St. Thomas Aquinas

The Summa Theologica

(Benziger Bros. edition, 1947)
Translated by
Fathers of the English Dominican Province

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]

THE MODE OF EMANATION OF THINGS FROM THE FIRST PRINCIPLE (EIGHT ARTICLES)

Deinde quaeritur de modo emanationis rerum a primo principio, qui dicitur creatio. De qua quaeruntur octo. The next question concerns the mode of the emanation of things from the First Principle, and this is called creation, and includes eight points of inquiry:
Primo, quid sit creatio. (1) What is creation?
Secundo, utrum Deus possit aliquid creare. (2) Whether God can create anything?
Tertio, utrum creatio sit aliquod ens in rerum natura. (3) Whether creation is anything in the very nature of things?
Quarto, cui competit creari. (4) To what things it belongs to be created?
Quinto, utrum solius Dei sit creare. (5) Whether it belongs to God alone to create?
Sexto, utrum commune sit toti Trinitati, aut proprium alicuius personae. (6) Whether creation is common to the whole Trinity, or proper to any one Person?
Septimo, utrum vestigium aliquod Trinitatis sit in rebus creatis. (7) Whether any trace of the Trinity is to be found in created things?
Octavo, utrum opus creationis admisceatur in operibus naturae et voluntatis. (8) Whether the work of creation is mingled with the works of nature and of the will?

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]
Article: 1  [ << | >> ]

Whether to create is to make something from nothing?

Ad primum sic proceditur. Videtur quod creare non sit ex nihilo aliquid facere. Dicit enim Augustinus, contra adversarium legis et prophetarum, facere est quod omnino non erat, creare vero est ex eo quod iam erat educendo aliquid constituere. Objection 1: It would seem that to create is not to make anything from nothing. For Augustine says (Contra Adv. Leg. et Proph. i): "To make concerns what did not exist at all; but to create is to make something by bringing forth something from what was already."
Praeterea, nobilitas actionis et motus ex terminis consideratur. Nobilior igitur est actio quae ex bono in bonum est, et ex ente in ens, quam quae est ex nihilo in aliquid. Sed creatio videtur esse nobilissima actio, et prima inter omnes actiones. Ergo non est ex nihilo in aliquid, sed magis ex ente in ens. Objection 2: Further, the nobility of action and of motion is considered from their terms. Action is therefore nobler from good to good, and from being to being, than from nothing to something. But creation appears to be the most noble action, and first among all actions. Therefore it is not from nothing to something, but rather from being to being.
Praeterea, haec praepositio ex importat habitudinem alicuius causae, et maxime materialis; sicut cum dicimus quod statua fit ex aere. Sed nihil non potest esse materia entis, nec aliquo modo causa eius. Ergo creare non est ex nihilo aliquid facere. Objection 3: Further, the preposition "from" [ex] imports relation of some cause, and especially of the material cause; as when we say that a statue is made from brass. But "nothing" cannot be the matter of being, nor in any way its cause. Therefore to create is not to make something from nothing.
Sed contra est quod super illud Gen. I, in principio creavit Deus caelum etc., dicit Glossa quod creare est aliquid ex nihilo facere. On the contrary, On the text of Gn. 1, "In the beginning God created," etc., the gloss has, "To create is to make something from nothing."
Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, non solum oportet considerare emanationem alicuius entis particularis ab aliquo particulari agente, sed etiam emanationem totius entis a causa universali, quae est Deus, et hanc quidem emanationem designamus nomine creationis. Quod autem procedit secundum emanationem particularem, non praesupponitur emanationi, sicut, si generatur homo, non fuit prius homo, sed homo fit ex non homine, et album ex non albo. Unde, si consideretur emanatio totius entis universalis a primo principio, impossibile est quod aliquod ens praesupponatur huic emanationi. Idem autem est nihil quod nullum ens. Sicut igitur generatio hominis est ex non ente quod est non homo, ita creatio, quae est emanatio totius esse, est ex non ente quod est nihil. I answer that, As said above (Question [44], Article [2]), we must consider not only the emanation of a particular being from a particular agent, but also the emanation of all being from the universal cause, which is God; and this emanation we designate by the name of creation. Now what proceeds by particular emanation, is not presupposed to that emanation; as when a man is generated, he was not before, but man is made from "not-man," and white from "not-white." Hence if the emanation of the whole universal being from the first principle be considered, it is impossible that any being should be presupposed before this emanation. For nothing is the same as no being. Therefore as the generation of a man is from the "not-being" which is "not-man," so creation, which is the emanation of all being, is from the "not-being" which is "nothing."
Ad primum ergo dicendum quod Augustinus aequivoce utitur nomine creationis, secundum quod creari dicuntur ea quae in melius reformantur, ut cum dicitur aliquis creari in episcopum. Sic autem non loquimur hic de creatione, sed sicut dictum est. Reply to Objection 1: Augustine uses the word creation in an equivocal sense, according as to be created signifies improvement in things; as when we say that a bishop is created. We do not, however, speak of creation in that way here, but as it is described above.
Ad secundum dicendum quod mutationes accipiunt speciem et dignitatem non a termino a quo, sed a termino ad quem. Tanto ergo perfectior et prior est aliqua mutatio, quanto terminus ad quem illius mutationis est nobilior et prior; licet terminus a quo, qui opponitur termino ad quem, sit imperfectior. Sicut generatio simpliciter est nobilior et prior quam alteratio, propter hoc quod forma substantialis est nobilior quam forma accidentalis, tamen privatio substantialis formae, quae est terminus a quo in generatione, est imperfectior quam contrarium, quod est terminus a quo in alteratione. Et similiter creatio est perfectior et prior quam generatio et alteratio, quia terminus ad quem est tota substantia rei. Id autem quod intelligitur ut terminus a quo, est simpliciter non ens. Reply to Objection 2: Changes receive species and dignity, not from the term "wherefrom," but from the term "whereto." Therefore a change is more perfect and excellent when the term "whereto" of the change is more noble and excellent, although the term "wherefrom," corresponding to the term "whereto," may be more imperfect: thus generation is simply nobler and more excellent than alteration, because the substantial form is nobler than the accidental form; and yet the privation of the substantial form, which is the term "wherefrom" in generation, is more imperfect than the contrary, which is the term "wherefrom" in alteration. Similarly creation is more perfect and excellent than generation and alteration, because the term "whereto" is the whole substance of the thing; whereas what is understood as the term "wherefrom" is simply not-being.
Ad tertium dicendum quod, cum dicitur aliquid ex nihilo fieri, haec praepositio ex non designat causam materialem, sed ordinem tantum; sicut cum dicitur, ex mane fit meridies, idest, post mane fit meridies. Sed intelligendum est quod haec praepositio ex potest includere negationem importatam in hoc quod dico nihil, vel includi ab ea. Si primo modo, tunc ordo remanet affirmatus, et ostenditur ordo eius, quod est ad non esse praecedens. Si vero negatio includat praepositionem, tunc ordo negatur, et est sensus, fit ex nihilo, idest non fit ex aliquo; sicut si dicatur, iste loquitur de nihilo, quia non loquitur de aliquo. Et utroque modo verificatur, cum dicitur ex nihilo aliquid fieri. Sed primo modo, haec praepositio ex importat ordinem, ut dictum est, secundo modo, importat habitudinem causae materialis, quae negatur. Reply to Objection 3: When anything is said to be made from nothing, this preposition "from" [ex] does not signify the material cause, but only order; as when we say, "from morning comes midday"--i.e. after morning is midday. But we must understand that this preposition "from" [ex] can comprise the negation implied when I say the word "nothing," or can be included in it. If taken in the first sense, then we affirm the order by stating the relation between what is now and its previous non-existence. But if the negation includes the preposition, then the order is denied, and the sense is, "It is made from nothing—i.e. it is not made from anything"—as if we were to say, "He speaks of nothing," because he does not speak of anything. And this is verified in both ways, when it is said, that anything is made from nothing. But in the first way this preposition "from" [ex] implies order, as has been said in this reply. In the second sense, it imports the material cause, which is denied.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]
Article: 2  [ << | >> ]

Whether God can create anything?

