St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

 

Index  [<< | >>]
Third Part  [<< | >>]
Question: 56  [<< | >>]

OF THE CAUSALITY OF CHRIST'S RESURRECTION (TWO ARTICLES)

Deinde considerandum est de causalitate resurrectionis Christi. Et circa hoc quaeruntur duo.    We have now to consider the causality of Christ's Resurrection, concerning which there are two points of inquiry:
Primo, utrum resurrectio Christi sit causa nostrae resurrectionis.     (1) Whether Christ's Resurrection is the cause of our resurrection?
Secundo, utrum sit causa nostrae iustificationis.     (2) Whether it is the cause of our justification?

 

Index  [<< | >>]
Third Part  [<< | >>]
Question: 56  [<< | >>]
Article: 1  [<< | >>]

Whether Christ's Resurrection is the cause of the resurrection of our bodies?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod resurrectio Christi non sit causa resurrectionis corporum. Posita enim causa sufficienti, necesse est effectum poni. Si ergo resurrectio Christi est causa sufficiens resurrectionis corporum, statim, eo resurgente, omnes mortui resurgere debuerunt.   Objection 1: It would seem that Christ's Resurrection is not the cause of the resurrection of our bodies, because, given a sufficient cause, the effect must follow of necessity. If, then, Christ's Resurrection be the sufficient cause of the resurrection of our bodies, then all the dead should have risen again as soon as He rose.
Praeterea, causa resurrectionis mortuorum est divina iustitia; ut scilicet corpora simul praemientur vel puniantur cum animabus, sicut communicaverunt in merito vel peccato; ut dicit Dionysius, ult. cap. Eccles. Hier., et etiam Damascenus, in IV libro. Sed iustitiam Dei necesse esset impleri, etiam si Christus non resurrexisset. Ergo, etiam Christo non resurgente, mortui resurgerent. Non ergo resurrectio Christi est causa resurrectionis corporum.   Objection 2: Further, Divine justice is the cause of the resurrection of the dead, so that the body may be rewarded or punished together with the soul, since they shared in merit or sin, as Dionysius says (Eccles. Hier. vii) and Damascene (De Fide Orth. iv). But God's justice must necessarily be accomplished, even if Christ had not risen. Therefore the dead would rise again even though Christ did not. Consequently Christ's Resurrection is not the cause of the resurrection of our bodies.
Praeterea, si resurrectio Christi sit causa resurrectionis corporum, aut esset causa exemplaris; aut causa effectiva; aut causa meritoria. Sed non est causa exemplaris. Quia resurrectionem corporum Deus operabitur, secundum illud Ioan. V, pater suscitat mortuos. Deus autem non indiget inspicere ad aliquod exemplar extra se. Similiter etiam non est causa effectiva. Quia causa efficiens non agit nisi per contactum, vel spiritualem vel corporalem. Manifestum est autem quod resurrectio Christi non agit per contactum corporalem ad mortuos qui resurgent, propter distantiam temporis et loci. Similiter etiam nec per contactum spiritualem, qui est per fidem et caritatem, quia etiam infideles et peccatores resurgent. Neque etiam est causa meritoria. Quia Christus resurgens iam non erat viator, et ita non erat in statu merendi. Et ita nullo modo resurrectio Christi videtur esse causa nostrae resurrectionis.   Objection 3: Further, if Christ's Resurrection be the cause of the resurrection of our bodies, it would be either the exemplar, or the efficient, or the meritorious cause. Now it is not the exemplar cause; because it is God who will bring about the resurrection of our bodies, according to Jn. 5:21: "The Father raiseth up the dead": and God has no need to look at any exemplar cause outside Himself. In like manner it is not the efficient cause; because an efficient cause acts only through contact, whether spiritual or corporeal. Now it is evident that Christ's Resurrection has no corporeal contact with the dead who shall rise again, owing to distance of time and place; and similarly it has no spiritual contact, which is through faith and charity, because even unbelievers and sinners shall rise again. Nor again is it the meritorious cause, because when Christ rose He was no longer a wayfarer, and consequently not in a state of merit. Therefore, Christ's Resurrection does not appear to be in any way the cause of ours.
Praeterea, cum mors sit privatio vitae, nihil videtur esse aliud destruere mortem quam reducere vitam, quod pertinet ad resurrectionem. Sed Christus moriendo mortem nostram destruxit. Ergo mors Christi est causa nostrae resurrectionis. Non ergo eius resurrectio.   Objection 4: Further, since death is the privation of life, then to destroy death seems to be nothing else than to bring life back again; and this is resurrection. But "by dying, Christ destroyed our death" [*Preface of Mass in Paschal Time]. Consequently, Christ's death, not His Resurrection, is the cause of our resurrection.
