitur aliquis gratiam viae. Sed per glorificationem consequitur aliquis gratiam patriae, quae maior est. Ergo glorificatio Angelorum vel hominum est maius opus quam iustificatio impii. Objection 1: It would seem that the justification of the ungodly is not God's greatest work. For it is by the justification of the ungodly that we attain the grace of a wayfarer. Now by glorification we receive heavenly grace, which is greater. Hence the glorification of angels and men is a greater work than the justification of the ungodly.
Praeterea, iustificatio impii ordinatur ad bonum particulare unius hominis. Sed bonum universi est maius quam bonum unius hominis; ut patet in I Ethic. Ergo maius opus est creatio caeli et terrae quam iustificatio impii. Objection 2: Further, the justification of the ungodly is ordained to the particular good of one man. But the good of the universe is greater than the good of one man, as is plain from Ethic. i, 2. Hence the creation of heaven and earth is a greater work than the justification of the ungodly.
Praeterea, maius est ex nihilo aliquid facere, et ubi nihil cooperatur agenti, quam ex aliquo facere aliquid cum aliqua cooperatione patientis. Sed in opere creationis ex nihilo fit aliquid, unde nihil potest cooperari agenti. Sed in iustificatione impii Deus ex aliquo aliquid facit, idest ex impio iustum, et est ibi aliqua cooperatio ex parte hominis, quia est ibi motus liberi arbitrii, ut dictum est. Ergo iustificatio impii non est maximum opus Dei. Objection 3: Further, to make something from nothing, where there is nought to cooperate with the agent, is greater than to make something with the cooperation of the recipient. Now in the work of creation something is made from nothing, and hence nothing can cooperate with the agent; but in the justification of the ungodly God makes something from something, i.e. a just man from a sinner, and there is a cooperation on man's part, since there is a movement of the free-will, as stated above (Article [3]). Hence the justification of the ungodly is not God's greatest work.
Sed contra est quod in Psalmo CXLIV, dicitur, miserationes eius super omnia opera eius. Et in collecta dicitur, Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas. Et Augustinus dicit exponens illud Ioan. XIV, maiora horum faciet, quod maius opus est ut ex impio iustus fiat, quam creare caelum et terram. On the contrary, It is written (Ps. 144:9): "His tender mercies are over all His works," and in a collect [*Tenth Sunday after Pentecost] we say: "O God, Who dost show forth Thine all-mightiness most by pardoning and having mercy," and Augustine, expounding the words, "greater than these shall he do" (Jn. 14:12) says that "for a just man to be made from a sinner, is greater than to create heaven and earth."
Respondeo dicendum quod opus aliquod potest dici magnum dupliciter. Uno modo, ex parte modi agendi. Et sic maximum est opus creationis, in quo ex nihilo fit aliquid. Alio modo potest dici opus magnum propter magnitudinem eius quod fit. Et secundum hoc, maius opus est iustificatio impii, quae terminatur ad bonum aeternum divinae participationis, quam creatio caeli et terrae, quae terminatur ad bonum naturae mutabilis. Et ideo Augustinus, cum dixisset quod maius est quod ex impio fiat iustus, quam creare caelum et terram, subiungit, caelum enim et terra transibit, praedestinatorum autem salus et iustificatio permanebit. I answer that, A work may be called great in two ways: first, on the part of the mode of action, and thus the work of creation is the greatest work, wherein something is made from nothing; secondly, a work may be called great on account of what is made, and thus the justification of the ungodly, which terminates at the eternal good of a share in the Godhead, is greater than the creation of heaven and earth, which terminates at the good of mutable nature. Hence, Augustine, after saying that "for a just man to be made from a sinner is greater than to create heaven and earth," adds, "for heaven and earth shall pass away, but the justification of the ungodly shall endure."
Sed sciendum est quod aliquid magnum dicitur dupliciter. Uno modo, secundum quantitatem absolutam. Et hoc modo donum gloriae est maius quam donum gratiae iustificantis impium. Et secundum hoc, glorificatio iustorum est maius opus quam iustificatio impii. Alio modo dicitur aliquid magnum quantitate proportionis, sicut dicitur mons parvus, et milium magnum. Et hoc modo donum gratiae impium iustificantis est maius quam donum gloriae beatificantis iustum, quia plus excedit donum gratiae dignitatem impii, qui erat dignus poena, quam donum gloriae dignitatem iusti, qui ex hoc ipso quod est iustificatus, est dignus gloria. Et ideo Augustinus dicit ibidem, iudicet qui potest, utrum maius sit iustos Angelos creare quam impios iustificare. Certe, si aequalis est utrumque potentiae, hoc maioris est misericordiae. Again, we must bear in mind that a thing is called great in two ways: first, in an absolute quantity, and thus the gift of glory is greater than the gift of grace that sanctifies the ungodly; and in this respect the glorification of the just is greater than the justification of the ungodly. Secondly, a thing may be said to be great in proportionate quantity, and thus the gift of grace that justifies the ungodly is greater than the gift of glory that beatifies the just, for the gift of grace exceeds the worthiness of the ungodly, who are worthy of punishment, more than the gift of glory exceeds the worthiness of the just, who by the fact of their justification are worthy of glory. Hence Augustine says: "Let him that can, judge whether it is greater to create the angels just, than to justify the ungodly. Certainly, if they both betoken equal power, one betokens greater mercy."