Ad secundum sic proceditur. Videtur quod Deus non possit aliquid creare. Quia secundum philosophum, I Physic., antiqui philosophi acceperunt ut communem conceptionem animi, ex nihilo nihil fieri. Sed potentia Dei non se extendit ad contraria primorum principiorum; utpote quod Deus faciat quod totum non sit maius sua parte, vel quod affirmatio et negatio sint simul vera. Ergo Deus non potest aliquid ex nihilo facere, vel creare. Objection 1: It would seem that God cannot create anything, because, according to the Philosopher (Phys. i, text 34), the ancient philosophers considered it as a commonly received axiom that "nothing is made from nothing." But the power of God does not extend to the contraries of first principles; as, for instance, that God could make the whole to be less than its part, or that affirmation and negation are both true at the same time. Therefore God cannot make anything from nothing, or create.
Praeterea, si creare est aliquid ex nihilo facere, ergo creari est aliquid fieri. Sed omne fieri est mutari. Ergo creatio est mutatio. Sed omnis mutatio est ex subiecto aliquo, ut patet per definitionem motus, nam motus est actus existentis in potentia. Ergo est impossibile aliquid a Deo ex nihilo fieri. Objection 2: Further, if to create is to make something from nothing, to be created is to be made. But to be made is to be changed. Therefore creation is change. But every change occurs in some subject, as appears by the definition of movement: for movement is the act of what is in potentiality. Therefore it is impossible for anything to be made out of nothing by God.
Praeterea, quod factum est, necesse est aliquando fieri. Sed non potest dici quod illud quod creatur, simul fiat et factum sit, quia in permanentibus, quod fit, non est, quod autem factum est, iam est; simul ergo aliquid esset et non esset. Ergo, si aliquid fit, fieri eius praecedit factum esse. Sed hoc non potest esse, nisi praeexistat subiectum in quo sustentetur ipsum fieri. Ergo impossibile est aliquid fieri ex nihilo. Objection 3: Further, what has been made must have at some time been becoming. But it cannot be said that what is created, at the same time, is becoming and has been made, because in permanent things what is becoming, is not, and what has been made, already is: and so it would follow that something would be, and not be, at the same time. Therefore when anything is made, its becoming precedes its having been made. But this is impossible, unless there is a subject in which the becoming is sustained. Therefore it is impossible that anything should be made from nothing.
Praeterea, infinitam distantiam non est pertransire. Sed infinita distantia est inter ens et nihil. Ergo non contingit ex nihilo aliquid fieri. Objection 4: Further, infinite distance cannot be crossed. But infinite distance exists between being and nothing. Therefore it does not happen that something is made from nothing.
Sed contra est quod dicitur Gen. I, in principio creavit Deus caelum et terram. On the contrary, It is said (Gn. 1:1): "In the beginning God created heaven and earth."
Respondeo dicendum quod non solum non est impossibile a Deo aliquid creari, sed necesse est ponere a Deo omnia creata esse, ut ex praemissis habetur. Quicumque enim facit aliquid ex aliquo, illud ex quo facit praesupponitur actioni eius, et non producitur per ipsam actionem, sicut artifex operatur ex rebus naturalibus, ut ex ligno et aere, quae per artis actionem non causantur, sed causantur per actionem naturae. Sed et ipsa natura causat res naturales quantum ad formam, sed praesupponit materiam. Si ergo Deus non ageret nisi ex aliquo praesupposito, sequeretur quod illud praesuppositum non esset causatum ab ipso. Ostensum est autem supra quod nihil potest esse in entibus quod non sit a Deo, qui est causa universalis totius esse. Unde necesse est dicere quod Deus ex nihilo res in esse producit. I answer that, Not only is it impossible that anything should be created by God, but it is necessary to say that all things were created by God, as appears from what has been said (Question [44], Article [1]). For when anyone makes one thing from another, this latter thing from which he makes is presupposed to his action, and is not produced by his action; thus the craftsman works from natural things, as wood or brass, which are caused not by the action of art, but by the action of nature. So also nature itself causes natural things as regards their form, but presupposes matter. If therefore God did only act from something presupposed, it would follow that the thing presupposed would not be caused by Him. Now it has been shown above (Question [44], Articles [1],2), that nothing can be, unless it is from God, Who is the universal cause of all being. Hence it is necessary to say that God brings things into being from nothing.
Ad primum ergo dicendum quod antiqui philosophi, sicut supra dictum est, non consideraverunt nisi emanationem effectuum particularium a causis particularibus, quas necesse est praesupponere aliquid in sua actione, et secundum hoc erat eorum communis opinio, ex nihilo nihil fieri. Sed tamen hoc locum non habet in prima emanatione ab universali rerum principio. Reply to Objection 1: Ancient philosophers, as is said above (Question [44], Article [2]), considered only the emanation of particular effects from particular causes, which necessarily presuppose something in their action; whence came their common opinion that "nothing is made from nothing." But this has no place in the first emanation from the universal principle of things.
Ad secundum dicendum quod creatio non est mutatio nisi secundum modum intelligendi tantum. Nam de ratione mutationis est, quod aliquid idem se habeat aliter nunc et prius, nam quandoque est idem ens actu, aliter se habens nunc et prius, sicut in motibus secundum quantitatem et qualitatem et ubi; quandoque vero est idem ens in potentia tantum, sicut in mutatione secundum substantiam, cuius subiectum est materia. Sed in creatione, per quam producitur tota substantia rerum, non potest accipi aliquid idem aliter se habens nunc et prius, nisi secundum intellectum tantum; sicut si intelligatur aliqua res prius non fuisse totaliter, et postea esse. Sed cum actio et passio conveniant in substantia motus, et differant solum secundum habitudines diversas, ut dicitur in III Physic., oportet quod, subtracto motu, non remaneant nisi diversae habitudines in creante et creato. Sed quia modus significandi sequitur modum intelligendi, ut dictum est, creatio significatur per modum mutationis, et propter hoc dicitur quod creare est ex nihilo aliquid facere. Quamvis facere et fieri magis in hoc conveniant quam mutare et mutari, quia facere et fieri important habitudinem causae ad effectum et effectus ad causam, sed mutationem ex consequenti. Reply to Objection 2: Creation is not change, except according to a mode of understanding. For change means that the same something should be different now from what it was previously. Sometimes, indeed, the same actual thing is different now from what it was before, as in motion according to quantity, quality and place; but sometimes it is the same being only in potentiality, as in substantial change, the subject of which is matter. But in creation, by which the whole substance of a thing is produced, the same thing can be taken as different now and before only according to our way of understanding, so that a thing is understood as first not existing at all, and afterwards as existing. But as action and passion coincide as to the substance of motion, and differ only according to diverse relations (Phys. iii, text 20,21), it must follow that when motion is withdrawn, only diverse relations remain in the Creator and in the creature. But because the mode of signification follows the mode of understanding as was said above (Question [13], Article [1]), creation is signified by mode of change; and on this account it is said that to create is to make something from nothing. And yet "to make" and "to be made" are more suitable expressions here than "to change" and "to be changed," because "to make" and "to be made" import a relation of cause to the effect, and of effect to the cause, and imply change only as a consequence.
Ad tertium dicendum quod in his quae fiunt sine motu, simul est fieri et factum esse, sive talis factio sit terminus motus, sicut illuminatio (nam simul aliquid illuminatur et illuminatum est); sive non sit terminus motus, sicut simul formatur verbum in corde et formatum est. Et in his, quod fit, est, sed cum dicitur fieri, significatur ab alio esse, et prius non fuisse. Unde, cum creatio sit sine motu, simul aliquid creatur et creatum est. Reply to Objection 3: In things which are made without movement, to become and to be already made are simultaneous, whether such making is the term of movement, as illumination (for a thing is being illuminated and is illuminated at the same time) or whether it is not the term of movement, as the word is being made in the mind and is made at the same time. In these things what is being made, is; but when we speak of its being made, we mean that it is from another, and was not previously. Hence since creation is without movement, a thing is being created and is already created at the same time.
Ad quartum dicendum quod obiectio illa procedit ex falsa imaginatione, ac si sit aliquod infinitum medium inter nihilum et ens, quod patet esse falsum. Procedit autem falsa haec imaginatio ex eo quod creatio significatur ut quaedam mutatio inter duos terminos existens. Reply to Objection 4: This objection proceeds from a false imagination, as if there were an infinite medium between nothing and being; which is plainly false. This false imagination comes from creation being taken to signify a change existing between two forms.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]
Article: 3  [ << | >> ]

Whether creation is anything in the creature?