Sed contra est quod, super illud I Cor. XV, si Christus praedicatur quod resurrexit a mortuis etc., dicit Glossa, qui est efficiens causa nostrae resurrectionis.   On the contrary, on 1 Cor. 15:12: "Now if Christ be preached, that He rose again from the dead," the gloss says: "Who is the efficient cause of our resurrection."
Respondeo dicendum quod illud quod est primum in quolibet genere, est causa omnium eorum quae sunt post, ut dicitur in II Metaphys. Primum autem in genere nostrae resurrectionis fuit resurrectio Christi, sicut ex supra dictis patet. Unde oportet quod resurrectio Christi sit causa nostrae resurrectionis. Et hoc est quod apostolus dicit, I Cor. XV, Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium, quoniam quidem per hominem mors, et per hominem resurrectio mortuorum.   I answer that, As stated in 2 Metaphysics, text 4: "Whatever is first in any order, is the cause of all that come after it." But Christ's Resurrection was the first in the order of our resurrection, as is evident from what was said above (Question [53], Article [3]). Hence Christ's Resurrection must be the cause of ours: and this is what the Apostle says (1 Cor. 15:20,21): "Christ is risen from the dead, the first-fruits of them that sleep; for by a man came death, and by a man the resurrection of the dead."
Et hoc rationabiliter. Nam principium humanae vivificationis est verbum Dei, de quo dicitur in Psalmo, apud te est fons vitae, unde et ipse dicit, Ioan. V, sicut pater suscitat mortuos et vivificat, sic et filius quos vult vivificat. Habet autem hoc naturalis ordo rerum divinitus institutus, ut quaelibet causa primo operetur in id quod est sibi propinquius, et per id operetur in alia magis remota, sicut ignis primo calefacit aerem propinquum, per quem calefacit corpora distantia; et ipse Deus primo illuminat substantias sibi propinquas, per quas illuminat magis remotas, ut Dionysius dicit, XIII cap. Cael. Hier. Et ideo verbum Dei primo attribuit vitam immortalem corpori sibi naturaliter unito, et per ipsum operatur resurrectionem in omnibus aliis.    And this is reasonable. Because the principle of human life-giving is the Word of God, of whom it is said (Ps. 35:10): "With Thee is the fountain of life": hence He Himself says (Jn. 5:21): "As the Father raiseth up the dead, and giveth life; so the Son also giveth life to whom He will." Now the divinely established natural order is that every cause operates first upon what is nearest to it, and through it upon others which are more remote; just as fire first heats the nearest air, and through it it heats bodies that are further off: and God Himself first enlightens those substances which are closer to Him, and through them others that are more remote, as Dionysius says (Coel. Hier. xiii). Consequently, the Word of God first bestows immortal life upon that body which is naturally united with Himself, and through it works the resurrection in all other bodies.
Ad primum ergo dicendum quod, sicut dictum est, resurrectio Christi causa est nostrae resurrectionis per virtutem verbi uniti. Quod quidem operatur secundum voluntatem. Et ideo non oportet quod statim sequatur effectus, sed secundum dispositionem verbi Dei, ut scilicet primo conformemur Christo patienti et morienti in hac vita passibili et mortali, deinde perveniamus ad participandum similitudinem resurrectionis.   Reply to Objection 1: As was stated above, Christ's Resurrection is the cause of ours through the power of the united Word, who operates according to His will. And consequently, it is not necessary for the effect to follow at once, but according as the Word of God disposes, namely, that first of all we be conformed to the suffering and dying Christ in this suffering and mortal life; and afterwards may come to share in the likeness of His Resurrection.
Ad secundum dicendum quod iustitia Dei est causa prima resurrectionis nostrae, resurrectio autem Christi est causa secundaria, et quasi instrumentalis. Licet autem virtus principalis agentis non determinetur ad hoc instrumentum determinate, tamen, ex quo per hoc instrumentum operatur, instrumentum illud est causa effectus. Sic igitur divina iustitia, quantum est de se, non est obligata ad resurrectionem nostram causandam per resurrectionem Christi, potuit enim alio modo nos Deus liberare quam per Christi passionem et resurrectionem, ut supra dictum est. Ex quo tamen decrevit hoc modo nos liberare, manifestum est quod resurrectio Christi est causa nostrae resurrectionis.   Reply to Objection 2: God's justice is the first cause of our resurrection, whereas Christ's Resurrection is the secondary, and as it were the instrumental cause. But although the power of the principal cause is not restricted to one instrument determinately, nevertheless since it works through this instrument, such instrument causes the effect. So, then, the Divine justice in itself is not tied down to Christ's Resurrection as a means of bringing about our resurrection: because God could deliver us in some other way than through Christ's Passion and Resurrection, as already stated (Question [46], Article [2]). But having once decreed to deliver us in this way, it is evident that Christ's Resurrection is the cause of ours.