Et per hoc patet responsio ad primum. And thus the reply to the first is clear.
Ad secundum dicendum quod bonum universi est maius quam bonum particulare unius, si accipiatur utrumque in eodem genere. Sed bonum gratiae unius maius est quam bonum naturae totius universi. Reply to Objection 2: The good of the universe is greater than the particular good of one, if we consider both in the same genus. But the good of grace in one is greater than the good of nature in the whole universe.
Ad tertium dicendum quod ratio illa procedit ex parte modi agendi, secundum quem creatio est maximum opus Dei. Reply to Objection 3: This objection rests on the manner of acting, in which way creation is God's greatest work.

Index [<<� | >>]
First Part of the Second Part [ << | >> ]
Question: 113 [ << | >> ]
Article: 10  [ << | >> ]

Whether the justification of the ungodly is a miraculous work?

Ad decimum sic proceditur. Videtur quod iustificatio impii sit opus miraculosum. Opera enim miraculosa sunt maiora non miraculosis. Sed iustificatio impii est maius opus quam alia opera miraculosa; ut patet per Augustinum in auctoritate inducta. Ergo iustificatio impii est opus miraculosum. Objection 1: It would seem that the justification of the ungodly is a miraculous work. For miraculous works are greater than non-miraculous. Now the justification of the ungodly is greater than the other miraculous works, as is clear from the quotation from Augustine (Article [9]). Hence the justification of the ungodly is a miraculous work.
Praeterea, motus voluntatis ita est in anima, sicut inclinatio naturalis in rebus naturalibus. Sed quando Deus aliquid operatur in rebus naturalibus contra inclinationem naturae, est opus miraculosum, sicut cum illuminat caecum, vel suscitat mortuum. Voluntas autem impii tendit in malum. Cum igitur Deus, iustificando hominem, moveat eum in bonum, videtur quod iustificatio impii sit miraculosa. Objection 2: Further, the movement of the will in the soul is like the natural inclination in natural things. But when God works in natural things against their inclination of their nature, it is a miraculous work, as when He gave sight to the blind or raised the dead. Now the will of the ungodly is bent on evil. Hence, since God in justifying a man moves him to good, it would seem that the justification of the ungodly is miraculous.
Praeterea, sicut sapientia est donum Dei, ita et iustitia. Sed miraculosum est quod aliquis subito sine studio sapientiam assequatur a Deo. Ergo miraculosum est quod aliquis impius iustificetur a Deo. Objection 3: Further, as wisdom is a gift of God, so also is justice. Now it is miraculous that anyone should suddenly obtain wisdom from God without study. Therefore it is miraculous that the ungodly should be justified by God.
Sed contra, opera miraculosa sunt supra potentiam naturalem. Sed iustificatio impii non est supra potentiam naturalem, dicit enim Augustinus, in libro de Praedest. Sanct., quod posse habere fidem, sicut posse habere caritatem, naturae est hominum, habere autem gratiae est fidelium. Ergo iustificatio impii non est miraculosa. On the contrary, Miraculous works are beyond natural power. Now the justification of the ungodly is not beyond natural power; for Augustine says (De Praed. Sanct. v) that "to be capable of having faith and to be capable of having charity belongs to man's nature; but to have faith and charity belongs to the grace of the faithful." Therefore the justification of the ungodly is not miraculous.
Respondeo dicendum quod in operibus miraculosis tria consueverunt inveniri. Quorum unum est ex parte potentiae agentis, quia sola divina virtute fieri possunt. Et ideo sunt simpliciter mira, quasi habentia causam occultam, ut in primo dictum est. Et secundum hoc, tam iustificatio impii quam creatio mundi, et universaliter omne opus quod a solo Deo fieri potest, miraculosum dici potest. I answer that, In miraculous works it is usual to find three things: the first is on the part of the active power, because they can only be performed by Divine power; and they are simply wondrous, since their cause is hidden, as stated above (FP, Question [105], Article [7]). And thus both the justification of the ungodly and the creation of the world, and, generally speaking, every work that can be done by God alone, is miraculous.