Ad tertium sic proceditur. Videtur quod creatio non sit aliquid in creatura. Sicut enim creatio passive accepta attribuitur creaturae, ita creatio active accepta attribuitur creatori. Sed creatio active accepta non est aliquid in creatore, quia sic sequeretur quod in Deo esset aliquid temporale. Ergo creatio passive accepta non est aliquid in creatura. Objection 1: It would seem that creation is not anything in the creature. For as creation taken in a passive sense is attributed to the creature, so creation taken in an active sense is attributed to the Creator. But creation taken actively is not anything in the Creator, because otherwise it would follow that in God there would be something temporal. Therefore creation taken passively is not anything in the creature.
Praeterea, nihil est medium inter creatorem et creaturam. Sed creatio significatur ut medium inter utrumque, non enim est creator, cum non sit aeterna; neque creatura, quia oporteret eadem ratione aliam ponere creationem qua ipsa crearetur, et sic in infinitum. Creatio ergo non est aliquid. Objection 2: Further, there is no medium between the Creator and the creature. But creation is signified as the medium between them both: since it is not the Creator, as it is not eternal; nor is it the creature, because in that case it would be necessary for the same reason to suppose another creation to create it, and so on to infinity. Therefore creation is not anything in the creature.
Praeterea, si creatio est aliquid praeter substantiam creatam, oportet quod sit accidens eius. Omne autem accidens est in subiecto. Ergo res creata esset subiectum creationis. Et sic idem esset subiectum creationis et terminus. Quod est impossibile, quia subiectum prius est accidente, et conservat accidens; terminus autem posterius est actione et passione cuius est terminus, et eo existente cessat actio et passio. Igitur ipsa creatio non est aliqua res. Objection 3: Further, if creation is anything besides the created substance, it must be an accident belonging to it. But every accident is in a subject. Therefore a thing created would be the subject of creation, and so the same thing would be the subject and also the term of creation. This is impossible, because the subject is before the accident, and preserves the accident; while the term is after the action and passion whose term it is, and as soon as it exists, action and passion cease. Therefore creation itself is not any thing.
Sed contra, maius est fieri aliquid secundum totam substantiam, quam secundum formam substantialem vel accidentalem. Sed generatio simpliciter vel secundum quid, qua fit aliquid secundum formam substantialem vel accidentalem, est aliquid in generato. Ergo multo magis creatio, qua fit aliquid secundum totam substantiam, est aliquid in creato. On the contrary, It is greater for a thing to be made according to its entire substance, than to be made according to its substantial or accidental form. But generation taken simply, or relatively, whereby anything is made according to the substantial or the accidental form, is something in the thing generated. Therefore much more is creation, whereby a thing is made according to its whole substance, something in the thing created.
Respondeo dicendum quod creatio ponit aliquid in creato secundum relationem tantum. Quia quod creatur, non fit per motum vel per mutationem. Quod enim fit per motum vel mutationem, fit ex aliquo praeexistenti, quod quidem contingit in productionibus particularibus aliquorum entium; non autem potest hoc contingere in productione totius esse a causa universali omnium entium, quae est Deus. Unde Deus, creando, producit res sine motu. Subtracto autem motu ab actione et passione, nihil remanet nisi relatio, ut dictum est. Unde relinquitur quod creatio in creatura non sit nisi relatio quaedam ad creatorem, ut ad principium sui esse; sicut in passione quae est cum motu, importatur relatio ad principium motus. I answer that, Creation places something in the thing created according to relation only; because what is created, is not made by movement, or by change. For what is made by movement or by change is made from something pre-existing. And this happens, indeed, in the particular productions of some beings, but cannot happen in the production of all being by the universal cause of all beings, which is God. Hence God by creation produces things without movement. Now when movement is removed from action and passion, only relation remains, as was said above (Article [2], ad 2). Hence creation in the creature is only a certain relation to the Creator as to the principle of its being; even as in passion, which implies movement, is implied a relation to the principle of motion.
Ad primum ergo dicendum quod creatio active significata significat actionem divinam, quae est eius essentia cum relatione ad creaturam. Sed relatio in Deo ad creaturam non est realis, sed secundum rationem tantum. Relatio vero creaturae ad Deum est relatio realis, ut supra dictum est, cum de divinis nominibus ageretur. Reply to Objection 1: Creation signified actively means the divine action, which is God's essence, with a relation to the creature. But in God relation to the creature is not a real relation, but only a relation of reason; whereas the relation of the creature to God is a real relation, as was said above (Question [13], Article [7]) in treating of the divine names.
Ad secundum dicendum quod, quia creatio significatur ut mutatio, sicut dictum est; mutatio autem media quodammodo est inter movens et motum, ideo etiam creatio significatur ut media inter creatorem et creaturam. Tamen creatio passive accepta est in creatura, et est creatura. Neque tamen oportet quod alia creatione creetur, quia relationes, cum hoc ipsum quod sunt, ad aliquid dicantur, non referuntur per aliquas alias relationes, sed per seipsas; sicut etiam supra dictum est, cum de aequalitate personarum ageretur. Reply to Objection 2: Because creation is signified as a change, as was said above (Article [2], ad 2), and change is a kind of medium between the mover and the moved, therefore also creation is signified as a medium between the Creator and the creature. Nevertheless passive creation is in the creature, and is a creature. Nor is there need of a further creation in its creation; because relations, or their entire nature being referred to something, are not referred by any other relations, but by themselves; as was also shown above (Question [42], Article [1], ad 4), in treating of the equality of the Persons.
Ad tertium dicendum quod creationis, secundum quod significatur ut mutatio, creatura est terminus, sed secundum quod vere est relatio, creatura est eius subiectum, et prius ea in esse, sicut subiectum accidente. Sed habet quandam rationem prioritatis ex parte obiecti ad quod dicitur, quod est principium creaturae. Neque tamen oportet quod, quandiu creatura sit, dicatur creari, quia creatio importat habitudinem creaturae ad creatorem cum quadam novitate seu incoeptione. Reply to Objection 3: The creature is the term of creation as signifying a change, but is the subject of creation, taken as a real relation, and is prior to it in being, as the subject is to the accident. Nevertheless creation has a certain aspect of priority on the part of the object to which it is directed, which is the beginning of the creature. Nor is it necessary that as long as the creature is it should be created; because creation imports a relation of the creature to the Creator, with a certain newness or beginning.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]
Article: 4  [ << | >> ]

Whether to be created belongs to composite and subsisting things?