Ad tertium dicendum quod resurrectio Christi non est, proprie loquendo, causa meritoria nostrae resurrectionis, sed est causa efficiens et exemplaris. Efficiens quidem, inquantum humanitas Christi, secundum quam resurrexit, est quodammodo instrumentum divinitatis ipsius, et operatur in virtute eius, ut supra dictum est. Et ideo, sicut alia quae Christus in sua humanitate fecit vel passus est, ex virtute divinitatis eius sunt nobis salutaria, ut supra dictum est; ita et resurrectio Christi est causa efficiens nostrae resurrectionis virtute divina, cuius proprium est mortuos vivificare. Quae quidem virtus praesentialiter attingit omnia loca et tempora. Et talis contactus virtualis sufficit ad rationem huius efficientiae. Et quia, ut dictum est, primordialis causa resurrectionis humanae est divina iustitia, ex qua Christus habet potestatem iudicium facere inquantum filius hominis est, virtus effectiva resurrectionis eius se extendit non solum ad bonos, sed etiam ad malos, qui sunt eius iudicio subiecti.   Reply to Objection 3: Properly speaking, Christ's Resurrection is not the meritorious cause, but the efficient and exemplar cause of our resurrection. It is the efficient cause, inasmuch as Christ's humanity, according to which He rose again, is as it were the instrument of His Godhead, and works by Its power, as stated above (Question [13], Articles [2],3). And therefore, just as all other things which Christ did and endured in His humanity are profitable to our salvation through the power of the Godhead, as already stated (Question [48], Article [6]), so also is Christ's Resurrection the efficient cause of ours, through the Divine power whose office it is to quicken the dead; and this power by its presence is in touch with all places and times; and such virtual contact suffices for its efficiency. And since, as was stated above (ad 2), the primary cause of human resurrection is the Divine justice, from which Christ has "the power of passing judgment, because He is the Son of Man" (Jn. 5:27); the efficient power of His Resurrection extends to the good and wicked alike, who are subject to His judgment.
Sicut autem resurrectio corporis Christi, ex eo quod corpus illud est personaliter verbo unitum, est prima tempore, ita etiam est prima dignitate et perfectione, ut Glossa dicit, I Cor. XV. Semper autem id quod est perfectissimum, est exemplar quod imitantur minus perfecta secundum suum modum. Et ideo resurrectio Christi est exemplar nostrae resurrectionis. Quod quidem necessarium est, non ex parte resuscitantis, qui non indiget exemplari, sed ex parte resuscitatorum, quos oportet illi resurrectioni conformari, secundum illud Philipp. III, reformabit corpus humilitatis nostrae, configuratum corpori claritatis suae. Licet autem efficientia resurrectionis Christi se extendat ad resurrectionem tam bonorum quam malorum, exemplaritas tamen eius se extendit proprie solum ad bonos, qui sunt facti conformes filiationis ipsius, ut dicitur Rom. VIII.    But just as the Resurrection of Christ's body, through its personal union with the Word, is first in point of time, so also is it first in dignity and perfection; as the gloss says on 1 Cor. 15:20,23. But whatever is most perfect is always the exemplar, which the less perfect copies according to its mode; consequently Christ's Resurrection is the exemplar of ours. And this is necessary, not on the part of Him who rose again, who needs no exemplar, but on the part of them who are raised up, who must be likened to that Resurrection, according to Phil. 3:21: "He will reform the body of our lowness, made like to the body of His glory." Now although the efficiency of Christ's Resurrection extends to the resurrection of the good and wicked alike, still its exemplarity extends properly only to the just, who are made conformable with His Sonship, according to Rm. 8:29.
Ad quartum dicendum quod, secundum rationem efficientiae, quae dependet ex virtute divina, communiter tam mors Christi quam etiam resurrectio est causa tam destructionis mortis quam reparationis vitae. Sed secundum rationem exemplaritatis, mors Christi, per quam recessit a vita mortali, est causa destructionis mortis nostrae, resurrectio vero eius, per quam inchoavit vitam immortalem, est causa reparationis vitae nostrae. Passio tamen Christi est insuper causa meritoria, ut supra dictum est.   Reply to Objection 4: Considered on the part of their efficiency, which is dependent on the Divine power, both Christ's death and His Resurrection are the cause both of the destruction of death and of the renewal of life: but considered as exemplar causes, Christ's death---by which He withdrew from mortal life---is the cause of the destruction of our death; while His Resurrection, whereby He inaugurated immortal life, is the cause of the repairing of our life. But Christ's Passion is furthermore a meritorious cause, as stated above (Question [48], Article [1]).