Secundo, in quibusdam miraculosis operibus invenitur quod forma inducta est supra naturalem potentiam talis materiae, sicut in suscitatione mortui vita est supra naturalem potentiam talis corporis. Et quantum ad hoc, iustificatio impii non est miraculosa, quia naturaliter anima est gratiae capax; eo enim ipso quod facta est ad imaginem Dei, capax est Dei per gratiam, ut Augustinus dicit. Secondly, in certain miraculous works it is found that the form introduced is beyond the natural power of such matter, as in the resurrection of the dead, life is above the natural power of such a body. And thus the justification of the ungodly is not miraculous, because the soul is naturally capable of grace; since from its having been made to the likeness of God, it is fit to receive God by grace, as Augustine says, in the above quotation.
Tertio modo, in operibus miraculosis invenitur aliquid praeter solitum et consuetum ordinem causandi effectum, sicut cum aliquis infirmus sanitatem perfectam assequitur subito, praeter solitum cursum sanationis quae fit a natura vel arte. Et quantum ad hoc, iustificatio impii quandoque est miraculosa, et quandoque non. Est enim iste consuetus et communis cursus iustificationis, ut, Deo movente interius animam, homo convertatur ad Deum, primo quidem conversione imperfecta, et postmodum ad perfectam deveniat, quia caritas inchoata meretur augeri, ut aucta mereatur perfici, sicut Augustinus dicit. Quandoque vero tam vehementer Deus animam movet ut statim quandam perfectionem iustitiae assequatur, sicut fuit in conversione Pauli, adhibita etiam exterius miraculosa prostratione. Et ideo conversio Pauli, tanquam miraculosa, in Ecclesia commemoratur celebriter. Thirdly, in miraculous works something is found besides the usual and customary order of causing an effect, as when a sick man suddenly and beyond the wonted course of healing by nature or art, receives perfect health; and thus the justification of the ungodly is sometimes miraculous and sometimes not. For the common and wonted course of justification is that God moves the soul interiorly and that man is converted to God, first by an imperfect conversion, that it may afterwards become perfect; because "charity begun merits increase, and when increased merits perfection," as Augustine says (In Epist. Joan. Tract. v). Yet God sometimes moves the soul so vehemently that it reaches the perfection of justice at once, as took place in the conversion of Paul, which was accompanied at the same time by a miraculous external prostration. Hence the conversion of Paul is commemorated in the Church as miraculous.
Ad primum ergo dicendum quod quaedam miraculosa opera, etsi sint minora quam iustificatio impii quantum ad bonum quod fit, sunt tamen praeter consuetum ordinem talium effectuum. Et ideo plus habent de ratione miraculi. Reply to Objection 1: Certain miraculous works, although they are less than the justification of the ungodly, as regards the good caused, are beyond the wonted order of such effects, and thus have more of the nature of a miracle.
Ad secundum dicendum quod non quandocumque res naturalis movetur contra suam inclinationem, est opus miraculosum, alioquin miraculosum esset quod aqua calefieret, vel quod lapis sursum proiiceretur, sed quando hoc fit praeter ordinem propriae causae, quae nata est hoc facere. Iustificare autem impium nulla alia causa potest nisi Deus, sicut nec aquam calefacere nisi ignis. Et ideo iustificatio impii a Deo, quantum ad hoc, non est miraculosa. Reply to Objection 2: It is not a miraculous work, whenever a natural thing is moved contrary to its inclination, otherwise it would be miraculous for water to be heated, or for a stone to be thrown upwards; but only whenever this takes place beyond the order of the proper cause, which naturally does this. Now no other cause save God can justify the ungodly, even as nothing save fire can heat water. Hence the justification of the ungodly by God is not miraculous in this respect.
Ad tertium dicendum quod sapientiam et scientiam homo natus est acquirere a Deo per proprium ingenium et studium, et ideo quando praeter hunc modum homo sapiens vel sciens efficitur, est miraculosum. Sed gratiam iustificantem non est homo natus acquirere per suam operationem, sed Deo operante. Unde non est simile. Reply to Objection 3: A man naturally acquires wisdom and knowledge from God by his own talent and study. Hence it is miraculous when a man is made wise or learned outside this order. But a man does not naturally acquire justifying grace by his own action, but by God's. Hence there is no parity.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:20 1998.