Ad quartum sic proceditur. Videtur quod creari non sit proprium compositorum et subsistentium. Dicitur enim in libro de causis, prima rerum creatarum est esse. Sed esse rei creatae non est subsistens. Ergo creatio proprie non est subsistentis et compositi. Objection 1: It would seem that to be created does not belong to composite and subsisting things. For in the book, De Causis (prop. iv) it is said, "The first of creatures is being." But the being of a thing created is not subsisting. Therefore creation properly speaking does not belong to subsisting and composite things.
Praeterea, quod creatur est ex nihilo. Composita autem non sunt ex nihilo, sed ex suis componentibus. Ergo compositis non convenit creari. Objection 2: Further, whatever is created is from nothing. But composite things are not from nothing, but are the result of their own component parts. Therefore composite things are not created.
Praeterea, illud proprie producitur per primam emanationem, quod supponitur in secunda, sicut res naturalis per generationem naturalem, quae supponitur in operatione artis. Sed illud quod supponitur in generatione naturali, est materia. Ergo materia est quae proprie creatur, et non compositum. Objection 3: Further, what is presupposed in the second emanation is properly produced by the first: as natural generation produces the natural thing, which is presupposed in the operation of art. But the thing supposed in natural generation is matter. Therefore matter, and not the composite, is, properly speaking, that which is created.
Sed contra est quod dicitur Gen. I, in principio creavit Deus caelum et terram. Caelum autem et terra sunt res compositae subsistentes. Ergo horum proprie est creatio/ On the contrary, It is said (Gn. 1:1): "In the beginning God created heaven and earth." But heaven and earth are subsisting composite things. Therefore creation belongs to them.
Respondeo dicendum quod creari est quoddam fieri, ut dictum est. Fieri autem ordinatur ad esse rei. Unde illis proprie convenit fieri et creari, quibus convenit esse. Quod quidem convenit proprie subsistentibus, sive sint simplicia, sicut substantiae separatae; sive sint composita, sicut substantiae materiales. Illi enim proprie convenit esse, quod habet esse; et hoc est subsistens in suo esse. Formae autem et accidentia, et alia huiusmodi, non dicuntur entia quasi ipsa sint, sed quia eis aliquid est; ut albedo ea ratione dicitur ens, quia ea subiectum est album. Unde, secundum philosophum, accidens magis proprie dicitur entis quam ens. Sicut igitur accidentia et formae, et huiusmodi, quae non subsistunt, magis sunt coexistentia quam entia; ita magis debent dici concreata quam creata. Proprie vero creata sunt subsistentia. I answer that, To be created is, in a manner, to be made, as was shown above (Question [44], Article [2], ad 2,3). Now, to be made is directed to the being of a thing. Hence to be made and to be created properly belong to whatever being belongs; which, indeed, belongs properly to subsisting things, whether they are simple things, as in the case of separate substances, or composite, as in the case of material substances. For being belongs to that which has being—that is, to what subsists in its own being. But forms and accidents and the like are called beings, not as if they themselves were, but because something is by them; as whiteness is called a being, inasmuch as its subject is white by it. Hence, according to the Philosopher (Metaph. vii, text 2) accident is more properly said to be "of a being" than "a being." Therefore, as accidents and forms and the like non-subsisting things are to be said to co-exist rather than to exist, so they ought to be called rather "concreated" than "created" things; whereas, properly speaking, created things are subsisting beings.
Ad primum ergo dicendum quod, cum dicitur, prima rerum creatarum est esse, ly esse non importat subiectum creatum; sed importat propriam rationem obiecti creationis. Nam ex eo dicitur aliquid creatum, quod est ens, non ex eo quod est hoc ens, cum creatio sit emanatio totius esse ab ente universali, ut dictum est. Et est similis modus loquendi, sicut si diceretur quod primum visibile est color, quamvis illud quod proprie videtur, sit coloratum. Reply to Objection 1: In the proposition "the first of created things is being," the word "being" does not refer to the subject of creation, but to the proper concept of the object of creation. For a created thing is called created because it is a being, not because it is "this" being, since creation is the emanation of all being from the Universal Being, as was said above (Article [1]). We use a similar way of speaking when we say that "the first visible thing is color," although, strictly speaking, the thing colored is what is seen.
Ad secundum dicendum quod creatio non dicit constitutionem rei compositae ex principiis praeexistentibus, sed compositum sic dicitur creari, quod simul cum omnibus suis principiis in esse producitur. Reply to Objection 2: Creation does not mean the building up of a composite thing from pre-existing principles; but it means that the "composite" is created so that it is brought into being at the same time with all its principles.
Ad tertium dicendum quod ratio illa non probat quod sola materia creetur; sed quod materia non sit nisi ex creatione. Nam creatio est productio totius esse, et non solum materiae. Reply to Objection 3: This reason does not prove that matter alone is created, but that matter does not exist except by creation; for creation is the production of the whole being, and not only matter.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]
Article: 5  [ << | >> ]

Whether it belongs to God alone to create?