 

Index  [<< | >>]
Third Part  [<< | >>]
Question: 56  [<< | >>]
Article: 2  [<< | >>]

Whether Christ's Resurrection is the cause of the resurrection of souls?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod resurrectio Christi non sit causa resurrectionis animarum. Dicit enim Augustinus, super Ioan., quod corpora resurgunt per dispensationem humanam, sed animae resurgunt per substantiam Dei. Sed resurrectio Christi non pertinet ad substantiam Dei, sed ad dispensationem humanam. Ergo resurrectio Christi, etsi sit causa resurrectionis corporum, non tamen videtur esse causa resurrectionis animarum.   Objection 1: It would seem that Christ's Resurrection is not the cause of the resurrection of souls, because Augustine says (Tract. xxiii super Joan.) that "bodies rise by His human dispensation, but souls rise by the Substance of God." But Christ's Resurrection does not belong to God's Substance, but to the dispensation of His humanity. Therefore, although Christ's Resurrection is the cause of bodies rising, nevertheless it does not seem to be the cause of the resurrection of souls.
Praeterea, corpus non agit in spiritum. Sed resurrectio Christi pertinet ad corpus eius, quod cecidit per mortem. Ergo resurrectio Christi non est causa resurrectionis animarum.   Objection 2: Further, a body does not act upon a spirit. But the Resurrection belongs to His body, which death laid low. Therefore His Resurrection is not the cause of the resurrection of souls.
Praeterea, quia resurrectio Christi est causa resurrectionis corporum, omnium corpora resurgent, secundum illud I Cor. XV, omnes quidem resurgemus. Sed non omnium animae resurgent, quia quidam ibunt in supplicium aeternum, ut dicitur Matth. XXV. Ergo resurrectio Christi non est causa resurrectionis animarum.   Objection 3: Further, since Christ's Resurrection is the cause why bodies rise again, the bodies of all men shall rise again, according to 1 Cor. 15:51: "We shall all indeed rise again." But the souls of all will not rise again, because according to Mt. 25:46: "some shall go into everlasting punishment." Therefore Christ's Resurrection is not the cause of the resurrection of souls.
Praeterea, resurrectio animarum fit per remissionem peccatorum. Sed hoc factum est per Christi passionem, secundum illud Apoc. I, lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo. Ergo resurrectionis animarum magis est causa Christi passio quam eius resurrectio.   Objection 4: Further, the resurrection of souls comes of the forgiveness of sins. But this was effected by Christ's Passion, according to Apoc. 1:5: "He washed us from our sins in His own blood." Consequently, Christ's Passion even more than His Resurrection is the cause of the resurrection of souls.
Sed contra est quod apostolus dicit, Rom. IV, resurrexit propter iustificationem nostram, quae nihil aliud est quam resurrectio animarum. Et super illud Psalmi, ad vesperum demorabitur fletus, dicit Glossa quod resurrectio Christi causa est resurrectionis nostrae et animae in praesenti, et corporis in futuro.   On the contrary, The Apostle says (Rm. 4:25): "He rose again for our justification," which is nothing else than the resurrection of souls: and on Ps. 29:6: "In the evening weeping shall have place," the gloss says, "Christ's Resurrection is the cause of ours, both of the soul at present, and of the body in the future."
Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, resurrectio Christi agit in virtute divinitatis. Quae quidem se extendit non solum ad resurrectionem corporum, sed etiam ad resurrectionem animarum, a Deo enim est et quod anima vivit per gratiam, et quod corpus vivit per animam. Et ideo resurrectio Christi habet instrumentaliter virtutem effectivam non solum respectu resurrectionis corporum, sed etiam respectu resurrectionis animarum. Similiter autem habet rationem exemplaritatis respectu resurrectionis animarum. Quia Christo resurgenti debemus etiam secundum animam conformari, ut sicut, secundum apostolum, Rom. VI, Christus resurrexit a mortuis per gloriam patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus; et sicut ipse resurgens ex mortuis iam non moritur, ita et nos existimemus nos mortuos esse peccato, ut iterum nos vivamus cum illo.   