Ad quintum sic proceditur. Videtur quod non solius Dei sit creare. Quia secundum philosophum, perfectum est quod potest sibi simile facere. Sed creaturae immateriales sunt perfectiores creaturis materialibus, quae faciunt sibi simile, ignis enim generat ignem, et homo generat hominem. Ergo substantia immaterialis potest facere substantiam sibi similem. Sed substantia immaterialis non potest fieri nisi per creationem, cum non habeat materiam ex qua fiat. Ergo aliqua creatura potest creare. Objection 1: It would seem that it does not belong to God alone to create, because, according to the Philosopher (De Anima ii, text 34), what is perfect can make its own likeness. But immaterial creatures are more perfect than material creatures, which nevertheless can make their own likeness, for fire generates fire, and man begets man. Therefore an immaterial substance can make a substance like to itself. But immaterial substance can be made only by creation, since it has no matter from which to be made. Therefore a creature can create.
Praeterea, quanto maior est resistentia ex parte facti, tanto maior virtus requiritur in faciente. Sed plus resistit contrarium quam nihil. Ergo maioris virtutis est aliquid facere ex contrario, quod tamen creatura facit; quam aliquid facere ex nihilo. Multo magis igitur creatura hoc facere potest. Objection 2: Further, the greater the resistance is on the part of the thing made, so much the greater power is required in the maker. But a "contrary" resists more than "nothing." Therefore it requires more power to make (something) from its contrary, which nevertheless a creature can do, than to make a thing from nothing. Much more therefore can a creature do this.
Praeterea, virtus facientis consideratur secundum mensuram eius quod fit. Sed ens creatum est finitum, ut supra probatum est, cum de Dei infinitate ageretur. Ergo ad producendum per creationem aliquid creatum, non requiritur nisi virtus finita. Sed habere virtutem finitam non est contra rationem creaturae. Ergo non est impossibile creaturam creare. Objection 3: Further, the power of the maker is considered according to the measure of what is made. But created being is finite, as we proved above when treating of the infinity of God (Question [7], Articles [2],3,4). Therefore only a finite power is needed to produce a creature by creation. But to have a finite power is not contrary to the nature of a creature. Therefore it is not impossible for a creature to create.
Sed contra est quod Augustinus dicit, in III de Trin., quod neque boni neque mali Angeli possunt esse creatores alicuius rei. Multo minus igitur aliae creaturae. On the contrary, Augustine says (De Trin. iii, 8) that neither good nor bad angels can create anything. Much less therefore can any other creatures.
Respondeo dicendum quod satis apparet in primo aspectu, secundum praemissa, quod creare non potest esse propria actio nisi solius Dei. Oportet enim universaliores effectus in universaliores et priores causas reducere. Inter omnes autem effectus, universalissimum est ipsum esse. Unde oportet quod sit proprius effectus primae et universalissimae causae, quae est Deus. Unde etiam dicitur libro de causis, quod neque intelligentia vel anima nobilis dat esse, nisi inquantum operatur operatione divina. Producere autem esse absolute, non inquantum est hoc vel tale, pertinet ad rationem creationis. Unde manifestum est quod creatio est propria actio ipsius Dei. I answer that, It sufficiently appears at the first glance, according to what precedes (Article [1]), that to create can be the action of God alone. For the more universal effects must be reduced to the more universal and prior causes. Now among all effects the most universal is being itself: and hence it must be the proper effect of the first and most universal cause, and that is God. Hence also it is said (De Causis prop., iii) that "neither intelligence nor the soul gives us being, except inasmuch as it works by divine operation." Now to produce being absolutely, not as this or that being, belongs to creation. Hence it is manifest that creation is the proper act of God alone.
Contingit autem quod aliquid participet actionem propriam alicuius alterius, non virtute propria, sed instrumentaliter, inquantum agit in virtute alterius; sicut aer per virtutem ignis habet calefacere et ignire. Et secundum hoc, aliqui opinati sunt quod, licet creatio sit propria actio universalis causae, tamen aliqua inferiorum causarum inquantum agit in virtute primae causae, potest creare. Et sic posuit Avicenna quod prima substantia separata, creata a Deo, creat aliam post se, et substantiam orbis, et animam eius; et quod substantia orbis creat materiam inferiorum corporum. Et secundum hunc etiam modum Magister dicit, in V dist. IV Sent., quod Deus potest creaturae communicare potentiam creandi, ut creet per ministerium, non propria auctoritate. It happens, however, that something participates the proper action of another, not by its own power, but instrumentally, inasmuch as it acts by the power of another; as air can heat and ignite by the power of fire. And so some have supposed that although creation is the proper act of the universal cause, still some inferior cause acting by the power of the first cause, can create. And thus Avicenna asserted that the first separate substance created by God created another after itself, and the substance of the world and its soul; and that the substance of the world creates the matter of inferior bodies. And in the same manner the Master says (Sent. iv, D, 5) that God can communicate to a creature the power of creating, so that the latter can create ministerially, not by its own power.
Sed hoc esse non potest. Quia causa secunda instrumentalis non participat actionem causae superioris, nisi inquantum per aliquid sibi proprium dispositive operatur ad effectum principalis agentis. Si igitur nihil ibi ageret secundum illud quod est sibi proprium, frustra adhiberetur ad agendum, nec oporteret esse determinata instrumenta determinatarum actionum. Sic enim videmus quod securis, scindendo lignum, quod habet ex proprietate suae formae, producit scamni formam, quae est effectus proprius principalis agentis. Illud autem quod est proprius effectus Dei creantis, est illud quod praesupponitur omnibus aliis, scilicet esse absolute. Unde non potest aliquid operari dispositive et instrumentaliter ad hunc effectum, cum creatio non sit ex aliquo praesupposito, quod possit disponi per actionem instrumentalis agentis. Sic igitur impossibile est quod alicui creaturae conveniat creare, neque virtute propria, neque instrumentaliter sive per ministerium. But such a thing cannot be, because the secondary instrumental cause does not participate the action of the superior cause, except inasmuch as by something proper to itself it acts dispositively to the effect of the principal agent. If therefore it effects nothing, according to what is proper to itself, it is used to no purpose; nor would there be any need of certain instruments for certain actions. Thus we see that a saw, in cutting wood, which it does by the property of its own form, produces the form of a bench, which is the proper effect of the principal agent. Now the proper effect of God creating is what is presupposed to all other effects, and that is absolute being. Hence nothing else can act dispositively and instrumentally to this effect, since creation is not from anything presupposed, which can be disposed by the action of the instrumental agent. So therefore it is impossible for any creature to create, either by its own power or instrumentally—that is, ministerially.
Et hoc praecipue inconveniens est dici de aliquo corpore, quod creet, cum nullum corpus agat nisi tangendo vel movendo; et sic requirit in sua actione aliquid praeexistens, quod possit tangi et moveri; quod est contra rationem creationis. And above all it is absurd to suppose that a body can create, for no body acts except by touching or moving; and thus it requires in its action some pre-existing thing, which can be touched or moved, which is contrary to the very idea of creation.
Ad primum ergo dicendum quod aliquod perfectum participans aliquam naturam, facit sibi simile, non quidem producendo absolute illam naturam, sed applicando eam ad aliquid. Non enim hic homo potest esse causa naturae humanae absolute, quia sic esset causa sui ipsius, sed est causa quod natura humana sit in hoc homine generato. Et sic praesupponit in sua actione determinatam materiam per quam est hic homo. Sed sicut hic homo participat humanam naturam, ita quodcumque ens creatum participat, ut ita dixerim, naturam essendi, quia solus Deus est suum esse, ut supra dictum est. Nullum igitur ens creatum potest producere aliquod ens absolute, nisi inquantum esse causat in hoc, et sic oportet quod praeintelligatur id per quod aliquid est hoc, actioni qua facit sibi simile. In substantia autem immateriali non potest praeintelligi aliquid per quod sit haec, quia est haec per suam formam, per quam habet esse, cum sint formae subsistentes. Igitur substantia immaterialis non potest producere aliam substantiam immaterialem sibi similem, quantum ad esse eius; sed quantum ad perfectionem aliquam superadditam; sicut si dicamus quod superior Angelus illuminat inferiorem, ut Dionysius dicit. Secundum quem modum etiam in caelestibus est paternitas, ut ex verbis apostoli patet, Ephes. III, ex quo omnis paternitas in caelo et in terra nominatur. Et ex hoc etiam evidenter apparet quod nullum ens creatum potest causare aliquid, nisi praesupposito aliquo. Quod repugnat rationi creationis. Reply to Objection 1: A perfect thing participating any nature, makes a likeness to itself, not by absolutely producing that nature, but by applying it to something else. For an individual man cannot be the cause of human nature absolutely, because he would then be the cause of himself; but he is the cause of human nature being in the man begotten; and thus he presupposes in his action a determinate matter whereby he is an individual man. But as an individual man participates human nature, so every created being participates, so to speak, the nature of being; for God alone is His own being, as we have said above (Question [7], Articles [1],2). Therefore no created being can produce a being absolutely, except forasmuch as it causes "being" in "this": and so it is necessary to presuppose that whereby a thing is this thing, before the action whereby it makes its own likeness. But in an immaterial substance it is not possible to presuppose anything whereby it is this thing; because it is what it is by its form, whereby it has being, since it is a subsisting form. Therefore an immaterial substance cannot produce another immaterial substance like to itself as regards its being, but only as regards some added perfection; as we may say that a superior angel illuminates an inferior, as Dionysius says (Coel. Hier. iv, x). In this way even in heaven there is paternity, as the Apostle says (Eph. 3:15): "From whom all paternity in heaven and on earth is named." From which evidently appears that no created being can cause anything, unless something is presupposed; which is against the very idea of creation.
Ad secundum dicendum quod ex contrario fit aliquid per accidens, ut dicitur in I Physic., per se autem fit aliquid ex subiecto, quod est in potentia. Contrarium igitur resistit agenti, inquantum impedit potentiam ab actu in quem intendit reducere agens, sicut ignis intendit reducere materiam aquae in actum sibi similem, sed impeditur per formam et dispositiones contrarias, quibus quasi ligatur potentia ne reducatur in actum. Et quanto magis fuerit potentia ligata, tanto requiritur maior virtus in agente ad reducendam materiam in actum. Unde multo maior potentia requiritur in agente, si nulla potentia praeexistat. Sic ergo patet quod multo maioris virtutis est facere aliquid ex nihilo, quam ex contrario. Reply to Objection 2: A thing is made from its contrary indirectly (Phys. i, text 43), but directly from the subject which is in potentiality. And so the contrary resists the agent, inasmuch as it impedes the potentiality from the act which the agent intends to induce, as fire intends to reduce the matter of water to an act like to itself, but is impeded by the form and contrary dispositions, whereby the potentiality (of the water) is restrained from being reduced to act; and the more the potentiality is restrained, the more power is required in the agent to reduce the matter to act. Hence a much greater power is required in the agent when no potentiality pre-exists. Thus therefore it appears that it is an act of much greater power to make a thing from nothing, than from its contrary.
Ad tertium dicendum quod virtus facientis non solum consideratur ex substantia facti, sed etiam ex modo faciendi, maior enim calor non solum magis, sed etiam citius calefacit. Quamvis igitur creare aliquem effectum finitum non demonstret potentiam infinitam, tamen creare ipsum ex nihilo demonstrat potentiam infinitam. Quod ex praedictis patet. Si enim tanto maior virtus requiritur in agente, quanto potentia est magis remota ab actu, oportet quod virtus agentis ex nulla praesupposita potentia, quale agens est creans, sit infinita, quia nulla proportio est nullius potentiae ad aliquam potentiam, quam praesupponit virtus agentis naturalis, sicut et non entis ad ens. Et quia nulla creatura habet simpliciter potentiam infinitam, sicut neque esse infinitum, ut supra probatum est, relinquitur quod nulla creatura possit creare. Reply to Objection 3: The power of the maker is reckoned not only from the substance of the thing made, but also from the mode of its being made; for a greater heat heats not only more, but quicker. Therefore although to create a finite effect does not show an infinite power, yet to create it from nothing does show an infinite power: which appears from what has been said (ad 2). For if a greater power is required in the agent in proportion to the distance of the potentiality from the act, it follows that the power of that which produces something from no presupposed potentiality is infinite, because there is no proportion between "no potentiality" and the potentiality presupposed by the power of a natural agent, as there is no proportion between "not being" and "being." And because no creature has simply an infinite power, any more than it has an infinite being, as was proved above (Question [7], Article [2]), it follows that no creature can create.

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]
Article: 6  [ << | >> ]

Whether to create is proper to any person?

Ad sextum sic proceditur. Videtur quod creare sit proprium alicuius personae. Quod enim est prius, est causa eius quod est post; et perfectum imperfecti. Sed processio divinae personae est prior quam processio creaturae, et magis perfecta, quia divina persona procedit in perfecta similitudine sui principii, creatura vero in imperfecta. Ergo processiones divinarum personarum sunt causa processionis rerum. Et sic creare est proprium personae. Objection 1: It would seem that to create is proper to some Person. For what comes first is the cause of what is after; and what is perfect is the cause of what is imperfect. But the procession of the divine Person is prior to the procession of the creature: and is more perfect, because the divine Person proceeds in perfect similitude of its principle; whereas the creature proceeds in imperfect similitude. Therefore the processions of the divine Persons are the cause of the processions of things, and so to create belongs to a Person.
Praeterea, personae divinae non distinguuntur ab invicem nisi per suas processiones et relationes. Quidquid igitur differenter attribuitur divinis personis, hoc convenit eis secundum processiones et relationes personarum. Sed causalitas creaturarum diversimode attribuitur divinis personis, nam in symbolo fidei patri attribuitur quod sit creator omnium visibilium et invisibilium; filio autem attribuitur quod per eum omnia facta sunt; sed spiritui sancto, quod sit dominus et vivificator. Causalitas ergo creaturarum convenit personis secundum processiones et relationes. Objection 2: Further, the divine Persons are distinguished from each other only by their processions and relations. Therefore whatever difference is attributed to the divine Persons belongs to them according to the processions and relations of the Persons. But the causation of creatures is diversely attributed to the divine Persons; for in the Creed, to the Father is attributed that "He is the Creator of all things visible and invisible"; to the Son is attributed that by Him "all things were made"; and to the Holy Ghost is attributed that He is "Lord and Life-giver." Therefore the causation of creatures belongs to the Persons according to processions and relations.
Praeterea, si dicatur quod causalitas creaturae attenditur secundum aliquod attributum essentiale quod appropriatur alicui personae, hoc non videtur sufficiens. Quia quilibet effectus divinus causatur a quolibet attributo essentiali, scilicet potentia, bonitate et sapientia, et sic non magis pertinet ad unum quam ad aliud. Non deberet ergo aliquis determinatus modus causalitatis attribui uni personae magis quam alii, nisi distinguerentur in creando secundum relationes et processiones. Objection 3: Further, if it be said that the causation of the creature flows from some essential attribute appropriated to some one Person, this does not appear to be sufficient; because every divine effect is caused by every essential attribute—viz. by power, goodness and wisdom—and thus does not belong to one more than to another. Therefore any determinate mode of causation ought not to be attributed to one Person more than to another, unless they are distinguished in creating according to relations and processions.
Sed contra est quod dicit Dionysius, II cap. de Div. Nom., quod communia totius divinitatis sunt omnia causalia. On the contrary, Dionysius says (Div. Nom. ii) that all things caused are the common work of the whole Godhead.
Respondeo dicendum quod creare est proprie causare sive producere esse rerum. Cum autem omne agens agat sibi simile, principium actionis considerari potest ex actionis effectu, ignis enim est qui generat ignem. Et ideo creare convenit Deo secundum suum esse, quod est eius essentia, quae est communis tribus personis. Unde creare non est proprium alicui personae, sed commune toti Trinitati. I answer that, To create is, properly speaking, to cause or produce the being of things. And as every agent produces its like, the principle of action can be considered from the effect of the action; for it must be fire that generates fire. And therefore to create belongs to God according to His being, that is, His essence, which is common to the three Persons. Hence to create is not proper to any one Person, but is common to the whole Trinity.
Sed tamen divinae personae secundum rationem suae processionis habent causalitatem respectu creationis rerum. Ut enim supra ostensum est, cum de Dei scientia et voluntate ageretur, Deus est causa rerum per suum intellectum et voluntatem, sicut artifex rerum artificiatarum. Artifex autem per verbum in intellectu conceptum, et per amorem suae voluntatis ad aliquid relatum, operatur. Unde et Deus pater operatus est creaturam per suum verbum, quod est filius; et per suum amorem, qui est spiritus sanctus. Et secundum hoc processiones personarum sunt rationes productionis creaturarum, inquantum includunt essentialia attributa, quae sunt scientia et voluntas. Nevertheless the divine Persons, according to the nature of their procession, have a causality respecting the creation of things. For as was said above (Question [14], Article [8]; Question [19], Article [4]), when treating of the knowledge and will of God, God is the cause of things by His intellect and will, just as the craftsman is cause of the things made by his craft. Now the craftsman works through the word conceived in his mind, and through the love of his will regarding some object. Hence also God the Father made the creature through His Word, which is His Son; and through His Love, which is the Holy Ghost. And so the processions of the Persons are the type of the productions of creatures inasmuch as they include the essential attributes, knowledge and will.
Ad primum ergo dicendum quod processiones divinarum personarum sunt causa creationis sicut dictum est. Reply to Objection 1: The processions of the divine Persons are the cause of creation, as above explained.
Ad secundum dicendum quod, sicut natura divina, licet sit communis tribus personis, ordine tamen quodam eis convenit, inquantum filius accipit naturam divinam a patre, et spiritus sanctus ab utroque; ita etiam et virtus creandi, licet sit communis tribus personis, ordine tamen quodam eis convenit; nam filius habet eam a patre, et spiritus sanctus ab utroque. Unde creatorem esse attribuitur patri, ut ei qui non habet virtutem creandi ab alio. De filio autem dicitur per quem omnia facta sunt, inquantum habet eandem virtutem, sed ab alio, nam haec praepositio per solet denotare causam mediam, sive principium de principio. Sed spiritui sancto, qui habet eandem virtutem ab utroque, attribuitur quod dominando gubernet, et vivificet quae sunt creata a patre per filium. Potest etiam huius attributionis communis ratio accipi ex appropriatione essentialium attributorum. Nam, sicut supra dictum est, patri appropriatur potentia, quae maxime manifestatur in creatione, et ideo attribuitur patri creatorem esse. Filio autem appropriatur sapientia, per quam agens per intellectum operatur, et ideo dicitur de filio, per quem omnia facta sunt. Spiritui sancto autem appropriatur bonitas, ad quam pertinet gubernatio deducens res in debitos fines, et vivificatio, nam vita in interiori quodam motu consistit, primum autem movens est finis et bonitas. Reply to Objection 2: As the divine nature, although common to the three Persons, still belongs to them in a kind of order, inasmuch as the Son receives the divine nature from the Father, and the Holy Ghost from both: so also likewise the power of creation, whilst common to the three Persons, belongs to them in a kind of order. For the Son receives it from the Father, and the Holy Ghost from both. Hence to be the Creator is attributed to the Father as to Him Who does not receive the power of creation from another. And of the Son it is said (Jn. 1:3), "Through Him all things were made," inasmuch as He has the same power, but from another; for this preposition "through" usually denotes a mediate cause, or "a principle from a principle." But to the Holy Ghost, Who has the same power from both, is attributed that by His sway He governs, and quickens what is created by the Father through the Son. Again, the reason for this particular appropriation may be taken from the common notion of the appropriation of the essential attributes. For, as above stated (Question [39], Article [8], ad 3), to the Father is appropriated power which is chiefly shown in creation, and therefore it is attributed to Him to be the Creator. To the Son is appropriated wisdom, through which the intellectual agent acts; and therefore it is said: "Through Whom all things were made." And to the Holy Ghost is appropriated goodness, to which belong both government, which brings things to their proper end, and the giving of life—for life consists in a certain interior movement; and the first mover is the end, and goodness.
Ad tertium dicendum quod, licet quilibet effectus Dei procedat ex quolibet attributorum, tamen reducitur unusquisque effectus ad illud attributum, cum quo habet convenientiam secundum propriam rationem, sicut ordinatio rerum ad sapientiam, et iustificatio impii ad misericordiam et bonitatem se superabundanter diffundentem. Creatio vero, quae est productio ipsius substantiae rei, reducitur ad potentiam. Reply to Objection 3: Although every effect of God proceeds from each attribute, each effect is reduced to that attribute with which it is naturally connected; thus the order of things is reduced to "wisdom," and the justification of the sinner to "mercy" and "goodness" poured out super-abundantly. But creation, which is the production of the very substance of a thing, is reduced to "power."