I answer that, As stated above, Christ's Resurrection works in virtue of the Godhead; now this virtue extends not only to the resurrection of bodies, but also to that of souls: for it comes of God that the soul lives by grace, and that the body lives by the soul. Consequently, Christ's Resurrection has instrumentally an effective power not only with regard to the resurrection of bodies, but also with respect to the resurrection of souls. In like fashion it is an exemplar cause with regard to the resurrection of souls, because even in our souls we must be conformed with the rising Christ: as the Apostle says (Rm. 6:4-11) "Christ is risen from the dead by the glory of the Father, so we also may walk in newness of life": and as He, "rising again from the dead, dieth now no more, so let us reckon that we (Vulg.: 'you')" are dead to sin, that we may "live together with Him."
Ad primum ergo dicendum quod Augustinus dicit resurrectionem animarum fieri per Dei substantiam, quantum ad participationem, quia scilicet participando divinam bonitatem animae fiunt iustae et bonae, non autem participando quamcumque creaturam. Unde, cum dixisset, animae resurgunt per substantiam Dei, subdit, participatione enim Dei fit anima beata, non participatione animae sanctae. Sed participando gloriam corporis Christi, efficientur corpora nostra gloriosa.   Reply to Objection 1: Augustine says that the resurrection of souls is wrought by God's Substance, as to participation, because souls become good and just by sharing in the Divine goodness, but not by sharing in anything created. Accordingly, after saying that souls rise by the Divine Substance, he adds: the soul is beatified by a participation with God, and not by a participation with a holy soul. But our bodies are made glorious by sharing in the glory of Christ's body.
Ad secundum dicendum quod efficacia resurrectionis Christi pertingit ad animas, non per propriam virtutem ipsius corporis resurgentis, sed per virtutem divinitatis, cui personaliter unitur. [49400] III q. 56 a. 2 ad   Reply to Objection 2: The efficacy of Christ's Resurrection reaches souls not from any special virtue of His risen body, but from the virtue of the Godhead personally united with it.
Ad tertium dicendum quod resurrectio animarum pertinet ad meritum quod est effectus iustificationis, sed resurrectio corporum ordinatur ad poenam vel praemium, quae sunt effectus iudicantis. Ad Christum autem non pertinet iustificare omnes, sed iudicare. Et ideo omnes resuscitat secundum corpus, sed non secundum animam.   Reply to Objection 3: The resurrection of souls pertains to merit, which is the effect of justification; but the resurrection of bodies is ordained for punishment or reward, which are the effects of Him who judges. Now it belongs to Christ, not to justify all men, but to judge them: and therefore He raises up all as to their bodies, but not as to their souls.
Ad quartum dicendum quod in iustificatione animarum duo concurrunt, scilicet remissio culpae, et novitas vitae per gratiam. Quantum ergo ad efficaciam, quae est per virtutem divinam, tam passio Christi quam resurrectio est causa iustificationis quoad utrumque. Sed quantum ad exemplaritatem, proprie passio et mors Christi est causa remissionis culpae, per quam morimur peccato, resurrectio autem est causa novitatis vitae, quae est per gratiam sive iustitiam. Et ideo apostolus dicit, Rom. IV, quod traditus est, scilicet in mortem, propter delicta nostra, scilicet tollenda, et resurrexit propter iustificationem nostram. Sed passio Christi est etiam causa meritoria, ut dictum est.   Reply to Objection 4: Two things concur in the justification of souls, namely, forgiveness of sin and newness of life through grace. Consequently, as to efficacy, which comes of the Divine power, the Passion as well as the Resurrection of Christ is the cause of justification as to both the above. But as to exemplarity, properly speaking Christ's Passion and death are the cause of the forgiveness of guilt, by which forgiveness we die unto sin: whereas Christ's Resurrection is the cause of newness of life, which comes through grace or justice: consequently, the Apostle says (Rm. 4:25) that "He was delivered up," i.e. to death, "for our sins," i.e. to take them away, "and rose again for our justification." But Christ's Passion was also a meritorious cause, as stated above (Article [1], ad 4; Question [48], Article [1]).

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:43 1998.