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]
Article: 7  [ << | >> ]

Whether in creatures is necessarily found a trace of the Trinity?

Ad septimum sic proceditur. Videtur quod in creaturis non sit necesse inveniri vestigium Trinitatis. Per sua enim vestigia unumquodque investigari potest. Sed Trinitas personarum non potest investigari ex creaturis, ut supra habitum est. Ergo vestigia Trinitatis non sunt in creatura. Objection 1: It would seem that in creatures there is not necessarily found a trace of the Trinity. For anything can be traced through its traces. But the trinity of persons cannot be traced from the creatures, as was above stated (Question [32], Article [1]). Therefore there is no trace of the Trinity in creatures.
Praeterea, quidquid in creatura est, creatum est. Si igitur vestigium Trinitatis invenitur in creatura secundum aliquas proprietates suas, et omne creatum habet vestigium Trinitatis, oportet in unaquaque illarum inveniri etiam vestigium Trinitatis, et sic in infinitum. Objection 2: Further, whatever is in creatures is created. Therefore if the trace of the Trinity is found in creatures according to some of their properties, and if everything created has a trace of the Trinity, it follows that we can find a trace of the Trinity in each of these (properties): and so on to infinitude.
Praeterea, effectus non repraesentat nisi suam causam. Sed causalitas creaturarum pertinet ad naturam communem, non autem ad relationes, quibus personae distinguuntur et numerantur. Ergo in creatura non invenitur vestigium Trinitatis, sed solum unitatis essentiae. Objection 3: Further, the effect represents only its own cause. But the causality of creatures belongs to the common nature, and not to the relations whereby the Persons are distinguished and numbered. Therefore in the creature is to be found a trace not of the Trinity but of the unity of essence.
Sed contra est quod Augustinus dicit, VI de Trin., quod Trinitatis vestigium in creatura apparet. On the contrary, Augustine says (De Trin. vi, 10), that "the trace of the Trinity appears in creatures."
Respondeo dicendum quod omnis effectus aliqualiter repraesentat suam causam, sed diversimode. Nam aliquis effectus repraesentat solam causalitatem causae, non autem formam eius, sicut fumus repraesentat ignem, et talis repraesentatio dicitur esse repraesentatio vestigii; vestigium enim demonstrat motum alicuius transeuntis, sed non qualis sit. Aliquis autem effectus repraesentat causam quantum ad similitudinem formae eius, sicut ignis generatus ignem generantem, et statua Mercurii Mercurium, et haec est repraesentatio imaginis. Processiones autem divinarum personarum attenduntur secundum actus intellectus et voluntatis, sicut supra dictum est, nam filius procedit ut verbum intellectus, spiritus sanctus ut amor voluntatis. In creaturis igitur rationalibus, in quibus est intellectus et voluntas, invenitur repraesentatio Trinitatis per modum imaginis, inquantum invenitur in eis verbum conceptum et amor procedens. I answer that, Every effect in some degree represents its cause, but diversely. For some effects represent only the causality of the cause, but not its form; as smoke represents fire. Such a representation is called a "trace": for a trace shows that someone has passed by but not who it is. Other effects represent the cause as regards the similitude of its form, as fire generated represents fire generating; and a statue of Mercury represents Mercury; and this is called the representation of "image." Now the processions of the divine Persons are referred to the acts of intellect and will, as was said above (Question [27]). For the Son proceeds as the word of the intellect; and the Holy Ghost proceeds as love of the will. Therefore in rational creatures, possessing intellect and will, there is found the representation of the Trinity by way of image, inasmuch as there is found in them the word conceived, and the love proceeding.
Sed in creaturis omnibus invenitur repraesentatio Trinitatis per modum vestigii, inquantum in qualibet creatura inveniuntur aliqua quae necesse est reducere in divinas personas sicut in causam. Quaelibet enim creatura subsistit in suo esse, et habet formam per quam determinatur ad speciem, et habet ordinem ad aliquid aliud. Secundum igitur quod est quaedam substantia creata, repraesentat causam et principium, et sic demonstrat personam patris, qui est principium non de principio. Secundum autem quod habet quandam formam et speciem, repraesentat verbum; secundum quod forma artificiati est ex conceptione artificis. Secundum autem quod habet ordinem, repraesentat spiritum sanctum, inquantum est amor, quia ordo effectus ad aliquid alterum est ex voluntate creantis. Et ideo dicit Augustinus, in VI Lib. de Trin., quod vestigium Trinitatis invenitur in unaquaque creatura, secundum quod unum aliquid est, et secundum quod aliqua specie formatur, et secundum quod quendam ordinem tenet. Et ad haec etiam reducuntur illa tria, numerus, pondus et mensura, quae ponuntur Sap. XI, nam mensura refertur ad substantiam rei limitatam suis principiis, numerus ad speciem, pondus ad ordinem. Et ad haec etiam reducuntur alia tria quae ponit Augustinus, modus species et ordo. Et ea quae ponit in libro octoginta trium quaest. quod constat, quod discernitur, quod congruit, constat enim aliquid per suam substantiam, discernitur per formam, congruit per ordinem. Et in idem de facili reduci possunt quaecumque sic dicuntur. But in all creatures there is found the trace of the Trinity, inasmuch as in every creature are found some things which are necessarily reduced to the divine Persons as to their cause. For every creature subsists in its own being, and has a form, whereby it is determined to a species, and has relation to something else. Therefore as it is a created substance, it represents the cause and principle; and so in that manner it shows the Person of the Father, Who is the "principle from no principle." According as it has a form and species, it represents the Word as the form of the thing made by art is from the conception of the craftsman. According as it has relation of order, it represents the Holy Ghost, inasmuch as He is love, because the order of the effect to something else is from the will of the Creator. And therefore Augustine says (De Trin. vi 10) that the trace of the Trinity is found in every creature, according "as it is one individual," and according "as it is formed by a species," and according as it "has a certain relation of order." And to these also are reduced those three, "number," "weight," and "measure," mentioned in the Book of Wisdom (11:21). For "measure" refers to the substance of the thing limited by its principles, "number" refers to the species, "weight" refers to the order. And to these three are reduced the other three mentioned by Augustine (De Nat. Boni iii), "mode," "species," and "order," and also those he mentions (Questions. 83, qu. 18): "that which exists; whereby it is distinguished; whereby it agrees." For a thing exists by its substance, is distinct by its form, and agrees by its order. Other similar expressions may be easily reduced to the above.
Ad primum ergo dicendum quod repraesentatio vestigii attenditur secundum appropriata, per quem modum ex creaturis in Trinitatem divinarum personarum veniri potest, ut dictum est. Reply to Objection 1: The representation of the trace is to be referred to the appropriations: in which manner we are able to arrive at a knowledge of the trinity of the divine persons from creatures, as we have said (Question [32], Article [1]).
Ad secundum dicendum quod creatura est res proprie subsistens, in qua est praedicta tria invenire. Neque oportet quod in quolibet eorum quae ei insunt, haec tria inveniantur, sed secundum ea vestigium rei subsistenti attribuitur. Reply to Objection 2: A creature properly speaking is a thing self-subsisting; and in such are the three above-mentioned things to be found. Nor is it necessary that these three things should be found in all that exists in the creature; but only to a subsisting being is the trace ascribed in regard to those three things.
Ad tertium dicendum quod etiam processiones personarum sunt causa et ratio creationis aliquo modo, ut dictum est. Reply to Objection 3: The processions of the persons are also in some way the cause and type of creation; as appears from the above (Article [6]).

Index [<<� | >>]
First Part [ << | >> ]
Question: 45 [ << | >> ]
Article: 8  [ << | >> ]

Whether creation is mingled with works of nature and art?

Ad octavum sic proceditur. Videtur quod creatio admisceatur in operibus naturae et artis. In qualibet enim operatione naturae et artis producitur aliqua forma. Sed non producitur ex aliquo, cum non habeat materiam partem sui. Ergo producitur ex nihilo. Et sic in qualibet operatione naturae et artis est creatio. Objection 1: It would seem that creation is mingled in works of nature and art. For in every operation of nature and art some form is produced. But it is not produced from anything, since matter has no part in it. Therefore it is produced from nothing; and thus in every operation of nature and art there is creation.
Praeterea, effectus non est potior sua causa. Sed in rebus naturalibus non invenitur aliquid agens nisi forma accidentalis, quae est forma activa vel passiva. Non ergo per operationem naturae producitur forma substantialis. Relinquitur igitur quod sit per creationem. Objection 2: Further, the effect is not more powerful than its cause. But in natural things the only agent is the accidental form, which is an active or a passive form. Therefore the substantial form is not produced by the operation of nature; and therefore it must be produced by creation.
Praeterea, natura facit sibi simile. Sed quaedam inveniuntur generata in natura non ab aliquo sibi simili, sicut patet in animalibus generatis per putrefactionem. Ergo eorum forma non est a natura, sed a creatione. Et eadem ratio est de aliis. Objection 3: Further, in nature like begets like. But some things are found generated in nature by a thing unlike to them; as is evident in animals generated through putrefaction. Therefore the form of these is not from nature, but by creation; and the same reason applies to other things.
Praeterea, quod non creatur, non est creatura. Si igitur in his quae sunt a natura non adiungatur creatio, sequitur quod ea quae sunt a natura, non sunt creaturae. Quod est haereticum. Objection 4: Further, what is not created, is not a creature. If therefore in nature's productions there were not creation, it would follow that nature's productions are not creatures; which is heretical.
Sed contra est quod Augustinus, super Gen. ad Lit., distinguit opus propagationis, quod est opus naturae, ab opere creationis. On the contrary, Augustine (Super Gen. v, 6,14,15) distinguishes the work of propagation, which is a work of nature, from the work of creation.
Respondeo dicendum quod haec dubitatio inducitur propter formas. Quas quidam posuerunt non incipere per actionem naturae, sed prius in materia extitisse, ponentes latitationem formarum. Et hoc accidit eis ex ignorantia materiae, quia nesciebant distinguere inter potentiam et actum, quia enim formae praeexistunt in materia in potentia, posuerunt eas simpliciter praeexistere. Alii vero posuerunt formas dari vel causari ab agente separato, per modum creationis. Et secundum hoc cuilibet operationi naturae adiungitur creatio. Sed hoc accidit eis ex ignorantia formae. Non enim considerabant quod forma naturalis corporis non est subsistens, sed quo aliquid est, et ideo, cum fieri et creari non conveniat proprie nisi rei subsistenti, sicut supra dictum est, formarum non est fieri neque creari, sed concreata esse. Quod autem proprie fit ab agente naturali, est compositum, quod fit ex materia. I answer that, The doubt on this subject arises from the forms which, some said, do not come into existence by the action of nature, but previously exist in matter; for they asserted that forms are latent. This arose from ignorance concerning matter, and from not knowing how to distinguish between potentiality and act. For because forms pre-exist in matter, "in potentiality," they asserted that they pre-exist "simply." Others, however, said that the forms were given or caused by a separate agent by way of creation; and accordingly, that to each operation of nature is joined creation. But this opinion arose from ignorance concerning form. For they failed to consider that the form of the natural body is not subsisting, but is that by which a thing is. And therefore, since to be made and to be created belong properly to a subsisting thing alone, as shown above (Article [4]), it does not belong to forms to be made or to be created, but to be "concreated." What, indeed, is properly made by the natural agent is the "composite," which is made from matter.
Unde in operibus naturae non admiscetur creatio, sed praesupponitur ad operationem naturae. Hence in the works of nature creation does not enter, but is presupposed to the work of nature.
Ad primum ergo dicendum quod formae incipiunt esse in actu, compositis factis, non quod ipsae fiant per se, sed per accidens tantum. Reply to Objection 1: Forms begin to be actual when the composite things are made, not as though they were made "directly," but only "indirectly."
Ad secundum dicendum quod qualitates activae in natura agunt in virtute formarum substantialium. Et ideo agens naturale non solum producit sibi simile secundum qualitatem, sed secundum speciem. Reply to Objection 2: The active qualities in nature act by virtue of substantial forms: and therefore the natural agent not only produces its like according to quality, but according to species.
Ad tertium dicendum quod ad generationem animalium imperfectorum sufficit agens universale, quod est virtus caelestis, cui assimilantur non secundum speciem, sed secundum analogiam quandam, neque oportet dicere quod eorum formae creantur ab agente separato. Ad generationem vero animalium perfectorum non sufficit agens universale, sed requiritur agens proprium, quod est generans univocum. Reply to Objection 3: For the generation of imperfect animals, a universal agent suffices, and this is to be found in the celestial power to which they are assimilated, not in species, but according to a kind of analogy. Nor is it necessary to say that their forms are created by a separate agent. However, for the generation of perfect animals the universal agent does not suffice, but a proper agent is required, in the shape of a univocal generator.
Ad quartum dicendum quod operatio naturae non est nisi ex praesuppositione principiorum creatorum, et sic ea quae per naturam fiunt, creaturae dicuntur. Reply to Objection 4: The operation of nature takes place only on the presupposition of created principles; and thus the products of nature are called creatures.

This document converted to HTML on Fri Jan 02 19:10:07 1998.